Accueil

 Langues

 Recherche

 Comparaison

Références
Télécharger la police Doulos Unicode
Possessif : 2797 formes dans 277 languesVoir la carte
Cliquer sur une forme simple pour voir toutes les formes simples similaires
Cliquer sur une en-tête de colonne pour modifier l'ordre de tri
Langue Forme
simplifiée
Forme
complète
tons syll pers mod.
manza -V V 1s P
safen (i)nngO (i)ngɔ - (V)CCV 1s P
ndoka (ni) e (nī-) è (M) B (CV) V 3p P
nyun-jaaxet *ku me *ku me - CV 1s P
lagwan (logone) - ? - - 2sf P
lagwan (logone) - ? - - 2sf P
buy (kobiana) - - - 1s P
gadang ? ? - ? 1pinc P
mbay a H V 3s OP
somali a -a - V 2s P
bongo a a - V 3s P
baka a à B V 3s P
tobanga a -a - V 3sf P
musgum (musgu) a -a - V 1s P
mulwi a H V 1s P
munjuk de Pouss a -a - V 1s P
bokkos a -a M V 2sm OP
dogose a a - V 1p SPO
biafada a -a - V 2s P
gban (gagu) a à̀ b V 3s TOP
songhay (Humburi senni) a à B V 3s SOP
mundu a M V 3s OP
mundu a M V 1p TOP
godie A ʌ̰ M V 1s SP
godie A ʌ̰́ H V 2s SP
godie a B V 1p SP
godie a a M V 2p SP
godie a à̄ BM V 1p P
godie a a M V 2p P
mundani a -á H V 1p P
mundani a -á H V 1s P
jaad (badiaranke) a -á̰ - V 3s OP
gurene (frafra) a a- - V 3s SP
hanga a a - V 3pz SOP
ligbi a H V 1p SOP
mampruli a a - V 3pz SPO
nupe-tako a HB V 3p OP
ikwere a a - V 3s OP
kirike (okrika) a H V 3sf SOP
wan a B V 3s OP
dan (yakouba) a a M V 3sL P
dan (yakouba) a M V 3pL P
attié a H V 3si TOP
avikam a B V 2s P
mbato a à̄ BM V 2s P
gbaya nord a B V 3s OP
gbaya nord a -à̰ B V 3s P
gbaya nord a kɔ́-à̰ B V 3s P
gbaya lai a kɔ́-à B V 3s P
gbaya 'buli a B V 3sa P
gbaya 'biyanda a B V 3s P
gbaya 'biyanda a pɛ̌-à HB V 3s P
bokoto a -à̰ B V 3s P
bokoto a kɔ̰́-à̰ B V 3s P
gbaya-bozoum a ká̰-à̰ B V 3s P
gbaya-bossangoa a -à̰ B V 3s P
gbaya-bossangoa a ká̰-à̰ B V 3s P
gbanu a -à̰ B V 3s OP
gbanu a ká̰-à̰ B V 3s P
ali a ɗā-à B V 3s P
manza a kɔ̰́-ɔ̰́ H V 1s P
manza a ɗā-ā M V 1s P
manza a -à̰ B V 3sa P
manza a kɔ̰́-à̰ B V 3s P
manza a ɗā-à B V 3s P
ngbaka a B V 3sa OP
ngbaka a ɗā-à B V 3s P
ngbaka a mɔ́-à B V 3s P
ngbaka a kɔ̰́-à̰ B V 3s P
dan (blowo) a â d V 3s OP
dan (blowo) a â̰ d V 3p OP
beng a à pɔ̄ B V 3s P
vai a a V 3s SOP
jalonke a a V 3s TSOP
soninke a M V 3s OP
jula a à B V 3s SOP
jula a H V 2p SOP
dogon (tomo kan) a a V 2s SP
gwari a a M V 3pi SOP
niellim a H V 3p SOP
day a B V 1s P
otoro a -a V 2s SP
bassari (ntcham) a ā- M V 2s P
a á H V 1s PS1
a à B V 3s PS1
bongo a ma à má BH V CV 1s P
rombo nord a moTu -a moʈu V CVCV 1p P
rombo nord a mwanu -a mwanu V CCVCV 2p P
rombo nord a mwao -a mwao V CCVV 3p P
yulu aa -àa B -VV 1s P
bedja (bedawi) aa -aa - VV 1s P
bedja (bedawi) aa -aa - VV 3s P
bedja (bedawi) aa -aa - VV 3p P
ngizim aa áà HB VV 1s P
buy (kobiana) aa -áà - VV 1s P
gban (gagu) aa àà BB VV 2p TSOP
wan aa àà BB VV 3s P
wan aa a̰a̰ MM VV 2p P
wan aa à̰à̰ BB VV 3p P
we nord (wobé) aa àā Mh VV 2sf P
we nord (wobé) aa aa BB VV 1p PS
bafia aa -áá H VV 3p P
viya aa -àá BH VV 3p P
makhuwa aa -áa HB VV 2s P
gbaya 'buli aa pɛ̀-áà HB VV 3sa P
gbaya toongo aa bɔ̀-áà HB VV 3s P
gbanu aa ɗà-ká̰à̰ B VV 3s P
gbanu aa n-à̰à̰ B VV 3s P
bushoong aa -áa VV 2s P
matuumbi aabe -aábe VVCV 3p P
laari aagu aagu VVCV 3p P
dullay (harso) aahi -ááhi HHB VVCV 2sf P
bedja (bedawi) aahna -aahna - VVCCV 3p P
dullay (harso) aahu -ááhu HHB VVCV 2sm P
dullay (harso) aahunu -ááhunú HHBH VVCVCV 2p P
bedja (bedawi) aak -aak - VVC 2s P
yulu aake -aaké H -VVCV 1p P
matuumbi aake -aáke VVCV 3s P
bedja (bedawi) aakna -aakna - VVCCV 2p P
matuumbi aako -aáko VVCV 2s P
laari aaku aaku VVCV 2s P
mbembe, cross river aam kw-aam - VVC 1s P
miya aama -aama MMM VCV 1p P
bedja (bedawi) aan -aan - VVC 1p P
bushoong aan -áan VVC 3s P
laari aandi aandi VVCV 3s P
day aang -áàng HB VVC 2s P
matuumbi aangu -aángu VVCCV 1s P
dullay (harso) aani -ááni HHB VVCV 1p P
laari aani aani VVCV 1s P
aari aant á̧a̧nt - VVCC 2s P
day aany -áàɲ HB VVC 1s P
bushoong aap -aap VVC 3p P
bedja (bedawi) aas -aas - VVC 3s P
bedja (bedawi) aasna -aasna - VVCCV 3p P
yulu aate -aatè B -VVCV 1s P
day aay -áày HB VVC 3sL P
dullay (harso) aayyu -ááyyu HHB VVCCV 1s P
toura aBa àɓà BB VCV 3s P
dan (yakouba) aBa âɓâ dd VCV 3sL P
dan (yakouba) aBa â̰ɓâ dd VCV 3pL P
ngiti abaDi abáɗı́- BBM VCVCV 3p P
ngiti abaDi abáɗı́- ... -nà BBM-B VCVCV 3p P
ngiti abaDi abáɗı́- ... -na BBM-M VCVCV 3p P
ngiti abaDi àbaɗi ßà/tɔ́ BMM-B/H VCVCV 3s P
ngiti abaDi abáɗı́ tɔ́ MHH-H VCVCV 3p P
jaad (badiaranke) abAn -abəN - VCVC 3p OP
mbembe, cross river abE kw-abɛ - VCV 3p P
mituku abe -abé BH VCV 2s P
BANTU COMMUN abo *-ábó HH -VCV 3p P
lega-beya abo -ábó VCV 3p P
gweno aBo -aßó -H VCV 3p P
mituku abo -abô Bd VCV 3p P
holoholo abo -abó BH VCV 3p P
lengola aBo -aɓó BH VCV 3p P
jaad (badiaranke) aboN -aboN - VCVC 1p OP
mbembe, cross river abOnga kw-abɔŋa - VCVCV 2p P
jur-beli modo abu à-bù BB VCV 3sm P
sha ac ac M VC 2sf P
amharique accAhu -aččəhu - VCCVCV 2p OP
amharique accAn -aččən - VCCVC 1p P
amharique accAw -aččæw - VCCVC 3p OP
sibine (somrai) AdA -ʌdə VCV 3sf P?
sibine (somrai) adA -adə VCV 3sf P?
mofu-gudur aDaw áɗàw HB VCVC 1s P
miya afA -afə MM VCV 2sm P
mashami afo -afo VCV 2s P
rombo nord afo -afo VCV 2s P
rombo sud afo -afo VCV 2s P
chagga-siha afo -afo VCV 2s P
sibine (somrai) AgA -ʌ́gə̀ VCV 3p P?
sibine (somrai) agA -ágə VCV 3p P?
moro AgAng -ëgəŋ VCVC 1s P
moro agAng -agəŋ VCVC 2s P
lehar agara agara - VCVCV 2s P
lehar agarawa agarawa - VCVCVCV 3p P
lehar agarE agarɛ - VCVCV 3s P
lehar agarO agarɔ - VCVCV 1s P
lehar agaru agaru - VCVCV 2p P
lehar agasOn agasɔn - VCVCVC 1p P
bagiro (furu) agE á↓gɛ̄ HM VCV 1pexc P
lega-beya age -ágé VCV 3s P
otoro agE -agɛ VCV 1pinc P
otoro agEn -agɛn VCVC 3p P
tiv agh -ágh↓ Hd VC 1s P
miya aghAm -aghəm MM VCVC 2sf P
margi agu āgù MB VCV 2s P
sha ah ah M VC 2sm P
fur ai a-i HH VV 1p P
tira ai -ai VV 1p P
moro ainAndr -ainëndr VVCVCC 1pinc P
moro ainy -aiɲ VVC 1s P
moro ainyanda -aiɲanda VVCVCV 1pexc P
BANTU COMMUN ainyo *-áíɲo HHB -VVCV 2p P
BANTU COMMUN aito *-áító HHH -VVCV 1p P
margi aja ájà HB VCV 3s P
ligbi aja ájà HB VCV 1p P
BANTU COMMUN ajE *-ájɛ́ HH -VCV 3s P
sha ak ak M VC 2p P
masa (masana) ak -ak VC 2sf OP
gwendele (pelasla) aka aka - VCV 2s OP
mofu-gudur aka ákà HB VCV 2s P
makhuwa aka -áka HB VCV 1s P
fyer akan -akán MH VCVC 1p P
mochi ake -ake VCV 3s P
rombo sud ake -ake VCV 3s P
taita (dawida) ako -ako VCV 2s P
mochi ako -ako VCV 1s P
lagwan (logone) aku -á-ku HB VCV 2sm P
kisikongo aku -àkù BB VCV 2s P
lagwan (logone) akun -á-kun HB VCVC 2p P
uldeme (wuzlam) akw ākw M VCC 2s OP
mashami akwa -akwa VCCV 1s P
rombo nord akwa -akwa VCCV 1s P
rombo sud akwa -akwa VCCV 1s P
chagga-siha akwa -akwa VCCV 1s P
gweno akwa -akwá -H VCV 1s P
mofu-gudur akwar ákwàr HB VCVC 2p P
taita (dawida) akwe -akwe VCCV 3s P
mashami akwe -akwe VCCV 3s P
rombo nord akwe -akwe VCCV 3s P
gweno akwe -akwé -H VCV 3s P
mofu-gudur ala álà HB VCV 1pexc P
gbayi ala -álà HB VCV 3p P
gbayi ala -r(ı́)-álà HB VCV 3p P
mofu-gudur alakwa álàkwà HBB VCVCV 1pinc P
moro alanda -alanda VCVCV 2p P
linda alane àlànē BBM VCVCV 3pL SOPT
ngiti alE àlɛ̀̄- BBM VCV 1pinc P
ngiti alE àlɛ̀̄- ... -nà BBM-B VCV 1pinc P
ngiti alE àlɛ̀̄- ... -na BBM-M VCV 1pinc P
ngiti alE àlɛ̀̄ tɔ́ BBM-H VCV 1pinc P
koalib alo -áló HH VCV 2p P
moro alo -alo VCV 2s P
otoro alO -alɔ VCV 2p P
tira alo -alo VCV 2p P
wolof am -am - VC 3s P
joola kwaatay am -am- - VC 1s OP
sibine (somrai) Am -(ə)m VC 2sm P?
sibine (somrai) Am -ʌm VC 2sm P?
sibine (somrai) am -am VC 2sm P?
