Accueil

 Langues

 Recherche

 Comparaison

Références
Télécharger la police Doulos Unicode
Tonique : 3022 formes dans 392 languesVoir la carte
Cliquer sur une forme simple pour voir toutes les formes simples similaires
Cliquer sur une en-tête de colonne pour modifier l'ordre de tri
Langue Forme
simplifiée
Forme
complète
tons syll pers mod.
tumak - ø - - 3sm T
tumak - ø - - 3sf T
lagwan (logone) - ? - - 2sf T
podoko (parkwa) - ø - - 3s T
boodle (zumbul) A ə́ H V 3s T
kera a a M V 3sf T
mulwi a H V 3sm T
mulwi a H V 3p T
krobu a H V 3p T
gban (gagu) a à̀ b V 3s TOP
mundu a M V 1p TOP
lamnsoq a ā̀ MB V 2s ST
ligbi a á mɔ̰̀gò̰ H V 1p T
limbum a B V 2s TSO
lorhon A æ - V 3p T
toura a B V 3s TO
attié a H V 3si TOP
beng a à B V 3s SOT
beng a à ɲā̰ B V 3s T
beng a à ɲɛ̰̄ B V 3s T
jalonke a a V 3s TSOP
soninke a à ké(n) B V 3s T
dogon (tomo kan) a V 2s T
otoro a a V 2s T
kanuri a-ndi a-ndı́ BH V 1p TO
phwi aa àà BB VV 1p T
gban (gagu) aa àà BB VV 2p TSOP
idoma aa àá BH VV 2p STO
posi (polci) aam áám HH VVC 1s T
gyannzi (geeji) aami áámi HH VVCV 1s T
peul (pulaar) aan aan - VVC 2s T
bushoong aan aan VVC 3s T
aari aana a̧a̧ná̧ - VVCV 2s TS
dime aatu aatu - VVCV 1s TS
songhay (Humburi senni) aay áaý HH VVC 1s T
linda AbA ə̀bə̀ BB VCV 2s T
kasem aba ábà̰ HB VCV 2p TO
lokaa abaa àbǎ: Bm VCVV 2p T
ngiti abaDi àbaɗi BMM VCVCV 3s TSO
ngiti abaDi abáɗı́ MHH VCVCV 3pa TSO
kasem abang ábàŋ HB VCVC 2p TO
kaasa (kaansa) abE abɛ - VCV 1p T
gbatogso abE abɛ - VCV 1p T
khisa abE abɛ - VCV 1p T
ogori abe àbé BH VCV 3p T
nyamwezi aBe aße VCV 3p T
haya abo abo VCV 3p T
nyamwezi aBo aßo VCV 3p T
yao acaalaakwe acaalaakwe CVVCVVCCV 2p T
linda Ace ə̀cè BB VCV 3sa T
ngizim aci ácî Hd VCV 3sm TO
ngizim aci ácî Hd VCV 3sm TO
luyana aci aci VCV 1p T
somali ad ad - VC 2s TS
somali ad ad - VC 2p TS
manjaku-Churo ad a̰d - VC 2p T
ogori ae àé BH VV 3s T
ibibio afo àfò BB VCV 2s T
sele afO āfɔ MB VCV 2s T
matal agami agami - VCVCV 1pinc T
moro aganAnga aganəŋa VCVCVCV 2s T
avikam aGE áɣɛ́ HH VCV 2s T
kwangari age age VCV 3s T
glavda agha ághà HB VCV 2s T
wandala aka aka - VCV 2s TO
sua akan akan - VCVC 3s T
jimi akang àkàŋ BB VCVC 2s T
geruma akaQa àkà ̓á BBH VCVCV 2sm T
jimi akau àkau B VCVV 2s T
joola kwaatay akina akina - VCVCV 3s T
ngizim akshi ákshî Hd VCCV 3p TO
ngizim akSi ákshî Hd VCCV 3p TO
matal akul akul - VCVC 2p TO
uldeme (wuzlam) akwAli àkwə̀lì BBB VCCVCV 2p T
mofu-gudur akwar ákwàr HB VCVC 2p T
dagara lobr al ál H VC 3si T
yakoma ala álà HB VCV 3p TS
mofu-gudur ala álà HB VCV 1pexc T
yao alaakwe alaakwe VCVVCCV 2s T
mofu-gudur alakwa álàkwà HBB VCVCV 1pinc T
linda alane àlànē BBM VCVCV 3pL SOPT
dagara lobr alE álɛ́ HH VCV 3si T
bambara ale àle B VCV 3s T
jula ale àlè BB VCV 3s T
ngiti alE àlɛ̀̄ BBM VCV 1pinc TSO
idoma alO àlɔ̀ BB VCV 1p STO
jula aloori álóorı́ HdH VCVVCV 2p T
jula alugu álúgu HHB VCVCV 2p T
boodle (zumbul) am ám H VC 1s T
chaari (danche) am ám H VC 1s T
dekshi (baraza) am ám H VC 1s T
dokshi (lushi) am ám H VC 1s T
luri am ám H VC 1s T
mansi (mangas) am àm B VC 1s T
nyamzak (langas) am ám H VC 1s T
zodi (dott) am ám H VC 1s T
basari Am x-ʌ́m H VC 3s T
linda AmA ə̄mə̄ MM VCV 1s T
guDe amA amə - VCV 1pinc TSOP
obolo ama àmâ BHB VCV 3p TO
sisaala-pasaale amaa ámaa H VCVV 1p T
mofu-gudur amAya ámə̀yà HBB VCVCV 1d T
bago amE àmɛ́ BH VCV 2p T
kusuntu amE àmɛ́ BH VCV 2p T
dilo amE àmɛ̀ BB VCV 2p T
nuni (Pouni) amE amɛ - VCV 1s T
nuni (Pouni) amE ámɛ H VCV 2p T
avikam amE ámɛ̰́ HH VCV 1s T
ogori amE àmɛ́ BH VCV 1s T
babole amE àmɛ́ BH VCV 1s TOP
umbundu ame ámè HB VCV 1s T
gciriku ame amè VCV 1s T
kwangari ame ame VCV 1s T
pana amese amese - VCVCV 1s T
boto ami ámí HH VCV 1s T
pa'a ami àmí BH VCV 1p T
ibibio ami àmı̀ BB VCV 1s T
sele ami āmi MB VCV 1s T
abure amI ǎmɩ̰̂ mm VCV 3p TSOP
idoma ami àmı̀ BB VCV 1s T
luvale ami àmi B VCV 1s T
herero ami àmı̀ BB VCV 1s T
lokaa ami àmı́ BH VCV 1s T
cala (chala) amiE àmíɛ̀ BHB VCVV 2p T
buu (zaranda) amii ámíí HHH VCVV 1s T
pa'a amin àmín BH VCVC 1s T
tira amingul amiŋul VCVCVC 3p T
malgwa (wandala) Amiya əmiya BBB VCVCV 1pinc T
aiki amO àmɔ̀ BB VCV 1s T
bijogo-kagbaaga (Bubaque) amO amɔ - VCV 2s T
tule (tulai) amo ámo H VCV 1s T
kasem amo amo - VCV 1s TO
nuni (Leo) amo amo - VCV 1s T
nuni (Leo) amo ámo H VCV 2p T
bijogo-kamona (Caravela, Caraxe, Maio) amo amo - VCV 2s T
lokaa amOn àmɔ̌n Bm VCVC 1p T
aiki amOng àmɔ̀ŋ BB VCVC 1s T
we nord (wobé) amOo àmɔ̰̀o MMB VCVV 2sf T
mada (maDa) amtal ámtal HB VCCVC 3p T
baule-Toumodi amu ámù HB VCV 2p T
godie amU àmʊ́ BH VCV 1s T
baule amu amṵ - VCV 2p TSOP
gonja amu ámú HH VCV 3pz TO
somali an an - VC 1s TS
somali an an - VC 1p TS
mankanya an an - VC 2p TOP
mupun an an M VC 1s OT
mampruli an an - VC 3pz T
kambaata an án VC 1s T
jalonke an an VC 1s TSOP
soninke an án kè(n) H VC 2s T
tangale AnAmbEEn ɒnɒmbɛɛn MMM VCVCVC 3p T
tangale AnAmbEEnA ɒnɒmbɛɛnɒ MMMM VCVCVCV 3p T
daajo anang ~ anannga ànàŋ ~ ànàŋgá BBBBH VCVC ~ VCV 1s TO
otoro ananga anaŋa VCVCV 1pexc T
tira ananga anaŋa VCVCV 2s T
geruma anaQa ànà ̓á BBH VCVCV 1s T
amharique anci anči - VCCV 2sf TS
sibine (somrai) Andi ə̀ndí BH VCV 1s T
kanuri andi andı́ H VCCV 1p T
jula andoori ándóorı́ HdH VCCVVCV 1p T
linda Ane ə̀nē BM VCV 3sL TSO
bijogo-kagbaaga (Bubaque) anE anɛ - VCV 2p T
amharique Ane əne - VCV 1s TS
bedja (bedawi) ane áne HB VCV 1s TS
bijogo-kamona (Caravela, Caraxe, Maio) anE anɛ - VCV 2p T
nchumuru-bejamso-grubi ane ànḛ́ BH VCV 1p TSOP
gogo ane ane VCV 1s T
bedja (bedawi) aneb áneb HB VCVC 1s TO
kera ang áŋ H VC 1pinc T
kera ang M VC 2p T
toura ang àŋ̀ BB VC 3p TO
wan ang a̰ŋ MM VC 2p TSOP
wan ang à̰ŋ̀ BB VC 3p TSOP
beng ang ā̰ŋ̄ MM VC 1p SOT
beng ang ā̰ŋ̄ ɲā̰ŋ̀ MM VC 1p T
mofu-gudur anga ángá HH VCV 3s T
pinji ango àŋgó BH VCV 3p T
pinji ango àŋgó BH VCV 3s T
tsogo ango àŋgó BH VCV 3p T
tsogo ango àŋgó BH VCV 3s T
baka ani aní H VCV 3p T
nchumuru-banda anI ànɩ BH VCV 1p TSO
kirike (okrika) anI ànɩ́ BH VCV 3s TSO
copi ani ànı̀ BB VCV 1s T
mbara anii áníi HH VCVV 3sm T
pa'a anin ànîń BdH VCVC 2sf T
pa'a anina ànína BHM VCVCV 2p T
tira aningi aniŋi VCVCV 1s T
tira aninya aninya VCVCV 1p T
tira aninya aninya VCVCV 2p T
sibine (somrai) AnjAm ə̀(n)jə́m BH VCVC 2sm T
linda Anje ə̀njē BM VCCV 3p TSO
dakpa anje ànjē BM VCV 3p STO
ngbugu anjenje ànjēnjé BMH VCCVCCV 3p T
sibine (somrai) anju ánjù HB VCV 3sm T
amharique AnnantA ənnantæ - VCCVCCV 2p TS
amharique AnnArsu ənnærsu - VCCVCCV 3p TS
amharique AnnAssu ənnæssu - VCCVCCV 3p TS
jula annugu ánnúgu HHB VCCVCV 1p T
dullay (harso) ano áno HB VCV 1s TS
amharique antA antæ - VCCV 2sm TS
saho de Ginda'e anu anú BH VCV 1s T
matal anu anu - VCV 1pexc TOP
pa'a anu ànú BH VCV 2sm T
idoma anu ànú BH VCV 3s T
gitonga anu anu VCV 2p T
copi anu anu VCV 2p T
ikwere anUlE ánʊ̀lɛ́ HBH VCVCV 2p T
tira anungwu anuŋ(w)u VCVCV 3s T
vai anuwa anuwa VCVCV 3p T
bambara anw ánw H VCC 1p TO
gciriku anwe anwè VCCV 2p T
guDe anwu anwu - VCCV 1d TSOP
gonja anye àɲé BH VCV 1p TSO
pinji anyE àɲɛ́ BH VCV 2p T
tsogo anyE àɲɛ́ BH VCV 2p T
gogo anye aɲe VCV 2p T
ngbugu anyenye àɲēɲé BMH VCVCV 3sL T
godie anyI àɲɩ BM VCV 1p TO
godie anyI áɲɩ HM VCV 2p TO
luyana anyi anyi VCV 2p T
amharique Anynya əɲɲa - VCCV 1p TS
vove (pove) ao (è)àò B VV 3p T
we nord (wobé) aopUo àòpʊo MMBB VVCVV 2p T
toussian-win api api - VCV 1p T
we nord (wobé) apUo apʊo BBB VCVV 1p T
kambaata aQnoQoot a'nno'óot VCCVCVVC 2p T
kambaata aQnu á'nnu VCCV 2s T
ngbugu aRaRa àʁāʁá BMH VCVCV 1pexc T
kera are áré HH VCV 1pexc T
toussian-tir are are - VCV 2s T
boodle (zumbul) Ari ə́ri H VCV 3s TO
zodi (dott) Ari ə́ri H VCV 3s T
kirike (okrika) arI árɩ̀ HB VCV 3sf TSO
kirike (okrika) arI àrɩ́ BH VCV 3pz TSO
amharique ArsaccAw ərsaččæw - VCCVCCVC 3p TS
amharique ArsAwo ərsəwo - VCCVCV 2p TS
amharique Arsu ərsu - VCCV 3sm TS
amharique Arswa ərswa - VCCCV 3sf TS
joola kwaatay aruun aruun - VCVVC 2p T
somali as as - VC 3sm TS
baka asE (a)sɛ́ H VCV 2p T
pinji asE àsɛ́ BH VCV 1p T
gogo ase ase VCV 1p T
joola banjal aSila a-ʃila VCVCV 3s T
amharique AssaccAw əssaččæw - VCCVCCVC 3p TS
amharique AssAwo əssəwo - VCCVCV 2p TS
amharique Assu əssu - VCCV 3sm TS
amharique Asswa əsswa - VCCCV 3sf TS
kambaata at át VC 2s T
uldeme (wuzlam) ata àtà BB VCV 3p T
matal ata ata - VCV 3p TO
mofu-gudur ata átá HH VCV 3p T
mada (maDa) atal átal HB VCVC 3p T
bijogo-kagbaaga (Bubaque) atE atɛ - VCV 1p T
bijogo-kamona (Caravela, Caraxe, Maio) atE atɛ - VCV 1p T
dime ate ate - VCV 1s TS
copi athu athu VCV 1p T
saho de Ginda'e atin atín BH VCVC 2p T
pa'a atin àtín BH VCVC 3sm T
pa'a atle àtlé BH VCV 3sf T
pa'a atlin àtlín BH VCVC 3p T
dullay (harso) ato áto HB VCV 2s TS
saho de Ginda'e atu atú BH VCV 2s T
ngizim atu átû Hd VCV 3sf TO
ngizim atu átû Hd VCV 3sf TO
ogori atU àtʊ́ BH VCV 1p T
gciriku atwe atwè VCCV 1p T
ogori aU àʊ̀ BB VV 2s T
joola kasa esuulaalu au aʔu VV 2s T
