Accueil

 Langues

 Recherche

 Comparaison

Références
Télécharger la police Doulos Unicode
Masculin : 694 formes dans 98 languesVoir la carte
Cliquer sur une forme simple pour voir toutes les formes simples similaires
Cliquer sur une en-tête de colonne pour modifier l'ordre de tri
Langue Forme
simplifiée
Forme
complète
tons syll pers mod.
kwama 3sm S
sibine (somrai) - ø - - 3sm S
tumak - ø - - 3sm T
musgum (musgu) - ø - - 3sm S
kanakuru (dera) - ø - - 3sm S1
bole - ø - - 3sm S
bokkos - ø - - 3sm S1
munjuk (dial. vulum) a H V 3sm S
migaama a -áà HB V 3sm O
gidar a à B V 3sm S
gidar A ə́ H V 3sm O
lagwan (logone) a a B V 3sm S
mbara a a M V 3sm S
mbara a H V 3sm S
musgum (musgu) a a - V 3sm S
mulwi a H V 3sm T
mulwi a a ... a B V 3sm S
munjuk de Pouss a a - V 3sm S
mupun a M V 2sm S
daffo a H V 2sm S1
daffo a à B V 3sm S1
daffo a à B V 2sm S
daffo a -a M V 2sm O
bokkos a -a M V 2sm OP
wolaytta a a - V 3sm O
daffo aa áá HH V 2sm S2
dullay (harso) aahu -ááhu HHB VVCV 2sm P
jur-beli modo abu à-bù BB VCV 3sm P
mokilko (mukulu) aC -áC- HC VC 2sm O
ngizim aci ácî Hd VCV 3sm TO
ngizim aci ácî Hd VCV 3sm TO
miya afA -afə MM VCV 2sm P
sha ah ah M VC 2sm P
geruma akaQa àkà ̓á BBH VCVCV 2sm T
lagwan (logone) aku -á-ku HB VCV 2sm P
sibine (somrai) Am -əm VC 2sm O?
sibine (somrai) am -am VC 2sm O?
sibine (somrai) Am -ʌm VC 2sm O?
sibine (somrai) Am -(ə)m VC 2sm P?
sibine (somrai) Am -ʌm VC 2sm P?
sibine (somrai) am -am VC 2sm P?
gadang Am -ʌ̂m d VC 2sm P
miltu Am -ə̀m B VC 2sm P
migaama am -(y)ám H VC 2sm O
migaama am -àm B VC 2sm O
migaama am ́-àm HB VC 2sm O
mbara ang -(a)ŋ M VC 3sm O
masa (masana) ang -aŋ VC 2sm OP
mbara anga -aŋ(á) MH VCV 3sm O
lagwan (logone) ani -á-ni HB VCV 3sm P
mbara anii áníi HH VCVV 3sm T
sibine (somrai) AnjAm ə̀(n)jə́m BH VCVC 2sm T
sibine (somrai) anju ánjù HB VCV 3sm T
amharique antA antæ - VCCV 2sm TS
pa'a anu ànú BH VCV 2sm T
kafa (kaficho) aroo aroo - VCVV 3sm S
amharique Arsu ərsu - VCCV 3sm TS
somali as as - VC 3sm TS
sha as as M VC 3sm P
amharique Assu əssu - VCCV 3sm TS
mubi at ̀-át BH VC 3sm P
tamahaq (touareg) Atanid ətaniḍ - VCVCVC 3pm S
pa'a atin àtín BH VCVC 3sm T
akkadien attaa attā - VCCVV 2sm S
akkadien attunu attunu - VCCVCV 2pm S
somali aw aw - VC 3sm TS
sibine (somrai) aw -aw VC 3sm O?
sibine (somrai) Aw -ʌw VC 3sm O?
sibine (somrai) Aw -ʌw VC 3sm P?
sibine (somrai) aw -aw VC 3sm P?
