Accueil

 Langues

 Recherche

 Comparaison

Références
Télécharger la police Doulos Unicode
Logophorique : 197 formes dans 42 languesVoir la carte
Cliquer sur une forme simple pour voir toutes les formes simples similaires
Cliquer sur une en-tête de colonne pour modifier l'ordre de tri
Langue Forme
simplifiée
Forme
complète
tons syll pers mod.
bagiro (furu) nE nɛ̀ ̄ BM CV 3sL T
bagiro (furu) ni ní H CV 3sL P
bagiro (furu) ni nì B CV 3sL S1
bagiro (furu) nani nánì HB CVCV 3sL S2
bagiro (furu) nEgE nɛ̀gɛ̄ BM CVCV 3pL T
bagiro (furu) nigE nígɛ̄ HM CVCV 3pL P
dakpa ne nē M CV 3sL SOP
linda Ane ə̀nē BM VCV 3sL TSO
linda ne -̀nē BM -CV 3sL OP
linda tAne tə̀nē BM CVCV 3sL R
linda alane àlànē BBM VCVCV 3pL SOPT
linda talane tàlànē BBM CVCVCV 3pL R
ngbugu anyenye àɲēɲé BMH VCVCV 3sL T
ngbugu anye àɲē BM VCV 3sL SP
ngbugu anye àɲé BH VCV 3sL SOP
bongo ne ne - CV 3sL P
bongo na B CV 3sL S2
bongo u~ni [ù]~[nì] BB V 3sL S1
bongo nE nɛ́ H CV 3sL TOP
tchamba-daka minen mínēn HM CVCVC 3sL T
tchamba-daka m H C 3sL S
tchamba-daka i H V 3sL SO
tchamba-daka mee mȩ̀ȩ̀ BB CVV 3sL P
dii (yag dii) bi bi M CV 3sL S
dii (yag dii) bi bì B CV 3sL P
dii (yag dii) bii bìì BB CVV 3sL TP
dii (yag dii) QII ʔìi BM CVV 3sL S
dii (yag dii) bi bi M CV 3pL S
dii (yag dii) bi bì B CV 3pL P
dii (yag dii) bii bìì BB CVV 3pL TP
dii (yag dii) QII ʔìi BM CVV 3pL S
gbaya-kara-Bodoe Qei ʔéí HH CVV 3sL S
gbaya-kara-Bodoe Qoyo ʔóyó HH CVCV 3pL S
gula koto ne nē M CV 3sL T
gula koto n n- - C- 3sL S1
gula koto nA nə̀ B CV 3sL S2
gula koto nA - CV 3sL O
gula koto ne gA nē gə̄ MM CV CV 3pL T
gula koto nA gA nə̀ gə̄ BM CV CV 3pL S2
gula koto nAge nəge - CVCV 3pL O
mbay n B C 3sL OP
mundu ni ní H CV 3sL S
mundu ni nī M CV 3sL S
ngambay n ~ne ǹ- ~ nè B CV 3sL S
ngambay ne B CV 3sL OP
ngambay ne B CV 3sL T
ngambay n n-̀ B C- 3sL S
sar n -ǹ B -C 3sL S
sar n...n ǹ-...n̄ B-...M C-...C 3pL S
sime nee nèē BM CV 3sL T
sime nie níē HM CVV 3pL T
samba leko QobAn ʔōbə̂n MMB CVCVC 3sL T
samba leko QobAnA ʔōbə̄nə́ MMH CVCVCV 3pL T
samba leko bAn bə̂n MB CVC 3sL OPS1
samba leko bAnA bə̄nə́ MH CVCV 3pL OP
samba leko bAnA bə̄nə́...-n̄ə́ MHMH CVCV 3pL S1
yakoma Yi ỹī M CV 3sL T
yakoma Yi ỹì B CV 3sL S1
yakoma Yi ỹí H CV 3sL S2/3