viemo ava a̰va - VCV 2p T
taita (dawida) aVo áßò VCV 3p T
somali aw aw - VC 3sm TS
joola kasa aw aw - VC 2s T
bambara aw áw H VC 2p TO
joola banjal aw aw VC 2s T
joola fogny aw aw VC 2s TO
avikam awa áwá HH VCV 1p T
avikam awa á̰wá̰ HH VCV 2p T
yoruba awa àwa B VCV 1p T
vai awa awa VCV 3s T
yoruba awa àwa BM VCV 1p T
joola kwaatay awe awe - VCV 2s T
biali awe awe - VCV 2s T
babole awE àwɛ́ BH VCV 2s TOP
copi awe awe VCV 2s T
nyamwezi awe awe VCV 3s T
lamnsoq awini áwɩ̄nɩ̄ HMM VCVCV 3p TS
toussian-win awo awo - VCV 2s T
mundani awO àwɔ̀ bb VCV 2s T
sele awo āwo MB VCV 1p T
idoma awO àwɔ̀ BB VCV 2s T
mbukushu awo awo VCV 3p T
kwangari awo awo VCV 3p T
shambala awo awo VCV 3p T
yoruba awOn àwɔn B VCVC 3p T
yoruba awOn àwọn BM VCVC 3p T
kisikongo awu -yàwù BB VCV 3p T
lokaa awu àwú BH VCV 2s T
somali ay ay - VC 3sf TS
somali ay ay - VC 3p TS
sele aye āye MB VCV 2p T
tunen aye ǎyé BHB VCV 3s T
mbukushu aye aye VCV 3s T
yakoma aYi áỹī HM VCV 3pL T
buy (kobiana) ayi àyí - VCV 2s T
ikwere ayIlE áyɩ̀lɛ́ HBH VCVCV 1p T
dime aytu aytu - VCCV 2sf T
linda AzA ə̀zə́ BH VCV 1d TSO
dakpa azA àzɪ̄ BM VCV 1p TSO
ngbugu azAzA àzə̄zə́ BMH VCVCV 1pinc T
baka azE (a)zɛ́ H VCV 1p T
matuumbi b b-eémbe C-VVCCV 3p T
bongo ba bá H CV 3sm TOP
noon BA ɓə - CV 3p T
bongo ba bá H CV 3sm T
attié ba bá H CV 3p TOP
lorhon bA - CV 2p T
dan (yakouba) Ba ɓá H CV 2s T
bafia BA-O ɓʌ́-ɔ́ HH CV 3p OT
dii (yag dii) baa bàà BB CVV 1d T
dii (yag dii) baa bàà...ví BB CVV 1pinc T
balante-fca (ganja) baa bàa B CVV 2p T
mundani baa bàá BH CVV 1p T
vili baa bàù BB CVV 3p T
vagala (bole) baabuu baabuu - CVVCVV 3p TO
laari baagu bààgú BH CVVCV 3p T
balante-fca (ganja) baan baan - CVVC 3p T
degema BAAw ɓə́ə̄w HM CVVC 3p TOP
lega-beya babo bábo CVCV 3p TO
nyakyusa-ngonde babo babo CVCV 3p T
mampruli badAm badəm(a) - CVCVC 3pa T
balante-fca (ganja) bah bah - CVC 1p T
mbum Bake ɓàké BH CVCV 3s T
mbum Baku ɓàkú BH CVCV 3p T
safaliba bama bàmá BH CVCV 2p T
gurene (frafra) bama bama - CVCV 3p TO
nchumuru-bejamso-grubi bame bámḛ́ HH CVCV 3p TSOP
mbum Bami ɓàmı́ BH CVCV 1s T
nchumuru-banda bamU bamʊ HH CVCV 3p TO
mbum Bamu ɓàmú BH CVCV 2s T
bedik BAn ɓʌ́n H CVC 3p T
basari BAn ɓʌ̀n B CVC 3p T
mampruli ban ban - CVC 3pa T
gurene (frafra) bana bana - CVCV 3p TO
makonde Banango ßanaŋo CVCVCV 3p T
mituku bange bangé BH CVCV 3p T
babole bango bá!ngó H!H CVCV 3p TOP
lingala bango bangó CVCV 3pa T
BANTU COMMUN baO *bá-ɔ HB CV-V 3p T
basari BAr ɓʌ̀r B CVC 3p T
bedja (bedawi) baraa baráá BHH CVCVV 3pm TS
bedja (bedawi) baraak baráák BHH CVCVVC 2pm TS
bedja (bedawi) barE barɛ́ BH CVCV 3pm TO
bedja (bedawi) barE batɛ́ BH CVCV 3pf TO
bedja (bedawi) barEk barɛ́k BH CVCVC 2pm TO
bedja (bedawi) barEk batɛ́k BH CVCVC 2pf TO
hanga barma barma - CVCCV 3pa T
bedja (bedawi) baro baró BH CVCV 3sm TO
bedja (bedawi) baro bató BH CVCV 3sf TO
bedja (bedawi) barok barók BH CVCVC 2sm TO
bedja (bedawi) barok batók BH CVCVC 2sf TO
mbum Baru ɓàrú BH CVCV 1p T
bedja (bedawi) baruu barúú BHH CVCVV 3sm TS
bedja (bedawi) baruuk barúúk BHH CVCVVC 2sm TS
bedja (bedawi) bataa batáá BHH CVCVV 3pf TS
bedja (bedawi) bataak batáák BHH CVCVVC 2pf TS
bedja (bedawi) batuu batúú BHH CVCVV 3sf TS
bedja (bedawi) batuuk batúúk BHH CVCVVC 2sf TS
mbum BaVi ɓàVı́ BH CVCV 2p T
ndut BAy ɓəy - CVC 1pinc T
lehar BAy ɓəy - CVC 1pinc T
safen BAyi ɓəyi - CVCV 3p T
kasele (akaselem) be H CV 2p T
bedik Be ɓé H CV 1p T
abron bE bɛ́ H CV 3p T
agni (anyin) bE bɛ́ H CV 3p T
baule-Toumodi be H CV 3p T
krobu be bē M CV 2p T
baule be be - CV 3p TSOP
mbembe, cross river bE - CV 3p TO
ikwere bE bɛ́ H CV 3p TSOP
agni sanvi bE bɛ́ H CV 3p TO
dogon (tomo kan) be bḛ CV 1p T
kulango (Ghana) bea beâ d CVV 1p T
digo BeBe ßeße CVCV 2s T
teen bEE bɛɛ - CVV 1p T
baatonum bEE bɛ̀ɛ́ BH CVV 2p TO
nalu bEE bɛɛ - CVV 1s T
basaa Bee ɓee ɓɔ́n BH CVC CVC 2p T
sukuma BeeBe ßeeße CVVCV 2s T
nyamwezi BeeBe ßeeße CVVCV 2s T
laari beeno bèènó BH CVVCV 2p T
holoholo beenywe beenywě Bm CVVCCV 2p T
laari beeto bèètó BH CVVCV 1p T
holoholo beetwe beetwě Bm CVVCCV 1p T
fyem bei béi HB CVV 3p T
kenyang bEka bɛ̀kâ Bd CVCV 2p T
dagara lobr bEl bɛ́l H CVC 3p T
mambila bel bel - CVC 1pexc Tso
dagara lobr bElE bɛ́lɛ́ HH CVCV 3p T
mambila bele bele - CVCV 1d TSOP
nalu bEmE bɛmɛ - CVCV 3pa T
limba est ben ben - CVC 2p TS
mambila ben ben - CVC 2d TSOP
mambila bene bene - CVCV 2p TSOP
ha Bene ßene CVCV 3p T
nyakyusa-ngonde bene bene CVCV 3p T
vili beno bènò BB CVCV 2p T
bila Benu ɓénú CVCV 2p T
gonja benye bèɲé BH CVCV 2p TSO
basaa Bes ɓes ɓɔ́n BH CVC CVC 1p T
baatonum bEsE bɛ̀sɛ́ BH CVCV 1p T
kenyang bEsE bɛ̀sɛ́ BH CVCV 1p T
vili beso bèsò BB CVCV 1p T
digo Beso ßeso CVCV 3p T
bila Besu ɓésú CVCV 1p T
bedik BEyE ɓɛ́yɛ̀ HB CVCV 1p T
yom (pila) bi bi - CV 2s T
gouro bi bi - CV 2s T
dan (blowo) Bi ɓı̄ M CV 2s T
fur bi bi H CV 2p T
kulango (Bouna) bia bia - CVV 1p T
mundani bIa bɩ̀á BH CVV 2p T
mende bia bı́á HH CVV 2s T
dii (yag dii) bii bìì BB CVV 3sL TP
dii (yag dii) bii bìì BB CVV 3pL TP
sinasha (boro) bii bı́ı́ná H CVV 3sm T
sinasha (boro) bii biiná B CVV 3sf T
sukuma Biiswe ßiiswe CVVCCV 1p T
bushoong biit biit CVVC 1p T
wan Bila ɓı́la HM CVCV 2s T
bassari (ntcham) bimbi bı́ḿ-bı̀ HHB CVC-CV 3p T
limba est bin bin - CVC 3p TS
bassari (ntcham) bin bı́ǹ HB CVC 3p T
limba est binde binde - CVCV 3p TSO
babole bine bı́!né H!H CVCV 2p TOP
sukuma Bingwe [ßiŋwé] CVCCV 2p T
lingala bino bı́nó CVCV 2p T
lega-beya binywe bɪ́ɲwé CVCCV 2p TO
babole bise bı́!sé H!H CVCV 1p TOP
bafia Bisi ɓɪ̀sɪ́ BH CVCV 2p OT
lingala biso bı́só CVCV 1p T
lega-beya biswe bɪ́swé CVCCV 1p TO
mituku bIte bi̧tê d CVCV 1p T
mituku bIte bi̧té H CVCV 1p T
nalu biyE biyɛ - CVCV 1p T
bedik Biyi ɓíyì HB CVCV 1p T
basari Biyi ɓíyì HB CVCV 1p T
samba leko bo MB CV 3p TPS3
alladian bO bɔ̀ B CV 1p T
krobu bo bō M CV 2s T
mbato BO ɓɔ̄ M CV 3p T
lorhon bo bo̰ - CV 1p T
mambila bO - CV 3p TSO
alladian bO bɔ́ H CV 1p T
lega-beya bo bo CV 3d TO
venda Bo vho-ne CV 3p T
tswana bo bô-na CV 3p TP
dogon (tomo kan) bo bo̰ CV 3p T
oroko-mbonge bO CV 3p T
mituku bo d CV 3p T
doko bo bó H CV 3p T
holoholo bo bǒ m CV 3p T
kele bO bɔ́ H CV 3p T
kenyang bO bɔ́ H CV 3p T
jur modo bo bò B CV 3sm TSOP
safen BOB ɓɔɓ - CVC 1pinc T
mundani bOba bɔ̀bá BH CVCV 3p T
sukuma Boi [ßooı́] CVVV 3p T
joola kwaatay bokiin bokiin - CVCVVC 3p T
joola kwaatay boko boko - CVCV 3p T
gonja bomo bòmò BB CVCV 3pa TO
biafada bon bon - CVC 1p T
basaa BOn ɓɔ́n H CVC 3p T
mbembe, cross river bOnga bɔŋa - CVCV 2p TO
teen bOO bɔɔ - CVV 2p T
sinasha (boro) boo booná B CVV 3p T
siwu (akpafu) boo bōò MB CVV 1p T
tchamba-daka boon bóōn HM CVVC 3p T
noon Boy ɓoy - CVC 1pinc T
jur-beli modo bu B CV 3sm TO
attié bu bū M CV 2s TOP
mambila bu bu - CV 3s TSO
doko bu bú H CV 3p T
joola banjal bugo bugo CVCV 3p T
mankanya bukal bukal - CVCVC 3p TO
manjaku-Tame bukal bukál - CVCVC 3p T
manjaku-Pecixe bukal bukál - CVCVC 3p T
manjaku-Churo bukel bukél - CVCVC 3p T
joola kasa buko buko - CVCV 3p T
joola kasa esuulaalu buko bukoR CVCV 3p T
joola fogny bukO bukɔ CVCV 3p TO
manjaku-Bassarel bukul bukul - CVCVC 3p TO
manjaku-Baixo bukul bukul - CVCVC 3p T
joola kasa bukulu bukulu - CVCVCV 2d T
joola kasa bukulul bukulul - CVCVCVC 2p T
joola kasa esuulaalu bukuluul bukuluul CVCVCVVC 2p T
joola banjal buru buru CVCV 2p T
tunen bwAbu bwə́bú H CVVCV 3p OT
bushoong bwiin bwiin CCVVC 2p T
dangaleat caar tyààr B CVVC 3sf T
dangaleat caara tyààrà BB CVVCV 3sf T
pero cakka cákkà HB CVCV 3sm TS
daffo can cán H CVC 1p T
daffo canii cánií HMH CVCV 1p T
ngbugu cece cècē BM CVCV 3sa T
daajo cee céé HH CVV 3sf TO
guDe ci ci - CV 3sm TSOP
ngizim ci cì B CV 2sm TOP
miltu ci cí H CV 3sm T
pero ci -cì B CV 2sf TSPOR
ngizim ci cì B CV 2sm TO
kirfi (giiwo) cii cǐi mM CV 2sf T
galambu cii cǐi mM CV 2sf T
daffo cin cín H CVC 1d T
lungu (tala) cing ciŋ M CVC 3s T
daffo cinii cínií HMH CVCV 1d T
pero cinu cínù HB CVCV 3p TS
sibine (somrai) cyAni cyʌ́nì HB CVCV 3p T
gula sara d.eg ɖég ̄ HM CVC 3p T
angas (ngas) Da *ɗa - CV 3sL TSOP
tangale dA M CV 3sf T
bago Da ɖá H CV 1p T
dilo da dá H CV 1p T
kabiye Da ɖá H CV 1p T
lama (lamba) da dá H CV 1p T
buduma daa daa - CVV 3sm T
cala (chala) daa dáà HB CVV 1p T
tumak Daan ɗāàn MB CVVC 3sm T
kasem dAba də́bà̰ HB CVCV 1p TO
kasem dAbang də́bàŋ HB CVCVC 1p TO
buduma dAdan dədan - CVCVV 3p T
lele dadu dàdù BB CVCV 3sf T
safen Dafi ɗafi - CVCV 3s T
safen Dafi ɗafi - CVCV 1pexc T
ndut Dafo ɗafo̧ - CVCV 2s T
munjuk de Pouss Dagay ɗagay - CVCVC 3p T
lele dage dàgé BH CVCV 3p T
tem Daka ɖá-ká HH CVCV 1p T
ndut Dami ɗami - CVCV 1s T
buduma dan dan - CVC 3sm T
buduma danai danai - CVCVV 1pexc T
buduma dAnai dənai - CVCVV 1pexc T
lele dang dàŋ B CVC 1s T
kusuntu Dang ɖáŋ H CVC 1p T
ndut Dari ɗari - CVCV 3s T
buduma dau dau - CVV 1s T
ndut Dawa ɗawa - CVCV 3p T
lehar Dawa ɗawa - CVCV 3p T
lele day dày B CVC 3sm T
buduma de de - CV 3sf T