gadang Am -ʌ̂m d VC 2sm P
miltu Am -ə̀m B VC 2sm P
biafada am -am - VC 3s P
buy (kobiana) am -ám̀ - VC 1s P
bedik Am -ɒ̄m M VC 1s P
basari Am -ɒ́m H VC 1s P
konzime am -âm HB VC 1s P
tiv am -am - VC 1s P
makaa am -ám H VC 1s P
bokoto am -(á)m H VC 1s OP
guDe amA amə - VCV 1pinc TSOP
jur-beli lori ama ama - VCV 1s P
margi amAr āmə̀r MB VCVC 1pinc P
mofu-gudur amAya ámə̀yà HBB VCVCV 1d P
vove (pove) amE -àmɛ́ BH VCV 1s P
viya amE -àmɛ́ BH VCV 1s P
babole amE àmɛ́ BH VCV 1s TOP
kisikongo ame -àmè BB VCV 1s P
abure amI ǎmɩ̰̂ mm VCV 3p TSOP
tsogo ami -àmı́ BH VCV 1s P
lengola ami -ami BB VCV 1s P
mbembe, cross river amina kw-amina - VCVCV 1p P
beng amO ā̰mɔ̄ MM VCV 1p P
lagwan (logone) amu -á-mu HB VCV 1p P
baule amu amṵ - VCV 2p TSOP
gonja amu ámú bá HH VCV 3pz P
chagga-siha amwi -amwi VCCV 3s P
mankanya an an - VC 2p TOP
sibine (somrai) An -(ə)n VC 1s P?
sibine (somrai) An -ʌn VC 1s P?
sibine (somrai) an -an VC 1s P?
gadang An -ʌ̂n d VC 1s P
gadang An -ə̀n B VC 1s P
lame (zime) an -án H VC 1s P
sha An ə́n H VC 1s P
sha an an M VC 1s P
jaad (badiaranke) aN -aN - VC 1s OP
tera an ɓa-r-an - VC 3s P
jalonke an an VC 1s TSOP
soninke an án H VC 2s SOP
jula an án H VC 1p SOP
masa (masana) an -an VC 1s OP
tira an -an VC 3p P
quara anA anæ - VCV 1p OP
kemant anA anæ̀- - VCV 1p OP
mulwi ana áná HH VCV 1s P
miya ana -ana MM VCV 2p P
kirike (okrika) ana ànà BB VCV 3s P
lagwan (logone) anAn -á-nən HB VCVC 1p P
margi anda ánda H VCV 3p P
sibine (somrai) AndA -ʌ́ndʌ̀ VCV 1pinc P?
sibine (somrai) andA -ʌndə VCV 1pinc P?
mituku andi -andı́ BH VCV 3s P
BANTU COMMUN ane *áné HH VCV 1s P
nchumuru-bejamso-grubi ane ànḛ́ BH VCV 1p TSOP
lega-beya ane -áné VCV 1s P
holoholo ane -ané BH VCV 1s P
daajo ang -àŋ B -VC 1s P
sibine (somrai) Ang -ʌ́ŋ VC 2p P?
sibine (somrai) ang -áŋ VC 2p P?
wan ang a̰ŋ MM VC 2p TSOP
wan ang à̰ŋ̀ BB VC 3p TSOP
makaa ang -áŋ H VC 3p P
beng ang ā̰ŋ̄ pɔ̄ MM VC 1p P
masa (masana) ang -aŋ VC 2sm OP
wandala anga aŋa - VCV 2s P
kapsiki anga aŋa - VCV 2s P
mofu-gudur anga ángá HH VCV 3s P
matal angak aŋak - VCVC 2s P
matal angata aŋata - VCVCV 3p P
noon AngBA əŋɓə - VCCV 3p P
toura angba àŋ̀ɓà BB VCV 3p P
wandala Angere əŋere - VCVCV 1pexc P
matal angha aŋha - VCCV 3s P
kapsiki Angke əŋke - VCV 3s P
matal angkul aŋkul - VCVC 2p P
pinji ango -aŋgo VCV 3p P
pinji ango -aŋgo VCV 3s P
kapsiki angye aŋye - VCCV 1p P
miltu Ani -əní MH VCV 1s P
lagwan (logone) ani -á-ni HB VCV 3sm P
kisikongo ani -ànı̀ BB VCV 3s P
mituku anI -ani̧ BB VCV 1s P
sibine (somrai) Anin -ʌ́nín̄ VCVC 1pexc P?
sibine (somrai) anin -anín̄ VCVC 1pexc P?
ngbugu anje ànjē BM VCCV 3p SP
ngbugu anje ànjé BH VCCV 3p SOP
noon Annga ənga - VCCV 2s P
noon AnngE əngɛ - VCCV 3s P
miltu anni -ánní HH VCCV 1s P
viya ano -ànó BH VCV 2p P
kemant antA antæ̀- - VCCV 2p OP
matal anu anu - VCV 1pexc TOP
ikwere anU ánʊ̀ HB VCV 2p SOP
mochi anu -anu VCV 2p P
chagga-siha anu -anu VCV 2p P
vai anu anu VCV 3p SOP
lengola anu -anú BH VCV 2p P
guDe anwu anwu - VCCV 1d TSOP
mashami any -aɲ VC 2p P
ngbugu anye àɲē BM VCV 3sL SP
ngbugu anye àɲé BH VCV 3sL SOP
gonja anye àɲé bá BH VCV 1p P
margi anyi áɲì HB VCV 2p P
fyer anyi -anyí MH VCV 1p P
pinji anyo -aɲo VCV 2p P
tsogo anyo -àɲó BH VCV 2p P
BANTU COMMUN ao *-áó HH -VV 2s P
tsogo ao -àó BH VV 3p P
vove (pove) ao -àó BH VV 3p P
makhuwa ao -áo HB VV 2s P
we nord (wobé) aoa àòā MMh VVV 2p P
gen (gen-gbe) ape àpê Bd VCV 1s P
mochi apfo -apfo VCV 2s P
gweno apfo -apfó -H VCV 2s P
gen (gen-gbe) apo àpô Bd VCV 2s P
taita (dawida) apo -apo VCV 1s P
masa (masana) aQ -aʔ VC 3sf OP
lagwan (logone) aQi -á- ̓i HB VCV 3sf P
lagwan (logone) aQu -á- ̓u HB VCV 1s P
uldeme (wuzlam) ar ār M VC 3s P
wandala ara ara - VCV 3s P
kirike (okrika) ara àrà BB VCV 3pz P
ngbugu aRa~aQa aʁa~aʔa - VCV 1pexc P
edo are árè, á̰rɛ̰̀ HB VCV 3s OP
jula ari árı́ HH VCV 2p SOP
jula ari arı́ BH VCV 3p SOP
koalib Ari -ɐ́rı́ HH VCV 1p P
sha as as M VC 3sm P
sha asi asì MB VCV 3p P
pinji aso -aso VCV 1p P
tsogo aso -àsó BH VCV 1p P
lengola asu -asú BH VCV 1p P
miltu At -ət M VC 3sf P
mubi at ̀-át BH VC 3sm P
sha at at M VC 3sf P
mofu-gudur ata átá HH VCV 3p P
lagwan (logone) atAn -á-tən HB VCVC 3p P
lagwan (logone) atan -a-tan BB VCVC 3p P
miya atlAn -atlən MM VCVC 3p P
vove (pove) ato ̀-àtó BH VCV 1p P
viya ato -àtó BH VCV 1p P
tiv av -áv↓ Hd VC 1s P
jur-beli lori avo avo - VCV 3s P
taita (dawida) aVo -aßo VCV 3p P
mashami aVo -aßo VCV 3p P
rombo sud aVo -aßo VCV 3p P
chagga-siha aVo -aßo VCV 3p P
sibine (somrai) Aw -ʌw VC 3sm P?
sibine (somrai) aw -aw VC 3sm P?
babole awE àwɛ́ BH VCV 2s TOP
makhuwa awe -áwe HB VCV 3s P
mochi awo -awo VCV 3p P
kisikongo awu -àwù BB VCV 3p P
konyagi Ax -ʌx - VC 2s P
sibine (somrai) Ay -ʌy VC 2sf P?
sibine (somrai) ay -ay VC 2sf P?
margi aya áyà HB VCV 1pexc P
makhuwa aya -áya HB VCV 3s P
ikwere ayI áyɩ̀ HB VCV 1p OP
pinji ayi -ayi VCV 1s P
lengola ayi -ayi BB VCV 2s P
margi ayu áyù HB VCV 1s P
ngbugu azA àzə̄ BM VCV 1pinc SP
ngbugu azA àzə́ BH VCV 1pinc SOP
miya aza -azà MB VCV 3sf P
ogori b b - C 3p P
bongo ba bá H CV 3sm TOP
dii (yag dii) ba ba M CV 1d SP
samba leko bA bə́ H CV 1pexc OPS1
balante-fca (ganja) ba bā M CV 3p OP
balante-fca (ganja) ba ba - CV 1p P
bongo ba ba - CV 3sm P
attié ba bá H CV 3p TOP
jaad (badiaranke) bA -bə̰ - CV 3p PS1
gurene (frafra) ba ba- - CV 3p SP
hanga ba ba - CV 3pa SOP
lorhon ba ba - CV 3s P
lorhon ba ba - CV 3s P
mampruli ba ba - CV 3pa SPO
gwari Ba ɓa M CV 3p SOP
fyem ba -ba B CV 3p P
bushoong baan -baan CVVC 3p P
tupuri Baara ɓààrâ bbB CVVCV 3p P
degema BAAw ɓə́ə̄w HM CVVC 3p TOP
degema Baaw ɓáāw HM CVVC 3p OP
mankanya baka baka - CVCV 3p OP
nchumuru-bejamso-grubi bame bámḛ́ HH CVCV 3p TSOP
samba leko bAn bə̂n MB CVC 3sL OPS1
samba leko bAn bə̂n HB CVC 1pinc OP
samba leko bAnA bə̄nə́ MH CVCV 3pL OP
babole bango bá!ngó H!H CVCV 3p TOP
gimira batn bat ̓n BM CVCC 3sL OP
gimira batn bat ̓n BM CVCC 3pL OP
tupuri Bay ɓǎy bB CVV 2p P
okpamheri bayO bayɔ - CVCV 3p P
bagiro (furu) Be ɓé H CV 2s P
tupuri BE ɓɛ̌ bB CV 3s P
jur-beli modo Be ɓ-é H CV 2p P
baule be be - CV 3p TSOP
ikwere bE bɛ́ H CV 3p TSOP
lokaa bE -bɛ́ H CV 3p P
dogon (tomo kan) be be CV 1p SP
cebaara be be M CV 3p SOP
mundang Be ɓè B CV 1s P
tchamba-daka bee bȩ̀ȩ̀ BB CVV 2p P
tchamba-daka bee bȩ̀ȩ̀ BB CVV 3p P
mambila bele bele - CVCV 1d TSOP
dogon (toro-so) beme béme - CVCV 3p P
dogon (toro-so) beme béme H- CVCV 3p P
mambila ben ben - CVC 2d TSOP
mambila bene bene - CVCV 2p TSOP
jur-beli modo Beni ɓȩ̀-nì̧ BB CVCV 3sf P
jur-beli modo Beni ɓȩ̀-ní̧ BH CVCV 3p P
gonja benye bèɲé bá BH CVCV 2p P
dii (yag dii) bi bì B CV 3sL P
dii (yag dii) bi bì B CV 3pL P
tupuri Bi ɓǐ bB CV 1s P
jur-beli modo Bi ɓ-í̧ H CV 2s P
gola BI ßɩ - CV 1p OP
sinasha (boro) bi bı́ H CV 3sm P
sinasha (boro) bi bi B CV 3sf P
mende bi bı́ H CV 2s SOP
lorhon bi bi - CV 1p SP
bassari (ntcham) bi bı̄- M CV 3p P
mundang Bie ɓı̀è BB CVV 1s P
bongo Bii ɓìí BH CVV 2s P
dii (yag dii) bii bìì BB CVV 3sL TP
dii (yag dii) bii bìì BB CVV 3pL TP
mundang Biiri ɓı̀ı̀rı̀ BBB CVVCV 2p P
babole bine bı́!né H!H CVCV 2p TOP
babole bise bı́!sé H!H CVCV 1p TOP
tupuri BO ɓɔ̌ bB CV 2s P
samba leko bo MB CV 3p TPS3
sinasha (boro) bo bo B CV 3p P
jaad (badiaranke) bo -bo̰ - CV 1p PS1
lorhon bO - CV 3p P
siwu (akpafu) bo bō M CV 1p SOP
alladian bO bɔ̄ / bō M CV 1p SP
mbato BO ɓɔ̀̄ BM CV 3p P
bila BO -ɓɔ́ CV 3p P
venda Bo -vho CV 3p P
tswana bo bô-na CV 3p TP
dogon (tomo kan) bo bo CV 3p SP
kele bO -̀bɔ́ BH CV 3p P
jur modo bo bò B CV 3sm TSOP
mundang Bo ɓò B CV 2s P
mambila bOn bɔn - CVC 3p P
okpamheri bOni bɔni - CVCV 3s P
jur-beli modo bu -bù B CV 3sm P
attié bu bū M CV 2s TOP
sinasha (boro) bu bú H CV 3sm P
sinasha (boro) bu bu B CV 3sf P
tunen bu bu CV 3p P
okpamheri buba buba - CVCV 2p P
manjaku-Bassarel bukul -ic-bukul - CVCVC 3p P
kwama bun -bun CVC 3pf P
mundang BUo ɓʊ̀ò BB CVV 2s P
mundang BUora ɓʊ̀òrà BBB CVVCV 3p P
mundang Buuru ɓùùrù BBB CVVCV 1pexc P
okpamheri bwE bwɛ - CV 2s P
dakpa ca cā M CV 3s OP
gbayi ca -cà B CV 1s P
galambu cAga cə́gá HH CVCV 2sm P
galambu cAgu cə́gú HH CVCV 2p P
migaama cam -càm B CVC 2sm P
galambu cAmu cə́mú HH CVCV 1p P
galambu cAn cə́ń HH CVC 3sm P
galambu cAna cə́ná HH CVCV 1s P
galambu cAsi cə́sí HH CVCV 3p P
galambu cAza cə́zá HH CVCV 3sf P
geruma ccu -ccú H CV 3p P
gwari ce ce M CV 3sz SOP
manjaku-Churo cebukal -txebukál - CVCVCVC 3p P
manjaku-Baixo cebukul -txebukul - CVCVCVC 3p P
manjaku-Churo ced -txḛd - CVC 2p P
guDe ci ci - CV 3sm TSOP
ngizim ci cì B CV 2sm TOP
pero ci -cì B CV 2sf TSPOR
ngizim ci cì B CV 2sm OPR
mambila ci ci - CV 2s P
manjaku-Baixo cid -txḭd - CVC 2p P
gera ciDi ciɗí MH CVCV 3sf P
gera cii cìí BH CV 3sm P
gera cikuni cikùní MBH CVCVCV 2p P
gera cimbi cimbí MH CVCV 1p P
gera cini cini MM CVCV 1s P
gera ciwi cìwí BH CVCV 2sm P
galambu ciyi cíyí HH CVCV 2sf P
bidiya (bidiyo) co -co M CV 3p P
migaama co -cò B CV 3p P
migaama co -cò B CV 3p P
gbayi cO -cɔ̂ HB CV 2s P
pero cu -cù B CV 3p POR
manjaku-Baixo cu -txu - CV 2s P
manjaku-Churo cu -txu - CV 2s P
manjaku-Baixo cuad -txua̰d - CVVC 1p P
manjaku-Churo cud -txṵd - CVC 1p P
manjaku-Baixo cul -txul - CVC 3s P
manjaku-Churo cUl -txôl - CVC 3s P
migaama cum -cùm B CVC 2sm P
mubi d ̀-d B C 2sm P
sar dA -də́ H -CV 3p OP
mbay dA -də́ H -CV 3p OP
lamang Da - ̀ɗà BB CV 1s P
kapsiki Da ɗa - CV 1s P
angas (ngas) Da *ɗa - CV 3sL TSOP
sibine (somrai) dA -də CV 3sf P?
