Accueil

 Langues

 Recherche

 Comparaison

Références
Télécharger la police Doulos Unicode
Féminin : 648 formes dans 98 languesVoir la carte
Cliquer sur une forme simple pour voir toutes les formes simples similaires
Cliquer sur une en-tête de colonne pour modifier l'ordre de tri
Langue Forme
simplifiée
Forme
complète
tons syll pers mod.
sibine (somrai) - ø - 3sf S
tumak - ø - - 3sf T
lagwan (logone) - ? - - 2sf T
lagwan (logone) - ? - - 2sf S
lagwan (logone) - ? - - 2sf P
lagwan (logone) - ? - - 2sf P
kanakuru (dera) - ø - - 3sf S1
bole - ø - - 3sf S
kullo a a - V 3sf S
kera a a M V 3sf T
kera a -a M V 3sf S
tobanga a B V 3sf O
tobanga a -a - V 3sf P
wolaytta a a - V 3sf S
kirike (okrika) a H V 3sf S
kirike (okrika) a H V 3sf SOP
we nord (wobé) a M V 2sf SO
afade a H V 3sf S
we nord (wobé) aa àà MM VV 2sf S
we nord (wobé) aa àā Mh VV 2sf P
dullay (harso) aahi -ááhi HHB VVCV 2sf P
kwama ab ab- VC 3sf S
sha ac ac M VC 2sf P
sibine (somrai) adA -adə VCV 3sf O?
sibine (somrai) AdA -ʌdə VCV 3sf O?
sibine (somrai) AdA -ʌdə VCV 3sf P?
sibine (somrai) adA -adə VCV 3sf P?
miya aghAm -aghəm MM VCVC 2sf P
masa (masana) ak -ak VC 2sf OP
geme ale àlé BH VCV 3sf S
we nord (wobé) amOo àmɔ̰̀o MMB VCVV 2sf T
amharique anci anči - VCCV 2sf TS
lame (zime) ang -áŋ H VC 2sf O
pa'a anin ànîń BdH VCVC 2sf T
tamahaq (touareg) AntanAtid əntanætiḍ - VCCVCVCVC 3pf S
masa (masana) aQ -aʔ VC 3sf OP
lagwan (logone) aQi -á- ̓i HB VCV 3sf P
kafa (kaficho) aree aree - VCVV 3sf S
kirike (okrika) arI árɩ̀ HB VCV 3sf TSO
amharique Arswa ərswa - VCCCV 3sf TS
amharique Asswa əsswa - VCCCV 3sf TS
amharique at -at - VC 3sf O
miltu At -ət M VC 3sf P
sha at at M VC 3sf P
mbara ata -at(á) MH VCV 3sf O
maslam ata àtà BB VCV 3sf S
pa'a atle àtlé BH VCV 3sf T
akkadien attii attī - VCCVV 2sf S
akkadien attina attina - VCCVCV 2pf S
ngizim atu átû Hd VCV 3sf TO
ngizim atu átû Hd VCV 3sf TO
we nord (wobé) awE àw̰ɛ̰̀̄ MMh VCV 2sf O
somali ay ay - VC 3sf TS
kera Ay -əy B VC 2sf S
sibine (somrai) ay -ay VC 2sf O?
sibine (somrai) Ay -ʌy VC 2sf O?
sibine (somrai) Ay -ʌy VC 2sf P?
sibine (somrai) ay -ay VC 2sf P?
