Accueil

 Langues

 Recherche

 Comparaison

Références
Télécharger la police Doulos Unicode
Exclusif : 381 formes dans 124 languesVoir la carte
Cliquer sur une forme simple pour voir toutes les formes simples similaires
Cliquer sur une en-tête de colonne pour modifier l'ordre de tri
Langue Forme
simplifiée
Forme
complète
tons syll pers mod.
ekpeye a a- V 1pexc S
bagiro (furu) agE á↓gɛ̄ HM VCV 1pexc P
moro ainyanda -aiɲanda VVCVCV 1pexc P
mofu-gudur ala álà HB VCV 1pexc T
mofu-gudur ala álà HB VCV 1pexc P
gbayi aleme álémē HHM VCVCV 1pexc SO
peul (pulaar) amin amin - VCVC 1pexc S4
podoko (parkwa) anA -anə BB VCV 1pexc O
otoro ananga anaŋa VCVCV 1pexc T
moro Ande -ənde VCV 1pexc O
hdi (hide) anga aŋa - VCV 1pexc S
wandala Angere əŋere - VCVCV 1pexc P
sibine (somrai) anin -ánín̄ VCVC 1pexc O?
sibine (somrai) Anin -ʌ́nín̄ VCVC 1pexc O?
sibine (somrai) Anin -ʌ́nín̄ VCVC 1pexc P?
sibine (somrai) anin -anín̄ VCVC 1pexc P?
matal anu anu - VCV 1pexc TOP
ngbugu aRaRa àʁāʁá BMH VCVCV 1pexc T
ngbugu aRa~aQa àʁā~āʔá BM VCV 1pexc SO
ngbugu aRa~aQa aʁa~aʔa - VCV 1pexc P
kera are áré HH VCV 1pexc T
mokilko (mukulu) ay -áy H VC 1pexc O
margi aya áyà HB VCV 1pexc P
mokilko (mukulu) ayn -àyn(ì)- B VCC 1pexc O
samba leko bA bə́ H CV 1pexc OPS1
samba leko ba bá H CV 1pexc S3
bedik BE ɓɛ- - CV 1pexc S
mambila bel bel - CVC 1pexc Tso
mundang Buuru ɓùùrù BBB CVVCV 1pexc P
sime d d ́ H C 1pexc S1
sime d d ̄ M C 1pexc S1
jur modo d d- ́ H C 1pexc S
kaba deme d d- ́ H C 1pexc S
kaba deme d d- ̄ M C 1pexc S
kaba deme d(A) d(ə́) (H) C(V) 1pexc S
kaba kulfa d(i) d(í) (H) C(V) 1pexc S
safen Da ɗa - CV 1pexc S
sibine (somrai) dA də̀...ə́nda B CV 1pexc S
gadang dA -dʌ̂ d CV 1pexc P
safen Dafi ɗafi - CVCV 1pexc T
buduma danai danai - CVCVV 1pexc T
buduma dAnai dənai - CVCVV 1pexc T
sibine (somrai) dAnin -dʌ́nín̄ CVCVC 1pexc P?
kaba kulfa de H CV 1pexc P
kaba deme de B CV 1pexc O
kaba deme de H CV 1pexc P
kaba tiye de dē M CV 1pexc O
kaba tiye de B CV 1pexc O
kaba tiye de H CV 1pexc O
kaba na de B CV 1pexc O
kaba na de H CV 1pexc P
sime de dē M CV 1pexc T
sime de B CV 1pexc O
sime de H CV 1pexc P
kaba deme de dē M CV 1pexc T
kaba deme de -dé H CV 1pexc P
kaba deme de -dè B CV 1pexc O
kaba kulfa dege dègē BM CVCV 1pexc O
kaba tiye dege dégè HB CVCV 1pexc T
kaba na dege dégè HB CVCV 1pexc T
mokilko (mukulu) dey -dèy B CVC 1pexc P
kaba deme di dı́- H CV 1pexc S
noon Do ɗo - CV 1pexc S
kaba deme du dú- H CV 1pexc S
muyang ele ele - VCV 1pexc TO
mada (maDa) enile énile HBB VCVCV 1pexc TO
ngiti fa fà̄ BM CV 1pexc P
ngiti faka fàká BH CVCV 1pexc P
ngiti faka fà̄kà BMB CVCV 1pexc O
ndut fUn fUn - CVC 1pexc OPT
palor fUn fUn - CVC 1pexc SOP
palor fUn -fUn - -CVC 1pexc P
moro gainy -gaiɲ CVVC 1pexc P
bagiro (furu) gE gɛ̄ M CV 1pexc T
kapsiki gengyE geŋ ̓yɛ́ BH CVCCV 1pexc T