gadang dA -dʌ̂ d CV 1pexc P
mokilko (mukulu) da -dà B CV 2sm P
galambu da -dá H CV 3sf P
balante-fca (ganja) daa daa - CVV 1s P
kwama dab -dab CVC 3sf P
sibine (somrai) dAgA -dʌ́gə̀ CVCV 3p P?
mubi daga ̀-dàgà BB CVCV 2sm P
kwama dal -dal CVC 3sm P
lame (zime) dan -dán H CVC 1s P
sibine (somrai) dAndA -dʌ́ndʌ̀ CVCV 1pinc P?
sibine (somrai) dAng -dʌ́ŋ CVC 2p P?
mokilko (mukulu) dang -dàŋ B CVC 3p P
sibine (somrai) dAnin -dʌ́nín̄ CVCVC 1pexc P?
gadang dar -dâr d CVC 3sm P
gadang dAr -də̂r d CVC 3sf P
gadang dArAk -də́rʌ́k HH CVCVC 3p P
ngambay de -dé H -CV 3p OP
ngambay de -dé H -CV 3p OP
kaba kulfa de H CV 1pexc P
kaba deme de H CV 1pexc P
kaba na de H CV 1pexc P
balante-fca (ganja) de de - CV 2s P
bejond de H CV 3p OP
sime de H CV 1pexc P
kenga De -ɗé H CV 3p P
lele de de/re M CV 2sf P
hun-saare de de M CV 1s P
kabba de -dé H CV 3p OP
kaba deme de -dé H CV 1pexc P
giziga nord Dek ɗek - CVC 2s P
sereer den den - CVC 3p TPO
gadang dey -dêy d CVC 2sf P
mokilko (mukulu) dey -dèy B CVC 1pexc P
ndut Di -ɗi - CV 3s OP
ndut Di ɗi - CV 3s OPT
lele di (d)i M CV 3sm P
mokilko (mukulu) di -dì B CV 2sf P
mokilko (mukulu) di -dì B CV 3sm P
musgum (musgu) Di -ɗi - CV 3p OP
musgum (musgu) Di -ɗi - CV 3sf OP
mulwi Di -ɗí H CV 3sf P
mulwi Di -ɗí H CV 3p P
munjuk de Pouss Di -ɗi - CV 3p OP
mundu di dī M CV 3s OP
giziga sud Diki ɗiki - CVCV 2s P
mokilko (mukulu) ding -dìŋ B CVC 1pinc P
mubi dit ̀-dít BH CVC 3sm P
giziga nord Do ɗo - CV 1s P
lamang Do -ɗò - CV 1s P
lele do do/ro M CV 3sf P
mokilko (mukulu) do -dò B CV 1s P
kwami do -dò B CV 3sf P
tangale do -do M CV 3sf P
tangale dO -dɔ M CV 3sf P
ndut DOh ɗOh/roh - CVC 2s OP
ndut DOn ɗOn - CVC 2p OPT
giziga sud Du ɗu - CV 1s P
angas (ngas) Du -ɗu - CV 3pL P
bidiya (bidiyo) du -du M CV 1s P
male du nu B CV 1p P
hun-saare du du M CV 2s P
ngiti du -du M CV 1s P
angas (ngas) Dyi *ɗyi - CV 3sL TSOP
ngambay e H -V 3s OP
ngambay e H -V 3s OP
amharique e -e - V 1s P
bejond e é H V 3s OP
gula zura E ɛ́ H V 3p OP
tobanga e B V 2sf OP
miltu e B V 2sf P
dogose e e - V 2p PO
biafada e -e - V 2s OP
bedik e -e - V 2s P
songhay (Humburi senni) e è B V 1s SOP
yaure e é H V 3s SP
ewe e H V 3s SP
gen (gen-gbe) e H V 3s SP
konzime e -é H V 3s P
mundani e -ḕ Mb V 2s P
jaad (badiaranke) e -ḛ - V 2s OP
hun-saare e H V 3p SOP
ligbi E ɛ́ H V 2s SOP
ligbi E ɛ̀ B V 3s SOP
mbembe, cross river E kw-ɛ - V 3s P
nupe-tako e HB V 2p OP
avikam E è / ɛ̀ B V 3s P
mbato e è̄ BM V 3s P
makaa e H V 3s P
herero e H V 3s P
gbaya lai E k-ɛ́ H V 1p P
gbaya 'buli E b-ɛ̀ B V 2s P
ngbaka E mɔ́-ɛ̄ M V 1s P
kabba e H V 3s OP
yoruba E M V 2s OP
yoruba E ẹ̀ B V 3s P
jalonke e e V 3p TSOP
jula e é H V 2s SOP
dogon (tomo kan) e e V 2p SP
basari eBAn -èɓʌ̀n BB VCVC 3p P
dogon (toro-so) ebe ébe - VCV 2p P
dogon (toro-so) ebe ébe H- VCV 2p P
basari eBi -èɓí BH VCV 1p P
miltu edi -èdi BM VCV 1s P
tsogo Edi -ɛ̀dı́ BH VCV 3s P
viya Edi -ɛ̀dı́ BH VCV 3s P
taita (dawida) eDu -eɗu VCV 1p P
mochi eDu -eɗu VCV 1p P
rombo sud eDu -eɗu VCV 1p P
gban (gagu) EE ɛ̀ɛ̀ BB VV 2s TSOP
gbaya nord EE k-ɛ́ɛ́ HH VV 1p P
gbaya toongo EE b-ɛ̀ɛ̀ B VV 2s P
bokoto EE kɛ́-rɛ́ ~ k-ɛ́ɛ́ HH VV 1p P
fur ee e-e HH VV 3s P
biafada eebo -eebo - VCV 1p P
somali eed -eed - VVC 3sf P
bushoong EEm -ɛ́ɛm VVC 1s P
biafada eemmA -eemmä - VCV 3p P
biafada een -een - VC 2p P
laari eeno eeno VVCV 2p P
yulu eete -eétè HB -VVCV 3p P
laari eeto eeto VVCV 1p P
wolaytta ega ega - VCV 3sm P
holoholo ege -egé BH VCV 3s P
chagga-siha ehu -ehu VCV 1p P
babole Ei ɛ̀ı́ BH VV 3s TOP
basari eJ -èƒ B VC 2s P
ligbi Eja ɛ́jà HB VCV 2s P
ligbi Eja ɛ̀jà BB VCV 3s P
gbaya mbodomo ElE v-ɛ̀lɛ́ BH VCV 1p P
bafia Em -ɛ̀m B VC 1s P
uldeme (wuzlam) eme ēmē MM VCV 1p OP
dogon (toro-so) eme ème - VCV 1p SP
dogon (toro-so) eme ème B- VCV 1p P
cherepon (chrepong) EmU ɛ̀mʊ̀ BB VCV 3p TOP
jaad (badiaranke) eN -eN - VC 2s OP
nyun-gunyaamolo (Tobor) en en - VC 2s P
tiv en -en - VC 2p P
moro en -en VC 3s P
moro enanda -enanda VCVCV 3p P
vove (pove) Endi ̀-ɛ̀ndı́ BH VCV 3s P
damot ene ene - VCV 1p OP
gbaya nord EnE k-ɛ́nɛ́ HH VCV 2p P
gbaya lai EnE k-ɛ́nɛ́ HH VCV 2p P
gbaya 'buli EnE b-ɛ̀nɛ́ BH VCV 2p P
gbaya toongo EnE b-ɛ̀nɛ́ BH VCV 2p P
gbaya 'biyanda EnE p-ɛ̀nɛ́ BH VCV 2p P
gbaya mbodomo EnE v-ɛ̀nɛ́ BH VCV 2p P
bokoto EnE k-ɛ́nɛ́ HH VCV 2p P
tiv enegh -éne↓ǵh HdH VCVC 2p P
tiv enem -éne↓ḿ HdH VCVC 2p P
tiv enev -éne↓v́ HdH VCVC 2p P
koalib EngEn -ɛ́ŋɛ́n HH VCVC 3p P
koalib EngEn -ɛ̀ŋɛ́n BH VCVC 3p P
jur-beli lori eni eni - VCV 3p P
cherepon (chrepong) EnI ɛ̀nɩ́ BH VCV 1p TSOP
cherepon (chrepong) EnI ɛ̀nɩ́↓ BHd VCV 2p TSOP
yulu ennge -engè B -VCCV 3s P
kisikongo eno -ènò BB VCV 2p P
quara entA entæ - VCCV 2p OP
damot ente ente - VCCV 2p OP
damot entuu entuu - VCCVV 2p OP
awiya entuu entuu - VCCVV 2p OP
vove (pove) Enu ̀-ɛ̀nú BH VCV 2p P
rombo sud enu -enu VCV 2p P
herero eNu -éṇù HB VCV 2p P
jaad (badiaranke) enuN -enuN - VCVC 2p OP
awiya enuu enuu - VCVV 1p OP
awiya eNuu eṇuu - VCVV 1p OP
tira enyi -enyi VCV 1s P
taita (dawida) enyu -eɲu VCV 2p P
gweno enyu -eɲú -H VCV 2p P
holoholo enyu -enyú BH VCV 2p P
awiya eQaa eʔaa - VCVV 1s OP
edo Ere ɛ́rè, ɛ̰́rɛ̰̀ HB VCV 3s OP
mashami eru -eru VCV 1p P
gweno eru -erú -H VCV 1p P
sereer es -es - VC 1s P
fer Es (ɛ)ś H VC 2p P
lengola ese -esé BH VCV 3s P
wolaytta etana etana - VCVCV 3p P
kisikongo eto -ètò BB VCV 1p P
herero etu -étù HB VCV 1p P
holoholo etu -etú BH VCV 1p P
mundu Ewo (ɛ́)wō HM VCV 3p OP
basari ewun -èwùn BB VCVC 2p P
basari exAm -èxʌ́m BH VCVC 3s P
somali ey -ey - VC 1s P
masa (masana) ey -ey VC 1pinc OP
jur-beli lori EyE ɛyɛ - VCV 2p P
jur-beli lori eyi eyi - VCV 2s P
somali eyn -eyn - VCC 1p P
jur-beli lori EzE ɛzɛ - VCV 1p P
nchumuru-bejamso-grubi f f- - C 2s P
angas (ngas) fa fā M CV 2sm P
miya fA -fə M CV 2sm PO
nchumuru-bejamso-grubi fA fə́ H CV 2s P
ngiti fa fà̄ BM CV 1pexc P
ngiti faka fàká BH CVCV 1pexc P
angas (ngas) fana fānā MM CVCV 1s P
gwari fe fye M CV 2p SOP
mupun fen fén H CVC 1s P
mupun fer fér H CVC 3sf P
angas (ngas) fi fī M CV 2sf P
mupun fi fí H CV 2sf P
nyun-jaaxet fi fi - CV 2s OP
ngiti fI fɪ̀̄ BM CV 3pL P
ngiti fIkI fɪ̀kɪ́ BH CVCV 3pL P
mupun fin fín H CVC 3sm P
ngiti fInda fɪ̀ndá BH CVCV 3sL P
ngiti fIyO fɪ̀yɔ́ BH CVCV 3pL P
sua fo fo - CV 3s OP
sua fO - CV 3s P
gonja fo fó H CV 2s TSOP
siwu (akpafu) fO fɔ̄ M CV 2s P
angas (ngas) fu fū M CV 2p P
mupun fu fú H CV 2p P
nchumuru-bejamso-grubi fU fʊ́ H CV 2s TOP
ngiti fU fʊ̀̄ BM CV 2p P
mupun fua fúa HM CVV 2sm P
ngiti fUkU fʊ̀kʊ́ BH CVCV 2p P
ndut fUn fUn - CVC 1pexc OPT
palor fUn fUn - CVC 1pexc SOP
palor fUn -fUn - -CVC 1pexc P
mupun fun fún H CVC 1p P
angas (ngas) funu fūnū MM CVCV 1p P
mupun fur fúr H CVC 3p P
fer g (ɛ) ǵ H C 1s P
gadang g ́-g H C 3p P
ega G ɣ- ́ H C 2s P
margi gA -gə̀ B CV 2s P
jur-beli gweri ga ga - CV 3p OP
jur-beli sopi ga ga - CV 1s P
galambu ga -gá H CV 2sm P
ngizim gaa -gâa dM CV 1s OPR
tswana gago gago CVCV 2s P
tswana gagwe gagwê CVCV 3s P
moro gainy -gaiɲ CVVC 1pexc P
uldeme (wuzlam) gakw gākw M CVCC 2s P
uldeme (wuzlam) gAkwAli gə̀kwə̀lì BBB CVCCVCV 2p P
moro galo -galo CVCV 2p P