dime aytu aytu - VCCV 2sf T
miya aza -azà MB VCV 3sf P
kwama b -b C 3sf S
bedja (bedawi) barE batɛ́ BH CVCV 3pf TO
bedja (bedawi) barEk batɛ́k BH CVCVC 2pf TO
bedja (bedawi) baro bató BH CVCV 3sf TO
bedja (bedawi) barok batók BH CVCVC 2sf TO
bedja (bedawi) bataa batáá BHH CVCVV 3pf TS
bedja (bedawi) bataak batáák BHH CVCVVC 2pf TS
bedja (bedawi) batuu batúú BHH CVCVV 3sf TS
bedja (bedawi) batuuk batúúk BHH CVCVVC 2sf TS
jur-beli modo Beni ɓȩ̀-nì̧ BB CVCV 3sf P
sinasha (boro) bi bi B CV 3sf P
sinasha (boro) bii biiná B CVV 3sf T
sinasha (boro) bii bii B CVV 3sf SO
sinasha (boro) bu bu B CV 3sf P
kwama bun -bun CVC 3pf P
sha c -c - C 2sf O
dangaleat ca tyà B CV 3sf S
dangaleat ca -tya M CV 3sf O
dangaleat ca -(gì)tyà B CV 3sf O
dangaleat ca -tyà B CV 3sf O
migaama ca -cá H CV 3sf O
migaama ca -cà B CV 3sf O
migaama ca -ácà HcB CV 3sf O
sha ca ca M CV 2sf S1
mazera ca B CV 3sf O
zina cA cə́ H CV 3sf O
dangaleat caa tyaa M CVV 3sf S2
dangaleat caar tyààr B CVVC 3sf T
dangaleat caara tyààrà BB CVVCV 3sf T
mazera caca càcà BB CVCV 3sf S
galambu cAza cə́zá HH CVCV 3sf P
zina ce B CV 3sf S
daajo cee céé HH CVV 3sf TO
pero ci -cì B CV 2sf TSPOR
galambu ci cì B CV 2sf S
sha ci cí H CV 2sf S
gera ciDi ciɗí MH CVCV 3sf P
kirfi (giiwo) cii cǐi mM CV 2sf T
galambu cii cǐi mM CV 2sf T
galambu ciyi cíyí HH CVCV 2sf P
égyptien cmt čmt - CCC 2sf S
tumak d d - C 3sf O
sibine (somrai) dA də̀ B CV 2sf S
sibine (somrai) dA də́ H CV 3sf S
sibine (somrai) dA -də CV 3sf O?
sibine (somrai) dA -də CV 3sf P?
lagwan (logone) dA B CV 3sf S
galambu da -dá H CV 3sf P
kwami da -dá H CV 3sf O
kwami da -dà B CV 3sf O
tangale dA M CV 3sf T
afade dA CV 3sf O
buduma dA CV 3sf O
malgbe dA CV 3sf O
maslam dA CV 3sf O
mpade dA də́ H CV 3sf S
mpade dA CV 3sf O
sahu dA də̀ B CV 3sf S
kwama dab -dab CVC 3sf P
lele dadu dàdù BB CVCV 3sf T
buduma dAm də̀m B CVC 2sf S
gadang dAr -də̂r d CVC 3sf P
mser dar ɗar CVC 3sf O
sibine (somrai) dAra də́ra CVCV 3sf ?
buduma de de - CV 3sf T
lele de de/re M CV 2sf P
buduma de B CV 3sf S
gadang dey -dêy d CVC 2sf P
munjuk (dial. vulum) Di ɗí H CV 3sf O
mokilko (mukulu) di -dì B CV 2sf P
mubi di dì B CV 3sf SO
musgum (musgu) Di -ɗi - CV 3sf OP
mulwi Di -ɗí H CV 3sf P
gera Di ɗì B CV 3sf O
sibine (somrai) diya díya CVCV 2sf ?