yakoma aYi áỹī HM VCV 3pL T
yakoma aYi áỹì HB VCV 3pL S1
yakoma aYi áỹí HH VCV 3pL S2/3
yulu nA nə̄ M CV 3sL S
zande U ʊ̀ B V 3sL S
zande rU rʊ̀ B CV 3sL O
zande i B V 3sL P
zande ami àmí BH VCV 3pL S
bijogo-kagbaaga (Bubaque) wa wa- - CV- 3sL S
bijogo-kagbaaga (Bubaque) we we - CV 3sL O
bijogo-kagbaaga (Bubaque) nE nɛ- - CV- 3sL OR
bijogo-kagbaaga (Bubaque) ba ba- - CV- 3pL S
gimira ban ban M CVC 3sL S
gimira ban ban M CVC 3pL S
gimira batn bat ̓n BM CVCC 3sL OP
gimira batn bat ̓n BM CVCC 3pL OP
Proto-GBAYA QE *ʔɛ́ H CV 3sL S
Proto-GBAYA Lo *ɭó H CV 3pL S
tupuri se B CV 3sL R
tupuri saara sâârâ BBB CVVCV 3pL R
nduga nE nɛ̀ B CV 3sL T
nduga nigi nìgì BB CVCV 3pL T
nduga ni n[ì] B CV 3sL S1
nduga ni n[ì]...-ī B CV 3pL S1
nduga ni nì nz[ə̀] B CV 3sL S2
nduga ni nì nz[ə̀] B CV 3pL S2
nduga nE nɛ́ H CV 3sL T
nduga nigA nígə̄ HM CVCV 3pL T
angas (ngas) Du *ɗu - CV 3pL ST
angas (ngas) Dun *ɗun - CVC 3pL O
angas (ngas) Du -ɗu - CV 3pL P
angas (ngas) nywe *ɲwe - CV 3pL TSOP
angas (ngas) Dyi *ɗyi - CV 3sL TSOP
angas (ngas) Da *ɗa - CV 3sL TSOP
angas (ngas) gwa *gwa - CV 3sL S
angas (ngas) gwar *gwar - CVC 3sL TOP
angas (ngas) pe *pe - CV 3sL TSOP
ewe ye yè B CV 3sL SOP
gen (gen-gbe) ye yè B CV 3sL SOP
gen (gen-gbe) yo yǒ m CV 3pL SOP
dan (yakouba) a a M V 3sL P
dan (yakouba) a M V 3pL P
dan (yakouba) aBa âɓâ dd VCV 3sL P
dan (yakouba) aBa â̰ɓâ dd VCV 3pL P
ikwere ngwE ŋwɛ̰́ H CV 3sL SOP
ikwere bIlE bɩ́lɛ́ HH CVCV 3pL S
male pe pe- B CV 3sL S
male pe pe- B CV 3pL S
aghem e H V 3sL S
aghem ghe ́ghé HH CV 3sL O
mundani vi vı́ H CV 3sL OP
mundani ye yé H CV 3sL S
mundani zia zı̀á BH CVV 3sL T
lendu nde ndè B CV 3sL TS
dogon (toro-so) unu únu - VCV 3sL S
dogon (toro-so) uni úni - VCV 3sL O
dogon (toro-so) unumO únumɔ - VCVCV 3sL P
dogon (toro-so) unube únube - VCVCV 3pL S
dogon (toro-so) unubey únubey - VCVCVC 3pL O
dogon (toro-so) unubeme únubeme - VCVCVCV 3pL P
yoruba oun òun BM VVC 3sL S
yoruba awOn àwọn BM VCVC 3pL S
soninke i ı́ H V 3sL SP
soninke i ı́ H V 3pL SP
dogon (tomo kan) la la CV 1sL S
dogon (tomo kan) la la CV 2sL S
dogon (tomo kan) la la CV 3sL S
dogon (tomo kan) le le CV 1pL S
dogon (tomo kan) le le CV 2pL S
dogon (tomo kan) le le CV 3pL S
dogon (tomo kan) lali lali CVCV 1sL O