matal gami gami - CVCV 1pinc P
sha gAn gə̀n B CVC 1d P
moro gAndr -gëndr CVCC 1pinc P
uldeme (wuzlam) gata gàtà BB CVCV 3p P
muyang gatay gatay - CVCVC 3p P
muyang gayakw gayakw - CVCVC 2s P
muyang gayang gayaŋ - CVCVC 3s P
bagiro (furu) gE gɛ́ H CV 1d P
jur-beli-molo gE - CV 2p P
jur-beli sopi gE - CV 3p TSOP
jur-beli (beli de Bahri Girinti) ge ge - CV 2p P
jur-beli (beli de Wulu) gE - CV 2p P
morokodo-nyamusa gE - CV 2p P
lele ge dí-gè B CV 3p P
lele ge k/tè-gè B CV 3p P
bagiro (furu) gEgE gɛ́gɛ̄ HM CVCV 1p P
muyang gekwAle gekwəle - CVCVCV 2p P
muyang gele gele - CVCV 1p P
gimira gen gen M CVC 3sf TSOP
moro gen -gen CVC 3p P
jur-beli-molo gEnE gɛnɛ - CVCV 3s P
morokodo-nyamusa geni geni - CVCV 3s P
morokodo-nyamusa geni geni - CVCV 3p P
bagiro (furu) gE~zE gɛ̄~zɛ́ MH CV 3p P
lamang gha - ̀ghà BB CV 2s P
angas (ngas) gha -ɣa - CV 2sm P
miya ghAm -ghəm M CVC 2sf PO
lamang ghAni - ́ ghə́nì HHB CVCV 2p P
lamang gheni - ́ ghénì HHB CVCV 2p P
jur-beli-molo gi gi - CV 2s P
jur-beli (beli de Bahri Girinti) gi gi - CV 2s OP
jur-beli (beli de Wulu) gi gi - CV 2s P
morokodo-nyamusa gi gi - CV 2s P
uldeme (wuzlam) gili gìlì BB CVCV 1pexc P
uldeme (wuzlam) gimi gìmì BB CVCV 1pinc P
mokilko (mukulu) ging -gìŋ B CVC 1pinc P
kapsiki GkaGe ɣkaɣe - CCVCV 3p P
kwami go -gò B CV 2sm P
tangale go -go M CV 2sm P
tangale go -gɔ M CV 2sm P
gitonga Go -ɣo CV 2s P
moro gong -goŋ CVC 3s P
muyang goro goro - CVCV 1s P
galambu gu -gú H CV 2p P
tangale gu -gu M CV 2p P
tangale gU -gʊ M CV 2p P
matal gulu gulu - CVCV 1s P
mokilko (mukulu) gum -gùm B CVC 2p P
mokilko (mukulu) gung -gùŋ B CVC 2p P
kwakum gwaa gwáá H CVV 3p P
kwakum gwaambO gwáámbɔ̀ HB CVVCV 1s P
angas (ngas) gwar *gwar - CVC 3sL TOP
mupun gwar gwár H CCVC 3sm P
kwakum gwEE gwɛ́ɛ́ H CVV 3s P
kwakum gwOO gwɔ́ɔ́ H CVV 2s P
kwakum gwun gwún H CVC 2p P
kwakum gwuSu gwúʃú HH CVCV 1p P
sha gyan gyàn B CCVC 1pinc P
amharique h -h - C 2sm OP
sherbro ha ha̰ - CV 3p SOP
attié ha hā̰ M CV 1p TOP
attié ha há̰ H CV 1p TOP
gimira ha ha B CV 2sf TSOP
kele ha -hǎ m CV 1s P
bongo hE hɛ́ H CV 2p TOP
bongo hE - CV 2p SOP
jur-beli gweri hE - CV 2p P
biafada he -he - CV 2s P
sei aha(hë) - VCV 1p P
kele hE -hɛ̌ m CV 3s P
mambila hene hene - CVCV 3s P
khe hI hɩ̀ B CV 2s SP
sherbro hi hḭ - CV 1p OP
mmani hin hin - CVC 1p TOP
bedja (bedawi) hina hina - CVCV 3p P
gurene (frafra) ho ho- - CV 2s SP
kele ho -hǒ m CV 2s P
gwari ho ho M CV 2s SOP
bongo hu hu - CV 3sf P
gwendele (pelasla) hwa hwa - CV 1s P
bongo h[o] h[ó] H CV 3sf TOPS1
zande i B V 3sa P
zande i B V 3sL P
ndut i -i - V 3s OP
palor i -i - -V 3s P
ngambay i -í H -V 2s OP
ngambay i -í H -V 2s P
mbay i H V 2s P
ndoka i H V 2s TSP
ndoka i M V 2s TOP
kaba deme i H V 2s P
kaba tiye i H V 2s P
kaba na i H V 2s SP
bedja (bedawi) i -i - V 1s P
uldeme (wuzlam) i M V 1s OP
joola kwaatay i -i- - V 2s OP
bejond i H V 2s P
sime i H V 2s P
wada i H V 2s P
kenga i -í H V 2s P
kenga i -ì B V 2s P
bagirmi i i - V 2s P
gula zura i H V 2s OP
fer i (ɛ)í H V 2s P
bongo i i - V 2s OP
jur-beli modo i - V 2s P
jur-beli gweri i i - V 2s P
morokodo i i - V 2s OP
tobanga i -i - V 3sm P
sibine (somrai) i -i V 2sf P?
miltu i -í H V 3sm P
miltu i -í H V 1s P
mubi i ̀-í BH V 1s P
mbara i -í H V 1pexc P
khe I ɩ̀ B V 1p SP
biafada i -i - V 1s P
gban (gagu) i ḭ̀ B V 1s TSOP
songhay (Humburi senni) i B V 3p SOP
godie I ɩ M V 3pz SOP
godie I ɩ́ H V 3pz P
mundani I -ɩ́ H V 2p P
baule i i - V 3s OP
mampruli i i - V 2s SP
ikwere I ɩ́ H V 2s OP
kirike (okrika) i ı́(y) H V 2s SOP
kirike (okrika) i ı̀(y) B V 1s OP
gola i V 2p OP
gbaya-bossangoa i -ı́ H V 2p P
gbaya-bossangoa i kɔ́-ı́ H V 2p P
joola kasa esuulaalu i -i V 2s OP
joola banjal i -i V 2s OP
joola fogny i -i V 2s OP
kabba i -ı́ H V 2s OP
kabba i -ı̄ M V 2s OP
vai i i V 2s SOP
jalonke i i V 2s TSOP
soninke i ı́ H V 3p OP
soninke i ı́ H V 3sL SP
soninke i ı́ H V 3pL SP
jula i ı́ H V 2s SOP
niellim i ı́ H V 1pexc SOP
niellim i ı̀ B V 1pinc SOP
niellim i ı́ H V 2p SOP
kaba deme i -ı́ H V 2s P
day i -ı̀ B V 3sL P
otoro i -i V 1s SP
day i ~ e ~ E -ı́ ~ -é ~ -ɛ́ H V 3s P
we nord (wobé) Ia ɩ̀ā Mh VV 3pi P
toura iBa ı̄ɓà MB VCV 2s P
dan (yakouba) IBa ɯɓa MM VCV 2s P
dan (yakouba) IBa ʊɓa MM VCV 3s P
sha ic íc H VC 2sf P
daajo ice -ìcé BH -VCV 3sf P
shona iDu -ı̀ɗù BB VCV 1p P
ngiti idu idú MH VCV 1s P
fur ie i-e HH VV 2p P
fur ie i-e HH VV 3p P
wolaytta iga iga - VCV 3sf P
tobanga igAng -igə̀ŋ hB VCVC 2p P
tobanga ige -igè hB VCV 3p P
kulere igin ḭ́gîn Hd VCVC 1d P
makhuwa ihu -ı́hu HB VCV 1p P
yulu ii -ìi B -VV 2s P
guDe ii ii - VV 1s TSOP
buy (kobiana) Ii -ìi - VV 2s P
lorhon ii i - VV 2p SP
bafia ii -ı́ı́ H VV 3s P
joola fogny ii -ii VV 3p OP
fur ii i-i HH VV 2s P
somali iid -iid - VVC 2p P
joola kasa esuulaalu iil -iil VVC 3p OP
joola kwaatay iin -iin- - VVC 3p OP
bushoong iin -ı́in VVC 2p P
day iing -ı́ı̀ng HB VVC 2s P
matuumbi iinu -i̧ı̧́nu̧ VVCV 2p P
day iiny -ı́ı̀ɲ HB VVC 1s P
somali iis -iis - VVC 3sm P
dullay (harso) iisi -íísi HHB VVCV 3sf P
bushoong iit -ı́it VVC 1p P
matuumbi iitu -i̧ı̧́tu̧ VVCV 1p P
day iiy -ı́ı̀y HB VVC 3sL P
kirike (okrika) Ija ɩ̀yá BH VCV 1s P
kirike (okrika) Ija ɩ́yá HH VCV 2s P
kulere ijan ḭgyân Md VCVC 1pinc P
fyer ikan -ikán MH VCVC 1p P
kulere iky íky H VCC 2sf P
joola banjal il -il VC 3p OP
joola fogny il -il VC 3p OP
edo ima ı́mà HB VCV 1p OP
sereer in in - VC 1p TPO
fyer in -ín H VC 1s OP
bokkos in in M VC 1s P
kulere in ín H VC 1s P
khe IN ɩ̀N B VC 2p SP
dime in in- - VC 2s OP
bafia in -ı́n H VC 2p P
makaa in -ı́n H VC 2p P
guDe inA inə - VCV 1pexc TSOP
tobanga ina -inà hB VCV 1d P
tobanga ina -ina-gə̀ŋ hh VCV 1pinc P
konzime Ina -ɩ́ná HH VCV 1d P
konzime Ina (gá) -ɩ́ná HH VCV 1pinc P
manjaku-Bassarel ind -ic-ind - VC 2p P
ngiti IndU ɪndʊ́ MH VCV 2s P
daajo ing -ìŋ B -VC 2s P
lele ing (i)ŋ M VC 1s P
safen ingBa iŋɓa - VCCV 3p P
safen ingDa iŋɗa - VCCV 2s P
safen ingDafi iŋɗafi - VCCVCV 1p P
safen ingDE iŋɗɛ - VCCV 3s P
safen ingDu iŋɗu - VCCV 2p P
lamang ini -ìnì BB VCV 3s P
tobanga ini -ini hh VCV 1pexc P
kirike (okrika) inia ı̀nı̀à BBB VCVV 3pa P
bokkos inin inin MM VCVC 1p P
manjaku-Bassarel inja -ic-inja - VCV 1pinc P
nyun-gunyaamolo (Tobor) int int - VC 1pexc P
wolaytta intega intega - VCCVCV 2p P
nyun-gunyaamolo (Tobor) intOo intOo - VCVV 1pexc P
tshwa inu -inu VCV 2p P
zulu inu -ı̀nù BB VCV 2p P
mituku Inu -i̧nú BH VCV 2p P
kenga inya -íɲ(à) HB VCV 3s OP
bagirmi inya iny(a) - VCV 3s P
fyer inyi -inyí MH VCV 1p P
koalib inyi -ı́nyı́ HH VCV 1s P
otoro inyi -inyi VCV 1s P
lega-beya inyu -ɪ́ɲú VCV 2p P
makhuwa inyu -ı́nyu HB VCV 2s P
shona inyu -ı̀ɲù BB VCV 2p P
songhay (Humburi senni) ir ír̀ HB VC 1p SOP
edo ira ı́rà̰ HB VCV 3p TOP
orig irEn -ı̀rɛ́n BH VCVC 3p P
iri írì HB VCV 1p PS1
orig irin -ı̀rı́n BH VCVC 1p P
orig iring -ı̀rı́ŋ BH VCVC 1s P
orig irOn -ı̀rɔ́n BH VCVC 2p P
orig irOng -ı̀rɔ́ŋ BH VCVC 2s P
tshwa iru -iru VCV 1p P
fyer is -is M VC 3sm OP
bokkos is is M VC 3sm P
bokkos is is M VC 3p P
sha is is M VC 3sm P
kulere is is M VC 3p P
dime is is- - VC 1s OP
konzime Is -ɩ́s H VC 1p P
bafia is -ı́s H VC 1p P