lele do do/ro M CV 3sf P
kwami do -dó H CV 3sf O
kwami do -dò B CV 3sf P
tangale do -do M CV 3sf P
tangale dO -dɔ M CV 3sf P
lele du V + dú H CV 3sf S
lele du du M CV 3sf O
lele du bú-dú H CV 3sf O
tobanga e B V 2sf OP
miltu e B V 2sf P
somali eed -eed - VVC 3sf P
kulere eky -eky M VCC 2sf O
daffo esh -esh M VC 2sf O
daffo et -et M VC 3sf O
pa'a etla -etla MM VCV 3sf O
mupun fer fér H CVC 3sf P
angas (ngas) fi fī M CV 2sf P
mupun fi fí H CV 2sf P
sahu ftA ftə̀ B CCV 2sf S
afade fto ftó H CCV 2sf S
afade fto fto CCV 2sf O
maslam fto ftò B CCV 2sf S
maslam fto fto CCV 2sf O
buduma gAm -gəm - CVC 2sf O
buduma gAm gəm CVC 2sf O
bidiya (bidiyo) gang -gaŋ̀ MB CVC 2sf O
mubi ge -gé H CV 2sf S
migaama gee géè HB CVV 3sf S
gimira gen gen M CVC 3sf TSOP
mubi get -gét H CVC 2sf S
miya ghAm -ghəm M CVC 2sf PO
migaama gi gì B CV 3sf S
migaama gi gìtà BB CV 3sf T
mubi gi -gí H CV 3sf S
migaama gii gíì HB CVV 3sf S
mubi git -gít H CVC 3sf S
mubi git -gīt M CVC 3sf S
migaama gita gìtà BB CVCV 3sf S
migaama gita gìtà BB CVCV 3sf T
dangaleat giti gìtí BH CVCV 3sf S2
gimira ha ha B CV 2sf TSOP
kwama haaPP haap̓p̓ CVVCC 3sf O
kwama haPP hap̓p̓ CVCC 3sf T
arabe standard hiya hiya - CVCV 3sf S
bongo ho hó↓ H CV 3sf S2
bongo ho h(o)- - CV 3sf S
bongo hU hʊ́ H CV 3sf T
bongo hu hu - CV 3sf P
arabe standard hunna hunna - CVCCV 3pf S
bongo h[o] h[ó] H CV 3sf TOPS1
kera i -i M V 2sf S
sibine (somrai) i -i V 2sf O?
sibine (somrai) i -i V 2sf P?
tumak i i M V 2sf O
lagwan (logone) i H V 3sf T
pa'a i i M V 3sf S
pa'a i i M V 3sf S4
lagwan (logone) i ı̀ B V 3sf S
mokilko (mukulu) iC -íC- HC VC 2sf O
mokilko (mukulu) iC -íC- HC VC 3sf O
sha ic íc H VC 2sf P
daajo ice -ìcé BH -VCV 3sf P
wolaytta iga iga - VCV 3sf P
dullay (harso) iisi -íísi HHB VVCV 3sf P
kulere iky íky H VCC 2sf P
pa'a in in M VC 2sf S
pa'a in -in M VC 2sf O
dangaleat inti -íntí HH VCV 3sf O
afar is ís H VC 3sf S
saho de Ginda'e ise ise - VCV 3sf T
dullay (harso) ise íse HB VCV 3sf TS
gollango ise íse H VCV 3sf S
kambaata ise ı́se VCV 3sf T
kambaata ise isé VCV 3sf T
kambaata isee isée(ha) VCVV 3sf T
kambaata iseecc iséechch VCVVCC 3sf T
kambaata iseen iséen VCVVC 3sf T
kambaata iseta iséta VCVCV 3sf T
fyer ish -ísh H VC 2sf OP
fyer ish -ìsh B VC 2sf O
bokkos ish ish M VC 2sf P
saho de Ginda'e iSi íši HB VCV 3sf T
saho de Ginda'e isi isi - VCV 3sf T
oromo iSiin išíín BHH VCVVC 3sf S
bidiya (bidiyo) it -g-ít H VC 3sf S2
fyer it -ít H VC 3sf OP
fyer it -ìt B VC 3sf O
bokkos it it M VC 3sf P
