Accueil

 Langues

 Recherche

 Comparaison

Références
Télécharger la police Doulos Unicode
Inclusif : 397 formes dans 125 languesVoir la carte
Cliquer sur une forme simple pour voir toutes les formes simples similaires
Cliquer sur une en-tête de colonne pour modifier l'ordre de tri
Langue Forme
simplifiée
Forme
complète
tons syll pers mod.
gadang ? ? - ? 1pinc P
hun-saare a a M V 1pinc S
joola fogny a a- V 1pinc S
ekpeye a a-...-nI V 1pinc S
matal agami agami - VCVCV 1pinc T
otoro agE -agɛ VCV 1pinc P
moro ainAndr -ainëndr VVCVCC 1pinc P
mofu-gudur alakwa álàkwà HBB VCVCV 1pinc T
mofu-gudur alakwa álàkwà HBB VCVCV 1pinc P
ngiti alE àlɛ̀̄ BBM VCV 1pinc TSO
ngiti alE àlɛ̀̄- BBM VCV 1pinc P
ngiti alE àlɛ̀̄- ... -nà BBM-B VCV 1pinc P
ngiti alE àlɛ̀̄- ... -na BBM-M VCV 1pinc P
ngiti alE àlɛ̀̄ tɔ́ BBM-H VCV 1pinc P
ngiti alE àlɛ̀̄ tɔ̀ BBM-B VCV 1pinc O
gbayi alene álénè HHB VCVCV 1pinc SO
guDe amA amə - VCV 1pinc TSOP
podoko (parkwa) amA -amə BB VCV 1pinc O
margi amAr āmə̀r MB VCVC 1pinc P
malgwa (wandala) Amiya əmiya BBB VCVCV 1pinc T
kapsiki amu ámù HB VCV 1pinc S
sibine (somrai) andA -ándə́ VCV 1pinc O?
sibine (somrai) AndA -ʌ́ndə́ VCV 1pinc O?
sibine (somrai) AndA -ʌ́ndʌ̀ VCV 1pinc P?
sibine (somrai) andA -ʌndə VCV 1pinc P?
sibine (somrai) Anda ə́nda VCV 1pinc ?
moro Andr -əndr VCC 1pinc O
gbayi ane ánè HB VCV 1pinc SO
kera ang áŋ H VC 1pinc T
manjaku-Bassarel angA angə - VCV 1pinc S1
ngbugu azA àzə̄ BM VCV 1pinc SP
ngbugu azA àzə́ BH VCV 1pinc SOP
buka azA àzə́ BH VCV 1pinc SO
dakpa aza àzá BH VCV 1pinc SO
gbaga-sud AzA ə̀zə́ BH VCV 1pinc SO
hai AzA ə̀zə́ BH VCV 1pinc SO
langbasi azA àzə̄ BM VCV 1pinc SO
mbere azA àzə́ BH VCV 1pinc SO
sabanga AzA ə̀zə́ BH VCV 1pinc SO
vara AzA ə̀zə́ BH VCV 1pinc SO
wojo azA àzə̄ BM VCV 1pinc SO
yakpa AzA ə̀zə́ BH VCV 1pinc SO
ngbugu azAzA àzə̄zə́ BMH VCVCV 1pinc T
gbi aze àzē BM VCV 1pinc SO
ndut BA ɓə - CV 1pinc S
dii (yag dii) ba ba...ví M CV 1pinc S
dii (yag dii) baa bàà...ví BB CVV 1pinc T
dii (yag dii) baa baà...ví MB CVV 1pinc S
samba leko bAn bə̂n HB CVC 1pinc OP
samba leko bAn bə̂n...-n̄ HBM CVC 1pinc S1
samba leko ban bân...-n̄ HBM CVC 1pinc S3
ndut BAy ɓəy - CVC 1pinc T
lehar BAy ɓəy - CVC 1pinc T
noon Bo ɓo - CV 1pinc S
safen BO ɓɔ - CV 1pinc S
safen BOB ɓɔɓ - CVC 1pinc T
noon Boy ɓoy - CVC 1pinc T
kapsiki Bumu ɓumú BH CVCV 1pinc O
lehar By ɓy - CV ? 1pinc S
jur modo d d- ́... -kè H-B C 1pinc S
sibine (somrai) dAndA -dʌ́ndʌ̀ CVCV 1pinc P?