aghem ghaQ ghàʔ ́ BH CVC 1pexc SO
bagiro (furu) gi gí H CV 1pexc S1
uldeme (wuzlam) gili gìlì BB CVCV 1pexc P
dangaleat gining gìníŋ BH CVCVC 1pexc S2
bagiro (furu) gyagi gyágì HB CCVCV 1pexc S2
geme han hàn B CVC 1pexc S
munjuk (dial. vulum) i H V 1pexc O
mbara i -í H V 1pexc P
niellim i ı́ H V 1pexc SOP
mbara ii -í/íi H VV 1pexc O
munjuk (dial. vulum) iini ííní HHH VVCV 1pexc O
ngiti Ima (ɪ̀)mà̄ BBM VCV 1pexc TSO
guDe inA inə - VCV 1pexc TSOP
tobanga ini -ini hh VCV 1pexc P
kulere ini -ini MM VCV 1pexc O
nyun-gunyaamolo (Tobor) int int - VC 1pexc P
nyun-gunyaamolo (Tobor) intOo intOo - VCVV 1pexc P
joola kwaatay iri iri- - VCV 1pexc S
mbay j j- - C- 1pexc S
kenga j j - C 1pexc S
fer j j- - C 1pexc S
fer j (ɛ)j ́ H C 1pexc P
sar j(A) j(ə̀)- B C(V)- 1pexc S
kaba tiye j(i) j(í) (H) C(V) 1pexc S
kaba na j(i) j(í) (H) C(V) 1pexc S
ngizim ja B CV 1pexc TSOP
kenga je -jē M CV 1pexc O
kenga je -jé H CV 1pexc P
kenga je -jè H CV 1pexc P
kenga jeni -jèn(ī) BM CVCV 1pexc O
mbay ji jḭ̀ B CV 1pexc T
joola kasa ji ji - CV 1pexc S
dan (yakouba) ji ji M CV 1pexc SP
dan (yakouba) ji jı́ H CV 1pexc S
joola kasa esuulaalu ji ji- CV 1pexc S
joola banjal ji ji- CV 1pexc S
dan (yakouba) jiA jı́ʌ́ HH CVV 1pexc T
dan (yakouba) jiA jiʌ MM CVV 1pexc S
dan (yakouba) jiA jiʌ̂ Md CVV 1pexc P
dan (yakouba) jiAA jı́ʌ́ʌ́ HH CVVV 1pexc S
sar jii jḭ̀ḭ̀ BB CVV 1pexc T
fer jij jīj M CVC 1pexc T
mubi jine ̀-jíné BHH CVCV 1pexc P
fer jwat jwàt B CCVC 1pexc S
mbay kA kə̀ B CV 1pexc S
kenga kA kə̀ B CV 1pexc S
miltu ka B CV 1pexc S
wan ka ka̰ M CV 1pexc TSOP
ngiti ka ka- M CV 1pexc P
ngiti ka kà- B CV 1pexc P
miltu kaa kǎ: m CVV 1pexc S2
wan kaa ka̰a̰ MM CVV 1pexc P
miltu kaani káání HH CVVCV 1pexc T
glavda kAmda kə́mdà HB CVCV 1pexc T
mokilko (mukulu) kaye kàyè mì BB CVCV 1pexc T
lamnsoq ker ker - CVC 1pexc P
daba kin kin - CVC 1pexc O
gouro ko kō M CV 1pexc TSO
gouro ko kó H CV 1pexc S
daajo koska kóskà HB CVCCV 1pexc TO
yaure kU kʊ̀ B CV 1pexc S
yaure kU kʊ́ H CV 1pexc S
yaure kUa kʊ̀á BH CVV 1pexc S
yaure kUE kʊ̀ɛ̀ BB CVV 1pexc S
yaure kUe kʊ́é HH CVV 1pexc P
yaure kUE kʊ́ɛ́ HH CVV 1pexc O
yaure kUe kʊ́́é́ hh CVV 1pexc P
daajo kV i kv́- ́ì HHB CC- V 1dexc S1
gbayi leme -lémè HB CVCV 1pexc P
limbum ler lér(lı̀)- H CVC 1pexc P
kwama ma ma CV 1pexc T
kwama ma -ma CV 1pexc P
kwama maa maa CVV 1pexc O
gwendele (pelasla) man man - CVC 1pexc P
podoko (parkwa) manana manana - CVCVCV 1pexc P
podoko (parkwa) mananA manánə BHB CVCVCV 1pexc SP
masa (masana) maQ -maʔ CVC 1pexc OP
zulgwa (zulgo) mAr mər - CVC 1pexc O
zulgwa (zulgo) mar mar - CVC 1pexc P
limbum mer mér(mı̀)- H CVC 1pexc P
mbara mi mi M CV 1pexc S
mbara mi mí H CV 1pexc S
musgum (musgu) mi mi + V + mo - CV 1pexc S
mulwi mi mí.ɗí HH CV 1pexc T
mulwi mi mi ... i B CV 1pexc S
munjuk de Pouss mi mi - CV 1pexc S
basari mi mí- H CV 1pexc S