sha it ít H VC 3sf P
kulere it ít H VC 3sf P
hausa ita ítá HH VCV 3sf T
bole ita ítà HB VCV 3sf T
bole ita ítá HH VCV 3sf S
daffo itii ítií HMH VCV 3sf T
dizi iZi iži - VCV 3sf S
kwami ja -já H CV 2sf O
kwami ja -jà B CV 2sf O
kwami je -jè B CV 2sf O
mubi ji ̀-jí BH CV 2sf P
mubi ji ̀-jí BH CV 3sf P
mubi ji ̀-jí BH CV 3sf P
kanakuru (dera) ji jí H CV 2sf O
galambu ji -jí H CV 2sf P
kwami ji -jí H CV 2sf O
kwami ji -jì B CV 2sf P
tangale ji -ji M CV 2sf P
tangale jI -jɩ M CV 2sf P
tangale jI M CV 2sf T
mubi juge ̀-jùgè BB CVCV 2sf P
munjuk (dial. vulum) ka ká H CV 2sf O
ngizim kA kə̀ B CV 2sf P
bidiya (bidiyo) ka kanda M CV 2sf T
bidiya (bidiyo) ka ka M CV 2sf S
dangaleat ka ká H CV 2sf S
migaama ka ká H CV 2sf S
migaama ka ká H CV 2sf S
mulwi ka ká H CV 2sf P
zina ka ká H CV 2sf O
dangaleat kaa káá H CVV 2sf S2
migaama kaa káa HM CVV 2sf S
miltu kaan káàn HB CVVC 3sf T
tamahaq (touareg) kAm kæm - CVC 2sf S
ngizim kAm kə̀m B CVC 2sf TO
lagwan (logone) kAm -kəm B CVC 2sf O
miya kAm -kəm M CVC 2sf R
ngizim kAm kə̀m B CVC 2sf TO
ngizim kAm kə̀m B CVC 2sf O
ngizim kAm kə̀m B CVC 2sf OPR
lagwan (logone) kAm kəm CVC 2sf O
tamahaq (touareg) kamatid kamatiḍ - CVCVCVC 2pf S
dangaleat kan kán H CVC 2sf T
migaama kan kântà dB CVC 2sf T
mazera kAn kə̀n B CVC 2sf O
bidiya (bidiyo) kang -káŋ H CVC 2sf S1
bidiya (bidiyo) kang -kàŋ B CVC 2sf S2
migaama kang kâŋ d CVC 2sf T
miltu kani kánì HB CVCV 3sf T
dangaleat kaninke kánínké HHH CVCVCV 2sf T
mazera kAta kə̀tá BH CVCV 2sf S
miltu kaye káyè HB CVCV 2sf T
bidiya (bidiyo) ke -ke M CV 2sf P
bidiya (bidiyo) ke -ke M CV 2sf O
dangaleat ke ke M CV 2sf S2
dangaleat ke -ke M CV 2sf O
dangaleat ke -(gì)kè B CV 2sf O
dangaleat ke -kè B CV 2sf O
mubi ke -ké H CV 2sf S
hausa kee kée H CVV 2sf T
dangaleat ken -ken- M CVC 2sf OS1
mubi ken kén H CVC 2sf T
guDe ki ki - CV 3sf TSOP
hausa ki *ki - CV 2sf SO
hausa ki -kì B CV 2sf P
mubi ki kí H CV 2sf SO
mubi ki -kí H CV 3sf S
kulere ki kí H CV 2sf S
mokilko (mukulu) kin -kìn- B CVC 2sf O
khamta kit kit - CVC 2sf S
dime ko ko - CV 3sf OP
aari ko kó - CV 3sf S
dime koko koko - CVCV 3sf O
aari kom kó̧(o̧)m - CVC 3sf O
mokilko (mukulu) kon kòn mì B CVC 2sf T
dime kon kon- - CVC 3sf O
aari kot kót - CVC 3sf P
kemant ku ku- - CV 3sf OP
mbara kum -kúm H CVC 2sf OP
kulere kya kyâ d CCV 2sf S1
lendu lE lɛ̄ M CV 3sf TS
jur modo lOko lɔ̀kó BH CVCV 3sf TS
jur-beli modo loku lòkú BH CVCV 3sf TO
jur-beli modo loku (lòkú) ̀ BH CVCV 3sf S
mokilko (mukulu) m m- - C 2sf S
mokilko (mukulu) m m- - C 2sf S2