sime de dē M CV 1pexc T
gadang De ɗê d CV 3sm T
kaba deme de dē M CV 1pexc T
ngambay de ~ dei dḛ́ ~ déḭ H CVV 3p T
buduma dedan dedan - CVCVV 3p T
ngambay dee dḛ́ḛ̄ HM CVV 3p T
kaba tiye dege dégè HB CVCV 1pexc T
kaba na dege dégè HB CVCV 1pexc T
sereer den den - CVC 3p TPO
ndut Di ɗi - CV 3s OPT
tobanga Di ɗí H CV 3sm ST
tumak di dì B CV 1pinc T
ditammari di di - CV 2p TSO
kwakum dinE dı̀nɛ̀ BB CVCV 2p T
moore do dò B CV 1p T
buduma dogoi dogoi - CVCVV 2p T
ndut DOh ɗOh - CVC 2s T
nuni (Leo) domo dómò HB CVCV 1p T
buduma domu domu - CVCV 1pinc T
ndut DOn ɗOn - CVC 2p OPT
ndut DOnda ɗɔnda - CVCCV 2p T
buduma doo doo - CVV 1s T
buduma dou dou - CVV 1s T
buduma dowei dowei - CVCVV 2p T
angas (ngas) Du *ɗu - CV 3pL ST
angas (ngas) Dyi *ɗyi - CV 3sL TSOP
ngambay e ḛ̀ B V 3s T
ngambay e ḛ̀ B V 3s T
baule-Toumodi e é H V 1p T
ligbi E ɛ́ mà H V 2s T
ligbi E ɛ̀ mà B V 3s T
wan e B V 3s TS
venda e e-ne V 3s T
tswana e ê-na V 3s T
bambara e é H V 2s TO
jalonke e e V 3p TSOP
dogon (tomo kan) e V 2p T
doko E ɛ́ H V 2s TO
kulango (Bouna) ea ḛa - VV 2p T
bila EBO ɛ́ɓɔ́ VCV 3p T
obolo ebOt èbɔ́t BH VCVC 3p TO
dakpa eca ècā BM VCV 3s T
manjaku-Tame ed ḛd - VC 2p T
viya Edi ɛ́dı̀ HB VCV 3s T
gban (gagu) EE ɛ̀ɛ̀ BB VV 2s TSOP
biafada een een - VC 2p T
kambaata ees ées VVC 1s T
abidji EfE ɛ̀fɛ̀ BB VCV 2s T
babole Ei ɛ̀ı́ BH VV 3s TOP
adioukrou Ej ɛ̀j B VC 1p T
avikam ejI éjí HH VCV 3s T
obolo eji èjı̀ BB VCV 1p TO
adioukrou El ɛ̀l B VC 3p T
abé (abbey) elA èlə́ BH VCV 1p T
muyang ele ele - VCV 1pexc TO
jula ele éle HB VCV 2s T
uldeme (wuzlam) elem èlèm BB VCVC 1p T
adioukrou Em ɛ̀m B VC 1s T
pana ema ema - VCV 1p T
obolo ema èmâ BHB VCV 3p TO
abidji EmE ɛ̀mɛ̀ BB VCV 1s T
dakpa eme ēmé MH VCV 1s T
kele eme eme BB VCV 1s T
konyagi Emi ǽmí HH VCV 1s T
yoruba emi èmi B VCV 1s T
yoruba emi èmi BM VCV 1s T
nkengo emi emi BB VCV 1s T
lengola emi emi BB VCV 1s T
obolo emi èmı̀ BB VCV 1s TO
mada (maDa) emne émne HB VCCV 1pinc TO
agni (anyin) EmO ɛ́mɔ́ HH VCV 2p T
agni sanvi EmO ɛ́:mɔ́ HH VCV 2p TSO
cherepon (chrepong) EmU ɛ̀mʊ̀ BB VCV 3p TOP
gurene (frafra) ena ena - VCV 3s TO
vove (pove) Endi ɛ̀ndı̀ B VCV 3s T
morokodo-nyamusa EnE ɛnɛ - VCV 2p TO
abidji EnE ɛ̀nɛ̀ BB VCV 3s T
umbundu ene énè HB VCV 2p T
herero eNe èṇè BB VCV 2p T
venda ene éṇè HB VCV 3s T
copi ene èné BH VCV 3s T
nkengo ene ěné mH VCV 3s T
peul (pulaar) enen enen - VCVC 1pinc T
gwendele (pelasla) Eng ɛŋ - VC 3s T
gurene (frafra) enga eŋa - VCV 3s TO
cherepon (chrepong) EnI ɛ̀nɩ́ BH VCV 1p TSOP
cherepon (chrepong) EnI ɛ̀nɩ́↓ BHd VCV 2p TSOP
gitonga eni eni VCV 1s T
degema eni enı́ BH VCV 1p TO
mada (maDa) enile énile HBB VCVCV 1pexc TO
luvale enu ènu B VCV 2p T
kele enu enú BH VCV 2p T
abé (abbey) enyA éɲə̄ HM VCV 2p T
ibibio enye èɲé BH VCV 3s T
gen (gen-gbe) enyE èɲɛ̀ BB VCV 1s T
obolo enyi èɲı̀ BB VCV 2p TO
bijogo-kagbaaga (Bubaque) EnyO ɛɲɔ - VCV 1s T
mada (maDa) enkwle énœkwle HBB VCVCCV 2p T
gen (gen-gbe) eo èò B VV 2s T
dakpa eQya èʔyá BH VCCV 2p T
abidji ErE ɛ̀rɛ̀ BB VCV 1p T
edo Ere ɛré H VCV 3sz T
kambaata esaa esáa(ha) VCVV 1s T
kambaata esaacc esáachch VCVVCC 1s T
kambaata esaan esáan VCVVC 1s T
dullay (harso) esino ésino HBB VCVCV 3p TS
kele esu esú BH VCV 1p T
herero eTe èṭè BB VCV 1p T
umbundu etu étù HB VCV 1p T
luvale etu ètu B VCV 1p T
gitonga eTu ethu VCV 1p T
pinji EwE ɛ́wɛ̀ HB VCV 2s T
tsogo ewE èwɛ̀ B VCV 2s T
vove (pove) ewe èwè B VCV 2s T
dakpa eya éyá HH VCV 2p T
ewe eya éya H VCV 3s T
gen (gen-gbe) eya éyà HB VCV 3s T
mundu EyE (ɛ́)yɛ̄ HM VCV 3s T
umbundu eye éye HB VCV 3s T
herero eye éyé HH VCV 3s T
yoruba Eyin ɛ̀yin B VCVC 2p T
yoruba Eyin ẹ̀yin BM VCVC 2p T
bila EyY ɛ́yɛ́ VCV 3s T
abé (abbey) fA fə̀ B CV 2s T
rombo nord fe CV 3s T
waama fEn fɛn - CVC 2s T
lobiri fer fèr ́ BH CVC 2s T
buli fi fi - CV 2s T
nyun-gunyaamolo (Tobor) fi fi - CV 2s TO
jan fie fie - CVV 2s T
nyun-gunyaamolo (Tobor) fifi fifi - CVCV 2s T
gurmancema fin fin(i) - CVC 2s T
moba fin fin - CVC 2s T
lobiri firi fì-rí BH CVCV 2s T
miya fiy fíy H CVC 2sm T
ditammari fo fo - CV 2s T
nateni fo fo̰ - CV 2s T
moore fo fō M CV 2s T
eotile (beti) fo fo CV 2s T
gonja fo fó H CV 2s TSOP
gurene (frafra) fom fom - CVC 2s T
moore fom fōm M CVC 2s T
kusaal fone fone - CVCV 2s T
siwu (akpafu) fOO fɔ̄ɔ̀ MB CVV 2s T
kusaal fowa fowá BH CVCV 2s T
nchumuru-banda fU H CV 2s TO
nchumuru-bejamso-grubi fU fʊ́ H CV 2s TOP
konyagi fulA fùl̰ʌ́ BH CVCV 1p T
ndut fUn fUn - CVC 1pexc OPT
gurene (frafra) fUn fʊ̰n - CVC 2s T
moba fun fun - CVC 2s T
dagara lobr fUU fʊ̀ʊ́ BH CVV 2s T
dagara wulé fuun fùún BH CVVC 2s T
birifor (malba) fuun fuun - CVVC 2s T
dagara lobr fUUn fʊ̀ʊ̀n BB CVVC 2s T
kapsiki ga ga B CV 2s T
boghom ga B CV 2s T
migaama ga gàtà BB CV 3sm T
tangale gA M CV 2sm T
lorhon ga ga - CV 2s T
kwama ga ga CV 1s T
teen gaa ga̰a - CVV 2s T
boghom gamQ gàmʔ B CVCC 2s T
nyamzak (langas) gAn gə̀n B CVC 2p T
sha gAn gə̂n d CVC 1d T
moro gAnAngu gënəŋu CVCVCV 3s T
bedik GAnO ɣʌ́nɔ̀ HB CVCV 1s T
migaama gata gàtà BB CVCV 3sm T
bagiro (furu) gE gɛ̀ ̄ BM CV 1d T
bagiro (furu) gE gɛ̄ M CV 1pexc T
jur-beli sopi gE - CV 3p TSOP
holoholo ge gě m CV 3s T
kapsiki geBu geɓu BB CVCV 1d T
kapsiki geBumu geɓumú BBH CVCVCV 1pinc T
tchamba-daka geen géēn HM CVVC 3sz T
bagiro (furu) gEgE gɛ̀gɛ̄ BM CVCV 1pinc T
gimira gen gen M CVC 3sf TSOP
kapsiki genci gencí BH CVCCV 3p T
kapsiki gengyE geŋ ̓yɛ́ BH CVCCV 1pexc T
kapsiki genkE geŋkɛ́ BH CVCCV 3s T
kapsiki geyE ge ̓yɛ́ BH CVCV 2p T
angas (ngas) gha ɣā M CV 2sm TO
matal gi gi - CV 1s T
migaama gi gìtà BB CV 3sf T
fer gig gíg H CVC 1s T
tchamba-daka gii gíì HB CVV 3sz T
luri gin gìn B CVC 2p T
boghom ginakang gínakaŋ HMM CVCVCVC 2p T
migaama gita gìtà BB CVCV 3sf T
mundang go gǒ BH CV 3s T
tchamba-daka goon góōn HM CVVC 3sa T
tchamba-daka gu gú H CV 3sa T
migaama gu gùtà BB CV 3p T
gciriku Guje (ɣ)úje CVCV 3s T
migaama guta gùtà BB CVCV 3p T
angas (ngas) gwar *gwar - CVC 3sL TOP
kwakum gwE gwɛ̀ B CV 2s TO
lega-beya gwe gwě CCV 3s T
ruguru Gwe ɣwe(ɣwe) CCV 2s T
holoholo gwe gwe B CCV 2s T
gogo gwegwe gwegwe CCV 2s T
zalamo gweye gweye CCVCV 2s T
lagwan (logone) Gwone ɣwone BB CVCV 2p T
laari gyaandi giààndı́ BH CVVCV 3s T
sha gyan gyân d CCVC 1pinc T
mupun ha ha M CV 2sm OT
daffo ha há H CV 2sm T
bokkos ha há H CV 2sm TS1
attié ha hā̰ M CV 1p TOP
attié ha há̰ H CV 1p TOP
gimira ha ha B CV 2sf TSOP
kwama hall hall CVCC 3sm T
curama (turka) hamii há̰mḭ́ḭ́ HHH CVCVV 1p T
miya hAn hə́n H CVC 2p T
sherbro han hán H CVC 2p T
sherbro han hàn B CVC 3p T
miltu hAnAn hə́nən HM CVCVC 2p T
kwama haPP hap̓p̓ CVCC 3sf T
hay háỳ HB CVC 1s T
daffo hayaa háyaá HMH CVCV 2sm T
yakoma he H CV 1p TS2/3
bongo hE hɛ́ H CV 2p TOP
bongo hE hɛ́ H CV 2p T
ebrié hE hɛ̀ B CV 2s T
mbato hE hɛ̄ M CV 2s T
mbato he hḛ̄ M CV 3s T
mbato he hḛ́ H CV 2p T
kele hE hɛ́ H CV 3s T
balante-fca (ganja) hen hen - CVC 3s T
bedja (bedawi) hEnen hɛnén BH CVCVC 1p TSO
yakoma hi hḭ́ H CV 2p TS2/3
gola hi hḭ CV 3p T
daba hikwang hi.kwaŋ - CVCCVC 1pinc TO
daba hin hin - CVC 2p TO
tampulma hIn hɩ́n - CVC 2s TO
mmani hin hin - CVC 1p TOP
tshwa hina hı̀ná BH CVCV 1p T
sei hinakin hinakin - CVCVCVC 1p T
vagla hing hiŋ - CVC 2s T
vagala (bole) hing hiŋ - CVC 2s T
nootre hingi hingi - CVCV 2p T
tangale hini hini MM CVCV 3p T
vagala (bole) hinuu hinuu - CVCVV 2s T
daba ho ho - CV 2s TO
fyer ho hó H CV 2sm T
abron hO hɷ̰́ H CV 2p T
ebrié hO hɔ̰́ H CV 2p T
gurene (frafra) hom hom - CVC 2s T
sherbro hOm hɔm - CVC 2s T
gurene (frafra) hom hom - CVC 2s TO
balante-fca (ganja) hu hu - CV 2s T
bongo hU hʊ́ H CV 3sf T
gola hu hṵ CV 3s T
doko hu hú H CV 2p TO
balante-fca (ganja) hun hun - CVC 3s T
daffo hun hún H CVC 2p T
bokkos hun hún H CVC 2p T
kwama hun hun CVC 3p T
gola hune h̰ṵ́nè HB CVCV 3s T
dullay (harso) huno húno HB CVCV 2p TS
daffo hunuu húnuú HMH CVCV 2p T
hehe hwehwe hwehwe CCVCCV 1p T
gola hwen h̰wḛ́n H CVC 3s T
makonde hwepa hwepa CCVCV 1p T
makonde hweta hweta CCVCV 1p T
gola hyaBi hyaßɩ - CVCV 1p T
gola hYEn hỹɛ́n H CVC 2p T
gola hYeny hỹḛ́ɲ H CVC 3p T
gola hYIn hỹɩ̰́n H CVC 3p T
bongo h[o] h[ó] H CV 3sf TOPS1
gula koto i M V 2s T
gula sara i H V 2s TS2
ngambay i í ~ ī HM V 2s T
ngambay i M V 2s T
mbay i ḭ̄ M V 2s T
mbay i ḭ̀ B V 3s T
ndoka i H V 2s TSP
ndoka i M V 2s TOP
barma (baguirmien) i i - V 2s TSO
sime i M V 2s TO
nduga i M V 2s T
nduga i H V 2s T
wada i M V 2s T
gula zura i M V 2s TS2
fer i H V 2s T
bongo i H V 2s T
lagwan (logone) i H V 3sf T
mulwi i í.ɗí HH V 3p T
baule-Toumodi i H V 3s T
gban (gagu) i ḭ̀ B V 1s TSOP
baule i (y)i - V 3s T
toura i ı̄ M V 2s TO
jalonke i i V 2s TSOP
soninke i i kú(n) V 3p T
kaba deme i ı̄ M V 2s T
otoro i i V 1s T
moore ia iá̰ H VV 2p T
vagla ia ia - VV 2p T
vagala (bole) iabuu iabuu - VVCVV 2p TO
moore iamba ia̰mba - VVCV 2p T
lengola iBo ı́ɓó HH VCV 3p T
BANTU COMMUN icoE *í-có-ɛ HHB V-CV-V 1p T