fyer ish -ísh H VC 2sf OP
bokkos ish ish M VC 2sf P
kulere ish ish M VC 3sm P
fyer it -ít H VC 3sf OP
bokkos it it M VC 3sf P
sha it ít H VC 3sf P
kulere it ít H VC 3sf P
sinasha (boro) it ı́t H VC 2p PO
gimira its its H VC 3pm TSOP
gimira itsaykn itsayk ̓n HBM VCVCCC 3p TSOP
lega-beya itu -ɪ́tú VCV 1p P
zulu iTu -ı̀thù BB VCV 1p P
mituku Itu -i̧tú BH VCV 1p P
basari ix -ìx B VC 2s P
lele iy iy M VC 3sm OP
daajo iya -ìyá BH -VCV 3p P
joola fogny iya C-iya VCV 2s P
ngiti IyaDiya ɪ́yàɗı́yà ßà/tɔ́ HBHB-B/H VCVCVCV 3s P
ndut iyEn iyɛn - VCVC 1p OP
fer j (ɛ)j ́ H C 1pexc P
fer j -(ɛ)j ́s̀ í H C 1pinc P
fer j j ́ H C 1s P
ega j j- ́ H C 3s P
mbay jA jə́ H CV 1p OP
margi ja -jà B CV 3s P
ngizim ja B CV 1pexc TSOP
mubi ja ̀-já BH CV 1pinc P
ngizim ja B CV 1p OPR
bongo jE jɛ́ H CV 1p OP
ndut jE -jɛ - CV 3p OP
kaba kulfa je H CV 1d P
kaba deme je H CV 1d P
kaba na je H CV 1d P
bejond je H CV 1p P
sime je H CV 1d P
kenga je -jé H CV 1pexc P
kenga je -jè H CV 1pexc P
bagirmi je dye - CV 1p TSP
bagirmi je dye - CV 3p TSP
bongo jE - CV 1p SOP
jur-beli-molo jE - CV 1p TOP
jur-beli sopi jE - CV 1p TSOP
morokodo-nyamusa jE - CV 1p TOP
abure jE jɛ́ H CV 1p TPO
alladian je jɛ̄ / jē M CV 3p SP
attié je jé H CV 3sz TOP
kabba je -jé H CV 1p OP
kaba deme je -jé H CV 1d P
kaba kulfa jEE jɛ́ɛ̀ HB CVV 1pinc P
kaba tiye jee jéè HB CVV 1pinc OP
kaba na jei jéì HB CVV 1pinc OP
wada ji jī M CV 3s P
jur-beli sopi ji ji - CV 2s P
bidiya (bidiyo) ji -ji M CV 3sm P
mubi ji ̀-jí BH CV 2sf P
mubi ji ̀-jí BH CV 3sf P
mubi ji ̀-jí BH CV 3sf P
galambu ji -jí H CV 2sf P
kwami ji -jì B CV 2sf P
tangale ji -ji M CV 2sf P
tangale jI -jɩ M CV 2sf P
dan (yakouba) ji ji M CV 1pexc SP
abure jI jɩ́ H CV 3s TPO
dan (yakouba) jiA jiʌ̂ Md CVV 1pexc P
kenga jige -jígē HM CVCV 1pinc P
kenga jige -jìgē BM CVCV 1pinc P
sar jii -jíī HM -CVV 1p OP
kaba deme jii jíī HM CVV 1pinc OP
sime jii jíì HB CVV 1pinc OP
kaba deme jii -jı́ı̀ H CVV 1pinc P
mubi jine ̀-jíné BHH CVCV 1pexc P
mubi jo ̀-jó BH CV 3p P
mubi jo ̀-jò B CV 1s P
alladian jo jō M CV 3p P
mubi juge ̀-jùgè BB CVCV 2sf P
mubi jugun ̀-júgún BHH CVCVC 2p P
bidiya (bidiyo) jung -juŋ M CVC 2sm P
fer k (ɛ)k ̀ B C 3p P
fer k k - C 3s P
fer ka kā M CV 3s P
fer ka B CV 3s P
hausa ka -kà B CV 2sm P
ngizim kA kə̀ B CV 2sf P
mulwi ka ká H CV 2sf P
lamnsoq kA - CV 3s P
mampruli ka ka - CV 3sz SP
wan ka ka̰ M CV 1pexc TSOP
wan ka kà B CV 1pinc TSOP
dan (yakouba) ka ka M CV 2p SP
sotho nord Ka -k'à B CV 1s P
dan (blowo) ka kā M CV 2p STOPR
beng ka kā pɔ̄ M CV 2p P
ngiti ka kà- B CV 3s P
ngiti ka kà- ... -nà B-B CV 3s P
ngiti ka kà- ... -na B-M CV 3s P
ngiti ka ka- M CV 1pexc P
ngiti ka kà- B CV 1pexc P
ngiti ka kà ßà/tɔ́ B-B/H CV 3s P
toura kaa kāà MB CVV 2p P
wan kaa ka̰a̰ MM CVV 1pexc P
wan kaa kàà BB CVV 1pinc P
dan (yakouba) kaa kaâ Md CVV 2p P
buy (kobiana) kaan -kààn BB CVVC 2p P
ngizim kAm kə̀m B CVC 2sf OPR
angas (ngas) kAmwa kə̀mwá BH CVCV 3p P
obolo kang kàŋ- B CVC 3s P
angas (ngas) kAni kə̄nī MM CVCV 3s P
zulgwa (zulgo) kArem kərem - CVCVC 2p TOP
gwendele (pelasla) kAwan kəwan - CVCVC 2p P
bidiya (bidiyo) ke -ke M CV 2sf P
kanuri ke kakê BHB CVCV 1s P
dime ke ke - CV 3p P
lamnsoq ke ke - CV 2s P
attié kE kɛ́ H CV 3s TOP
bila kE -kɛ́ CV 3s P
shona ke -ké H CV 3s P
zulu Ke -khè B CV 3s P
kanuri ke kakê BHB CVCV 1s P
kwama ke -ke CV 2s P
tchamba-daka kee kȩ̀ȩ̀ BB CVV 3s P
yaure kEE kɛ̀̀ɛ̀ bB CVV 1pinc SOP
yaure kEE kɛ́́ɛ́́ hh CVV 1pinc P
yaure kEE kɛ́ɛ́ HH CVV 2p P
yaure kee ké́é́ hh CVV 2p P
lamnsoq kem kem - CVC 1s P
lamnsoq ken ken wɩn - CVC 2d P
lamnsoq ken ken - CVC 2p P
gwendele (pelasla) kene kene - CVCV 3s P
lamnsoq ker ker - CVC 1pexc P
lamnsoq kesAn kesən - CVCVC 1pinc P
lamnsoq keso keso - CVCV 1d P
aari ket két - CVC 3p P
lamnsoq kev kev wɩn - CVC 3s P
lamnsoq kev kev - CVC 3p P
palor ki ki - CV 3s P
damot ki ki - CV 2s OP
guDe ki ki - CV 3sf TSOP
hausa ki -kì B CV 2sf P
mbara ki -kí H CV 2p OP
musgum (musgu) ki -ki - CV 2p OP
mulwi ki -kí H CV 2p P
munjuk de Pouss ki -ki - CV 2p OP
dime ki ki - CV 3sm OP
masa (masana) ki -ki CV 2p OP
obolo kibang kı̀bàŋ- BB CVCVC 3p P
obolo kiji kı̀jı̀- BB CVCV 1p P
aiki kining kiniŋ - CVCVC 2p P
obolo kinyi kı̀ɲı̀- BB CVCV 2p P
aari kit kı́t - CVC 3sm P
kambaata kk -kk C 2s P
kambaata kkiQne -kki'nne CVCCV 2s OP
kambaata kkiQne -kki'nne CVCCV 2p OP
palor ko ko - CV 2s P
musgum (musgu) ko -ko - CV 2s OP
pero ko -kò B CV 2sm POR
bole ko ko M CV 2sm P
tangale ko -ko M CV 2sm OP
tangale kO -kɔ M CV 2sm OP
dime ko ko - CV 3sf OP
dan (yakouba) ko ko M CV 1d SP
dan (yakouba) ko ko ̂ Md CV 1d P
bila kO -kɔ CV 2s P
copi ko -ko CV 2s P
shona ko -kò B CV 2s P
tshwa ko -ko CV 2s P
zulu Ko -khò B CV 2s P
dan (blowo) ko kō M CV 1d STOPR
dogon (tomo kan) ko ko CV 3sz SP
gwari ko kwo M CV 3sz SOP
toura koa kōà MB CVV 1p P
giziga nord kom kom - CVC 2p TP
palor kon kon - CVC 2p P
bidiya (bidiyo) kong -koŋ M CVC 2p P
aari kot kót - CVC 3sf P
ngizim kshi kshî d CCV 3p OPR
ngizim kSi kshî HB CCV 3p P
damot ku ku - CV 2s OP
quara ku ku - CV 2s OP
khamir ku ku - CV 2s OP
kemant ku ku- - CV 2s OP
kemant ku ku- - CV 3sf OP
hausa ku -kù B CV 2p P
mbara ku -kú H CV 2sm OP
mulwi ku kú H CV 2s P
munjuk de Pouss ku -ku - CV 2s OP
bole ku ku M CV 2p P
tangale ku -ku M CV 2p OP
tangale kU -kʊ M CV 2p OP
vili ku -àà-kú H CV 2s P
ngiti kU -kʊ M CV 2p P
yaure kUe kʊ́é HH CVV 1pexc P
yaure kUe kʊ́́é́ hh CVV 1pexc P
giziga sud kum kum - CVC 2p P
mbara kum -kúm H CVC 2sf OP
kwama kum -kum CVC 2p P
gonja kumu kúmú bá HH CVCV 3sz P
ngizim kun kùn B CVC 2p TOP
ngizim kun kùn B CVC 2p OPR
kwama kun -kun CVC 3pm P
wandala kure kure - CVCV 2p TOP
malgwa (wandala) kure -kuré BH CVCV 2p P
khamir kutaa kutaa - CVCVV 2p OP
awiya kuu kuu - CVV 2s OP
zulgwa (zulgo) kwa kwa - CV 1pinc P
dan (yakouba) kwa kwa M CV 1pinc SP
dan (blowo) kwa kwā M CV 1p STOPR
dan (yakouba) kwaa kwaâ Md CVV 1pinc P
podoko (parkwa) kwakwA -kwakwə BB CVCV 2p P
uldeme (wuzlam) kwAli kwə̄lī MM CCVCV 2p OP
copi kwe -kwe CCV 3s P
tshwa kwe -kwé H CCV 3s P
obolo kwung kwùŋ- B CVC 2s P
podoko (parkwa) lA -lə B CV 1s P
ter (Tenyer) la la - CV 1s PO
limbum la lá- H CV 1s P
lorhon la la - CV 2s SP
wan la la M CV 2s SOP
wan laa laa MM CVV 2s P
limbum lab láb(lı́)- H CVC 3p P
moro laRAnga -laɽəŋa CVCVCV 2s P
moro lARAngu -lëɽəŋu CVCVCV 3s P
moro lARAnyi -lëɽəɲi CVCVCV 1s P
guDe lAyAl ləyəl - CVCVC 1s TSOP
jur-beli (beli de Bahri Girinti) lE - CV 1p OP
jur-beli (beli de Wulu) lE - CV 1p P
gbanu lE lɛ́ H CV 1p OP
gbanu lE kɛ́-lɛ́ H CV 1p P
gbanu lE ɗàà-lɛ́ H CV 1p P
gbanu lE ndɛ̀-lɛ́ H CV 1p P
ali lE lɛ̄ M CV 1p OP
ali lE kɛ́-lɛ̄ M CV 1p P
ali lE ɗā-lɛ̄ M CV 1p P
manza LE ɭɛ̄ M CV 1p SOP
manza LE kɔ̰́-ɭɛ̄ M CV 1p P
manza LE ɗā-ɭɛ̄ M CV 1p P
ngbaka lE lɛ̄ M CV 1p SOP
ngbaka lE ɗà-lɛ̄ M CV 1p P
ngbaka lE mɔ́-lɛ̄ M CV 1p P
ngbaka lE kɔ̰́-lɛ̄ M CV 1p P
limbum lee léé(lı̀)- H CVV 2p P
sele lee lēè Mb CVV 2p P
sele lEfO lɛ̄fɔ MB CVCV 2s P
sele lEma lɛ̀mā bM CVCV 3p P
gbayi leme -lémè HB CVCV 1pexc P
gbayi lemO -lémɔ̀ HB CVCV 2p P
gbayi lene -lénè HB CVCV 1pinc P
limbum ler lér(lı̀)- H CVC 1pexc P
limbum li lı́- H CV 3s P