gbayi mi -rı́-mı̀ B CV 1pexc P
munjuk (dial. vulum) miDi mí.ɗí HH CVCV 1pexc S
peul (pulaar) min min - CVC 1pexc SO
peul (pulaar) min min - CVC 1pexc O
nyun-jaaxet min min - CVC 1pexc T
peul (pulaar) minen minen - CVCVC 1pexc T
nyun-gunyaamolo (Tobor) mint mint - CVC 1pexc O
nyun-gunyaamolo (Tobor) minti minti - CVCV 1pexc T
nyun-gunyaamolo (Tobor) mintOo mintOo - CVCVV 1pexc TO
musgum (musgu) mitiyi mitiyi - CVCVCV 1pexc T
giziga nord miya miya - CVCV 1pexc TP
mbara mu mu ... í/íi M CV 1pexc S
tumak na B CV 1pexc T
kulere naa náa HM CV 1pexc S1
buduma nai -nai - CVV 1pexc O
kenga naje nàjé BH CVCV 1pexc T
tumak nan nán H CVC 1pexc O
podoko (parkwa) nana -nana - CVCV 1pexc S
podoko (parkwa) nanA nanə BB CVCV 1pexc T
podoko (parkwa) nanA -nanə BB CVCV 1pexc P
gadang nAndA nə̀ndə̀ BB CVCV 1pexc T
moro nanda nanda CVCV 1pexc T
margi naYa nà'yà BB CVCV 1pexc T
margi naya nàyà BB CVCV 1pexc T
lamang naying nàyìŋ BB CVCVC 1pexc T
gadang ndA -ndʌ̂ d CV 1pexc P
mofu-gudur ndar ndàr B CVC 1pexc O
mbara ndii ǹdíi BH CVV 1pexc T
nyun-jaaxet ndOong ndOoŋ - CVVC 1pexc OP
giziga sud ndra ( ̓i)ndra - CCV 1pexc T
mubi ne -né H CV 1pexc S
mubi net -nét H CVC 1pexc S
mubi net nēt M CVC 1pexc S
mafa nga ngá H CV 1pexc T
mafa nga nga B CV 1pexc S
kapsiki nga ŋa - CV 1pexc S
malgwa (wandala) nga ŋá- H CV 1pexc S2
baka nga ngā M CV 1pexc S
malgwa (wandala) ngaa ŋaa- BB CVV 1pexc S1
podoko (parkwa) ngananA ngánanə HBB CVCVCV 1pexc S
podoko (parkwa) ngananA ngánanə HBB CVCVCV 1pexc P
baka nganga ngāngā MM CVCV 1pexc T
malgwa (wandala) ngAr -ŋər- B CVC 1pexc S
malgwa (wandala) ngAr -ŋər- B CVC 1pexc O
malgwa (wandala) ngAre ŋəre BB CVCV 1pexc T
malgwa (wandala) ngAre -ŋəré BH CVCV 1pexc P
wandala ngire ŋire - CVCV 1pexc T
wandala ngV ŋV - CV 1pexc S
kapsiki ngyE ŋ ̓yɛ́ H CCV 1pexc O
lamang ni -nì(y) B CV 1pexc O
lele ni ni M CV 1pexc SO
lele ni bí-ní H CV 1pexc O
lele ni dí-nì B CV 1pexc P
lele ni k/tì-nì B CV 1pexc P
tobanga ni ní H CV 1pexc ST
tobanga ni -ni h CV 1pexc O
dangaleat ni ní H CV 1pexc S
migaama ni ní H CV 1pexc S
migaama ni ní H CV 1pexc S
migaama ni d CV 1pexc O
migaama ni -ní H CV 1pexc O
migaama ni -àní BH CV 1pexc O
migaama ni -ní H CV 1pexc O
migaama ni -nì B CV 1pexc O
migaama ni ́-nì HB CV 1pexc O
sha ni ní H CV 1pexc S
sha ni -ni M CV 1pexc O
sha ni nì B CV 1pexc P
kulere ni ní H CV 1pexc S
zayse-zergulla ni nı́ H CV 1pexc P
dongo-ko (mba) ni ni nyo CV 1pexc S
sha nih nîh d CVC 1pexc T
kulere nih nîh d CVC 1pexc P
dangaleat nii níí H CVV 1pexc S2
migaama nii níi HM CVV 1pexc S
migaama nii níìtà HB CVV 1pexc T
migaama nii níì HB CVV 1pexc T
zayse-zergulla nii nı́i HB CVV 1pexc TO
dangaleat niin níín h CVVC 1pexc T
dangaleat niining nííníŋ HH CVVCVC 1pexc T
mada (maDa) nile nile BB CVCV 1pexc O
sibine (somrai) nin -nín̄ CVC 1pexc O?