peul (pulaar) Den ɗen - CVC 1pinc S
tumak di dì B CV 1pinc T
mokilko (mukulu) ding -dìŋ B CVC 1pinc P
buduma domu domu - CVCV 1pinc T
peul (pulaar) eDen eɗen - VCVC 1pinc S4
mada (maDa) emne émne HB VCCV 1pinc TO
hdi (hide) emu émú HH VCV 1pinc S
peul (pulaar) en en - VC 1pinc SO
peul (pulaar) enen enen - VCVC 1pinc T
migaama eng ́-èŋ HB VC 1pinc O
masa (masana) ey -ey VC 1pinc OP
manjaku-Bassarel gA - CV 1pinc S1
matal gAme gəme - CVCV 1pinc O
matal gami gami - CVCV 1pinc P
moro gAndr -gëndr CVCC 1pinc P
gula sara gAze gəze - CVCV 1pinc O
kapsiki geBumu geɓumú BBH CVCVCV 1pinc T
bagiro (furu) gEgE gɛ̀gɛ̄ BM CVCV 1pinc T
bagiro (furu) gi gì B CV 1dinc S1
uldeme (wuzlam) gimi gìmì BB CVCV 1pinc P
mokilko (mukulu) ging -gìŋ B CVC 1pinc P
dangaleat giye gìye BM CVCV 1pinc S2
sha gya gyá H CCV 1pinc S
sha gya gya M CCV 1pinc S1
bagiro (furu) gyagi gyágí HH CCVCV 1dinc S2
sha gyan gyân d CCVC 1pinc T
sha gyan -gyan M CCVC 1pinc O
sha gyan gyàn B CCVC 1pinc P
geme hany hàáɲ BH CVVC 1pinc S
daba hikwang hi.kwaŋ - CVCCVC 1pinc TO
niellim i ı̀ B V 1pinc SOP
kulere ijan -ḭgyan MM VCVC 1pinc O
kulere ijan ḭgyân Md VCVC 1pinc P
tobanga ina -ina-gə̀ŋ hh VCV 1pinc P
konzime Ina (gá) -ɩ́ná HH VCV 1pinc P
migaama ine ké...-ìnè BB VCV 1pinc S
migaama ine kée...(-ìnè) BB VCV 1pinc S
mokilko (mukulu) ing -íŋ H VC 1pinc O
manjaku-Bassarel inja inja - VCV 1pinc TO
manjaku-Bassarel inja -ic-inja - VCV 1pinc P
mokilko (mukulu) inn -ìnn(ì)- B VCC 1pinc O
sime j j ̀...-ī B C 1pinc S1
kenga j j...-kī - C 1pinc S
fer j j-...k ̀ - C 1pinc S
fer j -(ɛ)j ́s̀ í H C 1pinc P
kaba deme j j- ̀ B C 1pinc S
sar j(A)...i j(ə̀)...ī B...M C(V)-...V 1pinc S
kaba deme j(A)...i j(ə̀)...ī (B)...M C(V)...V 1pinc S
kaba kulfa j(i)...V j(ì)...V (B) C(V)...V 1pinc S
kaba tiye j(i)...V j(ì)...V (B) C(V)...V 1pinc S
kaba na j(i)...V/C j(ì)...V/C (B) C(V)...V/C 1pinc S
mbay j...n j-...n̄ ...M C-...C 1pinc S
mubi ja ̀-já BH CV 1pinc P
ngizim ja B CV 1pinc TSO
ngizim jaa jàa BM CV 1pinc S
manjaku-Bassarel jaka jaka - CVCV 1pinc S2
manjaku-Bassarel jakA jakə - CVCV 1pinc S2
manjaku-Bassarel jake jake - CVCV 1pinc S2
kaba kulfa jEE jɛ́ɛ̀ HB CVV 1pinc P
kaba tiye jee jéè HB CVV 1pinc OP
kaba kulfa jEEE jɛ́ɛ̀ɛ̄ HBM CVVV 1pinc O