limbum li lı́ sɔ̀- H CV 1d P
limbum li lı́ sèè- H CV 1pinc P
jur-beli modo lije li̧jȩ - CVCV 3p P
sotho nord lina lɪ̀ná BH CVCV 2p TP
limbum lO lɔ́- H CV 2s P
mbato lO lɔ̀̄ BM CV 1p P
tswana lo lo-na CV 2p TP
sele loo lōo MB CVV 1p P
ngambay m -m HM -C 1s P
ngambay m -m H -C 1s P
sar m -m̄ H -C 1s P
mbay m H C 1s P
ndoka m H C 1s SP
ndoka m M C 1s P
dii (yag dii) m -m - C 2s SP
gula zura m H C 1s SOP
lele m m - C 2sm P
lele m k/tò-m - C 2sm P
gadang m -m - C 2sm P
galambu m -ḿ H C 1p P
bedik m -m - C 3s P
mundani m m - C 1s OP
gurene (frafra) m m- - C 1s SP
nchumuru-bejamso-grubi m m- - C 1s P
ogori m m - C 1s P
abron m H C 1s P
avikam m B C 1s P
ega m m- ́ H C 3p P
gbaya nord m -m C 1s OP
gbaya nord m kɔ́-m C 1s P
gbaya lai m kɔ́-m C 1s P
gbaya 'biyanda m pɔ́-m C 1s P
bokoto m kɔ́-m C 1s P
gbaya-bozoum m -m C 1s OP
gbaya-bozoum m kɔ́-m C 1s P
gbaya-bossangoa m -m C 1s OP
gbaya-bossangoa m kɔ́-m C 1s P
gbanu m -m C 1s OP
gbanu m kɔ́-m C 1s P
gbanu m nɔ̌m C 1s P
bofi m ́m C 1s P
bofi m kɔ̂-m C 1s P
kabba m -ḿ H C 1s OP
kabba m -m̄ M C 1s OP
niellim m H C 2s OP
bassari (ntcham) m m̄- M C 1s P
linda mA mə̄ M CV 1s SOP
bagiro (furu) ma má H CV 1s P
bongo ma má H CV 1s TOP
ndoka ma B CV 1s P
kaba kulfa ma má H CV 1s P
kaba deme ma má H CV 1s P
kaba tiye ma má H CV 1s P
kaba na ma má H CV 1s P
margi ma -mà B CV 1d OP
samba leko mA mə́ H CV 1s OPS1
bejond ma má H CV 1s P
sime ma má H CV 1s P
wada ma m[á] H CV 1s P
kenga ma - ́m(á) HH CV 1s P
kenga ma - ̀m(à) BB CV 1s P
bagirmi ma m(a) - CV 1s P
bongo ma ma - CV 1s OP
jur-beli modo ma má H CV 1s TOP
jur-beli modo ma ma - CV 1s P
jur-beli gweri ma ma - CV 1s OP
jur-beli-molo ma ma - CV 1s TOP
jur-beli (beli de Bahri Girinti) ma ma - CV 1s TOP
jur-beli (beli de Bahri Girinti) mA - CV 3s P
jur-beli (beli de Wulu) ma ma - CV 1s TOP
morokodo ma ma - CV 1s TOP
morokodo-nyamusa ma ma - CV 1s TOP
baka ma ma - CV 1s P
pero ma -mà B CV 2p POR
kwami ma -mà B CV 2p P
miya ma -ma M CV 1p POR
sei mA më - CV 1s P
mundu ma B CV 2s SOP
dogon (toro-so) ma mà - CV 1s P
gonja ma má H CV 1s TOP
limbum ma má- H CV 1s P
nchumuru-bejamso-grubi mA mə̰́ H CV 1s P
nchumuru-bejamso-grubi mA mə̰̀ B CV 3sa P
nchumuru-bejamso-grubi mA mḛ̀ B CV 3sa SP
siwu (akpafu) ma mā M CV 3pa SOP
we nord (wobé) ma mā h CV 1s PS
we nord (wobé) ma ma B CV 2sm PS
dan (yakouba) ma ma M CV 1s P
manza ma HB CV 3sz SOP
ngbaka ma má H CV 3sz SOP
jur modo ma má H CV 1s OP
kaba deme ma -má H CV 1s P
kwama ma -ma CV 1pexc P
dogon (toro-so) ma B CV 1s P
balante-fca (ganja) maa māā MM CVV 3s P
nalu maam maam - CVVC 1s P
kanakuru (dera) maamu máamù HMB CVCV 1p P
degema mAAny mə́ə̄ny HM CVVC 2p TOP
degema maany máāny HM CVVC 2p OP
nalu maar maar - CVVC 2s P
nalu maaram maaram - CVVCVC 3s P
kanakuru (dera) maawu máawù HMB CVCV 3p P
limbum mab máb(mı́)- H CVC 3p P
ngiti madzaka màdzàkà BBB CVCVCV 1s P
galambu mAga mə̀gá BH CVCV 2sm P
manjaku-Churo maji CL-ma̰dji - CVCV 1s P
podoko (parkwa) maka maka - CVCV 2s P
podoko (parkwa) maka maká BH CVCV 2s P
podoko (parkwa) makwa makwa - CVCV 2p P
podoko (parkwa) makwA makwə́ BH CVCV 2p P
gurene (frafra) mam mam - CVC 1s TOP
podoko (parkwa) mama mama - CVCV 1pinc P
podoko (parkwa) mamA mamə́ BH CVCV 1pinc SP
podoko (parkwa) mamA -mamə BB CVCV 1pinc P
kanakuru (dera) mamai mámáì HHB CVCVV 2p P
gwendele (pelasla) man man - CVC 1pexc P
lame (zime) man -mán H CVC 1s P
galambu mAn mə̀n B CVC 3sm P
galambu mAn -mə́n H CVC 3sm P
konyagi mAn -mʌ́n H CVC 1s P
podoko (parkwa) mAna məna - CVCV 3s P
podoko (parkwa) mAna məná BH CVCV 3s P
mupun mAnA mənə MM CVCV 3s P
galambu mAna mə̀ná BH CVCV 1s P
podoko (parkwa) manana manana - CVCVCV 1pexc P
podoko (parkwa) mananA manánə BHB CVCVCV 1pexc SP
mupun mAne məne MM CVCV 1s P
nchumuru-bejamso-grubi mane mà̰nḛ́ BH CVCV 2p TSOP
lamang mang - ̀ màŋ BB CVC 1pinc P
kanakuru (dera) mani mánì HB CVCV 3sm P
okpamheri mani hmani - CVCV 1p P
masa (masana) maQ -maʔ CVC 1pexc OP
margi mAr -mə̀r B CVC 1pinc OP
zulgwa (zulgo) mar mar - CVC 1pexc P
podoko (parkwa) mAta məta - CVCV 3p P
podoko (parkwa) mAta mətá BH CVCV 3p SP
podoko (parkwa) maya maya - CVCV 1s P
podoko (parkwa) mayA mayə́ BH CVCV 1s SP
galambu mAza mə̀zá BH CVCV 3sf P
gonja mba m̀bá BH CV 3sa P
lamang mbang - ̀ mbàŋ BB CVC 1pinc P
nalu mbEm mbɛm - CVC 3pa P
gbaya 'buli mbua -mbúà HB CVV 3p P
gbaya 'buli mbua pɛ̀-mbúà HB CVV 3p P
gbaya 'biyanda mbua -mbúà HB CVV 3p P
gbaya 'biyanda mbua pɔ̀-mbúà HB CVV 3p P
aiki mE - CV 1s P
jur-beli (beli de Bahri Girinti) me me - CV 3p OP
jur-beli (beli de Wulu) mE - CV 3p P
ter (Tenyer) mE - CV 2s SPO
attié mE mɛ̰̄ M CV 1s TOP
attié mE mɛ̰́ H CV 1s TOP
akan (asante) me me - CV 1s OP
yaure mE mɛ̰́ H CV 1s OP
yaure mE mɛ̰́́ h CV 1s P
dakpa me mé H CV 1s OP
nchumuru-bejamso-grubi me mḛ́ H CV 1s TSOP
ikwere mE mɛ́ H CV 1s OP
okpamheri mE hmɛ - CV 1s P
alladian me mḛ̄ M CV 1s P
tunen mE mɛ̀ B CV 1s SP
gbaya nord mE -mɛ́ H CV 2s P
gbaya nord mE kɔ́-mɛ́ H CV 2s P
gbaya lai mE -mɛ́ H CV 2s P
gbaya lai mE kɔ́-mɛ́ H CV 2s P
gbaya 'buli mE -mɛ́ H CV 2s P
gbaya toongo mE -mɛ́ H CV 2s P
gbaya 'biyanda mE -mɛ́ H CV 2s P
gbaya 'biyanda mE pɛ̀-mɛ́ H CV 2s P
gbaya mbodomo mE -mɛ́ H CV 2s P
gbaya mbodomo mE mɛ̀ B CV 2s P
bokoto mE -mɛ́ H CV 2s P
bokoto mE kɔ́-mɛ́ H CV 2s P
gbaya-bozoum mE -mɛ́ H CV 2s P
gbaya-bozoum mE kɔ́-mɛ́ H CV 2s P
gbaya-bossangoa mE -mɛ́ H CV 2s P
gbaya-bossangoa mE kɔ́-mɛ́ H CV 2s P
gbanu mE mɛ́ H CV 2s SOP
gbanu mE kɔ́-mɛ́ H CV 2s P
gbanu mE ɗàà-mɛ́ H CV 2s P
gbanu mE nɔ̀-mɛ́ H CV 2s P
ali mE mɛ̄ M CV 2s SOP
ali mE kɔ́-mɛ̄ M CV 2s P
ali mE ɗā-mɛ̄ M CV 2s P
manza mE mɛ̄ M CV 2s SOP
manza mE kɔ̰́-mɛ̄ M CV 2s P
manza mE ɗā-mɛ̄ M CV 2s P
bofi mE mɛ̄ M CV 2s SOP
bofi mE nà-mɛ̄ M CV 2s P
bofi mE kɔ́-mɛ̄ M CV 2s P
bangandu mE mɛ́ H CV 2s SOP
tswana me CV 1s P
gbayi me -mē M CV 1s P
fyem me -mé H CV 2s P
tchamba-daka mee mèè BB CVV 1s P
tchamba-daka mee mȩ̀ȩ̀ BB CVV 3sL P
limbum mee méé(mı̀)- H CVV 2p P
degema mEE mɛ́ɛ̄ HM CVV 1s TOP
degema mee méē HM CVV 1s OP
fer mEj mɛ̄j ́ MH CVC 1pinc P
gwendele (pelasla) mene mene - CVCV 1pinc P
limbum mer mér(mı̀)- H CVC 1pexc P
mupun meree meree MMM CVCV 3sf P
fer mEs mɛ̄ś MH CVC 2p P
ngbugu mi mí H CV 1s OP
dii (yag dii) mi mí HH CVV 1s SP
dogose mi mi - CV 1s SP
khe mI - CV 1s P
sherbro mi mi - CV 1s OP
gola mI mɩ̰ - CV 1s SOP
mmani mi mi - CV 1s OP
baule mi mḭ - CV 1s TOP
cherepon (chrepong) mI mɩ́ H CV 1s TSOP
limbum mi mı́- H CV 3s P
limbum mi mı́ sɔ̀- H CV 1d P
limbum mi mı́ sèè- H CV 1pinc P
lorhon mi mi - CV 1s SP
nupe-tako mi HB CV 1s OP
siwu (akpafu) mi mı̄ M CV 2p SOP
abure mI mɩ̰́ H CV 1s TPO
gola mi mi CV 1s PS
vili mi -àà-m(ı́) H CV 1s P
bila mi -mi CV 1s P
zulu mi -mı̀ B CV 1s P
gbaya nord mi -mı́ H CV 1s P
gbaya lai mi -mı́ H CV 1s OP
gbaya toongo mi -mı́ H CV 1s P
gbaya 'biyanda mi -mı́ H CV 1s P
gbaya 'biyanda mi pɔ̀-mı́ H CV 1s P
gbaya mbodomo mi -mı́ H CV 1s P
gbanu mi mı́ H CV 1s SOP
gbanu mi ɗàà-mı́ H CV 1s P
ali mi mı̄ M CV 1s SOP
ali mi kɔ́-mı̄ M CV 1s P
ali mi ɗā-mı̄ M CV 1s P
ngbaka mi mı̄ M CV 1s SOP
ngbaka mi ɗà-mı̄ M CV 1s P
