Accueil

 Langues

 Recherche

 Comparaison

Références
Télécharger la police Doulos Unicode
Duel : 181 formes dans 48 languesVoir la carte
Cliquer sur une forme simple pour voir toutes les formes simples similaires
Cliquer sur une en-tête de colonne pour modifier l'ordre de tri
Langue Forme
simplifiée
Forme
complète
tons syll pers mod.
mofu-gudur amAya ámə̀yà HBB VCVCV 1d T
mofu-gudur amAya ámə̀yà HBB VCVCV 1d P
guDe anwu anwu - VCCV 1d TSOP
linda AzA ə̀zə́ BH VCV 1d TSO
dii (yag dii) ba ba M CV 1d SP
dii (yag dii) ba ba M CV 1d S
dii (yag dii) baa bàà BB CVV 1d T
dii (yag dii) baa baà MB CVV 1d S
mambila bele bele - CVCV 1d TSOP
mambila ben ben - CVC 2d TSOP
lega-beya bo bo CV 3d TO
kapsiki Bu ɓu B CV 1d O
joola kasa bukulu bukulu - CVCVCV 2d T
daffo ci cí H CV 1d S1
daffo ci cì B CV 1d S
daffo cin cín H CVC 1d T
daffo cin cín H CVC 1d O
daffo cin cin M CVC 1d O
daffo cinii cínií HMH CVCV 1d T
daffo cyaa cyáá HH CCV 1d S2
migaama eng ...-êŋ d VC 1d S
migaama eng kée...-èŋ B VC 1d S
migaama eng ké...-(y)èŋ B VC 1d S
migaama eng -(y)êŋ d VC 1d O
migaama eng -(y)éŋ H VC 1d O
migaama eng -(y)éŋ H VC 1d O
migaama eng -èŋ B VC 1d O
migaama eng ́-èŋ HB VC 1d O
sha ga ga M CV 1d S1
sha gAn gə̂n d CVC 1d T
sha gAn -gən M CVC 1d O
sha gAn gə̀n B CVC 1d P
bagiro (furu) gE gɛ̀ ̄ BM CV 1d T
bagiro (furu) gE gɛ́ H CV 1d P
kapsiki geBu geɓu BB CVCV 1d T
bagiro (furu) gi gì B CV 1dinc S1
sha gi gí H CV 1d S
bagiro (furu) gyagi gyágí HH CCVCV 1dinc S2
geme haa hàá BH CVV 1d S
kulere igin -ḭgin MM VCVC 1d O
kulere igin ḭ́gîn Hd VCVC 1d P
tobanga ina -inà hB VCV 1d P
mubi ina -ìná BH VCV 1d S
mubi ina -íná HH VCV 1d S
konzime Ina -ɩ́ná HH VCV 1d P
lega-beya inywe ɪ́ɲwé VCCV 2d TO
lega-beya iswe ɪ́swé VCCV 1d TO
dizi it it - VC 2d S
migaama iyeng -ìyéŋ BH VCVC 1d S
sime j j ̀ B C 1d S1
kaba deme j j- ̀ B C 1d S
kaba deme j(A) j(ə̀) (B) C(V) 1d S
kaba kulfa j(i) j(ì) (B) C(V) 1d S
kaba tiye j(i) j(ì) (B) C(V) 1d S
kaba na j(i) j(ì) (B) C(V) 1d S
bongo jE -jɛ́ H -CV 1d S3
kaba kulfa je H CV 1d P
kaba deme je B CV 1d O
kaba deme je H CV 1d P
kaba tiye je jē M CV 1d O
kaba tiye je B CV 1d O
kaba tiye je H CV 1d O
kaba na je B CV 1d O
kaba na je H CV 1d P
sime je B CV 1d O
sime je H CV 1d P
bedik JE (ƒ)ɛ...ɛ - CV 1d S
kaba deme je -jé H CV 1d P
kaba deme je -jè B CV 1d O
sime jee jèē BM CVV 1d T
kaba deme jee jèē BM CVV 1d T
kaba kulfa jege jègē BM CVCV 1d O
kaba na jege jégè HB CVCV 1d T
kaba tiye jegee jègéè BHB CVCVV 1d T
bejond ji j[ì] B CV 1d S1
kaba deme ji jı̀- B CV 1d S
kaba deme ju jù- B CV 1d S
lamnsoq ken ken wɩn - CVC 2d P
lamnsoq keso keso - CVCV 1d P
dan (yakouba) ko ko M CV 1d SP
dan (yakouba) ko kó H CV 1d S
dan (yakouba) ko ko ̂ Md CV 1d P
dan (blowo) ko kō M CV 1d STOPR
dan (blowo) ko kó H CV 1d S
dan (blowo) ko kō-ká MH CV 1d S
dan (blowo) ko d CV 1d S
dan (yakouba) koA kóʌ́ HH CVV 1d T