haya icwe icwe VCCV 1p T
manjaku-Baixo id ḭd - VC 2p T
manjaku-Pecixe id ḭd - VC 2p T
fur ie ie HH VV 3s T
fur ie ı̀è-...-èN BB-B VV 3p TO
rombo nord ife ı́fè VCV 2s T
nyun-jaaxet ifi ifi - VCV 2s T
moro igAnAnyi igënəɲi VCVCVCV 1s T
ega IGO ɩ̄ɣɔ́ MH VCV 2s T
sar ii ḭ̄ḭ̄ MM VV 2s T
guDe ii ii - VV 1s TSOP
bagirmi ii íí HH VV 2s T
yom (pila) ii ii - VV 2p T
sisaala-pasaale ii ii - VV 2s TO
kambaata ii ı́i VV 1s T
glavda iina íínà HHB VVCV 3s T
glavda iitAra íítə̀rà HBB VVCVCV 3p T
jur-beli lori ije ije - VCV 3p TS
lengola ije ı́jé HH VCV 3s T
ega IjI ɩ̄jɩ́ MH VCV 3s T
kwama ik ik VC 2s T
gwendele (pelasla) ike ike - VCV 2s T
gula mere iki íkí HH VCV 2s T
luvale ikiye ı̀kı́ye BH VCVCV 3s T
jula ile ı́le HB VCV 2s T
ngiti Ima (ɪ)ma MM VCV 1s TSO
ngiti Ima (ɪ̀)mà̄ BBM VCV 1pexc TSO
kaasa (kaansa) ImbE ɩ̰mbɛ - VCV 2p T
gbatogso ImbE ɩ̰mbɛ - VCV 2p T
khisa ImbE ɩ̰mbɛ - VCV 2p T
ega ImE ɩ̄mɛ́ MH VCV 3p T
pinji imE ı́mɛ̀ HB VCV 1s T
bila imE imɛ VCV 1s T
godie ImI ɩmɩ́ MH VCV 3pz T
shona imi ı̀mı́ BH VCV 2p T
shambala imi imi VCV 1s T
we nord (wobé) ImIo ɩ̀mɩ̀o MMB VCVV 3pi T
mbay in ḭ̄n̄ MM VC 2p T
mbay in ḭ̀n̄ BM VC 3p T
sereer in in - VC 1p TPO
guDe inA inə - VCV 1pexc TSOP
podoko (parkwa) ina ina - VCV 3s T
gidar ina ìná BH VCV 1s T
podoko (parkwa) ina ina BB VCV 3s T
bele ina ínà HB VCV 1s T
bole ina ínà HB VCV 1s T
manjaku-Bassarel ind ind - VC 2p TS1O
BANTU COMMUN inE *í-n-ɛ HB V-C-V 1s T
gwendele (pelasla) ine ine - VCV 1s T
nilamba Ine ɪne VCV 1s T
safaliba Inga ɩ̀ŋá BH VCV 2s T
ega IngE ɩ̄ŋɛ̄ MM VCV 2p T
nyamwezi ingwe iŋwe VCCV 2p T
kirike (okrika) ini ı̀nı́ BH VCV 3pa TSO
taita (dawida) ini ı́nı̀ VCV 1s T
mochi ini ı́nı̀ VCV 1s T
rombo nord ini ı́nı̀ VCV 1s T
rombo sud ini ı́nı̀ VCV 1s T
shona ini ı̀nı́ BH VCV 1s T
daffo inii íníi HHM VCV 1s T
daajo ining ~ ininngi ìnìŋ ~ ìnìŋgí BBH VCVC 2s TO
manjaku-Bassarel inja inja - VCV 1pinc TO
joola kasa inje inje - VCCV 1s T
joola kwaatay inje íɲje H VCCV 1s T
joola kasa esuulaalu inje i̧njȩR VCV 1s T
joola banjal inje inje VCV 1s T
joola fogny injE injɛ VCV 1s TO
manjaku-Bassarel injI injî - VCV 1s TO
manjaku-Baixo inji indji - VCV 1s T
manjaku-Tame inji indji - VCV 1s T
manjaku-Pecixe inji indji - VCV 1s T
manjaku-Churo inji indji - VCV 1s T
dullay (harso) ino íno HB VCV 1p TS
ega InO ɩ̄nɔ́ MH VCV 1s T
vove (pove) ino ı̀nó BH VCV 2p T
viya inu ı̀nú BH VCV 2p T
venda inwi ı̀nwı́ BH VCCV 2p T
venda inwi inwi VCCV 2s T
venda inwi inwi VCCV 2p T
haya inye iɲe VCV 1s T
nilamba inye iɲe VCV 2p T
waama inyi iɲi - VCV 2p T
ngiti InyI (ɪ)ɲɪ MM VCV 2s TSO
ngiti InyI (ɪ̀)ɲɪ̀̄ BBM VCV 2p TSO
nkengo inyo ı́nyó HH VCV 2p T
BANTU COMMUN inyoE *í-ɲó-ɛ HHB V-CV-V 2p T
taita (dawida) inyu ı́ɲù VCV 2p T
lega-beya inywe ɪ́ɲwé VCCV 2d TO
haya inywe iɲwe VCCV 2p T
shambala inywi iɲwi VCCV 2p T
edo ira ı́rà̰ HB VCV 3p TOP
edo irE irɛ̰ - VCV 3sa T
kirike (okrika) IrI ɩ̀rɩ́ BH VCV 1s T
kirike (okrika) IrI ɩ́rɩ́ HH VCV 2s T
songhay (Humburi senni) iring írìŋ HB VCVC 1p T
iriyo írìyó HBH VCVCV 1p T
kambaata is ı́s VC 3sm T
saho de Ginda'e ise ise - VCV 3sf T
dullay (harso) ise íse HB VCV 3sf TS
kasele (akaselem) ise isḛ́ BH VCV 2s TO
kambaata ise ı́se VCV 3sf T
kambaata ise isé VCV 3sf T
oroko-mbonge isE isɛ VCV 1p T
kambaata isee isée(ha) VCVV 3sf T
kambaata iseecc iséechch VCVVCC 3sf T
kambaata iseen iséen VCVVC 3sf T
kambaata iseta iséta VCVCV 3sf T
bole ishi íshì HB VCV 3sm T
saho de Ginda'e iSi íši HB VCV 3sf T
saho de Ginda'e isi isi - VCV 3sf T
gidar isi ì-sí BH VCV 2s T
taita (dawida) isi ı́sı̀ VCV 1p T
kambaata isi isı́ VCV 3sm T
kambaata isii isı́i(ha) VCVV 3sm T
kambaata isiicc isı́ichch VCVVCC 3sm T
kambaata isiin isı́in VCVVC 3sm T
nkengo iso ı́só HH VCV 1p T
kambaata isoon isóon VCVVC 3sm T
kambaata issa ı́ssa VCCV 3s T
kambaata issa issá VCCV 3s T
kambaata issaa issáa(ha) VCCVV 3s T
kambaata issaacc issáachch VCCVVCC 3s T
kambaata issaan issáan VCCVVC 3s T
kambaata issata issáta VCCVCV 3s T
kambaata issoQoo isso'óo VCCVCVV 3p T
kambaata issoQoo isso'óo(ha) VCCVCVV 3p T
kambaata issoQoocc isso'óochch VCCVCVVCC 3p T
kambaata issoQoon isso'óon VCCVCVVC 3p T
kambaata issoQoot isso'óot VCCVCVVC 3p T
kambaata issoQoota isso'óota VCCVCVVCV 3p T
shona isu ı̀sú BH VCV 1p T
kambaata isu ı́su VCV 3sm T
lega-beya iswe ɪ́swé VCCV 1d TO
nyamwezi iswe iswe VCCV 1p T
shambala iSwi iʃwi VCCV 1p T
nilamba isye isye VCCV 1p T
podoko (parkwa) ita ita - VCV 3p T
hausa ita ítá HH VCV 3sf T
podoko (parkwa) ita ita BB VCV 3p T
bole ita ítà HB VCV 3sf T
wandala itere itere - VCVCV 3p T
mbara itii ítíi HH VCVV 3p T
daffo itii ítií HMH VCV 3sm T
daffo itii ítií HMH VCV 3sf T
vove (pove) ito ı̀tó BH VCV 1p T
gimira its its H VC 3pm TSOP
gimira itsaykn itsayk ̓n HBM VCVCCC 3p TSOP
viya itu ı̀tú BH VCV 1p T
mankanya iui iui - VCV 2s T
rombo sud iVe ı́ßè VCV 2s T
nkengo ivO ı́vɔ́ HH VCV 3p T
vai iwa iwa VCV 2s T
daajo iwe íwè HB VCV 2p TO
ega IwE ɩ̄wɛ́ MH VCV 1p T
venda iwe ı̀wè BB VCV 2s T
shona iwe ı̀wé BH VCV 2s T
venda iwe iwe VCV 2s T
haya iwe iwe VCV 2s T
shambala iwe iwe VCV 2s T
yoruba iwO ìwɔ B VCV 2s T
yoruba iwO ı̀wọ BM VCV 2s T
kapsiki iya ̓i ̓yá BH CVCV 1s T
wandala iya iya - VCV 1s T
ngiti IyaDiya ɪ́yàɗı́yà HBHB VCVCVCV 3s TSO
shona iye ı́yè HB VCV 3s T
lamang iyo ìyò BB VCV 1s T
mochi iyo ı́yò VCV 2s T
nilamba Iyo ɪyo VCV 3p T
ngizim iyu íyû Hd VCV 1s TO
ngizim iyu ìyû Bd VCV 1s TO
ngizim ja B CV 1pexc TSOP
ngizim ja B CV 1pinc TSO
kwakum ja jà B CV 3p T
dan (yakouba) ja jà B CV 3s T
bagirmi je B CV 1p T
bagirmi je dye - CV 1p TSP
bagirmi je dye - CV 3p TSP
bongo jE jɛ́ H CV 1p T
jur-beli-molo jE - CV 1p TOP
jur-beli-molo JE ƒɛ - CV 2p TO
jur-beli sopi jE - CV 1p TSOP
jur-beli (beli de Bahri Girinti) jE - CV 1p TS
jur-beli (beli de Wulu) jE - CV 1p TSO
morokodo-nyamusa jE - CV 1p TOP
abron jE jɛ́ H CV 1p T
agni (anyin) jE jɛ́ H CV 1p T
eotile (beti) je je CV 1p T
kwakum jE jɛ̀ B CV 3s T
ikwere jE jɛ̌ BH CV 2s T
abure jE jɛ́ H CV 1p TPO
agni sanvi jE jɛ́ H CV 1p TO
attié je jé H CV 3sz TOP
ha je je(we) CV 1s T
ngambay je ~ jei jḛ̀ ~ jèḭ B CVV 1p T
ngambay jee jḛ̀ḛ̄ BM CVV 1p T
sime jee jèē BM CVV 1d T
bagirmi jee jéè HB CVV 3p T
kaba deme jee jèē BM CVV 1d T
kaba na jege jégè HB CVCV 1d T
barma (baguirmien) jege jege - CVCV 1p T
barma (baguirmien) jege jege - CVCV 3p T
kaba tiye jegee jègéè BHB CVCVV 1d T
kaba tiye jegee jégèe HB CVCVV 1pinc T
kaba na jegee jégèe HB CVCVV 1pinc T
mbay ji jḭ̀ B CV 1pexc T
tobanga ji jí H CV 2sm ST
tangale jI M CV 2sf T
agni (anyin) jI jɩ́ H CV 3s T
ikwere jI jɩ́ H CV 2s T
abure jI jɩ́ H CV 3s TPO
agni sanvi jI jɩ́ H CV 3s TO
fur ji ji H CV 2s T
dan (yakouba) jiA jı́ʌ́ HH CVV 1pexc T
sime jie jíē HM CVV 1pinc T
kaba deme jie jı́ē HM CVV 1pinc T
sar jii jḭ̀ḭ̀ BB CVV 1pexc T
sar jii jḭ̀ḭ̄ BM CVV 1pinc T
fer jij jīj M CVC 1pexc T
fer jij jīj g M CVC 1pinc T
fer jij jīj s̀ ì M CVC 1pinc T
yulu jike jì̀kè iB CVCV 2p T
mbay jin jḭ̀n̄ BM CVC 1pinc T
alladian jO jɔ̀ B CV 3p T
alladian jO jɔ́ H CV 3p TO
lengola jue júe HB CVV 1p T
yao jwele jwele CCVCV 3s T
mafa ka ká H CV 2s T
giziga sud ka ka - CV 2s T
giziga nord ka ka - CV 2s T
boodle (zumbul) kA kə́ H CV 2s TO
dekshi (baraza) kA kə́ H CV 2s T
tumak kA kə̄ B CV 3p T
bidiya (bidiyo) ka kanda M CV 2sf T
mofu-gudur ka B CV 2s T
podoko (parkwa) ka ka B CV 2s T
tangale kA M CV 2sm TS
gouro ka kā M CV 2p TSO
toura ka kā M CV 2p TO
wan ka ka̰ M CV 1pexc TSOP
wan ka kà B CV 1pinc TSOP
dan (yakouba) ka ká H CV 2p TS
dan (blowo) ka kā M CV 2p STOPR
beng ka kā ɲā̰ŋ̀ M CV 2p T
beng ka kā M CV 2p SOT
fur ka ka H CV 1s T
ngiti ka ka M CV 3s TSO
ngiti ka B CV 3s TSO
ngiti ka ka M CV 3si TSO
ngiti ka ka M CV 3pz TSO
mansi (mangas) Kaa ƙaa MM CVV 2s T
kirfi (giiwo) kaa kǎa mM CV 2sm T
galambu kaa kǎa mM CV 2sm T
gera kaa kǎa mM CV 2sm T
geruma kaa kǎa mM CV 2sm T
gouro kaa kàà BB CVV 1pinc TSO
mbembe, cross river kaam kaam - CVVC 1s T
miltu kaan káàn HB CVVC 3sf T
buy (kobiana) kaan kàa(n) B CVVC 2p TO
miltu kaani káání HH CVVCV 1pexc T
miltu kaayi kááyí HH CVVCV 1pinc T
guruntum-mbaaru kadi kadi MM CVCV 3s T
lamang kagha kàghà BB CVCV 2s T
glavda kAgha kə́ghà HB CVCV 2s T
lamang kaghAni kàghə̀nì BBB CVCVCV 2p T
lamang kagheni kàghènì BBB CVCVCV 2p T
mofu-gudur kah kàh B CVC 2s T
hausa kai kái H CVV 2sm T
kanakuru (dera) kai kái HM CVV 2sm T
pero kai kài BM CVV 2sm T
bole kai kái HM CVV 2sm T
matal kakw kakw - CVCC 2s T
ngizim kAm kə̀m B CVC 2sf TO
mubi kam kám H CVC 2sm T
ngizim kAm kə̀m B CVC 2sf TO
kanakuru (dera) kamai kámáì HHB CVCVV 2p T
peul (pulaar) kamBe kamɓe - CVCCV 3p T
glavda kAmda kə́mdà HB CVCV 1pexc T
glavda kAmiama kə̀míàmà BHBB CVCVVCV 1pinc T
dangaleat kan kán H CVC 2sf T
migaama kan kântà dB CVC 2sf T
lagwan (logone) kAn kən B CVC 2sm T
fyer kan kán H CVC 1p TO
bokkos kan kán H CVC 1p T
sha kAn kə̂n d CVC 2p T
mampruli kan kan(a) - CVC 3sz T
mokilko (mukulu) kane kànè mì BB CVCV 3p T