bongo ba bá↓ H CV 3sm S2
bongo ba bá H CV 3sm TOP
bongo ba bá H CV 3sm T
bongo ba b(a)- - CV 3sm S
bongo ba ba - CV 3sm P
bedja (bedawi) baraa baráá BHH CVCVV 3pm TS
bedja (bedawi) baraak baráák BHH CVCVVC 2pm TS
bedja (bedawi) barE barɛ́ BH CVCV 3pm TO
bedja (bedawi) barEk barɛ́k BH CVCVC 2pm TO
bedja (bedawi) baro baró BH CVCV 3sm TO
bedja (bedawi) barok barók BH CVCVC 2sm TO
bedja (bedawi) baruu barúú BHH CVCVV 3sm TS
bedja (bedawi) baruuk barúúk BHH CVCVVC 2sm TS
sinasha (boro) bi bı́ H CV 3sm P
sinasha (boro) bii bı́ı́ná H CVV 3sm T
sinasha (boro) bii bı́ı́ H CVV 3sm SO
jur modo bo bò B CV 3sm TSOP
jur-beli modo bu B CV 3sm TO
jur-beli modo bu (bù) ̀ B CV 3sm S
jur-beli modo bu -bù B CV 3sm P
sinasha (boro) bu bú H CV 3sm P
bongo b[i] b[í] H CV 3sm S1
galambu cAga cə́gá HH CVCV 2sm P
pero cakka cákkà HB CVCV 3sm TS
migaama cam -càm B CVC 2sm P
galambu cAn cə́ń HH CVC 3sm P
guDe ci ci - CV 3sm TSOP
ngizim ci cì B CV 2sm TOP
miltu ci cí H CV 3sm T
miltu ci cí H CV 3sm S
ngizim ci cì B CV 2sm TO
ngizim ci d CV 3sm O
ngizim ci cì B CV 2sm OPR
miltu cii cî: d CVV 3sm S2
gera cii cìí BH CV 3sm P
gera ciwi cìwí BH CVCV 2sm P
migaama cum -cùm B CVC 2sm P
égyptien cwt čwt - CCC 2sm S
gadang D ɗ-áá - C 3sm S2
mubi d ̀-d B C 2sm P
gadang DA ɗə́ H CV 3sm S1
mokilko (mukulu) da -dà B CV 2sm P
gidar dA də̀ B CV 3sm S
zina dA də̀ B CV 3sm O
buduma daa daa - CVV 3sm T
tumak Daan ɗāàn MB CVVC 3sm T
mubi daga ̀-dàgà BB CVCV 2sm P
kwama dal -dal CVC 3sm P
sibine (somrai) dAma də́ma CVCV 2sm ?
buduma dan dan - CVC 3sm T
afade dAn də́n H CVC 3sm S
buduma dan dàn B CVC 3sm S
maslam dAn də̀n B CVC 3sm S
mpade dan dàn B CVC 3sm S
sahu dAn də̀n B CVC 3sm S
gadang dar -dâr d CVC 3sm P
mazera dara dàrà BB CVCV 3sm S
lele day dày B CVC 3sm T
gadang De ɗê d CV 3sm T
lele di V + dí H CV 3sm S
lele di (d)i M CV 3sm P
tobanga Di ɗí H CV 3sm ST
gadang Di ɗí-yà H CV 3sm S2
mokilko (mukulu) di -dì B CV 3sm P
mubi dit ̀-dít BH CVC 3sm P
sibine (somrai) duwa dúwa CVCV 3sm ?
bidiya (bidiyo) e -e M V 3sm O
we nord (wobé) e B V 2sm S
migaama ee -(y)ée H VV 3sm O
migaama ee -èe BM VV 3sm O
migaama ee ́-èe (> -éè) HB VV 3sm O
wolaytta ega ega - VCV 3sm P
dangaleat eny -eny M VC 2sm O
kulere esh -esh M VC 3sm O
dangaleat ey -èy B VC 3sm O
angas (ngas) fa fā M CV 2sm P
miya fA -fə M CV 2sm PO
miya fa fa M CV 2sm S
miya faa faa MM CV 2sm S
mupun fin fín H CVC 3sm P
miya fiy fíy H CVC 2sm T
mupun fua fúa HM CVV 2sm P
galambu g -g- - C 2sm O
sibine (somrai) gA gə́ H CV 3sm S
bidiya (bidiyo) ga -ga M CV 3sm O
dangaleat ga -ga M CV 3sm O
dangaleat ga -(gì)gà B CV 3sm O
dangaleat ga -gà B CV 3sm O