miya ma má H CV 2sf S
zina ma má H CV 2sf O
miya maa maa MM CV 2sf S
miya mac màc B CVC 2sf S
miya macA mácə HM CVCV 2sf T
miya maciy máciy HM CVCVC 2sf T
lame (zime) man mán H CVC 2sf T
galambu mAza mə̀zá BH CVCV 3sf P
tangale mbAAstAm mbɒ́ɒstɒ̂m Hd CVVCCVC 3sf O
tangale mbAAstAm mbɒ́ɒstɒ́m HH CVVCCVC 3sf T
lele me me M CV 2sf SO
lele me bé-mé H CV 2sf O
tobanga me H CV 2sf ST
tumak me B CV 2sf T
mupun meree meree MMM CVCV 3sf P
mokilko (mukulu) mi mí- H CV 2sf S
kwami micci míccí HH CVCV 2sf OP
gadang mid mìd-àá B CVC 2sf S2
gadang midi mìdì BB CVCV 2sf T
gadang midi mìdì BB CVCV 2sf S1
gadang midi mìdì-yà BB CVCV 2sf S2
gera miDi miɗi MM CVCV 3sf P
mokilko (mukulu) mii míi- HM CVV 2sf S2
mupun mii mii MM CV 2sf P
sibine (somrai) mindi mìndí BH CVCV 2sf T
kirfi (giiwo) mishi míshí HH CVCV 2sf P
gera mishi mishi MM CVCV 2sf P
kwami mishshi míshshí HH CVCCV 2sf OP
kirfi (giiwo) mito mító HH CVCV 3sf P
kwami mitto míttó HH CVCV 3sf OP
daffo mmish m̀mish BM CVC 2sf P
daffo mmit m̀mit BM CVC 3sf P
kanakuru (dera) mondo móndó HH CVCV 3sf P
kanakuru (dera) monji mónjí HH CVCV 2sf P
daffo mu mú H CV 3sf S2
mupun muwar muwar MM CVCVC 3sf P
galambu muyi mùyí BH CVCV 2sf P
munjuk (dial. vulum) na nǎ Bm CV 3f T
bidiya (bidiyo) na nanda M CV 3sf T
bidiya (bidiyo) na na M CV 3sf S
musgum (musgu) na na - CV 3sf T
munjuk de Pouss na na - CV 3sf T
dime na na - CV 3sf S
dime naa naa - CVV 3sf T
aari naa ná̧a̧ - CVV 3sf TS
tamahaq (touareg) nAkkAtid nækkætiḍ - CVCCCVCVC 1pf S
buduma nAm nəm - CVC 2sf T
pa'a nan nân d CVC 2sf O
masa (masana) naQ nàʔ B CVC 3sf ST
lagwan (logone) naQi -ná- ̓i HB CVCV 3sf P
mser nar nàr B CVC 3sf S
bilin nAri nəri - CVCV 3sf S
gidar nata ná-tà HB CVCV 3sf P
houlouf natA nàtə̀ BB CVCV 3sf S
kalaw (kala-kafra) natA nàtə̀ BB CVCV 3sf S
miltu ndA ndə̀ B CV 3sf S
lame (zime) nda ńda HM CV 3sf T
lame (zime) nda ńda HM CV 3sf S
lame (zime) nda ńda HM CV 3sf O
tangale ndA ndɒ M CV 3sf T
malgbe ndA ǹdə̀ BB CCV 3sf S
miltu ndAA ndə̌: m CVV 3sf S2
lame (zime) ndang ndáŋ H CVC 2sf S
gidar ndAta ndə́-tá HH CVCV 3sf T
mbara ndukum ndùkúm BH CVCVC 2sf T
barambu ne H CV 3sf S
pambia ne ne CV 3sf S
miltu ngA ŋgə̀ B CV 2sf S
miltu ngAA ŋgə̌: m CVV 2sf S2
jur-beli modo ni nì̧ B CV 3sf O
jur-beli modo ni -nì̧ B CV 3sf P
tangale nI M CV 2sf T
jur modo nI nɪ̀ B CV 3sf OP
damot Nii ṇii - CVV 3sf S
damot Nii ṇii - CVV 3sf OP
awiya Nii ṇii - CVV 3sf OP
kemant nii nii - CVV 3sf S
bilin niir niir - CVVC 3sf O
pa'a nin -nìn B CVC 2sf OP