kaba tiye jegee jégèe HB CVCVV 1pinc T
kaba na jegee jégèe HB CVCVV 1pinc T
kaba na jei jéì HB CVV 1pinc OP
kenga jeki -jēkī MM CVCV 1pinc O
kenga jeki -jèkī BM CVCV 1pinc O
fer jEt jɛ̀t B CVC 1pinc S
bejond ji j[ì]...-ī B CV 1pinc S1
kaba deme ji jı̀- B CV 1pinc S
sime jie jíē HM CVV 1pinc T
kaba deme jie jı́ē HM CVV 1pinc T
kenga jige -jígē HM CVCV 1pinc P
kenga jige -jìgē BM CVCV 1pinc P
sar jii jḭ̀ḭ̄ BM CVV 1pinc T
kaba deme jii jíī HM CVV 1pinc OP
sime jii jíì HB CVV 1pinc OP
kaba deme jii -jı́ı̀ H CVV 1pinc P
kaba deme jii -jı̀ı́ı̀ BHB CVV 1pinc O
fer jij jīj g M CVC 1pinc T
fer jij jīj s̀ ì M CVC 1pinc T
mbay jin jḭ̀n̄ BM CVC 1pinc T
kaba deme ju jù- B CV 1pinc S
ngiti k k- C 1pinc S
kenga kA kə̀...-kī B CV 1pinc S
gouro ka B CV 1pinc S
wan ka kà B CV 1pinc TSOP
mbay kA...n kə̀-...n̄ B-...M CV-...C 1pinc S
gouro kaa kàà BB CVV 1pinc TSO
yaure kaa kà̀à̀ bb CVV 1pinc S
wan kaa kàà BB CVV 1pinc P
miltu kaayi kááyí HH CVVCV 1pinc T
munjuk (dial. vulum) kADumu kə́.ɗú.mú HHH CVCVCV 1pinc S
glavda kAmiama kə̀míàmà BHBB CVCVVCV 1pinc T
migaama kee kéètà HB CVV 1pinc T
migaama kee kéè HB CVV 1pinc T
yaure kEE kɛ̀̀ɛ̀ bB CVV 1pinc SOP
yaure kEE kɛ́́ɛ́́ hh CVV 1pinc P
lamnsoq kesAn kesən - CVCVC 1pinc P
mbara ki ki ... mú M CV 1pinc S
mulwi ki kí.ɗú.mú HHH CV 1pinc T
mulwi ki ki ... -mu B CV 1pinc S
mokilko (mukulu) kine kìnè mì BB CVCV 1pinc T
daajo koona kóónà HHB CVVCV 1pinc TO
mbara ku kú H CV 1pinc S
daajo kV e kv̀- ̀é BBH CC- V 1pinc S1
zulgwa (zulgo) kwA kwə - CV 1pinc O
zulgwa (zulgo) kwa kwa - CV 1pinc P
dan (yakouba) kwa kwa M CV 1pinc SP
dan (yakouba) kwa kwá H CV 1pinc TS
dan (yakouba) kwaa kwaa MM CVV 1pinc S
dan (yakouba) kwaa kwáá HH CVV 1pinc S
dan (yakouba) kwaa kwaâ Md CVV 1pinc P
moro lA lə- CV 1pinc S
moro lAndr lëndr CVCC 1pinc T
gbayi lene -lénè HB CVCV 1pinc P
limbum li lı́ sèè- H CV 1pinc P
otoro lingo liŋo CVCV 1pinc T
lamang ma -mà- B CV 1pinc O
podoko (parkwa) ma -ma - CV 1pinc S
malgwa (wandala) ma má- H CV 1pinc S2
podoko (parkwa) mA B CV 1pinc T
malgwa (wandala) maa maa- BB CVV 1pinc S1
podoko (parkwa) mama mama - CVCV 1pinc P
podoko (parkwa) mamA mamə́ BH CVCV 1pinc SP
podoko (parkwa) mamA -mamə BB CVCV 1pinc P
lamang mang - ̀ màŋ BB CVC 1pinc P
margi mAr -mə̀r B CVC 1pinc OP