ngbaka mi mɔ́-mı̄ M CV 1s P
ngbaka mi kɔ̰́-mı̄ M CV 1s P
beng mi mı̰̄ pɔ̄ M CV 2s P
gbayi mi -rı́-mı̀ B CV 1pexc P
lokaa mi -mı̀ B CV 1s P
lokaa mi -mı̀ B CV 1p P
yoruba mi mi M CV 1s OP
gwari mi mi M CV 1s SOP
ewe mia mı́a H CVV 1p P
ewe mia mı̀a B CVV 2p P
gen (gen-gbe) mia mı́á H CVV 1p P
gen (gen-gbe) mia mı̀à B CVV 2p P
kwami micci míccí HH CVCV 2sf OP
gera miDi miɗi MM CVCV 3sf P
mupun mii mii MM CV 2sf P
cebaara mii mı̀i B CVV 1s TSOP
kwami mikko míkkó HH CVCV 2sm OP
kirfi (giiwo) miko míkó HH CVCV 2sm P
kwami mimma mímmá HH CVCV 2p OP
kirfi (giiwo) mimmu mímmú HH CVCV 1p P
kwami mimmu mímmú HH CVCV 1p OP
kirike (okrika) mIna mɩ́nā HM CVCV 1p P
kirfi (giiwo) minDi mínɗí HH CVCV 3sm P
mupun mini mini MM CVCV 3sm P
gera mini mini MM CVCV 1s P
kwama mini -mini CVCV 1pinc P
mundang mini mı̀nı̀ BB CVCV 3sL P
aiki mining miniŋ - CVCVC 1p P
kwami minni mínní HH CVCV 3sm OP
kwami minno mínnó HH CVCV 1s OP
kirfi (giiwo) mino mínó HH CVCV 1s P
manjaku-Bassarel miny -miɲ - CVC 1s P
manjaku-Baixo minye CL-miɲe - CVCV 1s P
geruma miQi -mì ̓ ̓í BH CVCV 3sm P
nalu mirE mirɛ - CVCV 1p P
nalu mirin mirin - CVCVC 2p P
kirfi (giiwo) mishi míshí HH CVCV 2sf P
gera mishi mishi MM CVCV 2sf P
kwami mishshi míshshí HH CVCCV 2sf OP
kirfi (giiwo) mito mító HH CVCV 3sf P
kwami mitto míttó HH CVCV 3sf OP
kwami miwwu míwwú HH CVCCV 3p OP
giziga nord miya miya - CVCV 1pexc TP
wandala miya miya - CVCV 1pinc TOP
malgwa (wandala) miya -miyá BH CVCV 1pinc P
daffo mma m̀ma BM CV 2sm P
biafada mma (m)ma - CV 1s P
jaad (badiaranke) mma -mma - CCV 1s P
daffo mmican m̀mican BMM CVCVC 1p P
daffo mmicin m̀micin BMM CVCVC 1d P
daffo mmin m̀min BM CVC 1s P
daffo mminin m̀minin BMM CVCVC 1p P
daffo mmis m̀mis BM CVC 3sm P
daffo mmis m̀mis BM CVC 3p P
daffo mmish m̀mish BM CVC 2sf P
daffo mmit m̀mit BM CVC 3sf P
geruma mmu -mmú H CV 1p P
daffo mmu m̀mu BM CV 2p P
dii (yag dii) mO mɔ́ ~ mó H CV 2s SP
musgum (musgu) mo -mo - CV 1pinc OP
mupun mo mó H CV 3p P
dogose mo mo - CV 2s SPO
cefo mo mo - CV 2s SPO
sua mo mo - CV 2s OP
sua mo mo - CV 3s P
sua mO - CV 2s P
sherbro mO - CV 2s SOP
akan (asante) mo mo - CV 2p TOP
mundu mo mò B CV 2s SOP
mmani mO - CV 2s SOP
cherepon (chrepong) mO mɔ̀ B CV 3s P
limbum mO mɔ́- H CV 2s P
mambila mo mo - CV 1s P
bila mO -mɔ CV 1s P
ngbaka mO mɔ̄ M CV 2s SOP
ngbaka mO ɗà-mɔ̄ M CV 2s P
ngbaka mO mɔ́-mɔ̄ M CV 2s P
ngbaka mO kɔ̰́-mɔ̄ M CV 2s P
bangandu mO mɔ́ H CV 1p P
beng mO mɔ̄ M CV 1s P
gbayi mO -mɔ̀ B CV 2s P
gbayi mO -rı́-mɔ̀ B CV 2p P
cebaara mO M CV 2s TSOP
jur modo mo mò B CV 3s OP
day mO -mɔ̄ M CV 2p P
day mO -mɔ́ H CV 3p P
fyem mo -mó H CV 3s P
sei moa (aha)moa - CVV 2s P
bedik mOl -mɔ̀l B CVC 1s P
lokaa mOn -mɔ̀n B CVC 1p P
mundang mona mònà BB CVCV 1pinc P
kanakuru (dera) mondo móndó HH CVCV 3sf P
bangandu mOnE mɔ́nɛ́ HH CVCV 2p P
gbaya 'buli mong -môŋ HB CVC 1s P
kanakuru (dera) mongo móŋgó HH CVCV 2sm P
kanakuru (dera) monji mónjí HH CVCV 2sf P
kanakuru (dera) mono mónó HH CVCV 1s P
fyem mot -mót H CVC 1p P
jur-beli modo mu -mu - CV 3s P
jur-beli (beli de Wulu) mu mu - CV 3s P
hausa mu -mù B CV 1p P
mbara mu -mú H CV 1pinc OP
mulwi mu -mú H CV 1pinc P
munjuk de Pouss mu -mu - CV 1pinc OP
kanakuru (dera) mu mú H CV 1p OP
pero mu -mù B CV 1p TSPOR
bole mu mu M CV 1p P
kwami mu -mù B CV 1p P
tangale mu -mu M CV 1p OP
tangale mU -mʊ M CV 1p OP
limba est mu mu - CV 1s P
attié mu mṵ́ H CV 2p TOP
mundu mu B CV 2s SOP
gola mU mʊ̰ - VC 2s SOP
mende mu mú H CV 1p SP
nchumuru-bejamso-grubi mU mʊ̰̀ B CV 3sa TOP
gola mu mu CV 2s PS
bangandu mu mú H CV 1s P
vai mu mu CV 1p SOP
kirfi (giiwo) muGnu múɣnú HH CVCCV 2p P
galambu mugu mùgú BH CVCV 2p P
gera mui mùí BH CVV 2sm P
gera mukuni mukùní MBH CVCVCV 2p P
galambu mum mùḿ BH CVC 1p P
gera mumbi mumbi MM CVCV 1p P
fyem mun -mún H CVC 2p P
mupun munu munu MM CVCV 1p P
mupun muru muru MM CVCV 3p P
kirfi (giiwo) mushunu múshúnú HHH CVCVCV 3p P
galambu musi mùsí BH CVCV 3p P
gera musuni musùní MBH CVCVCV 3p P
mupun muu muu MM CV 2p P
mupun muwa muwa MM CVCV 2sm P
mupun muwar muwar MM CVCVC 3sf P
mupun muwur muwur MM CVCVC 3sm P
galambu muyi mùyí BH CVCV 2sf P
lamang mwa - ̀ mwà BB CCV 2pinc P
sar n -ǹ B -C 3s OP
mbay n B C 3sL OP
kaba tiye n H C 3s P
kaba na n H C 3s P
dii (yag dii) n -n - C 1s SP
samba leko n H C 2s PS1
fer n (ɛ)ǹ B C 3s P
gadang n -n - C 1s P
baule n n - C 1s SP
gurene (frafra) n n- - C 1s SP
ligbi n H C 1s SOP
mampruli N N - C 1s SP
nchumuru-bejamso-grubi N N - C 1s P
ogori n n - C 2p P
wan n B C 1s SOP
dan (yakouba) n n M C 1s P
ega n n- ́ H C 1s P
mbato n M C 1s P
dan (blowo) n M C 1s OPR
soninke n n C 1s SOP
jula n H C 1s SOP
dogon (tomo kan) n n C 1s SP
niellim n H C 1s OP
n H C 2s PS1
n B V 3p PS1
linda nA nə̀ B CV 3sa P
linda nA nə̀ B CV 3sz OP
ngbugu nA nə̄ M CV 3sa P
yulu na B CV 3s P
damot nA - CV 1p OP
damot Na ṇa - CV 3p OP
guDe nA - CV 2s TSOP
hausa na -na - CV 1s P
angas (ngas) na -na - CV 1s P
gadang na -nâ d CV 1pinc P
galambu na -ná H CV 1s P
miya na -na M CV 2p PO
pa'a na -nà(nì) B(B) CV 1s OP
kisi nord na B CV 1p P
mundu na nā M CV 3s OP
godie na ná H CV 1s P
godie na nà B CV 2s P
hun-saare na na M CV 1pinc OP
tiv na na - CV 3sa P
mbato na nà̰̄ BM CV 2p P
ngiti na -na M CV 3sL P
ngiti na -nà B CV 3sL P
kwama na -na CV 1s P
kemant naa naa - CVV 3p OP
tupuri naa nàà bb CVV 1pinc P
nyun-gunyaamolo (Tobor) naa naa - CVV 2p P
kisi nord naa nàà BB CVV 1p P
wan naa nà̰à̰ BB CVV 1s P
yulu naak náak H CVVC 1p P
yulu naake nàakè BB CVVCV 3p TP
bofi naam nàām BM CVVC 1s P
mankanya naan naan - CVVC 1s P
buy (kobiana) naan -náàn HB CVVC 3p P
fyem naba nába HB CVCV 3p P
tiv nagh nágh↓ Hd CVC 3sa P
ngizim nai nái H CVV 1s P
lagwan (logone) naku -ná-ku HB CVCV 2sm P
lagwan (logone) nakun -na-kun BB CVCVC 2p P
basari nAm -nʌ́m H CVC 3s P
kanuri nAm -nə́m H CVC 2s P
kanuri nAm kaá-nəm BHB CVC 2s P
tiv nam nám↓ Hd CVC 3sa P
kanuri nAm -nə́m H CVC 2s P
kanuri nAm kaánəm BHB CVVCVC 2s P
limba est nama ka-nama - CVCV 3s P
limba est nama kɛ-nama - CVCV 3s P
fyem name náme HB CVCV 2s P
limba est namEng ka-namɛŋ - CVCVC 3p P
limba est namEng kɛ-namɛŋ - CVCVC 3p P
nkengo nami -námı́ HH CVCV 1s P
fyem namo námó HH CVCV 3s P
fyem namot námot HB CVCVC 2p P
gidar namu ná-mù HB CVCV 1p P
lagwan (logone) namu -ná-mu HB CVCV 1p P
fyem namun námun HB CVCVC 1p P
mankanya nan nan - CVC 2p P
gidar nan ná-n H CVC 3sm P
ligbi nan nan - CVC 1s P
tiv nan nàǹ BB CVC 3si TSOP
podoko (parkwa) nanA -nanə BB CVCV 1pexc P
aiki nanE nanɛ - CVCV 2s P
nkengo nane -náné HH CVCV 3s P
giziga sud nang naŋ - CVC 3s P
giziga nord nang naŋ - CVC 3s TP
fyem nang -naŋ B CVC 1s P
fyem nang náŋ H CVC 1s P
lagwan (logone) nani -ná-ni HB CVCV 3sm P
nyun-jaaxet nantung nantuŋ - CVCVC 2p TOP
lagwan (logone) naQi -ná- ̓i HB CVCV 3sf P
lagwan (logone) naQu -ná- ̓u HB CVCV 1s P
gidar nata ná-tà HB CVCV 3sf P
khamir Nataa ṇataa - CVCVV 3p OP
lagwan (logone) natAn -ná-tən HB CVCVC 3p P
lagwan (logone) natan -na-tan BB CVCVC 3p P
tiv nav náv↓ Hd CVC 3sa P
awiya Naw ṇaw - CVC 3p OP
gidar nawa ná-wà HB CVCV 1s P
nkengo nawE -náwɛ̌ HH CVCV 2s P