pa'a nina nînà dB CVCV 2sf S4
khamta Ninc ṇinč - CVCC 3sf S
khamir Nir ṇir - CVC 3sf S
khamir Nir ṇir - CVC 3sf OP
bilin nirii nirii - CVCVV 3sf S
quara niS niš - CVC 3sf OP
kemant niy niy - CVC 3sf S
miya nj nj - C 3sf S
miya njA njə́ H CV 3sf TS
miya njA njə M CV 3sf S
tangale njI njɩ M CV 2sf T
miya njiy njíy H CVC 3sf T
geruma nta -ntá H CV 3sf P
daffo nzish ǹzish BM CVC 2sf P
daffo nzit ǹzit BM CVC 3sf P
wolaytta o o - V 3sf O
ma O ɔ́ H V 3sf S
mupun paa páa HM CV 3sf P
pero peeje péejè HMB CVCV 2sf T
sha Qa ̓a (ti) M(M) CV 3sf S
sha Qa ̓a M CV 3sf S1
masa (masana) Qak ʔàk B CVC 2sf ST
arabe standard Qanti ʔanti - CVCCV 2sf S
arabe standard Qantunna ʔantunna - CVCCVCCV 2pf S
lagwan (logone) Qi - ̓í H CV 3sf O
lagwan (logone) Qi - ̓i B CV 3sf O
zayse-zergulla Qi ʔı́ H CV 3sf P
lagwan (logone) Qi 'i CV 3sf O
zayse-zergulla Qisa ʔı́sa HB CVCV 3sf O
zayse-zergulla Qisi ʔı́sı́ HH CVCV 3sf T
zayse-zergulla Qisu ʔı́su HB CVCV 3sf O
bole Qita ʔíta HM CVCV 3sf T
male Qiza ʔı́zá HH CVCV 3sf S
male Qizo ʔı́zó HH CVCV 3sf TOP
gadang r -r - C 3sf P
ngizim ra B CV 3sf P
kera ra -ra M CV 3sf S
ngizim ra d CV 3sf OPR
zina ra rá H CV 3sf O
lele re k/tè-rè B CV 2sf P
kanakuru (dera) re H CV 3sf O
zande rI rɩ̄ M CV 3sf SO
lele ro k/tò-rò B CV 3sf P
kanakuru (dera) ro ró H CV 3sf OP
amharique S - C 2sf OP
geruma s -s- - C 2sf O
tangale s -s- - C 2sf O
kambaata se -se CV 3sf OP
mehri seen sēn - CVVC 3pf S
mehri seh seh - CVC 3sf S
mupun set sét H CVC 3sf R
daffo set set M CVC 3sf O
gera shaa shǎa mM CV 2sf T
daffo shaa sháá HH CV 2sf S2
fyer shaa shaá MH CV 2sf S2
bokkos shaa shaá MH CV 2sf S2
bele shangi -shaŋí MH CVCV 2sf O
gera shau shàu BM CVV 2sf S
kirfi (giiwo) she -she M CV 2sf O
kirfi (giiwo) she -shê d CV 2sf O
kanakuru (dera) shee shée HM CV 3sf S1
kanakuru (dera) shee shèe BM CV 3sf S4
daffo shesh shesh M CVC 2sf O
bele sheyi shéyì HB CVCV 2sf T
kanakuru (dera) shi -shì B CV 2sf SR
bele shi shì B CV 2sf S
kirfi (giiwo) shi shì B CV 2sf S
gera shi shì B CV 2sf SO
geruma shi shì B CV 2sf S
bole shi shi M CV 2sf P
bole shi shí H CV 2sf S
bole shi shí H CV 2sf O
kwami shi shì B CV 2sf SOP
kwami shi -shí H CV 2sf O
daffo shi shí H CV 2sf S1
daffo shi shì B CV 2sf S
fyer shi shi M CV 2sf S
bokkos shi shí H CV 2sf S1
geruma shii shǐi mM CV 2sf T
bole shii shíi HM CV 2sf TS
bole shii shii MM CV 2sf O
bole shii shíi HM CV 2sf O
bole shii shíi HM CV 2sf T
bole shii shíi HM CV 2sf O
kwami shii shìi BM CV 2sf T
daffo shii shíi HM CV 2sf T