margi mAr mə̀r B CVC 1pinc S
margi mAr mər - CVC 1pinc O
lamang mawa -m(à)wà- B CCV 2pinc O
lamang mbang - ̀ mbàŋ BB CVC 1pinc P
fer mEj mɛ̄j ́ MH CVC 1pinc P
peul (pulaar) men men - CVC 1pinc O
gwendele (pelasla) mene mene - CVCV 1pinc P
giziga nord mi mi - CV 1pinc T
mbara mi mi M CV 1pinc S
limbum mi mı́ sèè- H CV 1pinc P
kwama miini miini CVVCV 1pinc TO
konzime mIna mɩna (gá) BB CVCV 1pinc SO
konzime mIna mɩná (gá) BH CVCV 1pinc SO
konzime mIna mɩná ɲɩɛ BH CVCV 1pinc SO
kwama mini -mini CVCV 1pinc P
nyun-jaaxet minong minoŋ - CVCVC 1pinc T
nyun-gunyaamolo (Tobor) mintOorO mintOorO - CVCVVCV 1pinc T
malgwa (wandala) miy -miy- B CVC 1pinc S
malgwa (wandala) miy -miy- B CVC 1pinc O
wandala miya miya - CVCV 1pinc TOP
malgwa (wandala) miya -miyá BH CVCV 1pinc P
mada (maDa) mne mne B CCV 1pinc O
musgum (musgu) mo -mo - CV 1pinc OP
mundang mona mònà BB CVCV 1pinc P
munjuk (dial. vulum) mu mú H CV 1pinc O
mbara mu mu ... mú M CV 1pinc S
mbara mu mú H CV 1pinc S
mbara mu -mú H CV 1pinc OP
mbara mu -m(ú) H CV 1pinc O
musgum (musgu) mu mu - CV 1pinc S
mulwi mu -mú H CV 1pinc P
munjuk de Pouss mu mu ... -mu - CV 1pinc S
munjuk de Pouss mu -mu - CV 1pinc OP
musgum (musgu) mutumo mutumo - CVCVCV 1pinc T
wandala mV mV- - CV 1pinc S
lamang mwa - ̀ mwà BB CCV 2pinc P
tobanga na ná..gə̀ŋ H CV 1pinc ST
tobanga na -na-gə̀ŋ h CV 1pinc O
sibine (somrai) nA nə̀...ə́nda B CV 1pinc S
gadang na -nâ d CV 1pinc P
miltu nA nə̀ B CV 1pinc S
hun-saare na na M CV 1pinc OP
monzombo na ná H CV 1pinc S
dongo-ko (mba) na na nyo CV 1pinc S
mundang na nǎ BH CV 1pinc T
mundang na -ná H CV 1pinc O
mundang na ná H CV 1pinc O
mundang na B CV 1pinc S
tupuri naa nââ BB CVV 1pinc S
tupuri naa nàâ bB CVV 1pinc O
tupuri naa nàà bb CVV 1pinc P
miltu nAA nə̌: m CVV 1pinc S2
kenga naajige nààjígē BBHM CVVCVCV 1pinc T
gadang naan naan-áá M CVVC 1pinc S2
gadang naani naanî Md CVVCV 1pinc T
gadang naani naaní MH CVVCV 1pinc S1
gadang naani naaní-yà MH CVVCV 1pinc S2
lamang namang nàmàŋ BB CVCVC 1pinc T
margi namAr nàmə̀r BB CVCVC 1pinc T
margi namAr nàmə̀r BB CVCVC 1pinc T
lamang namwa nàmwà BB CVCCV 2pinc T
moro nAndr nëndr CVCC 1pinc T
mubi nat nāt M CVC 1pinc S
mafa nda ndá H CV 1pinc T
sibine (somrai) ndA -ǹdə́ CV 1pinc O?