sibine (somrai) nin nín̄ CVC 1pexc ?
dangaleat nin -nín- H CVC 1pexc S1
dangaleat nin -nín H CVC 1pexc O
zayse-zergulla nina nı́na HB CVCV 1pexc O
bidiya (bidiyo) ning -níŋ H CVC 1pexc S1
bidiya (bidiyo) ning -gí-nìŋ B CVC 1pexc S2
bidiya (bidiyo) ning -nìŋ B CVC 1pexc P
bidiya (bidiyo) ning -nìŋ B CVC 1pexc O
dangaleat ning níŋ H CVC 1pexc S2
dangaleat ning -(gì)níŋ H CVC 1pexc O
dangaleat ning -níŋ H CVC 1pexc O
dangaleat ning -(gí)níŋ H CVC 1pexc O
sha niya níya HM CVCV 1pexc S1
wandala nngere ŋgere - CVCV 1pexc O
gimira nu nu h CV 1pexc TOP
joola fogny nu nu-...a(l) CV 1pexc S
gimira nun nun M CVC 1pexc S
gimira nutn nut ̓n BM CVCC 1pexc OP
daajo nV i nv́- ́ì HHB CC- V 1dexc S2
jalonke nxo nxo CV 1pexc TSOP
moro nya ɲa- CV 1pexc S
moro nyagananda ɲagananda CVCVCVCV 1pexc T
niellim nyinii ɲı̀nı́ı́ BHH CVCVV 1pexc T
joola kasa oli oli - VCV 1pexc O
joola kasa esuulaalu Oli -o̧li̧R VCV 1pexc OP
joola banjal oli -o̧li̧ VCV 1pexc OP
joola fogny olI -oli̧ VCV 1pexc OP
joola kasa ololi ololi - VCVCV 1pexc T
joola kasa ololi -ololi - VCVCV 1pexc P
joola kasa esuulaalu OlOlI o̧lo̧li̧R VCVCV 1pexc T
joola fogny ololI C-ololi̧ VCVCV 1pexc P
joola fogny Oluli C-ɔluli VCVCV 1pexc P
linda Qa ʔā M CV 1pexc SOP
mubi Qa ̓á H CV 1pexc SO
buka Qa ʔā M CV 1pexc SO
dakpa Qa ʔā M CV 1pexc SO
gbi Qa ʔā M CV 1pexc SO
gbaga-nord Qa ʔā M CV 1pexc SO
gbaga-sud Qa ʔā M CV 1pexc SO
hai Qa ʔā M CV 1pexc SO
langbasi Qa ʔà B CV 1pexc SO
mbanja Qa ʔ̰ā M CV 1pexc SO
mbere Qa ʔā M CV 1pexc SO
mbanza Qa ʔ̰ā M CV 1pexc SO
ngao Qa ʔā M CV 1pexc SO
sabanga Qa ʔā M CV 1pexc SO
tangbago Qa ʔā M CV 1pexc SO
vara Qa ʔā M CV 1pexc SO
wojo Qa ʔā M CV 1pexc SO
yakpa Qa ʔā M CV 1pexc SO
yangere Qa ʔā M CV 1pexc SO
monzombo Qa ʔā M CV 1pexc S
linda QaQa ʔāʔā MM CVCV 1pexc T
mokilko (mukulu) Qay ̓ây- d CVC 1pexc S
mokilko (mukulu) Qay ̓áy- H CVC 1pexc S2
day Qaya ʔàyà BB CVCV 1pexc T
mubi Qene ̓éné HH CVCV 1pexc T
day Qiya ʔı̄yà MB CVCV 1pexc OP
samba leko QobA ʔōbə́ MH CVCV 1pexc T
dii (yag dii) Qoo ʔòo BM CVV 1pexc S
masa (masana) QumaQ ʔúmáʔ HH CVCVC 1pexc ST
mundang ru rǔ BH CV 1pexc T
mundang ru -rú H CV 1pexc O
mundang ru rú H CV pexc O
mundang ru B CV pexc S
makaa sA s-ə̀ B CV 1pexc SO
makaa su -sú H CV 1pexc P
linda taQa táʔā HM CVCV 1pexc R
hun-saare te te M CV 1pexc SOP
migaama tini -tínì HB CVCV 1pexc P