migaama ga B CV 3sm S
migaama ga gàtà BB CV 3sm T
mubi ga -gá H CV 2sm S
lagwan (logone) gA B CV 2sm S
galambu ga -gá H CV 2sm P
kwami ga -gá H CV 2sm O
kwami ga -gà B CV 2sm O
tangale gA M CV 2sm T
migaama gaa gáà HB CVV 3sm S
afade gAn gə́n H CVC 2sm S
afade gAn gən CVC 2sm O
malgbe gAn gə̀n B CVC 2sm S
malgbe gAn gən CVC 2sm O
maslam gAn gə̀n B CVC 2sm S
maslam gAn gən CVC 2sm O
sahu gAn gə̀n B CVC 2sm S
mubi gat -gát H CVC 2sm S
mubi gat gāt M CVC 3sm S
migaama gata gàtà BB CVCV 3sm S
migaama gata gàtà BB CVCV 3sm T
kwami ge -gè B CV 2sm O
angas (ngas) gha ɣā M CV 2sm TO
angas (ngas) gha -ɣa - CV 2sm P
angas (ngas) gha *ɣa - CV 2sm S
lele gi gi M CV 2sm SO
lele gi bí-gí H CV 2sm O
dangaleat giji gìdyi BM CVCV 3sm S2
bidiya (bidiyo) ging -giŋ̀ MB CVC 2sm O
dangaleat ginye gìnye BM CVCV 2sm S2
kwami go -gó H CV 2sm O
kwami go -gò B CV 2sm P
tangale go -go M CV 2sm P
tangale go -gɔ M CV 2sm P
buduma gu -gu - CV 2sm O
mubi gu -gú H CV 3sm S
buduma gu gu CV 2sm O
mubi gut -gút H CVC 3sm S
mupun gwar gwár H CCVC 3sm P
amharique h -h - C 2sm OP
sha h -h - C 2sm O
mupun ha ha M CV 2sm OT
daffo ha há H CV 2sm T
daffo ha ha M CV 2sm O
fyer ha ha M CV 2sm S
bokkos ha há H CV 2sm TS1
fyer haa haá MH CV 2sm S2
bokkos haa haá MH CV 2sm S2
kwama haall haall CVVCC 3sm O
kwama hal hal- CVC 3sm S
kwama hall hall CVCC 3sm T
daffo hayaa háyaá HMH CVCV 2sm T
kanakuru (dera) he H CV 2sm O
mehri heem hēm - CVVC 3pm S
mehri heh heh - CVC 3sm S
bele hi hì B CV 3sm S
fyer ho hó H CV 2sm T
arabe standard hum hum - CVC 3pm S
arabe standard huwa huwa - CVCV 3sm S
kullo i i - V 3sm S
tobanga i -i h V 3sm O
tobanga i -i - V 3sm P
miltu i -í H V 3sm P
pa'a i -i M V 3sm O
wolaytta i i - V 3sm S
mokilko (mukulu) iC -íC- HC VC 3sm O
khamir ieN ieṇ - VVC 3sm S
bidiya (bidiyo) ii -g-íi H VV 3sm S2
somali iis -iis - VVC 3sm P
dangaleat inji -inydyì MB VCV 3sm O
oromo inni inni BB VCCV 3sm S
dangaleat iny -iny- M VC 2sm OS1
dangaleat inye inye MM VCV 2sm S2
daffo is -is M VC 3sm O
fyer is -is M VC 3sm OP
fyer is -ìs B VC 3sm O
bokkos is is M VC 3sm P
sha is is M VC 3sm P
kambaata is ı́s VC 3sm T
kulere ish ish M VC 3sm P
bole ishi íshì HB VCV 3sm T
bole ishi íshí HH VCV 3sm S
kambaata isi isı́ VCV 3sm T
kambaata isii isı́i(ha) VCVV 3sm T
kambaata isiicc isı́ichch VCVVCC 3sm T
kambaata isiin isı́in VCVVC 3sm T
kambaata isoon isóon VCVVC 3sm T
kambaata isu ı́su VCV 3sm T
dizi iti itì HB VCV 3sm S
daffo itii ítií HMH VCV 3sm T
gimira its its H VC 3pm TSOP
lele iy iy M VC 3sm OP
tobanga ji jí H CV 2sm ST
bidiya (bidiyo) ji -ji M CV 3sm P
dangaleat ji -dyi- M CV 3sm S1
dangaleat ji dyi M CV 3sm S2