mofu-gudur ndakwar ndákwàr HB CVCVC 1pinc O
mafa nday ndáy H CVC 1pinc S
nyun-jaaxet ndOx ndOx - CVC 1pinc OP
mbara ndumu ndùmú BH CVCV 1pinc T
migaama ne ké...-(ì)nè B CV 1pinc S
migaama ne d CV 1pinc O
migaama ne -né H CV 1pinc O
migaama ne -àné BH CV 1pinc O
migaama ne -né H CV 1pinc O
migaama ne -nè B CV 1pinc O
mubi ne -né H CV 1pinc S
bedik nE (n-)nɛ...ɛ - CV 1pinc S
basari nE nɛ̀...ɛ́ B CV 1pinc S
muyang nele nele - CVCV 1pinc TO
mubi net -nét H CVC 1pinc S
lele nga ŋgá + V + ŋgú H CV 1pinc S
manjaku-Bassarel ngA ngə - CV 1pinc S1
podoko (parkwa) ngamamA ngá(ma)mə HBB CVCVCV 1pinc S
podoko (parkwa) ngamamA ngámamə HBB CVCVCV 1pinc P
baka ngangatini ngāngātı́nı̀ MMHB CVCVCVCV 1pinc T
lele ngangu ŋgaŋgu MM CVCV 1pinc O
lele ngangu dí-ngà-ngù B CVCV 1pinc P
baka ngatini ngātı́nı̀ MHB CVCVCV 1pinc T
manjaku-Bassarel ngi ngi - CV 1pinc S2
manjaku-Bassarel ngu ngu - CV 1pinc S2
tumak ni ni M CV 1pinc O
dangaleat ni nì B CV 1pinc S
gimira ni ni H CV 1pinc TOP
gbayi ni -rı́-nı̀ B CV 1pinc P
baka ni nı̀ B CV 1pinc S
dangaleat nii nii M CVV 1pinc S2
dangaleat niir nììr B CVVC 1pinc T
dangaleat niira nììrà BB CVVCV 1pinc T
gimira nin nin M CVC 1pinc S
gimira nitn nit ̓n BM CVCC 1pinc OP
zayse-zergulla nu nú(j) H CV 1pinc T
zayse-zergulla nu nú H CV 1pinc P
joola banjal nu nu-...-al CV 1pinc S1
joola fogny nu nu- CV 1pinc S
zayse-zergulla nuna núna HB CVCV 1pinc O
zayse-zergulla nuu núu HB CVV 1pinc O
daajo nV e nv́- ̀é HBH CC- V 1pinc S2
day nya ɲā M CV 1pinc S
day nya -ɲā M CV 1pinc P
miltu nyi -nyì B CV 1pinc P
niellim nyii ɲı̀̄ı̀ BMB CVV 1pinc T
joola kasa esuulaalu olaal -olaal VCVVC 1pinc OP
joola kasa olal olal - VCVC 1pinc O
joola banjal olal -olal VCVC 1pinc OP
joola fogny Olal -ɔla(l) VCVC 1pinc OP
joola kasa esuulaalu ololaal ololaal VCVCVVC 1pinc T
joola kasa ololal ololal - VCVCVC 1pinc T
joola kasa ololal -ololal - VCVCVC 1pinc P
joola fogny OlOlal C-ɔlɔla(l) VCVCVC 1pinc P
jalonke on on VC 1pinc TSOP
linda Qa ʔà B CV 1pinc SOP
mubi Qa ̓á H CV 1pinc SO
gbaga-nord Qa ʔà B CV 1pinc SO
hai Qa ʔà B CV 1pinc SO
ngao Qa ʔà B CV 1pinc SO
tangbago Qa ʔà B CV 1pinc SO
yangere Qa ʔà B CV 1pinc SO
baka Qa...ni ʔā...nı̀ MB CVCV 1pinc S
mubi Qana ̓áná HH CVCV 1pinc T
baka Qani ʔānı̀ MB CVCV 1pinc S
day Qanya ʔàɲā BM CVCV 1pinc T
linda QaQa ʔàʔà BB CVCV 1pinc T
masa (masana) Qay ʔáy H CVC 1pinc ST
mokilko (mukulu) Qin ̓în- d CVC 1pinc S
mokilko (mukulu) Qin ̓ín- H CVC 1pinc S2
mokilko (mukulu) Qing ̓îŋ- d CVC 1pinc S
mokilko (mukulu) Qing ̓íŋ- H CVC 1pinc S2
day Qinya ʔı̀ɲā BM CVCV 1pinc OP
samba leko QobAn ʔōbə̂n MHB CVCVC 1pinc T