migaama tini -tínì HB CVCV 1pexc P
munjuk (dial. vulum) tiyi tìyí BH CVCV 1pexc T
musgum (musgu) tiyi tiyi - CVCV 1pexc T
munjuk de Pouss tiyi tiyi - CVCV 1pexc T
joola fogny u u-...a(l) V 1pexc S
daajo ukong -úkòŋ HB -VCVC 1dexc P
joola fogny uli uli VCV 1pexc TO
joola fogny uli -uli VCV 1pexc OP
joola kwaatay uni uni - VCV 1pexc TOP
joola kwaatay uni -uni - VCV 1pexc P
lamnsoq ver vḕr MB CVC 1pexc ST
lamnsoq ver vēr M CVC 1pexc O
lamnsoq ver ver - CVC 1pexc P
dii (yag dii) vO vɔ́ H CV 1pexc SP
dii (yag dii) vOn vɔ́n H CVC 1pexc S
dii (yag dii) voo vóó HH CVV 1pexc TP
ngizim wa B CV 1pexc TSO
ngizim waa wàa BM CV 1pexc S
podoko (parkwa) wanama wanana - CVCVCV 1pexc TO
podoko (parkwa) wananA wanánə BHB CVCVCV 1pexc T
manjaku-Bassarel wAnd uənd - CVC 1pexc TS1O
manjaku-Bassarel wAnd -ic-uənd - CVC 1pexc P
manjaku-Bassarel wAnda uənda - CVCV 1pexc S1
manjaku-Bassarel wAndAka uəndəka - CVCVCV 1pexc S2
manjaku-Bassarel wAndAkA uəndəkə - CVCVCV 1pexc S2
limbum wer wèr B CVC 1pexc TSO
limbum wer wér(wı̀)- H CVC 1pexc P
joola banjal woli wo̧li̧ CVCV 1pexc T
tupuri wuri wùrî bB CVCV 1pexc SOP
margi Ya -'yà B CV 1pexc OP
margi ya ya - CV 1pexc S
margi ya B CV 1pexc O
mofu-gudur ya yà ... m B CV 1pexc S
day ya B CV 1pexc S
day ya -yà B CV 1pexc P
ndut yEn yɛn - CVC 1pexc S
ndut yEnda yɛnda - CVCCV 1pexc T
limbum yer yér- H CVC 1pexc P
mokilko (mukulu) yey -yèy B CVC 1pexc P
munjuk (dial. vulum) yi yí H CV 1pexc O
musgum (musgu) yi -yi - CV 1pexc OP
mulwi yi -yí H CV 1pexc P
munjuk de Pouss yi -yi - CV 1pexc OP
lamang ying - ̀ yìŋ BB CVC 1pexc P
kulere yini yiní MH CVCV 1pexc T
ndoka z B C 1pexc S
gula zura z M C 1pexc S
gula zura z H C 1pexc OP
gula koto zA zə̄ M CV 1pexc S2
gula koto zA - CV 1dexc O
gula mere zA - CV 1dexc O
nduga zA z[ə̄] M CV 1pexc S1
nduga zA zə̄ z[ə̄] M CV 1pexc S2
gula koto ze d CV 1pexc T
ndoka zE zɛ̀ B CV 1pexc O
ndoka ze B CV 1pexc P
nduga ze H CV 1pexc T
gula zura ze zē M CV 1pexc T
ndoka zee zéè HB CVV 1pexc T
ndoka zee zēè MB CVV 1pexc TP
wada zeji zèjī BM CVCV 1pexc TP
gula mere zeke zéké HH CVCV 1dexc T
mokilko (mukulu) zey -zèy B CVC 1pexc P
nduga zeyo zèyó BH CVCV 1pexc T
gula sara zig zig - CVC 1pexc O
gula sara zigi zígī HM CVCV 1pexc T
otoro øri -öri VCV 1pexc P


Voir les formes
haut de page © G. Segerer - LLACAN - UMR 8135 (CNRS / INALCO) - 2002-2007