kanakuru (dera) shiji shíjí HH CVCV 2sf TS1
kanakuru (dera) shiji shìjì BB CVCV 2sf S4
bele shingi -shiŋí MH CVCV 2sf O
kwami shiQe shìʔè BB CVCV 2sf T
geruma shiQi shì ̓í BH CVCV 2sf T
kanakuru (dera) shiri shírí HH CVCV 3sf T
daffo shish shísh H CVC 2sf T
bokkos shish shísh H CVC 2sf T
akkadien Si ši - CV 3sf S
tangale si -si M CV 2sf OP
tangale sI -sɩ M CV 2sf OP
tangale sI M CV 2sf S
mupun sik sík H CVC 2sf R
akkadien Sina šina - CVCV 3pf S
égyptien stt śtt - CCC 3sf S
gadang t t-áá - C 3sf S2
mokilko (mukulu) t t- - C 3sf S
mokilko (mukulu) t t- - C 3sf S2
musgum (musgu) t t - C 3sf S
galambu t -t- - C 3sf O
geruma t -t- - C 3sf O
sha t -t - C 3sf O
bidiya (bidiyo) t(i) -t(ì) B C(V) 3sf P
munjuk (dial. vulum) tA tə́ H CV 3sf S
hausa ta *ta - CV 3sf SO
hausa ta -tà B CV 3sf P
kera ta tá H CV 3sf T
gadang tA tə́ H CV 3sf S1
bidiya (bidiyo) ta -ta M CV 3sf O
gidar tA tə̀ B CV 3sf S
gidar ta -tà B CV 3sf S
gidar ta -tà B CV 3sf O
mbara ta -tá H CV 3sf OP
munjuk de Pouss tA - CV 3sf S
kirfi (giiwo) ta B CV 3sf SO
kirfi (giiwo) ta -tá H CV 3sf O
galambu ta B CV 3sf S
gera ta ta M CV 3sf P
geruma ta B CV 3sf S
tangale tA M CV 3sf TS
malgbe tA tə̀ B CV 2sf S
malgbe tA CV 2sf O
mazera ta B CV 3sf O
kirfi (giiwo) taa tǎa mM CV 3sf T
galambu taa tǎa mM CV 3sf T
gera taa tǎa mM CV 3sf T
geruma taa tǎa mM CV 3sf T
bole taa taa MM CV 3sf O
bole taa táa HM CV 3sf O
fyer taa taá MH CV 3sf S2
bokkos taa taá MH CV 3sf S2
kulere taa táa HM CV 3sf S1
tumak taan tāàn MB CVVC 3sf T
bole taati táati HMM CVCV 3sf O
munjuk (dial. vulum) taka tàká BH CVCV 2sf T
munjuk (dial. vulum) takana tàkàná BBH CVCVCV 2sf T
munjuk (dial. vulum) takang tàkǎŋ Bm CVCVC 2sf T
bele tango -taŋó MH CVCV 3sf O
sibine (somrai) tani tánì HB CVCV 3sf T
geruma taQa tà ̓á BH CVCV 3sf T
gera tau tàu BM CVV 3sf S
kera te te M CV 2sf T
gadang te d CV 3sf T
migaama te -tê d CV 2sf O
migaama te -té H CV 2sf O
migaama te -àté BH CV 2sf O
migaama te -té H CV 2sf O
migaama te -tè B CV 2sf O
migaama te ́-tè HB CV 2sf O
migaama te -té H CV 2sf P
migaama te -té H CV 2sf P
musgum (musgu) te te - CV 3sf S
pero te B CV 3sf TS
pero te -te M CV 3sf OR
kwami te B CV 3sf S
kwami te -té H CV 3sf O
zina te H CV 2sf S
kwami tee tèe BM CV 3sf T
kambaata tee tée CVV 2sf T
kambaata tee tée CVV 2pf T
mehri teen tēn - CVVC 2pf S
kwami teQe tèʔè BB CVCV 3sf T
munjuk (dial. vulum) ti tí H CV 3sf O
gadang ti tí-yà H CV 3sf S2
bidiya (bidiyo) ti -tí H CV 3sf S1
bidiya (bidiyo) ti -tì B CV 3sf O
dangaleat ti -tí- H CV 3sf S1