dangaleat ji -dyi M CV 3sm O
dangaleat ji -(gì)dyì B CV 3sm O
dangaleat ji -dyì B CV 3sm O
dangaleat jing -dyiŋ M CVC 2sm O
dangaleat jing -(gì)dyìŋ B CVC 2sm O
dangaleat jing -dyìŋ B CVC 2sm O
bidiya (bidiyo) jung -juŋ M CVC 2sm P
mokilko (mukulu) k k- - C 2sm S
mokilko (mukulu) k k- - C 2sm S2
geruma k -k- - C 2sm O
tangale k -k- - C 2sm O
hausa ka *ka - CV 2sm SO
hausa ka -kà B CV 2sm P
mubi ka ká H CV 2sm SO
mubi ka -ká H CV 2sm S
kanakuru (dera) ka B CV 2sm S1
pero ka B CV 2sm S
kirfi (giiwo) ka B CV 2sm SO
kirfi (giiwo) ka -ká H CV 2sm O
galambu ka B CV 2sm S
geruma ka B CV 2sm S
bole ka ká H CV 2sm S
bole ka ká H CV 2sm S
tangale kA M CV 2sm TS
kanakuru (dera) kaa káa HM CV 2sm S1
kanakuru (dera) kaa kàa BM CV 2sm S4
kirfi (giiwo) kaa kǎa mM CV 2sm T
galambu kaa kǎa mM CV 2sm T
gera kaa kǎa mM CV 2sm T
geruma kaa kǎa mM CV 2sm T
bole kaa kaa MM CV 2sm O
bole kaa káa HM CV 2sm O
bole kaati káati HMM CVCV 2sm O
hausa kai kái H CVV 2sm T
kanakuru (dera) kai kái HM CVV 2sm T
kanakuru (dera) kai kái HM CVV 2sm S1
kanakuru (dera) kai kài BM CVV 2sm S4
pero kai kài BM CVV 2sm T
bole kai kái HM CVV 2sm T
mubi kam kám H CVC 2sm T
lagwan (logone) kAn kən B CVC 2sm T
houlouf kAn kə̀n B CVC 2sm S
kalaw (kala-kafra) kAn kə̀n B CVC 2sm S
mpade kAn kə́n H CVC 2sm S
mpade kAn kən CVC 2sm O
mser kAn kə̀n B CVC 2sm S
mser kAn kən CVC 2sm O
bele kango -kaŋó MH CVCV 2sm O
miltu kany kány H CVC 2sm T
gera kau kàu BM CVV 2sm S
tamahaq (touareg) kawanid kawaniḍ - CVCVCVC 2pm S
tamahaq (touareg) kay kay - CVC 2sm S
bole kay káy H CVC 2sm T
pero ke B CV 2sm T
pero ke H CV 2sm S
kwami ke B CV 2sm S
mazera ke B CV 2sm O
zina ke H CV 2sm S
mokilko (mukulu) kee kèe mì BM CVV 2sm T
kwami kee kèe BM CV 2sm T
kwami keQe kèʔè BB CVCV 2sm T
khamta ketaa ketaa - CVCVV 2sm S
bele keyi kéyì HB CVCV 2sm T
bidiya (bidiyo) ki kinda M CV 2sm T
bidiya (bidiyo) ki ki M CV 2sm S
dangaleat ki kí H CV 2sm S
migaama ki kí H CV 2sm S
migaama ki kí H CV 2sm S
mokilko (mukulu) ki kí- H CV 2sm S
bele ki kì B CV 2sm S
gera ki kì B CV 2sm SO
dime ki ki - CV 3sm OP
aari ki kı́ - CV 3sm S
mokilko (mukulu) kiC -kìC- BC CVC 2sm O
dangaleat kii kíí H CVV 2sm S2
migaama kii kíi HM CVV 2sm S
migaama kii kíìtà HB CVV 2sm T
migaama kii kíì HB CVV 2sm T
mokilko (mukulu) kii kíi- HM CVV 2sm S2
mazera kike kı̀ké BH CVCV 2sm S
mokilko (mukulu) kikk -kìkk- B CVCC 2sm O
dime kiko kiko - CVCV 3sm O
aari kim kı́m - CVC 3sm O
dangaleat kin kín H CVC 2sm T
dime kin kin- - CVC 3sm O
bidiya (bidiyo) king -kíŋ H CVC 2sm S1
bidiya (bidiyo) king -kìŋ B CVC 2sm S2
dangaleat kininke kínínké HHH CVCVCV 2sm T