dan (yakouba) koA koʌ MM CVV 1d S
dan (blowo) koA kóʌ̂ Hd CVV 1d S
dan (blowo) koA kōʌ̄ MM CVV 1d S
dan (blowo) koA kóʌ́ HH CVV 1d S
dan (blowo) koA kōʌ̂ Md CVV 1d S
dan (yakouba) koAA kóʌ́ʌ́ HH CVVV 1d S
dan (blowo) koAA kó̰ʌ̰̂ʌ̰̂ Hdd CVVV 1d S
dan (blowo) koAA kóʌ́ʌ́ HHH CVVV 1d S2
fyer kon kón H CVC 1d T
daajo kong kóŋ H CVC 1d TO
fyer ku ku M CV 1d S
bokkos ku kú H CV 1d S1
bokkos kun kún H CVC 1d T
bokkos kun -kun M CVC 1d O
daajo kV i kv́- ́ì HHB CC- V 1dexc S1
fyer kwaa kwaá MH CCV 1d S2
bokkos kwaa kwaá MH CCV 1d S2
moro lA lə- CV 1d S
moro lAleng lëleŋ CVCVC 1d T
limbum li lı́ sɔ̀- H CV 1d P
margi ma -mà B CV 1d OP
limbum mi mı́ sɔ̀- H CV 1d P
konzime mIna mɩna BB CVCV 1d SO
konzime mIna mɩná BH CVCV 1d SO
daffo mmicin m̀micin BMM CVCVC 1d P
tobanga na ná H CV 1d ST
tobanga na -nà B CV 1d O
margi nama nàmà BB CVCV 1d T
mofu-gudur ndamar ndámàr HB CVCVC 1d O
lele nga ŋgá H CV 1d S
lele nga ŋga M CV 1d O
lele nga bé-Ngá H CV 1d O
lele nga dí-ngà B CV 1d P
lele nga k/tà-ngà B CV 1d P
daffo njicin ǹjicin BMM CVCVC 1d P
daajo nV i nv́- ́ì HHB CC- V 1dexc S2
joola kasa ola ola - VCV 1d O
joola kasa ola -ola - VCV 1d P
joola kasa esuulaalu olar -olar VCVC 1d OP
joola kasa olola olola - VCVCV 1d T
joola kasa esuulaalu olola ololaR VCVCV 1d T
joola kasa olula -olula - VCVCV 1d P
baka Qa ʔā M CV 1d S
monzombo Qi ʔı́́ h CV 1d S
limbum sO sɔ̀ B CV 1d TSO
makaa SwA shw-ə̀ B CCV 1d SO
linda tAzA tə̀zə́ BH CVCV 1d R
migaama teng -tèŋ B CVC 1d P
migaama teng -tèŋ B CVC 1d P
fyer tuuk -tuúk MH CVC 1d O
joola kasa u u - V 1d S
joola kasa u u - V 2d O
joola kasa esuulaalu u (d)u-...aR V 1d S
fyer uk -úk H VC 1d OP
fyer uk -ùk B VC 1d O
daajo ukong -úkòŋ HB -VCVC 1dexc P
bokkos ukun ukun MM VCVC 1d P
lamnsoq ven ven wɩn - CVC 2d P
lamnsoq ven win vḕn wɩ̄n MB CVC 2d TSO
lamnsoq veso veso - CVCV 1d P
joola kwaatay waa waa- - CVV 1d S
joola kwaatay wane wane - CVCV 1d TOP
joola kwaatay wane -u wane - CVCV 1d P
limbum wi wı́ sɔ̀- H CV 1d P
lamnsoq woso wòsò BB CVCV 1d TSO
basari xE xɛ̀...ɛ́ B CV 1d S
mofu-gudur ya yà ... kwà B CV 1d S
migaama yeng ké...̀-(y)éŋ H CVC 1d S
migaama yeng -àyéŋ BH CVC 1d O
limbum yi yı́ sɔ̀- H CV 1d P
kulere yigin yḭgîn Md CVCVC 1d T
ndoka z H C 1d S
linda zA -̀zə́ BH -CV 1d P
gula koto zA - CV 1dexc O
gula koto zA zə̀ B CV 1d S2
gula mere zA - CV 1dexc O
nduga zA z[ə̀] B CV 1d S1
nduga zA zə̄ z[ə̀] M CV 1d S2
wada zA z[ə̀] B CV 1d S1
gula koto ze zē M CV 1d T
gula sara ze H CV 1d T
gula sara ze ze - CV 1d O
ndoka ze H CV 1d TP
ndoka ze zē M CV 1d TP
ndoka zE zɛ̄ M CV 1d O
ndoka zE zɛ̀ B CV 1d O
nduga ze B CV 1d T
nduga ze H CV 1d T
wada ze zè ̄ BM CV 1d TP
wada ze zē M CV 1d T
wada zE zɛ́ ̀ HB CV 1d P
gula mere zeke zéké HH CVCV 1dexc T
kulere ~gi ~gí H CV 1d S
kulere ~ja ~gyâ d CCV 1d S1


Voir les formes
haut de page © G. Segerer - LLACAN - UMR 8135 (CNRS / INALCO) - 2002-2007