giziga sud sa ( ̓i)sa - CV 1pinc T
makaa SA sh-ə̀ B CV 1pinc SO
aghem sE ̀sɛ̀ ́ BBH CV 1pinc SO
makaa Se -shé H CV 1pinc P
limbum see sèè B CVV 1pinc TSO
dangaleat te -te M CV 1pinc O
dangaleat te -(gì)tè B CV 1pinc O
dangaleat te -tè B CV 1pinc O
bidiya (bidiyo) teng -teŋ M CVC 1pinc P
bidiya (bidiyo) teng -teŋ M CVC 1pinc O
migaama tine -tìnè BB CVCV 1pinc P
migaama tine -tìnè BB CVCV 1pinc P
musgum (musgu) tumo tumo - CVCV 1pinc T
munjuk (dial. vulum) tumu tùmú BH CVCV 1pinc T
munjuk de Pouss tumu tumu - CVCV 1pinc T
munjuk (dial. vulum) tumung tùmǔŋ Bm CVCVC 1pinc T
munjuk (dial. vulum) tumunu tùmùnú BBH CVCVCV 1pinc T
joola kasa u u - V 1pinc S
joola kwaatay u ú- H V 1pinc S
joola kasa esuulaalu u (d)u-...Val V 1pinc S
joola banjal u u-...-al V 1pinc S
joola kwaatay une úne H VCV 1pinc TOP
joola kwaatay une -úne - VCV 1pinc P
daajo uska -ùská BH -VCCV 1pinc P
lamnsoq vesAn vḕsə̄n BMM CVCVC 1pinc TSO
lamnsoq vesAn vesən - CVCVC 1pinc P
mambila vu vu - CV 1pinc TSO
ngizim wa B CV 1pinc TSOP
joola fogny walal wala(l) CVCV 1pinc TO
podoko (parkwa) wama wama - CVCV 1pinc TO
podoko (parkwa) wamA wamə́ BH CVCV 1pinc T
limbum wi wı́ sèè- H CV 1pinc P
joola banjal wolal wolal CVCVC 1pinc T
mofu-gudur ya yà ... m ... kwà B CV 1pinc S
bidiya (bidiyo) yang -yáŋ H CVC 1pinc S1
bidiya (bidiyo) yang -gí-yàŋ B CVC 1pinc S2
bidiya (bidiyo) yang -yàŋ B CVC 1pinc O
dangaleat ye ye M CV 1pinc S2
dangaleat ye -(gì)ye M CV 1pinc O
dangaleat ye -ye M CV 1pinc O
ndut yEn yEn - CVC 1pinc OPT
palor yen yen - CVC 1pinc SOP
palor yen -yen - -CVC 1pinc P
dangaleat yen -yen- M CVC 1pinc OS1
limbum yi yı́ sèè- H CV 1pinc P
kulere yigyan yḭgyân Md CVCCVC 1pinc T
mokilko (mukulu) ying -yìŋ B CVC 1pinc P
gula zura z z̄...ḡ M C 1pinc S
ndoka z...i z̀-...i B C-...V 1pinc S
nduga zA z[ə̀]...-ī B CV 1pinc S1
nduga zA zə̄ z[ə̀] M CV 1pinc S2
gula koto zA gA zə̀ gə̄ BM CV CV 1pinc S2
gula mere zAg zəg - CVC 1pinc O
gula zura zAg zə̄ǵ MH CVC 1pinc O
gula zura zAgA zə́gə̄ HM CVCV 1pinc P
gula koto zeg zēg M CVC 1pinc T
gula zura zeg zēg M CVC 1pinc T
gula koto zEgA zɛgə - CVCV 1pinc O
gula sara zegege zégēgē HMM CVCVCV 1pinc T
gula mere zekeg zékég ̄ HHM CVCVC 1pinc T
wada zeye zè ̄yè BMB CVCV 1pinc TP
ndoka zie zíè HB CVV 1pinc TP
ndoka zie zīè MB CVV 1pinc T
ndoka zie zìè BB CVV 1pinc O
nduga zigi zìgì BB CVCV 1pinc T
nduga zigi zígì HB CV 1pinc T
mokilko (mukulu) zing -zìŋ B CVC 1pinc P
wada ziye zíyè HB CVCV 1pinc P
kulere ~gya ~gyá H CCV 1pinc S
kulere ~jaa ~gyáa HM CCV 1pinc S1


Voir les formes
haut de page © G. Segerer - LLACAN - UMR 8135 (CNRS / INALCO) - 2002-2007