aari kit kı́t - CVC 3sm P
zande ko kō M CV 3sm SO
kanakuru (dera) ko -kò B CV 2sm R
pero ko -kò B CV 2sm POR
kirfi (giiwo) ko -ko M CV 2sm O
kirfi (giiwo) ko -kô d CV 2sm O
bole ko ko M CV 2sm P
bole ko kó H CV 2sm O
tangale ko -ko M CV 2sm OP
tangale kO -kɔ M CV 2sm OP
pambia ko ko CV 3sm S
geme ko kō M CV 3sm S
ma kO kɔ́ H CV 3sm S
kambaata koo kóo CVV 2sm T
kambaata koo kóo CVV 2pm T
munjuk (dial. vulum) ku kú H CV 2sm O
mubi ku -kú H CV 3sm S
lagwan (logone) ku -kú H CV 2sm O
lagwan (logone) ku -ku B CV 2sm O
mbara ku -kú H CV 2sm OP
miya ku -ku M CV 2sm R
lagwan (logone) ku ku CV 2sm O
barambu ku kú H CV 3sm S
kwama kun -kun CVC 3pm P
munjuk (dial. vulum) kung kǔŋ m CVC 2sm O
bele kungo -kuŋó MH CVCV 2sm O
munjuk (dial. vulum) kunu kùnú BH CVCV 2sm O
zina kwA kwə CCV 2sm O
tumak l l - C 3sm O
lele m m - C 2sm P
lele m k/tò-m - C 2sm P
kera m -m - C 2sm S
gadang m -m - C 2sm P
migaama m -ám H C 2sm O
lame (zime) m -m - C 3sm O
sibine (somrai) mA mə̀ B CV 2sm S
daffo ma má H CV 3sm S2
we nord (wobé) ma ma B CV 2sm PS
daajo maa máá HH CVV 3sm TO
fyer maa maá MH CV 3sm S2
bokkos maa maá MH CV 3sm S2
galambu mAga mə̀gá BH CVCV 2sm P
lame (zime) mAm mə́m H CVC 3sm T
galambu mAn mə̀n B CVC 3sm P
galambu mAn -mə́n H CVC 3sm P
kanakuru (dera) mani mánì HB CVCV 3sm P
tangale mbEEndAm mbɛ́ɛndɒ́m HH CVVCVC 3sm T
tangale mbEEndAm mbɛ́ɛndɒ̂m Hd CVVCVC 3sm O
tumak me m - CV 2sm O
fyer mi mi M CV 3sm S
kwami mikko míkkó HH CVCV 2sm OP
kirfi (giiwo) miko míkó HH CVCV 2sm P
kirfi (giiwo) minDi mínɗí HH CVCV 3sm P
mupun mini mini MM CVCV 3sm P
kwami minni mínní HH CVCV 3sm OP
geruma miQi -mì ̓ ̓í BH CVCV 3sm P
daffo mma m̀ma BM CV 2sm P
daffo mmis m̀mis BM CVC 3sm P
kanakuru (dera) mongo móŋgó HH CVCV 2sm P
we nord (wobé) mOo mɔo BB CVV 2sm T
lame (zime) mu mú H CV 2sm T
fyer mu mu M CV 3sm S
gera mui mùí BH CVV 2sm P
mupun muwa muwa MM CVCV 2sm P
mupun muwur muwur MM CVCVC 3sm P
buduma n -n - C 3sm O
gidar n (n) - C 3sm O
kanakuru (dera) n -n C 3sm R
buduma n n C 3sm O
mazera n B C 3sm O
buduma na na - CV 2sm T
buduma nA -nə - CV 3sm O
buduma na -na - CV 3sm O
pa'a na na M CV 3sm S
buduma na B CV 2sm S
buduma nA CV 3sm O
zina na ná H CV 3sm O
damot Naa ṇaa - CVV 3sm S
buduma naa naa - CVV 2sm T
lagwan (logone) naku -ná-ku HB CVCV 2sm P
gidar nan ná-n H CVC 3sm P
malgbe nAn nə̀n B CVC 3sm S
bele nangi -nàŋì BB CVCV 3sm O
lagwan (logone) nani -ná-ni HB CVCV 3sm P
lame (zime) ndAm ndə́m H CVC 3sm S
gidar ndAni ndə́-ní HH CVCV 3sm T
mba nde ndè B CV 3sm S
pa'a ndi ndi M CV 3sm O
lame (zime) ndu ndú H CV 2sm S
mbara nduku ndùkú BH CVCV 2sm T
kemant ne ne- - CV 3sm OP