guruntum-mbaaru kang kâŋ HB CVC 1p TO
nyamzak (langas) kAng kə́ŋ H CVC 2s T
tobanga kAng kə́ŋ H CVC 2p ST
migaama kang kâŋ d CVC 2sf T
miltu kani kánì HB CVCV 3sf T
dangaleat kaninke kánínké HHH CVCVCV 2sf T
peul (pulaar) kanko kanko - CVCCV 3s T
miltu kany kány H CVC 2sm T
zulgwa (zulgo) kAr kər - CVC 2s T
zulgwa (zulgo) kArem kərem - CVCVC 2p TOP
guruntum-mbaaru kasi kasi MM CVCV 3p T
daba kata kata - CVCV 1s T
guruntum-mbaaru kau kau MM CVV 2s T
guruntum-mbaaru kau kau MM CVV 2p TO
bole kay káy H CVC 2sm T
glavda kaya káyà HB CVCV 1s T
miltu kaye káyè HB CVCV 2sf T
mokilko (mukulu) kaye kàyè mì BB CVCV 1pexc T
tobanga ke H CV 3p ST
gadang ke d CV 3p T
pero ke B CV 2sm T
lendu kE kɛ̄ M CV 3s TS
mbembe, cross river kE - CV 3s T
attié kE kɛ́ H CV 3s TOP
kare kE kɛ́ CV 3s ST
chaari (danche) kee kee MM CVV 2p TO
dekshi (baraza) kee kéè HB CVV 3p T
dokshi (lushi) kee kee MM CVV 2p T
tule (tulai) kee kee MM CVV 2p TO
hausa kee kée H CVV 2sf T
migaama kee kéètà HB CVV 1pinc T
migaama kee kéè HB CVV 1pinc T
mokilko (mukulu) kee kèe mì BM CVV 2sm T
kwami kee kèe BM CV 2sm T
kambaata kees kées CVVC 2s T
abé (abbey) kElA kɛ̀lə́ BH CVCV 3p T
mubi ken kén H CVC 2sf T
mubi kene kéné HH CVCV 2p T
kwami keQe kèʔè BB CVCV 2sm T
mubi ker kér H CVC 3p T
kambaata kesaa kesáa(ha) CVCVV 2s T
kambaata kesaacc kesáachch CVCVVCC 2s T
kambaata kesaan kesáan CVCVVC 2s T
aari keta ketá - CVCV 3p TS
dime ketu ketu - CVCV 3p TS
nchumuru-bejamso-grubi keya kèyá BH CVCV 3sz T
bele keyi kéyì HB CVCV 2sm T
bagiro (furu) ki kí H CV 2s T
aiki ki kì B CV 2p T
guDe ki ki - CV 3sf TSOP
bili (buli) ki kí H CV 2s T
bili (buli) ki kì B CV 2p T
chaari (danche) ki kí H CV 2s T
posi (polci) ki kí H CV 2s T
tule (tulai) ki ki H CV 2s T
zodi (dott) ki kí H CV 2s TO
bidiya (bidiyo) ki kinda M CV 2sm T
mulwi ki kí H CV 2s T
mulwi ki kí.ɗú.mú HHH CV 1pinc T
mulwi ki kí.ɗí HH CV 2p T
fur ki ki H CV 1p T
kare ki kı̀ı́ CVV 3p TO
yulu ki(i) kì(i) B CV(V) 2s T
boto kii kíí HH CVV 2s T
boto kii kìì BB CVV 2p T
buu (zaranda) kii kíí HH CVV 2s T
dokshi (lushi) kii kíí HH CVV 2s T
gyannzi (geeji) kii kíí HH CVV 2s T
gyannzi (geeji) kii kii MM CVV 2p T
lungu (tala) kii kii MM CVV 2s T
luri kii kíí HH CVV 2s T
posi (polci) kii kìì BB CVV 2p T
migaama kii kíìtà HB CVV 2sm T
migaama kii kíì HB CVV 2sm T
kambaata kii kı́i CVV 2s T
yulu kiine kìinē BM CVVCV 2s T
lungu (tala) kiinega kiinègà MMBB CVVCVCV 2p T
fer kik kīk M CVC 3p T
dangaleat kin kín H CVC 2sm T
aiki kinda kìndá BH CVCCV 2p T
mafa kine kíné HH CVCV 2p TS
mokilko (mukulu) kine kìnè mì BB CVCV 1pinc T
buu (zaranda) kinii kiníí MHH CVCVV 2p T
dangaleat kininke kínínké HHH CVCVCV 2sm T
kambaata kiQne ki'nné CVCCV 2s T
kambaata kiQnee ki'nnée(ha) CVCCVV 2s T
kambaata kiQneecc ki'nnéechch CVCCVVCC 2s T
kambaata kiQneen ki'nnéen CVCCVVC 2s T
kambaata kiQneQee ki'nne'ée CVCCVCVV 2p T
kambaata kiQneQeecc ki'nne'éechch CVCCVCVVCC 2p T
kambaata kiQneQeen ki'nne'ée(ha) CVCCVCVV 2p T
kambaata kiQneQeen ki'nne'éen CVCCVCVVC 2p T
kambaata kiQneQeeta ki'nne'éeta CVCCVCVVCV 2p T
kambaata kiQneta ki'nnéta CVCCVCV 2s T
musgum (musgu) kitiki (ki)tiki - CVCVCV 2p T
dekshi (baraza) ko kò B CV 2p T
zodi (dott) ko ko M CV 2p TO
gouro ko kō M CV 1pexc TSO
lendu kO kɔ̀ B CV 1p TS
mbembe, cross river kO - CV 2s T
toura ko kō M CV 1p TO
dan (blowo) ko kō M CV 1d STOPR
joola fogny kO CV 3p TO
dogon (tomo kan) ko ko̰ CV 3sz T
dan (yakouba) koA kóʌ́ HH CVV 1d T
giziga nord kom kom - CVC 2p TP
mokilko (mukulu) kon kòn mì B CVC 2sf T
fyer kon kón H CVC 1d T
daajo kong kóŋ H CVC 1d TO
temne kOnO kɔn(ɔ) - CVCV 3s T
kambaata koo kóo CVV 2sm T
kambaata koo kóo CVV 2pm T
daajo koona kóónà HHB CVVCV 1pinc TO
daajo koska kóskà HB CVCCV 1pexc TO
musgum (musgu) kotuko (ko)tuko - CVCVCV 2s T
lendu kpa kpā M CV 3p TS
jur-beli modo kpé kpé H CV 2p TO
jur-beli lori kpE kpɛ - CV 2p T
jur modo kpe kpé H CV 2p T
bidiya (bidiyo) ku kunda M CV 2p T
giziga sud kumu ( ̓i)kumu - CVCV 2p T
gonja kumu kúmú HH CVCV 3sz TO
ngizim kun kùn B CVC 2p TOP
dangaleat kun kún H CVC 2p T
migaama kun kûntà dB CVC 2p T
bokkos kun kún H CVC 1d T
ngizim kun kùn B CVC 2p TO
galambu kundi kùndí BH CVCV 2p T
gera kundi kùndí BH CVCV 2p T
geruma kundi kùndí BH CVCV 2p T
geruma kundi kùndí BH CVCV 2p T
mokilko (mukulu) kune kùnè mì BB CVCV 2p T
migaama kung kûŋ d CVC 2p T
kirfi (giiwo) kunnu kùnnú BH CVCV 2p T
dangaleat kununke kúnúnké HHH CVCVCV 2p T
glavda kurama kúràmà HBB CVCVCV 2p T
wandala kure kure - CVCV 2p TOP
jimi kuu kuu MM CVV 2p T
hausa kuu kúu H CVV 2p T
podoko (parkwa) kwA kwə B CV 2p T
dan (yakouba) kwa kwá H CV 1pinc TS
dan (blowo) kwa kwā M CV 1p STOPR
boodle (zumbul) kwee kwee MM CVV 2p T
gwendele (pelasla) kwene kwene - CVCV 2p T
guus (sigidi) kyaane kyààné BBH CVVCV 2p T
guus (sigidi) kyaani kyááni HHM CVVCV 2s T
zaar (bogoro) kyaani kyááni HHM CVVCV 2s T
zaar (bogoro) kyaani kyààní BBH CVVCV 2p T
zaar (kal) kyaani kyááni HHM CVVCV 2s T
zaar (marti) kyaani kyááni HHM CVVCV 2s T
zaar (marti) kyaanngi kyaaŋgí MMH CVVCV 2p T
zaar (kal) kyanney kyàànéy BBH CVVCVC 2p T
lorhon la la - CV 3s T
dogon (tomo kan) la la̰ CV 1sL T
dogon (tomo kan) la la̰ CV 2sL T
dogon (tomo kan) la la̰ CV 3sL T
moro lAleng lëleŋ CVCVC 1d T
moro lAnAngul lënəŋul CVCVCVC 2p T
moro lAnAngulu lënəŋulu CVCVCVCV 3p T
moro lAndr lëndr CVCC 1pinc T
guDe lAyAl ləyəl - CVCVC 1s TSOP
lendu lE lɛ̄ M CV 3si TS
lendu lE lɛ̄ M CV 3sf TS
dogon (tomo kan) le lḛ CV 1pL T
dogon (tomo kan) le lḛ CV 2pL T
dogon (tomo kan) le lḛ CV 3pL T
jur-beli modo lije lí̧jȩ́ HH CVCV 3p TO
jur modo lIje lɪ̀jȩ̀ BB CVCV 3p TS
sotho nord lina lɪ̀ná BH CVCV 2p TP
otoro lingo liŋo CVCV 1pinc T
yakoma lo lò B CV 3sa TS
bagiro (furu) lO lɔ̄ M CV 3sa T
ebrié lo lò B CV 1p T
mbato lO lɔ̄ M CV 1p T
tswana lo lo-na CV 2p TP
jur modo lOko lɔ̀kó BH CVCV 3sf TS
jur-beli modo loku lòkú BH CVCV 3sf TO
moba m m - C 1s T
baule-Toumodi m mí H CV 1s T
lamnsoq m m̄̀ MB C 1s ST
ligbi m m̀ mà B C 1s T
bagiro (furu) ma mā M CV 1s T
bongo ma má H CV 1s TOP
gula koto ma mā M CV 1s T
gula sara ma mā M CV 1s T
ngambay ma má H CV 1s T
ngambay ma mā M CV 1s T
ngambay ma mā M CV 1s T
ndoka ma má H CV 1s T
kaba tiye ma B CV 1s TO
kaba na ma B CV 1s TO
samba leko ma má H CV 1s TS3
dekshi (baraza) mA mə̀ B CV 1p T
zodi (dott) ma ma M CV 1p TO
barma (baguirmien) ma ma - CV 1s TS
sime ma mā M CV 1s TO
nduga ma mā M CV 1s T
nduga ma má H CV 1s T
wada ma mā M CV 1s T
gula zura ma mā M CV 1s T
bongo ma má H CV 1s T
jur-beli modo ma má H CV 1s TOP
jur-beli-molo ma ma - CV 1s TOP
jur-beli sopi ma ma - CV 1s TO
jur-beli lori ma ma - CV 1s TO
jur-beli (beli de Bahri Girinti) ma ma - CV 1s TOP
jur-beli (beli de Wulu) ma ma - CV 1s TOP
morokodo ma ma - CV 1s TOP
morokodo-nyamusa ma ma - CV 1s TOP
baka ma ma - CV 1s TO
podoko (parkwa) mA B CV 1pinc T
tangale mA M CV 2p TS
moore ma má H CV 1s T
yom (pila) ma ma - CV 1s TSO
dilo ma má H CV 1s T
kabiye ma má H CV 1s T
lama (lamba) ma má H CV 1s T
lukpa (lekpa) mA - CV 2p T
abé (abbey) mA mə̀ B CV 1s T
gouro ma má̰ H CV 1s T
lendu ma mā M CV 1s TS
lendu ma mà B CV 1p TS
edo ma (ı̀)mà BB CV 1p TS
gonja ma má H CV 1s TOP
dan (yakouba) ma má H CV 1s T
bafia mA mʌ̀ B CV 1s OT
dan (blowo) ma mā M CV 1s T
jur modo ma má H CV 1s T
kaba deme ma mā M CV 1s T
kwama ma ma CV 1pexc T
yulu ma(a) mà(a) M CV(V) 1s T
daajo maa máá HH CVV 3sm TO
yulu maa máà HB CVV 1p T
sar maa māā MM CVV 1s T
bagirmi maa máá HH CVV 1s T
bole maa màá BH CV 2p TS
bole maa mǎá mH CV 2p T
tangale mAA mɒ́ɒ HM CV 2p T
birifor (malba) maa maa - CVV 1s T
lukpa (lekpa) maa ma(a) - CV 1s T
curama (turka) maa má̰á̰ HH CVV 1s T
viemo maa maa - CVV 1s T
siwu (akpafu) maa māà MB CVV 3pa T
kare maa màá CVV 1p T
bele maahayi màaháyì BMHB CVCVCV 3p T
kenga maam māám MH CVVC 1s T
kenga maama māāmá MMH CVVCV 1s T
dagara wulé maan màán BH CVVC 1s T
dagara lobr maan màán BH CVVC 1s T
dagara lobr maan mààn BB CVVC 1s T
yulu maane màanē BM CVVCV 1s T
safaliba maang máàŋ HB CVVC 1s T
degema mAAny mə́ə̄ny HM CVVC 2p TOP
miya macA mácə HM CVCV 2sf T
miya maciy máciy HM CVCVC 2sf T
fyem mai mái HB CVV 3s T
gula mere mak(i) mák(í) H(H) CVC(V) 1s T
bele maka màká BH CVCV 2p T
tem maka má-ká HH CVCV 1s T
koromfe mAkO məkɔ - CVCV 1s T
lame (zime) mAm mə́m H CVC 3sm T
gurene (frafra) mam mam - CVC 1s T
moore mam mám H CVC 1s T
gurene (frafra) mam mam - CVC 1s TOP
bassari (ntcham) mama māmā MM CVCV 1s T
sisaala-pasaale mamaa mamaa - CVCVV 2p TO
mansi (mangas) mAn mən M CVC 1p T
wolof man man - CVC 1s T
lame (zime) man mán H CVC 1s T
lame (zime) man mán H CVC 2sf T
miya mAn mə́n H CVC 1s T
gurene (frafra) man man - CVC 1s T
mampruli man màn B CVC 1s T
nawdem man máń HH CVC 1s T
mampruli man man(i) - CVC 1s T
bassari (ntcham) man mān̄ MM CVC 1s T
gidar mAnamu mə́-ná-mù HHB CVCVCV 1p T
kusaal mane mâne HM CVCV 1s T
