Accueil

 Langues

 Recherche

 Comparaison

Références
Télécharger la police Doulos Unicode
Animés : 107 formes dans 35 languesVoir la carte
Cliquer sur une forme simple pour voir toutes les formes simples similaires
Cliquer sur une en-tête de colonne pour modifier l'ordre de tri
Langue Forme
simplifiée
Forme
complète
tons syll pers mod.
cherepon (chrepong) a H V 3sa S
sele a a - V 3sa S
tiv a H V 3sa S
gbaya 'buli a B V 3sa P
manza a -à̰ B V 3sa P
ngbaka a B V 3sa OP
lingala a a- V 3sa S
sele aa aa - VV 3sa S
gbaya 'buli aa pɛ̀-áà HB VV 3sa P
ngiti abaDi abáɗı́ MHH VCVCV 3pa TSO
linda Ace ə̀cè BB VCV 3sa T
zande ami àmí BH VCV 3pa S
sele an an - VC 3sa S
gonja ba bǎ BH CV 3pa S
hanga ba ba - CV 3pa SOP
mampruli ba ba - CV 3pa SPO
lingala ba ba- CV 3pa S
mampruli badAm badəm(a) - CVCVC 3pa T
mampruli ban ban - CVC 3pa T
lingala bango bangó CVCV 3pa T
hanga barma barma - CVCCV 3pa T
nalu bE - CV 3pa S
sele bee bee - CVV 3pa S
nalu bEm bɛm - CVC 3pa O
nalu bEmE bɛmɛ - CVCV 3pa T
mba bi bı́ H CV 3sa S
gonja bo bò B CV 3pa S
lorhon bO - CV 3pa O
sele bo bo - CV 3pa S
gonja bomo bòmò BB CVCV 3pa TO
sele boo boo - CVV 3pa S
linda ce B CV 3sa SO
ngbugu ce ce - CV 3sa SO
dakpa ce cē M CV 3sa S
ngbugu cece cècē BM CVCV 3sa T
gonja e B V 3sa S
mbato e e - V 3sa S
sele ee ee - VV 3sa S
gurene (frafra) en en - VC 3sa O
gurene (frafra) en en - VC 3pa O
tchamba-daka goon góōn HM CVVC 3sa T
tchamba-daka gu gú H CV 3sa T
zande i B V 3sa P
kirike (okrika) ini ı̀nı́ BH VCV 3pa TSO
kirike (okrika) inia ı̀nı̀à BBB VCVV 3pa P
ma ipo ı́pò HB VCV 3pa S
edo irE irɛ̰ - VCV 3sa T
fur k k- ... [pl] C 3pa S
yakoma lo lò B CV 3sa TS
yakoma lo ló H CV 3sa S2/3
bagiro (furu) lO lɔ̄ M CV 3sa T
nchumuru-bejamso-grubi mA mə̰̀ B CV 3sa P
nchumuru-bejamso-grubi mA mḛ̀ B CV 3sa SP
sele ma ma B CV 3pa O
sele ma ma - CV 3pa S
siwu (akpafu) ma mā M CV 3pa SOP
siwu (akpafu) maa māà MB CVV 3pa T
sele man man - CVC 3pa S
gonja mba m̀bá BH CV 3sa P
nalu mbEm mbɛm - CVC 3pa P
gonja mo mò B CV 3sa TO
nchumuru-bejamso-grubi mU mʊ̰̀ B CV 3sa TOP
linda nA nə̀ B CV 3sa P
ngbugu nA nə̄ M CV 3sa P
tiv na na - CV 3sa P
tiv nagh nágh↓ Hd CVC 3sa P
tiv nam nám↓ Hd CVC 3sa P
tiv nav náv↓ Hd CVC 3sa P
mende ngi ngi - CV 3sa O
mende ngi ngi B CV 3sa P
mampruli ngwan ŋwan(a) - CVC 3sa T
bagiro (furu) nya ɲá H CV 3sa P
akan (asante) O ɔ- - V 3sa S
akan (asante) o o- - V 3sa S
sele o o - V 3sa S
sele O ɔ B V 3sa O
siwu (akpafu) O ɔ̄ M V 3sa S
siwu (akpafu) O ɔ̰̄ M V 3sa P
akan (asante) Ono ɔno - VCV 3sa O
siwu (akpafu) OO ɔ̰̄ɔ̰̀ MB VV 3sa T
gwari owo òwo BM VCV 3sa T
gbaya 'buli Qa ʔà B CV 3sa S
manza Qa ʔà B CV 3sa SO
ngbaka Qa ʔà B CV 3sa S
zande ra B CV 3pa O
zande rU rʊ̀ B CV 3sa O
linda tAye tə́-yē HM CV-CV 3sa R
zande U ʊ̀ B V 3sa S
mampruli u u - V 3sa SPO
siwu (akpafu) u ṵ̄ M V 3sa O
tiv un úǹ HB VC 3sa TO
tiv una úna↓ Hd VCV 3sa S
akan (asante) wa wa- - CV 3sa S
tiv wen wéǹ HB CVC 3sa T
gbaya 'buli wEnE wɛ̀nɛ̀ BB CVCV 3sa SO
akan (asante) wO wɔ- - CV 3pa S
akan (asante) wo wo- - CV 3pa S
attié wO wo / wɔ - CV 3sa S
gbayi wo wō M CV 3sa SO
gwari wo wo M CV 3sa SOP
akan (asante) wOa wɔa- - CVV 3pa S
akan (asante) wOng wɔŋ - CVC 3pa TOP
linda ye yē M CV 3sa P
ngbugu ye H CV 3sa P
lingala ye yě CV 3sa T
dongo-ko (mba) ze H CV 3sa S
dongo-ko (mba) zu zú H CV 3pa S


Voir les formes
haut de page © G. Segerer - LLACAN - UMR 8135 (CNRS / INALCO) - 2002-2007