kirfi (giiwo) ne -nê d CV 3sm O
zina ne B CV 3sm S
munjuk (dial. vulum) ng ŋ - C 3sm O
musgum (musgu) ng - C 3sm O
mulwi ng ŋ́g H C 3sm P
munjuk de Pouss ng (-)ŋ - C 3sm OP
geruma ng -ŋ- - C 3sm O
bidiya (bidiyo) nga ŋanda M CV 3sm T
bidiya (bidiyo) nga ŋa M CV 3sm S
dangaleat nga ŋà B CV 3sm S
tangale ngA ŋɒ M CV 2sm T
dangaleat ngaa ŋaa M CVV 3sm S2
dangaleat ngaar ŋààr B CVVC 3sm T
dangaleat ngaara ŋààrà BB CVVCV 3sm T
khamta ngu ŋu - CV 3sm S
bilin ni ni - CV 3sm S
damot Ni ṇi - CV 3sm OP
awiya Ni ṇi - CV 3sm OP
kemant ni ni - CV 3sm S
kemant ni ni- - CV 3sm OP
munjuk (dial. vulum) ni nǐ Bm CV 3m T
munjuk (dial. vulum) ni ní H CV 3sm O
gidar ni -n(ì) B CV 3sm S
gidar ni -nì B CV 3sm O
lagwan (logone) ni ni B CV 3sm T
lagwan (logone) ni -ní H CV 3sm O
lagwan (logone) ni -ni B CV 3sm O
mbara ni -ní H CV 3sm OP
musgum (musgu) ni -ni - CV 3sm OP
musgum (musgu) ni ni - CV 3sm T
mulwi ni ní H CV 3sm P
munjuk de Pouss ni ni - CV 3sm T
munjuk de Pouss ni -ni - CV 3sm P
kanakuru (dera) ni -nì B CV 3sm R
kanakuru (dera) ni nì B CV 3sm OP
pero ni -nì B CV 3sm POR
kirfi (giiwo) ni -nì B CV 3sm O
bole ni ni M CV 3sm O
bole ni ni M CV 3sm P
bole ni nì B CV 3sm O
kwami ni -ní H CV 3sm O
kwami ni -nì B CV 3sm P
tangale ni -ni M CV 3sm OP
tangale nI -nɩ M CV 3sm OP
lagwan (logone) ni ni CV 3sm O
gadang nig nìg-àá B CVC 2sm S2
gadang nigi nìgì BB CVCV 2sm T
gadang nigi nìgì BB CVCV 2sm S1
gadang nigi nìgì-yà BB CVCV 2sm S2
bilin nii nii - CVV 3sm S
bilin nii nii - CVV 3sm O
quara nii nii - CVV 3sm OP
khamir Nii ṇii - CVV 3sm S
khamir Nii ṇii - CVV 3sm OP
lagwan (logone) nii nii BB CVV 3sm T
lagwan (logone) nii níi HB CVV 3sm T
lagwan (logone) nii -níi HB CVV 3sm O
bole nii nìi BM CV 3sm O
bole niiti níiti HMM CVCV 3sm O
bele ningi -niŋì MB CVCV 3sm O
miltu njA njə̀ B CV 2sm S
miltu njAA njə̌: m CVV 2sm S2
geruma nka -nká H CV 2sm P
houlouf nni ǹnı̀ BB CCV 3sm S
kalaw (kala-kafra) nni ǹnı̀ BB CCV 3sm S
lagwan (logone) nni ǹnı̀ BB CCV 3sm S
mser nni ǹnı̀ BB CCV 3sm S
aari no nó̧(o̧) - CV 3sm TS
égyptien ntcn ntčn - CCCC 2pm S
égyptien ntsn ntśn - CCCC 3pm S
pa'a nu -nù B CV 2sm OP
pa'a nu nu M CV 2sm O
dime nu nu - CV 3sm S
awiya nui nui - CVV 3sm OP
pa'a nuna nunà MB CVCV 2sm S4
dime nuu nuu - CVV 3sm T
tobanga ny - C 2sm OP
bidiya (bidiyo) ny -ny - C 2sm P
migaama nyam -nyàm B CVC 2sm P
dangaleat nye -(gì)nye M CV 2sm O
dangaleat nye -nye M CV 2sm O
migaama nyum -nyùm B CVC 2sm P
daffo nza ǹza BM CV 2sm P
daffo nzis ǹzis BM CVC 3sm P
fyer o -ó H V 2sm OP
fyer O -ɔ́ H O 2sm O
fyer O -ɔ̀ B O 2sm O
fyer o -ò B V 2sm O
miya O ɔ M O 3sm S
kirike (okrika) o B V 3sm SOP
we nord (wobé) O B V 2sm O