nchumuru-bejamso-grubi mane mà̰nḛ́ BH CVCV 2p TSOP
kusuntu mang máŋ H CVC 1s T
cala (chala) mang máŋ H CVC 1s T
beng mang mā̰ŋ̄ MM CVC 1s T
makonde manganya mangaɲa CVCVCV 2p T
mituku mange mangé BH CVCV 3s T
kanakuru (dera) mAni mə́ní HH CVCV 1p T
dagbani mani máni HB CVCV 1s T
hanga mani mani - CVCV 1s T
kamara mani mani - CVCV 1s T
gidar mAnokum mə́-nó-kùm HHB CVCVCVC 2p T
zulgwa (zulgo) mar mar - CVC 1p T
bole mate maté MH CVCV 3p T
bole mate máté HH CVCV 3p TS
matal matla maɬa - CVCV 3s TO
kwami mayi màyì BB CVCV 2p T
lame (zime) mba mba M CV 1p T
kasele (akaselem) mba mba - CV 1s TO
jaad (badiaranke) mbA mbə̰ - CCV 3p T
lokaa mbA ḿbə̀ HB CCV 3p T
oroko-mbonge mba mba CV 1s T
tupuri mbaara mbâârâ BBB CVVCV 3p T
tangale mbAAstAm mbɒ́ɒstɒ́m HH CVVCCVC 3sf T
jaad (badiaranke) mbAn mbən - CVC 3p T
jaad (badiaranke) mbAn mbən - CVC 3p T
tupuri mbay mbây B CVC 2p T
tupuri mbE mbɛ̂ B CV 3s T
tupuri mbE mbɛ̂ B CV 1p T
tupuri mbE mbɛ̂ B CV 3p T
toussian-tir mbE mbɛ - CV 1s T
tangale mbEEndAm mbɛ́ɛndɒ́m HH CVVCVC 3sm T
yakoma mbi mbī M CCV 1s T
tupuri mbi mbî B CV 1s T
doko mbi mbı́ H CV 1s TO
tupuri mbO mbɔ̂ B CV 2s T
jaad (badiaranke) mbo mbo̰ - CCV 1p T
jaad (badiaranke) mbon mbon - CVC 1p T
jaad (badiaranke) mbon mbon - CVC 1p T
kar (karaboro est) mboo n̄bōò MMB CVV 2s T
gbaya-kara-Bodoe mE mɛ́ H CV 2s TS
tobanga me H CV 2sf ST
tumak me B CV 2sf T
lagwan (logone) me me B CV 1p T
samoma (kalamse) mE mɛ́ H CV 1s TO
nyun-gunyaamolo (Tobor) mE mE - CV 1s TO
alladian mE mɛ̰̀ B CV 1s T
attié mE mɛ̰̄ M CV 1s TOP
attié mE mɛ̰́ H CV 1s TOP
ebrié mE mɛ̰̀ B CV 1s T
ebrié mE mɛ̰́ H CV 3s T
krobu mE mɛ̄ M CV 1s T
mbato me mḛ̄ M CV 1s T
akan (asante) me m(e) - CV 1s T
edo mE (i)mɛ - CV 1s T
limbum mE mɛ̀ B CV 1s TSO
lorhon me me - CV 1s T
mambila me me - CV 1s TSO
nchumuru-bejamso-grubi me mḛ́ H CV 1s TSOP
ikwere mE mɛ́ H CV 1s T
ikwere mE mɛ̌ BH CV 1s T
tsogo mE mɛ́ H CV 1s T
gbaya nord mE mɛ́ H CV 2s TSO
gbaya lai mE mɛ́ H CV 2s TSO
gbaya toongo mE mɛ́ H CV 2s TSO
gbaya-bossangoa mE mɛ́ H CV 2s TSO
fyem me H CV 1s T
kulango (Ghana) mea méà HB CVV 1s T
kulango (Ghana) mea meâ d CVV 2p T
boodle (zumbul) mee mee MM CVV 1p T
chaari (danche) mee mee MM CVV 1p TO
dokshi (lushi) mee mee MM CVV 1p T
tule (tulai) mee mee MM CVV 1p TO
lagwan (logone) mee mee BB CVV 1p T
buy (kobiana) mee mèe - CVV 1s T
degema mEE mɛ́ɛ̄ HM CVV 1s TOP
kare mEE mɛ̀ɛ́ CVV 3s T
nyun-jaaxet mEeme mEeme - CVVCV 1s T
nyun-gunyaamolo (Tobor) mEeme mEeme - CVVCV 1s T
sua meen meen - CVVC 1s T
fyem mei méi HB CVV 3s T
okpamheri mEmE mɛmɛ - CVCV 1s T
waama mEn mɛn - CVC 1s T
tampulma men men - CVC 1s TO
tampulma mEn mɛn - CVC 1s TO
basaa men mɛn B CVC 1s T
gwendele (pelasla) mene mene - CVCV 1p T
jur-beli (beli de Bahri Girinti) mEnE mɛnɛ - CVCV 3p T
jur-beli (beli de Wulu) mEnE mɛnɛ - CVCV 3p TSO
luyana mene mene CVCV 1s T
vove (pove) mEni mɛ̀(nı́) BH CVCV 1s T
viya meni mɛ̀(nı́) BH CVCV 1s T
laari meno mènó BH CVCV 1s T
nyun-jaaxet mErAn mErən - CVCVC 3p T
nyun-gunyaamolo (Tobor) mErE mErE - CVCV 3p T
aiki mi mì B CV 1p T
mbay mi mī M CV 1s T
giziga nord mi mi - CV 1pinc T
gbaya-kara-Bodoe mi mí H CV 1s TS
bili (buli) mi mí H CV 1s T
bili (buli) mi mì B CV 1p T
sereer mi mi - CV 1s T
lagwan (logone) mi mi B CV 1p T
lame (zime) mi mí H CV 2p T
mulwi mi mí. mú H CV 1s T
mulwi mi mí.ɗí HH CV 1pexc T
buli mi mi - CV 1s T
ditammari mi mi - CV 1s T
nateni mi mḭ - CV 1s T
bwamu mI mɩ̀ B CV 1s T
kabiye mI mɩ́ H CV 2p TO
lama (lamba) mi mí H CV 2p ST
pana mi mi - CV 1s T
gangam mi mi-n - CV 1s T
abron mI mɩ̰́ H CV 1s T
agni (anyin) mI mɩ̰́ H CV 1s T
baule mi mḭ - CV 1s TOP
cherepon (chrepong) mI mɩ́ H CV 1s TSOP
abure mI mɩ̰́ H CV 1s TPO
agni sanvi mI mɩ̰́ H CV 1s TO
gbaya nord mi mı́ H CV 1s TSO
gbaya lai mi mı́ H CV 1s TS
gbaya toongo mi mı́ H CV 1s TSO
gbaya-bossangoa mi mı́ H CV 1s T
manza mi mı̄ M CV 1s TO
beng mi mı̰̄ M CV 2s SOT
dogon (tomo kan) mi mḭ CV 1s T
gwari mi òmi BM VCV 1s T
gola mIa mɩ̰́à - CVV 1s T
gola mia mia CVV 1s T
beng mia mı̰̄ā̰ MM CVV 2s T
kulango (Bouna) mia(n) mia(n) - CVVC 1s T
tunen miamE mı̀ámɛ̀ BHB CVVCV 1s T
yao mianja mianja CVVCV 3p T
gen (gen-gbe) miao mı́áó HH CVVV 1p T
gen (gen-gbe) miao mı̀àó BH CVVV 2p T
ewe miawo mı́awó H CVVCV 1p T
ewe miawo mı̀awó BH CVVCV 2p T
gadang midi mìdì BB CVCV 2sf T
cerma miE míɛ̌ Hm CVV 1p T
jan mie mie - CVV 1s T
eotile (beti) mIE mɩɛ CVV 1s T
mundang mIe mɩ̀é BH CV 1s T
dii (yag dii) mii míí HH CVV 1s T
boto mii mìì BB CVV 1p T
buu (zaranda) mii míí HH CVV 1p T
gyannzi (geeji) mii mii MM CVV 1p T
jimi mii mii M CVV 1s T
lungu (tala) mii mii MM CVV 1p T
luri mii mìì BB CVV 1p T
nyamzak (langas) mii mìì BB CVV 1p T
posi (polci) mii mìì BB CVV 1p T
teen mII mɩɩ - CVV 1s T
siwu (akpafu) mii mı̄ı̀ MB CVV 2p T
cebaara mii mı̀i B CVV 1s TSOP
kare mii mı̀ı́ CVV 1s T
bushoong miim miim CVVC 1s T
peul (pulaar) miin miin - CVVC 1s T
sua miin miin - CVVC 1s T
kwama miini miini CVVCV 1pinc TO
tem mIka mɩ́-ká HH CVCV 2p T
ngbugu mimi mīmí MH CVCV 1s T
bele mimma mímmà HB CVCV 1p T
bole mimmu mímmu HM CVCV 1p T
bole mimmu mímmù HB CVCV 1p T
boghom min mín H CVC 1p T
tangale mIn mɩn M CVC 1p TS
gurmancema min min(i) - CVC 1s T
konkomba min min - CVC 1s T
moba min min - CVC 1s T
nyun-jaaxet min min - CVC 1pexc T
limba est min min - CVC 1p TS
kaasa (kaansa) mIna mɩna - CVCV 1s T
gbatogso mIna mɩna - CVCV 1s T
khisa mIna mɩna - CVCV 1s T
mbembe, cross river mina mina - CVCV 1p TO
wan mina mı̰́nà̰ HB CVCV 1s T
tshwa mina mı̀ná BH CVCV 1s T
zulu mina mı̀ná BH CVCV 1s T
aiki minda mìndá BH CVCCV 1p T
sibine (somrai) mindi mìndí BH CVCV 2sf T
temne minE min(ɛ) - CVCV 1s T
mituku mIne mi̧nê d CVCV 2p T
mituku mIne mi̧né H CVCV 2p T
tchamba-daka minen mínēn HM CVCVC 3sL T
peul (pulaar) minen minen - CVCVC 1pexc T
vagla ming miŋ - CVC 1s T
vagala (bole) ming miŋ - CVC 1s T
wan ming mı́ŋ̀ HB CVC 1s T
jur-beli sopi mini mini - CVCV 3s TS
kwami mini mìnì BB CVCV 1p T
tangale mInI mɩnɩ́ MH CVCV 1p T
nchumuru-banda mInI mɩ̀nɩ BH CVCV 2p TSO
bafia mini mɪ̀nɪ́ BH CVCV 1p OT
nyun-gunyaamolo (Tobor) minkAnaa minkənaa - CVCVCVV 2p T
nyun-jaaxet minong minoŋ - CVCVC 1pinc T
nyun-gunyaamolo (Tobor) minti minti - CVCV 1pexc T
nyun-gunyaamolo (Tobor) mintOo mintOo - CVCVV 1pexc TO
nyun-gunyaamolo (Tobor) mintOorO mintOorO - CVCVVCV 1pinc T
pero minu mínù HB CVCV 1p T
vili minu mı̀nù BB CVCV 1s T
vagala (bole) minuu minuu - CVCVV 1s T
makonde mipa mipa CVCV 1s T
lobiri miri mì-rí BH CVCV 1s T
musgum (musgu) mitiyi mitiyi - CVCVCV 1pexc T
miya miy míy H CVC 1p T
giziga nord miya miya - CVCV 1pexc TP
wandala miya miya - CVCV 1pinc TOP
nootre mma mma - CCV 1s T
biafada mma mma - CV 1s T
jaad (badiaranke) mma mma - CCV 1s T
jaad (badiaranke) mma mma - CCV 1s T
jaad (badiaranke) mma mma - CCV 1s T
sele mma m̀m̀ā bbM CCV 3p T
kasele (akaselem) mme ḿmḛ́ HH CCV 1s TO
nuni (Pouni) mmE mmɛ - CCV 2s T
jaad (badiaranke) mmE mmɛ - CCV 1s T
kenyang mmE m̀mɛ̀ BB CCV 1s T
siwu (akpafu) mmEE m̄mɛ̄ɛ̀ MMB CCVV 1s T
kasem mmo mmo - CCV 2s T
nuni (Leo) mmo mmo - CCV 2s T
mundani mmO m̀mɔ̌ BBH CCV 1s T
yakoma mO mɔ̀ B CV 2s TS1
aiki mO mɔ̀ B CV 2s T
morokodo mo mo - CV 3s TSO
kasem mo mo - CV 2s TO
tampulma mo mo - CV 1s TO
toussian-win mo mó H CV 1s T
eotile (beti) mo mo CV 2p T
akan (asante) mo mo - CV 2p TOP
mundu mo dɛ̄ mò B CV 2s T
godie mO mɔ̀ B CV 2s T
gonja mo mò B CV 3sa TO
lamnsoq mo mô: HB CV 1s ST
tiv mo mó H CV 1s TO
oroko-mbonge mO CV 3s T
cebaara mO M CV 2s TSOP
biafada mom mom - CVC 3s T
nalu mOmE mɔmɛ - CVCV 3s T
ngbugu mOmO mɔ̀mɔ̄ BM CVCV 2s T
mmani mOn mɔn - CVC 2s T
aiki mOng mɔ̀ŋ B CVC 2s T
kisikongo mono mónò HB CVCV 1s T
dii (yag dii) moo móó HH CVV 2s T
sua moo moo - CVV 2s T
sua mOO mɔɔ - CVV 2s T
we nord (wobé) mOo mɔ̰̄o hB CVV 1s T
we nord (wobé) mOo mɔo BB CVV 2sm T
kare mOO mɔ̀ɔ́ CVV 2s T
sua moo(dong) moo(doŋ) - CVV 3s T
wolof moom moom - CVVC 3s T
fyem moti móti HB CVCV 1p T
nyun-jaaxet mOxOon mOxOon - CVCVVC 3s T
lame (zime) mu mú H CV 2sm T
pero mu -mù B CV 1p TSPOR
bago mU mʊ́ H CV 1s T
attié mu mṵ́ H CV 2p TOP
dogon (toro-so) mu mù tumı́ı́ - CV 1s T
cherepon (chrepong) mU mʊ̀ B CV 3s TO
nchumuru-banda mU H CV 1s TO
nchumuru-banda mU mʊ̀ B CV 3s TO
nchumuru-bejamso-grubi mU mʊ̰̀ B CV 3sa TOP
matuumbi mu mw-eénga CC-VVCCV 2p T
gola mUa mʊ̰́à - CVV 2s T
mende mua muá BH CVV 1p T
gola mua mua CVV 2s TS
ter (Tenyer) mugo mugo - CVCV 2s T
angas (ngas) mun mún H CVC 1p TO
mupun mun mun M CVC 1p OT
kaasa (kaansa) mUna mʊna - CVCV 2s T
gbatogso mUna mʊna - CVCV 2s T
khisa mUna mʊna - CVCV 2s T
sei munAkehn munëkehn - CVCVCVC 2s T
galambu mundi mùndí BH CVCV 1p T
gera mundi mùndí BH CVCV 1p T
geruma mundi mùndí BH CVCV 1p T
fyem muni múni HB CVCV 2p T
kirfi (giiwo) munnu mùnnú BH CVCV 1p T
temne munO mun(ɔ) - CVCV 2s T
geruma munu mùnú BH CVCV 1p T
cerma muO múɔ̌ Hm CVV 1s T