dogon (tomo kan) lali lali CVCV 2sL O
dogon (tomo kan) lali lali CVCV 3sL O
dogon (tomo kan) léli léli CVCV 1pL O
dogon (tomo kan) léli léli CVCV 2pL O
dogon (tomo kan) léli léli CVCV 3pL O
dogon (tomo kan) laa laa CVV 1sL O
dogon (tomo kan) laa laa CVV 2sL O
dogon (tomo kan) laa laa CVV 3sL O
dogon (tomo kan) lewa le wa CVCV 1pL O
dogon (tomo kan) lewa le wa CVCV 2pL O
dogon (tomo kan) lewa le wa CVCV 3pL O
dogon (tomo kan) la la̰ CV 1sL T
dogon (tomo kan) la la̰ CV 2sL T
dogon (tomo kan) la la̰ CV 3sL T
dogon (tomo kan) le lḛ CV 1pL T
dogon (tomo kan) le lḛ CV 2pL T
dogon (tomo kan) le lḛ CV 3pL T
ekpeye yaQ ya ̓ CVC 2sL S
ekpeye yaQ ya ̓ CVC 3sL S
ekpeye yaQ ya ̓ ...-mà CVC 2sL S
ekpeye yaQ ya ̓ ...-mà CVC 3sL S
ekpeye a à- V 2pL S
ekpeye a à- V 3pL S
ngiti ndI ndɪ̀ B CV 3sL TSO
ngiti QI ̓ɪ̀ B CV 3pL TSO
ngiti nd nd- C 3sL S
ngiti Q ̓- C 3pL S
ngiti na -na M CV 3sL P
ngiti na -nà B CV 3sL P
ngiti ya -ya M CV 3pL P
ngiti ya -yà B CV 3pL P
ngiti PIkI ƥɪ̀kɪ̀ BB CVCV 3sL P
ngiti PI ƥɪ̀ B CV 3sL P
ngiti fInda fɪ̀ndá BH CVCV 3sL P
ngiti PInda ƥɪ̀ndá BH CVCV 3sL P
ngiti PIna ƥɪ̀nà BB CVCV 3sL P
ngiti fIkI fɪ̀kɪ́ BH CVCV 3pL P
ngiti fIyO fɪ̀yɔ́ BH CVCV 3pL P
ngiti fI fɪ̀̄ BM CV 3pL P
ngiti fInda fɪ̄̀ndà BMB CVCV 3sL O
ngiti fIna fɪ̄̀nà BMB CVCV 3sL O
ngiti fIyO fɪ̀̄yɔ̀ BMB CVCV 3pL O
ngiti fIkI fɪ̀̄kɪ̀ BMB CVCV 3pL O
niellim nyiir ɲı̀̄ı̀r BMB CVVC 3sL T
niellim r B C 3sL SOP
kaba deme nee nèe BB CVV 3sL T
kaba deme nie nı́ē HM CVV 3pL T
day hiy hı̀y B CVC 3sL S
day vO vɔ̀ B CV 3pL O
day Qeey ʔēèy MB CVVC 3sL OP
day QuvO ʔūvɔ̀ MB CVCV 3pL OP
day Qavi ʔàvı̀ BB CVCV 3sL T
day QavO ʔàvɔ̀ BB CVCV 3pL T
day i -ı̀ B V 3sL P
day vO -vɔ̀ B CV 3pL P
day aay -áày HB VVC 3sL P
day iiy -ı́ı̀y HB VVC 3sL P
day riiy -rı́ı̀(y) HB CVVC 3sL P
mundang zi zı̀ B CV 3sL S
mundang mini mı̀nı̀ BB CVCV 3sL P
mundang QaZI ʔážɩ̀ HB CVCV 3sL T
dogon (toro-so) unu únu H- VCV 3sL S
dogon (toro-so) uni úni H- VCV 3sL S
dogon (toro-so) unumO únumɔ H- VCVCV 3sL S
dogon (toro-so) unube únube H- VCVCV 3pL S
dogon (toro-so) unubey únubey H- VCVCVC 3pL S
dogon (toro-so) unubeme únubeme H- VCVCVCV 3pL S


Voir les formes
haut de page © G. Segerer - LLACAN - UMR 8135 (CNRS / INALCO) - 2002-2007