bidiya (bidiyo) ong -oŋ M VC 2sm O
kirike (okrika) ora òrà BB VCV 3sm P
kirike (okrika) ori òrı́ BH VCV 3sm T
kirike (okrika) ori òrı̀ BB VCV 3sm SO
miltu ow -ow M VC 3sm P
pero peemo péemò HMB CVCV 2sm T
gadang Q - ̓ - C 3sm P
mubi Qa ̓à B CV 3sm SO
fyer Qa ̓a M CV 2sm S
sha Qa ̓á (ti) H(M) CV 3sm S
sha Qa ̓a M CV 3sm S1
masa (masana) Qalam ʔàlàm BB CVCVC 3sm ST
masa (masana) Qam ʔàm B CVC 3sm ST
masa (masana) Qang ʔàŋ B CVC 2sm ST
arabe standard Qanta ʔanta - CVCCV 2sm S
arabe standard Qantum ʔantum - CVCCVC 2pm S
mubi Qar ̓ár H CVC 3sm T
zayse-zergulla Qe ʔé H CV 3sm P
zayse-zergulla Qesa ʔésa HB CVCV 3sm O
zayse-zergulla Qesi ʔésı́ HH CVCV 3sm T
zayse-zergulla Qesu ʔésu HB CVCV 3sm O
male Qi ʔı́ H CV 3sm S
male Qiini ʔı́ı́nı́ HHH CVVCV 3sm S
bole Qishi ʔíshi HM CVCV 3sm T
male Qiza ʔı́zá HH CVCV 3sm TOP
male Qizi ʔı́zı́ HH CVCV 3sm S
bokkos Qu ̓u M CV 3sm S1
tumak r r - C 3sm O
malgbe rA CV 3sm O
mazera ra B CV 3sm O
mpade rA CV 3sm O
ngizim ri rì B CV 3sm P
ngizim ri d CV 3sm OPR
afade ri ri CV 3sm O
maslam ri ri CV 3sm O
mser ri ri CV 3sm O
sha s -s - C 3sm O
kambaata s -s C 3sm OP
hausa sa -sà B CV 3sm P
gera sa sa M CV 3sm P
gera saa sǎa mM CV 3sm T
mupun sak sák H CVC 2sm R
gera sau sàu BM CVV 3sm S
galambu sh -sh- - C 3sm O
kulere shaa shàa BM CV 3sm S1
kirfi (giiwo) she -she M CV 3sm O
kirfi (giiwo) shi shì B CV 3sm SO
galambu shi shì B CV 3sm S
geruma shi shì B CV 3sm S
kulere shi shì B CV 3sm S
kanakuru (dera) shii shíi HM CV 3sm TS1
kanakuru (dera) shii shìi BM CV 3sm S4
kirfi (giiwo) shii shǐi mM CV 3sm T
galambu shii shǐi mM CV 3sm T
geruma shika -shìká BH CVCV 2sm P
geruma shiQi shì ̓í BH CVCV 3sm T
geruma shiQi -shì ̓ ̓í BH CVCV 3sm P
hausa Si shi - CV 3sm O
gera si sì B CV 3sm SO
hausa Sii shíi H CVV 3sm T
geruma sii sǐi mM CV 3sm T
mupun sin sín H CVC 3sm R
daffo sis sis M CVC 3sm O
akkadien Su šu - CV 3sm S
akkadien Sunu šunu - CVCV 3pm S
égyptien swt śwt - CCC 3sm S
amharique t -t - C 3sm O
miya t t - C 3sm S
daffo ta tá H CV 3sm S
miya tA tə́ H CV 3sm T
miya ta -ta M CV 3sm R
miya tA M CV 3sm S
miya ta tá H CV 3sm S
migaama tee -tèe BM CVV 3sm P
mehri teem tēm - CVVC 2pm S
kera tem tam M CVC 2sm T
migaama ti -tì B CV 3sm P
pa'a tin tin M CVC 3sm O
pa'a tina tinà MB CVCV 3sm S4
fyer tis -tis M CVC 3sm O
miya tiy tíy H CVC 3sm T
bele tiya tíyà HB CVCV 3sm T
kera to tó H CV 3sm T
fyer tO O -tɔ́ ɔ HM CO O 2sm O
munjuk (dial. vulum) tuku tùkú BH CVCV 2sm T
munjuk (dial. vulum) tukung tùkǔŋ Bm CVCVC 2sm T
munjuk (dial. vulum) tukunu tùkùnú BBH CVCVCV 2sm T
amharique u -u - V 3sm P
kera u -u M V 3sm S
sibine (somrai) u -u V 3sm O?