mundang mUo mʊ̀ó BH CV 2s T
musgum (musgu) muta muta - CVCV 1s T
musgum (musgu) mutumo mutumo - CVCVCV 1pinc T
jimi muu muu MM CVV 1p T
hausa muu múu H CVV 1p T
vai muwa muwa CVCV 1p T
joola fogny muyul muyu(l) CVCV 2p TO
angas (ngas) mwa mwá H CV 3p TO
nyun-jaaxet mwAr mwər - CCVC 3s T
ha mwe mwe(mwe) CCV 2p T
ruguru mwe mwe(mwe) CCV 2p T
zalamo mwemwe mwemwe CCV 2p T
gogo mwene mwene CCVCV 3s T
bena mwene mwene CCVCV 3s T
hehe mwene mwene CCVCV 3s T
nyakyusa-ngonde mwene mwene CCVCV 3s T
makonde mwepo mwepo CCVCV 2p T
digo mweso mweso CCVCV 3s T
zalamo mweye mweye CCVCV 2p T
zaar (kal) myaaney myàànéy BBH CVVCVC 1p T
zaar (bogoro) myaani myááni HHM CVVCV 1s T
zaar (bogoro) myaani myààní BBH CVVCV 1p T
zaar (kal) myaani myááni HHM CVVCV 1s T
zaar (marti) myaani myááni HHM CVVCV 1s T
zaar (marti) myaanngi myaaŋgí MMH CVVCV 1p T
lyele myE myɛ́ H CCV 1s T
lungu (tala) myin mtin M CVC 1s T
tangale n n - C 1s TS
adioukrou n ìn B VC 3s T
matuumbi n n-eénga C-VVCCV 1s T
tswana n n-na C 1s T
soninke n n ké C 1s T
abidji n-EfE n-ɛ̂fɛ̀ dB CVCV 2p T
abidji n-EnE n-ɛ̂nɛ̀ dB CVCV 3p T
bagiro (furu) na ná H CV 3sz T
munjuk (dial. vulum) na nǎ Bm CV 3f T
mafa na na B CV 3s TS
buduma na na - CV 2sm T
guDe nA - CV 2s TSOP
giziga sud na na̰ - CV 3s T
giziga sud na na - CV 3s T
tobanga na ná H CV 1d ST
tobanga na ná..gə̀ŋ H CV 1pinc ST
tumak nA nə̄ CV 1s T
tumak na B CV 1pexc T
bidiya (bidiyo) na nanda M CV 3sf T
lame (zime) na na M CV 1s T
musgum (musgu) na na - CV 3sf T
munjuk de Pouss na na - CV 3sf T
tangale nA M CV 1s TS
bago na ná H CV 2s T
sisaala-pasaale na B CV 1s T
phwi na B CV 1s T
abé (abbey) nA nə̀ B CV 3s T
kare na ná CV 1p STO
mundang na nǎ BH CV 1pinc T
yulu na(a) nà(a) M CV(V) 3s T
kanuri na-ndi na-ndı́ BH CV 2p TO
buduma naa naa - CVV 2sm T
giziga nord naa naa - CVV 3s T
migaama naa náàtà HB CVV 1s T
migaama naa náà HB CVV 1s T
kirfi (giiwo) naa nǎa mM CV 1s T
galambu naa nǎa mM CV 1s T
gera naa nǎa mM CV 1s T
geruma naa nǎa mM CV 1s T
buli naa naa - CVV 2p T
dime naa naa - CVV 3sf T
aari naa ná̧a̧ - CVV 3sf TS
kenga naaDe nààɗé BBH CVVCV 3p TS
kenga naai nāāí MMH CVVV 2s T
kenga naajige nààjígē BBHM CVVCVCV 1pinc T
yulu naake nàakè BB CVVCV 3p TP
buy (kobiana) naan náà(n) HB CVVC 3p TO
vili naandi nààndı̀ BB CVCV 3s T
yulu naane nàanē BM CVVCV 3s T
gadang naani naanî Md CVVCV 1pinc T
kanakuru (dera) naani náaní HMH CVCV 1s T
kenga naany nāáɲ MH CVVC 3s T
kenga naanya nāáɲà MHB CVVCV 3s T
kenga naase nààsé BBH CVVCV 2p T
margi nagA nàgə̀ BB CVCV 2s T
musgum (musgu) nagai nagai - CVCVV 3p T
munjuk (dial. vulum) nagay nàgáy BH CVCVC 3p T
margi nagu nàgù BB CVCV 2s T
margi naja nàjà BB CVCV 3s T
margi naja nàjà BB CVCV 3s T
kenga naje nàjé BH CVCV 1pexc T
muyang nak nak - CVC 2s T
koromfe nakO nakɔ - CVCV 2p T
uldeme (wuzlam) nakw nàkw B CVCC 2s T
buduma nAm nəm - CVC 2sf T
margi nama nàmà BB CVCV 1d T
cerma nama námǎ Hm CVCV 2p T
lamang namang nàmàŋ BB CVCVC 1pinc T
margi namAr nàmə̀r BB CVCVC 1pinc T
margi namAr nàmə̀r BB CVCVC 1pinc T
nuni (Pouni) nAmme nəmmɛ - CVCCV 1p T
lamang namwa nàmwà BB CVCCV 2pinc T
tiv nan nàǹ BB CVC 3si TSOP
podoko (parkwa) nanA nanə BB CVCV 1pexc T
margi nanda nàndà BB CVCCV 3p T
margi nanda nàndà BB CVCV 3p T
gadang nAndA nə̀ndə̀ BB CVCV 1pexc T
moro nanda nanda CVCV 1pexc T
kanuri nandi nandı́ H CVCCV 2p T
moro nAndr nëndr CVCC 1pinc T
giziga nord nang naŋ - CVC 3s TP
muyang nang naŋ - CVC 3s TO
kusuntu nang náŋ H CVC 2s T
mafa nAngaa nə́nga ̓a HBB CVCVCV 3s T
makonde nange naŋe CVCV 3s T
makonde nangu nangu CVCV 1s T
nyun-jaaxet nantung nantuŋ - CVCVC 2p TOP
saho de Ginda'e nanu nanú BH CVCV 1p T
margi nanyi nànyì BB CVCV 2p T
margi nanyi nàɲì BB CVCV 2p T
masa (masana) naQ nàʔ B CVC 3sf ST
kambaata naQoot na'óot CVCVVC 1p T
uldeme (wuzlam) nat nāt M CVC 3s T
muyang naw naw - CVC 1s T
lamang naxang nàxáŋ BH CVCVC 3p T
lamang naxangi nàxáŋí BHH CVCVCV 3p T
uldeme (wuzlam) nay nāy M CVC 1s T
margi nayA nàyə̀ BB CVCV 1s T
margi naYa nà'yà BB CVCV 1pexc T
margi naya nàyà BB CVCV 1pexc T
lamang naying nàyìŋ BB CVCVC 1pexc T
margi nayu nàyù BB CVCV 1s T
bushoong ncaan ncaan CVVC 3s T
bushoong ncwEEn ncwɛɛn CCVVC 2s T
mafa nda ndá H CV 1pinc T
lame (zime) nda ńda HM CV 3sf T
lame (zime) nda ndà B CV 3p T
tangale ndA ndɒ M CV 3sf T
mbara ndaa ndàá BH CVV 1s T
gidar ndAdang ndə̀dáŋ BH CVCVC 3p T
mbara ndana ndàná BH CVCV 1s T
gidar ndAni ndə́-ní HH CVCV 3sm T
gidar ndAta ndə́-tá HH CVCV 3sf T
muyang nday nday - CVC 3p T
mubi nde ndé H CV 1s T
limba est nde nde - CV 3s TS
lendu nde ndè B CV 3sL TS
doko nde ndé H CV 3s T
vili ndeyi ndèyı̀ BB CVCV 2s T
ngiti ndI ndɪ̀ B CV 3sL TSO
mbara ndii ǹdíi BH CVV 1pexc T
mbara ndiki ndìkí BH CVCV 2p T
lagwan (logone) ndO ndɔ B CV 1s T
lagwan (logone) ndo ndo B CV 1s T
kar (karaboro est) ndoo ndōò MB CVV 1s T
buduma ndou ndou - CVV 1s T
lagwan (logone) ndOw ndɔw B CVC 1s T
giziga sud ndra ( ̓i)ndra - CCV 1pexc T
sua ndroo ndroo - CCVV 1p T
ibibio ndufo ǹdùfò BBB CCVCV 2p TO
mbara nduku ndùkú BH CVCV 2sm T
mbara ndukum ndùkúm BH CVCVC 2sf T
mbara ndumu ndùmú BH CVCV 1pinc T
bagiro (furu) nE nɛ̀ ̄ BM CV 3sL T
bongo nE nɛ́ H CV 3sL TOP
gula koto ne nē M CV 3sL T
ngambay ne B CV 3sL T
kaba na ne B CV 3s T
barma (baguirmien) ne ne - CV 3s TS
nduga nE nɛ̀ B CV 3sL T
nduga nE nɛ́ H CV 3sL T
bongo nE nɛ́ H CV 3s T
jur-beli-molo nE - CV 3s TS
jur-beli (beli de Wulu) nE - CV 3s TO
morokodo-nyamusa nE - CV 3s TS
pero ne B CV 1s T
baatonum nE nɛ́ H CV 1s T
alladian nE nɛ̰̀ B CV 3s T
krobu nE nɛ̰̄ M CV 1p T
akan (asante) ne n(e) - CV 3pz T
akan (asante) ne n(e) - CV 3s T
zayse-zergulla ne né(j) H CV 2s T
gimira ne ne h CV 2s TOP
lendu ne nē M CV 2s TS
lendu ne nè B CV 2p TS
tiv ne né H CV 2p TS
alladian ne nḛ́ H CV 3s TO
ndonga ne H CV 2p T
bambara ne H CV 1s TO
nkengo ne H CV 3s T
gula koto ne gA nē gə̄ MM CV CV 3pL T
ruguru ne(ne) ne(ne) CV 1s T
lamang neDe nèɗè BB CVCV 3s T
sime nee nèē BM CV 3sL T
bagirmi nee néè HB CVV 3s T
nalu neE neɛ - CVV 2p T
sinasha (boro) nee neená B CVV 2s T
kaba deme nee nèe BB CVV 3sL T
sukuma neene neene CVVCV 1s T
nyamwezi neene neene CVVCV 1s T
holoholo neene neeně Bm CVVCV 1s T
kambaata nees nées CVVC 1p T
bena nefwe nefwe CVCCV 1p T
morokodo-nyamusa nEga nɛga - CVCV 3p TS
orig nEgAn nɛ̀gə̧́n ~ nɛ̀gɛ́n BH CVCVC 3p T
bagiro (furu) nEgE nɛ̀gɛ̄ BM CVCV 3pL T
kaba tiye nege négè HB CVCV 3p T
kaba na negee négèe HB CVCVV 3p T
muyang nekwAle nekwəle - CVCVCV 2p T
muyang nele nele - CVCV 1pinc TO
nuni (Leo) nemo nemo - CVCV 1p T
gula sara nen nén~nēn HM CVC 3s T
nawdem nen néń HH CVC 2p T
nateni nEna nɛna - CVCV 2p T
gadang nene nènè BB CVCV 2p T
digo nene nene CVCV 1s T
bena nene nene CVCV 1s T
hehe nene nene CVCV 1s T
sibine (somrai) neni nèní BH CVCV 1p T
lobiri ner nèr ́ BH CVC 2p T
toussian-tir nerE nerɛ - CVCV 1p T
kambaata nesaa nesáa(ha) CVCVV 1p T
kambaata nesaacc nesáachch CVCVVCC 1p T
kambaata nesaan nesáan CVCVVC 1p T
nootre nfo nfo - CV 2s T
adioukrou ng ŋ̀ B C 2s T
toura ng ŋ̄ M C 1s TO
jalonke ng ŋ C 1s TSOP
mafa nga ngá H CV 1pexc T
bidiya (bidiyo) nga ŋanda M CV 3sm T
tangale ngA ŋɒ M CV 2sm T
temne nga ŋa - CV 3p TO
songhay (Humburi senni) nga ŋ̀gâ Bd CV 3s T
tera nga ŋa - CV 1s TSO
vai nga ŋga CV 1s T
koalib nga ŋá H CV 2s TS
otoro nga ŋa CV 2s T
nga ŋà B CV 3s T
baka ngaa ngāà MB CVV 1s T
mmani ngaan ŋaan - CVVC 3p T
dangaleat ngaar ŋààr B CVVC 3sm T
dangaleat ngaara ŋààrà BB CVVCV 3sm T
lingala ngai ngáı́ CVV 1s T
ndonga ngame ngame BH CCVCV 1s T
baka ngamo ngāmò MB CVCV 2s T
angas (ngas) ngan ŋán H CVC 1s TO
wandala ngane ŋane - CVCV 3s TO
malgwa (wandala) ngane ŋáné HH CVCV 3s T
baka nganga ngāngā MM CVCV 1pexc T
koalib nganga ŋáŋá HH CVCV 2p TS
baka ngangatini ngāngātı́nı̀ MMHB CVCVCVCV 1pinc T
malgwa (wandala) ngAre ŋəre BB CVCV 1pexc T
baka ngatini ngātı́nı̀ MHB CVCVCV 1pinc T
vai ngawa ŋgawa CVCV 1s T
baka ngayi ngāyı̄ MM CVCV 2p T
ngayo ŋàyó HB CVCV 3p T
baka ngE ngɛ́ H CV 3s T
kisikongo nge ngè B CV 2s T
buy (kobiana) ngeen ngèe(n) B CVVC 1p TO
laari ngegye ngègié BH CVCV 2s T
songhay (Humburi senni) ngey ŋ̀géỳ BHB CVC 3p T
kisikongo ngeye ngéyè HB CVCV 2s T
mmani nghan ŋhan - CCVC 2p T
jaad (badiaranke) ngi ŋi - CV 3s T
otoro ngi ŋi CV 1s T
wandala ngire ŋire - CVCV 1pexc T
miltu ngiya ̓ŋ̀gíyà BHB CVCV 3p T
mansi (mangas) ngkuun ŋkuun MM CVVC 2p T
beng ngo ŋò B CV 3p SOT
beng ngo ŋò ɲā̰ŋ̀ B CV 3p T
baka ngo ngó H CV 3p T
ndonga ngoye ngoyé BH CCVCV 2s T
bidiya (bidiyo) ngu ŋunda M CV 3p T
otoro ngu ŋu CV 3s T
otoro ngul ŋul CVC 3p T
moro ngulu ŋulu CVCV 2p T
gola ngun ŋun - CVC 3s T
koalib ngunTu ŋùnţú BH CVCV 3s TS
koalib ngunTungA ŋùnţúŋɐ́ BHH CVCVCV 3p TS
dangaleat nguur ŋùùr B CVVC 3p T
dangaleat nguura ŋùùrà BB CVVCV 3p T
lokaa ngwA ŋ́wə̀ HB CCV 3s T
mampruli ngwan ŋwan(a) - CVC 3sa T
biali ngwe ngwe - CV 1s T
tshwa ngwina ŋwı̀ná BH CCVCV 2p T