dangaleat ti tí H CV 3sf S2
dangaleat ti -(gí)tí H CV 3sf O
dangaleat ti -tí H CV 3sf O
migaama ti -tí H CV 3sf O
migaama ti -tì B CV 3sf O
migaama ti ́-tì HB CV 3sf O
migaama ti -tí H CV 3sf P
migaama ti -tí H CV 3sf P
mokilko (mukulu) ti -t(ì)- B CV 3sf O
mokilko (mukulu) ti tí- H CV 3sf S
mbara ti ti M CV 3sf S
mbara ti tí H CV 3sf S
musgum (musgu) ti -ti - CV 3sf O
mulwi ti tí H CV 3sf T
mulwi ti ti ... a B CV 3sf S
munjuk de Pouss ti -ti - CV 3sf O
bele ti tì B CV 3sf S
gera ti tì B CV 3sf S
daffo ti tí H CV 3sf S1
daffo ti tì B CV 3sf S
fyer ti ti M CV 3sf S
bokkos ti tí H CV 3sf S1
kulere ti tí H CV 3sf S
mokilko (mukulu) tii tíi- HM CVV 3sf S2
fyer tiish -tiísh MH CVC 2sf O
fyer tiit -tiít MH CVC 3sf O
mubi tir tír H CVC 3sf T
bele tita títà HB CVCV 3sf T
mbara titii títíi HH CVCVV 3sf T
miya tla -tla M CV 3sf OR
pa'a tle tle M CV 3sf O
tobanga to tó H CV 3sf ST
kanakuru (dera) to -tò B CV 3sf R
pero to -tò B CV 3sf POR
kirfi (giiwo) to -to M CV 3sf O
kirfi (giiwo) to -tô d CV 3sf O
bole to to M CV 3sf P
bole to tó H CV 3sf O
tangale to -to M CV 3sf OP
tangale tO -tɔ M CV 3sf OP
houlouf to tò B CV 2sf S
kalaw (kala-kafra) to tò B CV 2sf S
mpade to tó H CV 2sf S
mpade to to CV 2sf O
mser to tò B CV 2sf S
mser to to CV 2sf O
mokilko (mukulu) tot tòt mì B CVC 3sf T
geruma tta -ttá H CV 3sf P
mokilko (mukulu) tu -tù B CV 3sf P
musgum (musgu) tu tu - CV 3sf S
ngizim tu d CV 3sf O
bele tungo -tuŋó MH CVCV 3sf O
bokkos ush -ush M VC 2sf OP
bokkos ut -ut M VC 3sf OP
amharique wa wa - CV 3sf P
mupun war wàr B CVC 3sf S
mupun war wàr B CVC 3sf P
mupun wi wì B CV 2sf T
pero wiici wíicì HMB CVCV 2sf P
gimira wu wu H CV 3sf TOP
gimira wus wus M CVC 3sf S
gadang y -y - C 2sf P
galambu y -y- - C 2sf O
miltu ye -ye M CV 2sf P
daffo yesh yésh H CVC 2sf O
daffo yet yét H CVC 3sf O
kulere yet -yet M CVC 3sf O
angas (ngas) yi yī M CV 2sf TO
angas (ngas) yi -yi - CV 2sf P
angas (ngas) yi *yi - CV 2sf S
mokilko (mukulu) yi -yì B CV 2sf P
mupun yi yi M CV 2sf OT
mupun yi yī M CV 2sf S
sha yic yic M CVC 2sf T
kulere yiky yiky M CVCC 2sf T
pa'a yin -yìn B CVC 2sf P
fyer yish yísh H CVC 2sf T
miltu yit -yít H CVC 3sf P
daffo yit yít H CVC 3sf T
fyer yit yít H CVC 3sf T
bokkos yit yít H CVC 3sf T
kulere yit yit M CVC 3sf T
tangale z -z- - C 2sf O
miya za -zà B CV 3sf P
mokilko (mukulu) zi -zì B CV 2sf P
tangale zi -zi M CV 2sf P
tangale zI -zɩ M CV 2sf P


Voir les formes
haut de page © G. Segerer - LLACAN - UMR 8135 (CNRS / INALCO) - 2002-2007