sibine (somrai) u -u V 3sm P?
lame (zime) u -ú H V 2sm O
pa'a u u M V 2sm S
pa'a u u M V 2sm S4
sibine (somrai) um -um VC 2sm O?
migaama um -ûm d VC 2sm O
migaama um -úm H VC 2sm O
daajo uma -ùmá BH -VCV 3sm P
somali us us - VC 3sm TS
bokkos us -us M VC 3sm OP
dullay (harso) uso úso HB VCV 3sm TS
gollango uso úso H VCV 3sm S
afar usuk úsuk HB VCVC 3sm S
saho de Ginda'e usuk úsuk HB VCVC 3sm T
pa'a uu -uu MM V 2sm O
dullay (harso) uusu -úúsu HHB VVCV 3sm P
we nord (wobé) UwE ʊ̰w̰ɛ̰ BB VCV 2sm O
miya uwsA -uwsə MM VCCV 3sm P
masa (masana) VlVm -VlVm VCVC 3sm OP
masa (masana) Vm -Vm VC 3sm OP
amharique w -w - C 3sm O
kera wA B CV 3sm T
mupun wa B CV 2sm T
zina wA CV 2sm O
miya wasA -(w)asə ()MM CVCV 3sm P
pero weeko wéekò HMB CVCV 2sm P
pero wiini wíinì HMB CVCV 3sm P
kanakuru (dera) wo wó H CV 2sm OP
gimira wo wo B CV 2sm TSOP
mupun wur wùr B CVC 3sm S
mupun wur wùr B CVC 3sm P
lele y bé-y - C 3sm O
lele y k/tè-y - C 3sm P
mokilko (mukulu) y y- - C 3sm S
mokilko (mukulu) y y- - C 3sm S2
bidiya (bidiyo) y(i) -y(i) M C(V) 3sm P
hausa ya *ya - CV 3sm S
migaama ya -yá H CV 3sm O
migaama ya -yà B CV 3sm O
mokilko (mukulu) ya -yà B CV 2sm P
kwami ya -yá H CV 3sm O
kwami ya -yà B CV 3sm O
daffo ya yá H CV 2sm O
sha ya ya M CV 2sm S1
kulere ya yá H CV 2sm S
miya ya -ya M CV 3sm O
kulere yaa yáa HM CV 2sm S1
sha yah yah M CVC 2sm T
sha yah yáh H CVC 2sm P
kulere yah yah M CVC 2sm T
kulere yah -yah M CVC 2sm O
kulere yah yáh H CVC 2sm P
miltu yAm -yə̀m B CVC 2sm P
tumak ye B CV 2sm T
kwami ye -yè B CV 3sm O
bidiya (bidiyo) yi -yí H CV 3sm S1
mokilko (mukulu) yi -yì B CV 3sm P
mokilko (mukulu) yi -y(ì) B CV 3sm O
mokilko (mukulu) yi yí- H CV 3sm S
kanakuru (dera) yi yí H CV 3sm O
kwami yi yì B CV 3sm SO
kwami yi -yí H CV 3sm O
kwami yi -yì B CV 3sm O
sha yi yí H CV 2sm S
sha yi yí H CV 2sm S
tangale yi yi M CV 3sm TS
gimira yi yi H CV 3sm TOP
mokilko (mukulu) yii yíi- HM CVV 3sm S2
kwami yii yìi BM CV 3sm T
kwami yiQi yìʔì BB CVCV 3sm T
daffo yis yís H CVC 3sm TO
fyer yis yís H CVC 3sm T
bokkos yis yís H CVC 3sm T
gimira yis yis M CVC 3sm S
kulere yish yish M CVC 3sm T
daffo yit yít H CVC 3sm T
mokilko (mukulu) yom yòm mì B CVC 3sm T
pa'a yu -yù B CV 2sm P
bidiya (bidiyo) yung -yuŋ M CVC 2sm P
mokilko (mukulu) za -zà B CV 2sm P
mokilko (mukulu) zi -zì B CV 3sm P


Voir les formes
haut de page © G. Segerer - LLACAN - UMR 8135 (CNRS / INALCO) - 2002-2007