sele ngwoo ŋwōo MB CCVV 3s T
kaba tiye ni nì B CV 3s T
munjuk (dial. vulum) ni nǐ Bm CV 3m T
margi ni nì B CV 1s T
jur-beli modo ni ní̧ H CV 2s T
jur-beli lori ni ni - CV 2s T
baka ni nì̧ B CV 3s T
tobanga ni ní H CV 1pexc ST
tumak ni nì B CV 2p T
gadang ni d CV 1s T
miltu ni d CV 1s T
bidiya (bidiyo) ni ninda M CV 1p T
lagwan (logone) ni ni B CV 3sm T
musgum (musgu) ni ni - CV 3sm T
munjuk de Pouss ni ni - CV 3sm T
tangale nI M CV 2sf T
abron nI nɩ̰́ H CV 3s T
songhay (Humburi senni) ni ní H CV 2s T
mundu ni nī M CV 1p TOP
gimira ni ni h CV 2s TOP
gimira ni ni H CV 1pinc TOP
jur modo nI nɪ́ H CV 2s T
temne nia nia - CVV 2p T
sime nie níē HM CVV 3pL T
kaba deme nie nı́ē HM CVV 3pL T
nduga nigA nígə̄ HM CVCV 3pL T
orig nigAn nı̀gə̧́n ~ ɲı̀gə̧́n BH CVCVC 1p T
nduga nigi nìgì BB CVCV 3pL T
gadang nigi nìgì BB CVCV 2sm T
sha nih nîh d CVC 1pexc T
sar nii nìì BB CVV 3s T
hausa nii níi H CVV 1s T
migaama nii níìtà HB CVV 1pexc T
migaama nii níì HB CVV 1pexc T
lagwan (logone) nii nii BB CVV 3sm T
lagwan (logone) nii níi HB CVV 3sm T
zayse-zergulla nii nı́i HB CVV 1pexc TO
kambaata nii nı́i CVV 1p T
nii níí HH CVV 2s T
dangaleat niin níín h CVVC 1pexc T
dangaleat niining nííníŋ HH CVVCVC 1pexc T
dangaleat niir nììr B CVVC 1pinc T
dangaleat niira nììrà BB CVVCV 1pinc T
gangam nim nim - CVC 2p T
bassari (ntcham) nimbi nı̄m̄-bı̀ MM-B CVC-CV 2p T
konkomba nimi nimi - CVCV 2p TO
biafada nimmA nimmä - CVCV 3p T
sar nin nìn̄ BM CVC 3p T
fer nin nīn M CVC 3s T
daffo nin nín H CVC 1p T
bokkos nin nín H CVC 1p T
zulu nina nı̀ná BH CVCV 2p T
daffo ninii nínií HMH CVCV 1p T
nyun-jaaxet nIntAng nIntəŋ - CVCVC 3p TOP
kambaata niQii ni'ı́i(ha) CVCVV 1p T
lobiri niri ní-rí HH CVCV 2p T
margi niyA nìyə̀ BB CVCV 1s T
zalamo niye niye CVCV 1s T
niyo níyò HB CVCV 2p T
mankanya nja nja - CCV 1p T
miya njA njə́ H CV 3sf TS
mankanya nji nji - CCV 1s T
tangale njI njɩ M CV 2sf T
miya njiy njíy H CVC 3sf T
koromfe nkO ŋkɔ - CV 2s T
sisaala-pasaale nna nná - CCV 2s T
sotho nord nna ǹná BH CCV 1s T
lega-beya nne nne CCV 1s T
venda nne ṇ̀ṇé BH CCV 1s T
venda nNe nṇe CCV 1s T
yao nne nne CCV 1s T
jula nne ńne HB CCV 1s T
zulgwa (zulgo) nngat ŋgat - CVC 3s T
tobanga nnu nnu h CCV 1s ST
ibibio nnyin ǹɲı̀n BB CCVC 1p TO
mada (maDa) no no B CV 1s TO
bidiya (bidiyo) no noora M CV 1s T
bedik nO ń-nɔ̀ HB CV 1s T
aari no nó̧(o̧) - CV 3sm TS
ligbi no nó mɔ̰̀gò̰ H CV 2p T
ligbi no nò mɔ̰̀gò̰ B CV 3p T
mituku no nǒ ̀ mB CV 1s T
mituku no nǒ m CV 1s T
orig nOgAn nɔ̀gə̧́n ~ nɔ̀gɔ́n BH CVCVC 2p T
tchamba-daka nok nòk B CVC 1s T
mada (maDa) nokw nokw B CVC 2s TO
sua nOO nɔɔ - CVV 2p T
sinasha (boro) noo nooná B CVV 1p T
sua noo(kii) noo(kii) - CVV 2p T
sua noo(yoo) noo(yoo) - CVV 3p T
dangaleat noon noon MM CVVC 1s T
dangaleat noono noono MM CVVCV 1s T
sua nrO nrɔ - CV 1p T
samoma (kalamse) nU nʊ́ H CV 2s TO
gangam nu nu-nbì - CV 2p T
zayse-zergulla nu nú(j) H CV 1pinc T
gimira nu nu h CV 1pexc TOP
jaad (badiaranke) nu nṵ - CV 2p T
tunen nuAsu nùə̀sú BH CVVCV 2p T
ter (Tenyer) nugo nugo - CVCV 1s T
manjaku-Bassarel nul nul - CVC 3s T
manjaku-Baixo nul nul - CVC 3s T
manjaku-Tame nUl nôl - CVC 3s T
manjaku-Pecixe nul nul - CVC 3s T
mokilko (mukulu) num nùm mí B CVC 1s T
kisi nord numbo nùmbó BH CVCV 2s T
wolof nun nun - CVC 1p T
jaad (badiaranke) nun nun - CVC 2p T
jaad (badiaranke) nun nun - CVC 2p STO
kisi nord nungo nùŋgó BH CVCV 2s T
doko nuni núnı́ HH CVCV 2p TO
cerma nuO núɔ̌ Hm CVV 2s T
dime nuu nuu - CVV 3sm T
sereer nuun nuun - CVVC 2p TPO
jalonke nxo nxo CV 1pexc TSOP
angas (ngas) nyA ɲə̄ M CV 3s TO
dilo nya ɲá H CV 2s T
kabiye nya ɲá H CV 2s T
lama (lamba) nya ɲá H CV 2s T
lukpa (lekpa) nya ɲa - CV 2s TO
mende nya ɲá H CV 1s TOP
niellim nyaa ɲáá HH CVV 3p T
guus (sigidi) nyaane nyààné BBH CVVCV 1p T
guus (sigidi) nyaani nyááni HHM CVVCV 1s T
moro nyagananda ɲagananda CVCVCVCV 1pexc T
moro nyaganAnyang ɲaganəɲaŋ CVCVCVCVC 2p T
tem nyaka ɲá-ká HH CVCV 2s T
noon nyam ɲam - CVC 1s T
safen nyami ɲami - CVCV 1s T
cala (chala) nyang ɲáŋ H CVC 2s T
moro nyang ɲaŋ CVC 2p T
otoro nyanga nyaŋa CVCV 2p T
kabiye nyE ɲɛ́ H CV 2s T
alladian nye ɲḛ̀ B CV 2p T
ewe nye ɲè B CV 1s TP
gen (gen-gbe) nyE ɲɛ̀ B CV 1s TP
alladian nye ɲḛ́ H CV 2p TO
gola nyei ɲɛi CVV 2p T
gola nyEn ɲɛ́n H CVC 2p T
basaa nyEn nyɛ́n H CVC 3s T
ha nyene ɲene CVCV 3s T
ngbugu nyenye ɲēɲé MH CVCV 2p T
digo nyenye ɲeɲe CVCV 2p T
bena nyenye ɲeɲe CVCV 2p T
hehe nyenye ɲeɲe CVCV 2p T
guDe nyi nyi - CV 1s TSOP
balante-fca (ganja) nyi ɲi - CV 1s TS
fyer nyi nyí H CV 1p TO
kanuri nyi nyı́ H CV 2s TO
kwakum nyi ɲı̀ B CV 1s TSO
bafia nyi ɲı́ H CV 3s OT
kanuri nyi nyı́ H CV 2s T
koalib nyi nyı́ H CV 1s TS
otoro nyi nyi CV 1s T
niellim nyii ɲı̀̄ı̀ BMB CVV 1pinc T
niellim nyii ɲı́ı́ HH CVV 2p T
dagara lobr nyIIm ɲɩ̀ɩ́m BH CVVC 2p T
niellim nyiir ɲı̀̄ı̀r BMB CVVC 3sL T
niellim nyim ɲı̀̄m BM CVC 2s T
curama (turka) nyimaa ɲḭ́má̰á̰ HHH CVCVV 2p T
dagara lobr nyImE ɲɩ́mɛ́ HH CVCV 2p T
birifor (malba) nyimi ɲimi - CVCV 2p T
mampruli nyin ɲín(i) H CVC 2s T
gola nyIn ɲɩ̰n - CVC 3p T
mampruli nyin ɲɩn(i) - CVC 2s T
niellim nyin ɲı̀̄n BM CVC 1s T
dagbani nyine ɲíne HB CVCV 2s T
koalib nyingA nyı́ŋɐ́ HH CVCV 1p TS
dagbani nyini ɲini - CVCV 2s T
hanga nyini ɲini - CVCV 2p T
kamara nyini ɲini - CVCV 2s T
niellim nyinii ɲı̀nı́ı́ BHH CVCVV 1pexc T
gola nyIny ɲɩ̰ɲ - CVC 3p T
niellim nyir ɲı́r H CVC 3s T
avikam nyO ɲɔ̰́ H CV 3p T
mochi nyo ɲó CV 2p T
rombo nord nyo ɲó CV 2p T
rombo sud nyo ɲó CV 2p T
nyo ɲóò HB CVV 2p TS2
wolof nyoom ɲoom - CVVC 3p T
lengola nyue ɲúe HB CVV 2p T
angas (ngas) nywe *ɲwe - CV 3pL TSOP
rombo nord nywe ɲwé CCV 2p T
gula koto o M V 3s T
joola kasa o o - V 3s T
joola kwaatay o o - V 3s T
gula zura o M V 3s T
krobu o H V 3s T
gban (gagu) O ɔ̀̀ b V 3p TSOP
mochi o V 3s T
beng o B V 3s ST
joola kasa esuulaalu o oR V 3s T
joola banjal o o V 3s T
joola fogny O ɔ V 3s TO
jalonke o o V 2p TSOP
soninke o ó kú H V 1p T
gen (gen-gbe) oao óáó H VVV 3p T
gwari oBa òɓa BM VCV 3p T
gwari oce òce BM VCV 3sz T
BANTU COMMUN oE *o-ɛ ? BB V-V 2s T
BANTU COMMUN oE *o-ɛ́ BH V-V 3s T
gwari ofe òfye BM VCV 2p T
jur-beli gweri oga oga - VCV 3p T
bijogo-kagbaaga (Bubaque) Ogan ɔgan - VCVC 3s T
orig OgAn ɔ̀gə̧́n ~ ɔ̀gɔ́n BH VCVC 2s T
obolo ogOt ôgɔ́t HBH VCVC 3s TO
kele OhE ɔhɛ BB VCV 2s T
taita (dawida) oho óhò VCV 2s T
gwari oho òho BM VCV 2s T
gwari oko òkwo BM VCV 3sz T
joola kasa olola olola - VCVCV 1d T
joola kasa esuulaalu olola ololaR VCVCV 1d T
joola kasa esuulaalu ololaal ololaal VCVCVVC 1pinc T
joola kasa ololal ololal - VCVCVC 1pinc T
joola kasa ololi ololi - VCVCV 1pexc T
joola kasa esuulaalu OlOlI o̧lo̧li̧R VCVCV 1pexc T
bambara olu òlu B VCV 3p T
jur-beli gweri oma oma - VCV 1s T
pana oma óma H VCV 2p T
dakpa oma òmā BM VCV 2s T
okpamheri Omi ɔni - VCV 3s T
kirike (okrika) OmInI ɔ́mɩ́nɩ̀ HHB VCVCV 2p T
ibibio ommo òmmọ̌ BBH VCCV 3p TO
godie OmO ɔmɔ́ MH VCV 3s T
obolo omO òmɔ B- VCV 3s TO
taita (dawida) omoni ómònı́ VCVCV 3s T
we nord (wobé) OmOo ɔ̀mɔ̰̀o MMB VCVV 3s T
jalonke on on VC 1pinc TSOP
kwangari one one VCV 2p T
bijogo-kagbaaga (Bubaque) Onna ɔnna - VCCV 3s T
peul (pulaar) onon onon - VCVC 2p T
bijogo-kamona (Caravela, Caraxe, Maio) Ony ɔɲ - VC 1s TO
adioukrou Ony ɔ̀ɲ B VC 2p T
siwu (akpafu) OO ɔ̰̄ɔ̰̀ MB VV 3sa T
luyana oo oo VV 3p T
kirike (okrika) ori òrı́ BH VCV 3sm T
songhay (Humburi senni) orong óròŋ HB VCVC 2p T
kwangari ose ose VCV 1p T
yoruba oun òun B VVC 3s T
yoruba oun òun BM VVC 3s T
umbundu ove óvè HB VCV 2s T
gciriku oVe oßè VCV 2s T
kwangari ove ove VCV 2s T
luvale ove òve B VCV 2s T
herero ove òvè BB VCV 2s T
herero ovo ovó VCV 3p T
oroko-mbonge owa owa VCV 2s T
lengola owe owe BB VCV 2s T
gwari owo òwo BM VCV 3sa T
obolo owu òwù BB VwV 2s TO
degema OyI ɔyı́ BH VCV 3s TO
gwari oyi òyi BM VCV 1p T
jur-beli gweri ozE ozɛ - VCV 1p T
angas (ngas) pe *pe - CV 3sL TSOP
mmani pE - CV 3si ST
jur-beli-molo pEE pɛɛ - CVV 3p TSOP
pero peeje péejè HMB CVCV 2sf T
pero peeme péemè HMB CVCV 2p T
pero peemo péemò HMB CVCV 2sm T
cebaara poro porò MB CVCV 3p T
gbaya-kara-Bodoe Qa ʔà̰ B CV 3s TS
mundu Qa ʔā M CV 1p TOP
gbaya nord Qa ʔà̰ B CV 3s TSO
gbaya nord Qa ʔà B CV 3s TS
gbaya lai Qa ʔà B CV 3s TSO
gbaya toongo Qa ʔà B CV 3s TSO
gbaya-bossangoa Qa ʔà̰ B CV 3s TSO
gbaya-kara-Bodoe Qaa ʔáá HH CVV 1p TS
mokilko (mukulu) Qaa ̓áà- HB CVV 3s T
masa (masana) Qak ʔàk B CVC 2sf ST
malgwa (wandala) QAkka ̓əkka BB CVCCV 2s T
masa (masana) Qalam ʔàlàm BB CVCVC 3sm ST
gbaya-kara-Bodoe Qam ʔám H CVC 1s TS
samba leko Qam ʔám H CVC 2s T
boghom Qam ʔám H CVC 1s T
masa (masana) Qam ʔàm B CVC 3sm ST
day Qama ʔàmà BB CVCV 1s T
day QamO ʔàmɔ̀ BB CVCV 2s T
day QamO ʔàmɔ̄ BM CVCV 2p T
day QamO ʔàmɔ́ BH CVCV 3p T
daajo Qan ʔán H CVC 3s TO
masa (masana) Qan ʔàn B CVC 1s ST
mubi Qana ̓áná HH CVCV 1pinc T
kwami Qane ʔàné BH CVCV 1s T
masa (masana) Qang ʔàŋ B CVC 2sm ST