basari nAx -nʌ̀x B CVC 2s P
margi nda -ndà B CV 3p OP
gadang ndA -ndʌ̂ d CV 1pexc P
limba est nda ka-nda - CV 2s P
limba est nda kɛ-nda - CV 2s P
kisi nord nda ndà B CV 3p P
tera nda ɓa-nda - CV 3p P
kanuri nde -ndé H CV 1p P
kanuri nde kaá-nde BHB CV 1p P
kanuri nde -ndé H CCV 1p P
kanuri nde kaánde BHB CVVCCV 1p P
bofi ndElE ndɛ̀lɛ̄ BM CVCV 1p P
bofi ndElE kɔ́-ndɛ̀lɛ̄ BM CVCV 1p P
limba est ndEng ka-ndɛŋ - CVC 2p P
limba est ndEng kɛ-ndɛŋ - CVC 2p P
vili ndi -àà-ndı́ H CV 3s P
bofi ndiya ndı̀yá BH CVCV 3p P
bofi ndiya kɔ́-ndı̀yá BH CVCV 3p P
mochi ndji ndʒi- CCV 1s P
kisi nord ndO ndɔ̀ B CV 3s P
kanuri ndo -ndó H CV 2p P
kanuri ndo kaá-ndo BHB CV 2p P
kanuri ndo -ndó H CCV 2p P
kanuri ndo kaándo BHB CVVCCV 2p P
nyun-jaaxet ndOong ndOoŋ - CVVC 1pexc OP
nyun-jaaxet ndOx ndOx - CVC 1pinc OP
giziga sud ndra ndra - CCV 1p P
sua ndro ndro - CCV 1p P
linda ne -̀nē BM -CV 3sL OP
bongo nE nɛ́ H CV 3sL TOP
ngambay ne B CV 3sL OP
kemant ne ne- - CV 3sm OP
bongo ne ne - CV 3sL P
jur-beli gweri ne ne - CV 3s OP
gadang ne -nê d CV 2p P
gadang ne -nê d CV 2p P
malgwa (wandala) ne -̀ne- BB CV 3s P
kasele (akaselem) ne ne - CV 2p SP
mundu nE nɛ̄ M CV 3s OP
gola ne ne - CV 2p SOP
dakpa ne nē M CV 3sL SOP
zayse-zergulla ne né H CV 2s P
male ne ne B CV 2s P
gimira ne ne h CV 2s TOP
alladian ne nḛ̄ M CV 3s P
gbaya nord nE -nɛ́ H CV 2p P
gbaya lai nE -nɛ́ H CV 2p P
gbaya mbodomo nE -nɛ̀ B CV 3s P
bokoto nE nɛ́ H CV 2p OP
gbanu nE nɛ́ H CV 2p OP
gbanu nE kɛ́-nɛ́ H CV 2p P
gbanu nE ɗàà-nɛ́ H CV 2p P
gbanu nE nɛ̀-nɛ́ H CV 2p P
ali nE nɛ̄ M CV 2p OP
ali nE kɛ́-nɛ̄ M CV 2p P
ali nE ɗā-nɛ̄ M CV 2p P
manza nE nɛ̄ M CV 2p SOP
manza nE kɔ̰́-nɛ̄ M CV 2p P
manza nE ɗā-nɛ̄ M CV 2p P
ngbaka nE nɛ̄ M CV 2p SOP
ngbaka nE ɗà-nɛ̄ M CV 2p P
ngbaka nE mɔ́-nɛ̄ M CV 2p P
ngbaka nE kɔ̰́-nɛ̄ M CV 2p P
kaba kulfa nEE nɛ́ɛ̀ HB CVV 3p OP
kaba tiye nee néè HB CVV 3p OP
kaba na nee néè HB CVV 3p OP
wolaytta nega nega - CVCV 2s P
nyun-gunyaamolo (Tobor) nen nen - CVC 3s P
male nena néná HH CVCV 2s OP
bofi nEnE nɛ̀nɛ̄ BM CVCV 2p P
bofi nEnE kɔ́-nɛ̀nɛ̄ BM CVCV 2p P
degema neni néni HB CVCV 1p P
gidar neti né-tì HB CVCV 3p P
gimira netn net ̓n BM CVCC 2s OP
tobanga ng - C 1s P
mulwi ng ŋ́g H C 3sm P
munjuk de Pouss ng (-)ŋ - C 3sm OP
limba est ng ŋ - C 1s P
ega ng ŋ- ́ H C 2p P
vai ng ŋ C 1s SOP
jalonke ng ŋ C 1s TSOP
lele nga dí-ngà B CV 1d P
lele nga k/tà-ngà B CV 1d P
malgwa (wandala) nga -̀ŋa BB CV 2s P
musgum (musgu) nga -ŋa - CV 1s OP
mulwi nga ngá H CV 1s P
munjuk de Pouss nga -ŋa - CV 1s OP
podoko (parkwa) nga -nga B CV 3s P
sei nga (aha)ngha - CV 3p P
mmani nga ŋa - CV 3p P
tera nga ɓa-ŋa - CV 1s P
venda nga -ngá H CCV 1s P
venda nga -nga CV 1s P
obolo nga ŋá- H CV 1s P
podoko (parkwa) ngakwakwA ngákwakwə HBB CVCVCV 2p P
podoko (parkwa) ngalA ngálə HB CVCV 1s P
podoko (parkwa) ngamamA ngámamə HBB CVCVCV 1pinc P
podoko (parkwa) ngananA ngánanə HBB CVCVCV 1pexc P
lele ngangu dí-ngà-ngù B CVCV 1pinc P
malgwa (wandala) ngAre -ŋəré BH CVCV 1pexc P
podoko (parkwa) ngatAkA ngátəkə HBB CVCVCV 2s P
podoko (parkwa) ngatata ngátata HBB CVCVCV 3p P
kapsiki ngaye ŋaye - CVCV 2p P
toura ngba ŋ̄ɓà MB CV 1s P
buy (kobiana) ngeen -ngèen B CVVC 1p P
mende ngi ngi B CV 3sa P
rombo nord ngi ŋgi- CCV 1s P
rombo sud ngi ŋgi- CCV 1s P
podoko (parkwa) ngina ngina BB CVCV 3s P
beng ngo ŋò pɔ̄ B CV 3p P
lele ngu dú-ngù B CV 2p P
lele ngu k/tù-ngù B CV 2p P
gitonga ngu -ngu CCV 1s P
copi ngu -ngù B CCV 1s P
shona ngu -ngù B CCV 1s P
tshwa ngu -ngu CCV 1s P
ikwere ngwE ŋwɛ̰́ H CV 3sL SOP
bagiro (furu) ni ní H CV 3sL P
kaba kulfa ni ní H CV 3s P
kaba tiye ni ní H CV 3s P
kaba na ni ní H CV 3s P
damot Ni ṇi - CV 3sm OP
awiya Ni ṇi - CV 3sm OP
kemant ni ni- - CV 3sm OP
balante-fca (ganja) ni ni - CV 3s P
jur-beli modo ni -nì̧ B CV 3sf P
jur-beli modo ni -ní̧ H CV 3p P
lele ni dí-nì B CV 1pexc P
lele ni k/tì-nì B CV 1pexc P
mbara ni -ní H CV 3sm OP
musgum (musgu) ni -ni - CV 3sm OP
mulwi ni ní H CV 3sm P
mulwi ni -ní H CV 3p P
munjuk de Pouss ni -ni - CV 3sm P
kanakuru (dera) ni nì B CV 3sm OP
pero ni -nì B CV 3sm POR
bole ni ni M CV 3sm P
kwami ni -nì B CV 3sm P
sha ni nì B CV 1pexc P
tangale ni -ni M CV 3sm OP
tangale nI -nɩ M CV 3sm OP
kasele (akaselem) ni ni - CV 2p SP
nyun-gunyaamolo (Tobor) ni ni - CV 3p P
kisi nord ni nì B CV 1s P
songhay (Humburi senni) ni ní H CV 2s SOP
mundu ni nī M CV 1p TOP
gola nI ɲɩ̰ - CV 3p OP
sinasha (boro) ni ni B CV 2s P
zayse-zergulla ni nı́ H CV 1pexc P
gimira ni ni h CV 2s TOP
gimira ni ni H CV 1pinc TOP
gbayi ni -rı́-nı̀ B CV 1pinc P
jur modo nI nɪ̀ B CV 3sf OP
jur modo nI nɪ́ H CV 3p OP
bassari (ntcham) ni nı̄- M CV 2p P
jur-beli sopi niE niɛ - CVV 3s OP
bagiro (furu) nigE nígɛ̄ HM CVCV 3pL P
kulere nih nîh d CVC 1pexc P
kaba deme nii níī HM CVV 3p P
damot Nii ṇii - CVV 3sf OP
awiya Nii ṇii - CVV 3sf OP
quara nii nii - CVV 3sm OP
khamir Nii ṇii - CVV 3sm OP
sime nii níì HB CVV 3p OP
sele nii nı̄i MB CVV 1s P
kaba deme nii -nı́ı̀ HB CVV 3p P
pa'a nimi -nìmì BB CVCV 1p P
pa'a nin -nìn B CVC 2sf OP
pa'a nin -nìn B CVC 1p OP
gadang ning -níŋ H CVC 1s P
bidiya (bidiyo) ning -nìŋ B CVC 1pexc P
nyun-jaaxet nIntAng nIntəŋ - CVCVC 3p TOP
nkengo ninyo -nı́nyó HH CVCV 2p P
khamir Nir ṇir - CVC 3sf OP
quara niS niš - CVC 3sf OP
nkengo niso -nı́só HH CVCV 1p P
gimira nitn nit ̓n BM CVCC 1pinc OP
nkengo nivO -nı́vɔ́ HH CVCV 3p P
quara niyaa niyaa - CVCVV 3p OP
kemant niyaa niyaa - CVCVV 3p OP
pa'a niyani -nìyànì BBB CVCVCV 2p OP
pa'a niye -nìyè BB CVCV 2p OP
dakpa nja njá H CV 3p P
linda nje -̀njē BM -CCV 3p P
herero nje -á-ndjé H CV 1s P
daffo njican ǹjican BMM CVCVC 1p P
daffo njicin ǹjicin BMM CVCVC 1d P
geruma nka -nká H CV 2sm P
sua nka nka - CV 1s P
sua nkA nkä - CV 1s P
sua nke nke - CV 1s P
geruma nku -nkú H CV 2p P
geruma nna -nná H CV 1s P
kambaata nne -nne CCV 1p OP
zulgwa (zulgo) nngar ŋgar - CVC 3s P
kanakuru (dera) no nó H CV 1s OP
pero no -nò B CV 1s POR
bole no no M CV 1s P
kwami no -nò B CV 1s P
tangale no -no M CV 1s OP
tangale nO -nɔ M CV 1s OP
cefo no no - CV 1s SPO
sua no no - CV 2p OP
sua no no - CV 3p OP
sua nO - CV 2p OP
sei no ahano ? - VCVCV 2p P
sherbro nO - CV 2p OP
akan (asante) no no - CV 3pz P
akan (asante) no no - CV 3s P
sinasha (boro) no no B CV 1p P
hun-saare nO M CV 2p SOP
ligbi no nó H CV 2p SOP
ligbi no nò B CV 3p SOP
kele no -̀nó BH CV 2p P
ligbi noa nóà HB CVV 2p P
ligbi noa nòà BB CVV 3p P
gidar noku nó-kù HB CVCV 2s P
gidar nokum nó-kùm HB CVCVC 2p P
mmani nOn nɔn - CVC 2p P
lele nong k/tò-nòŋ B CVC 1s P
sele nOO nɔ̄ɔ MB CVV 3s P
degema nOOnw nɔ́ɔnw HB CVC 3s P
sua nre nre - CV 1p P
geruma nsu -nsú H CCV 3p P
geruma nta -ntá H CV 3sf P
limba est ntu ka-ntu - CV 1p P
limba est ntu kɛ-ntu - CV 1p P
mankanya nu nu - CV 2s P
angas (ngas) nu -nu - CV 1p P
pa'a nu -nù B CV 2sm OP
kisi nord nu B CV 1s P
sinasha (boro) nu nu B CV 2s P
zayse-zergulla nu nú H CV 1pinc P
gimira nu nu h CV 1pexc TOP
jaad (badiaranke) nu -nṵ - CV 2p PS1
tera nu ɓa-nu - CV 2p P
vili nu -ı̀ı̀-nú H CV 2p P
bila nu -nú CV 2p P
gitonga nu -nu CV 2p P
venda nu -́ṇú HH CV 2p P
copi nu -nu CV 2p P
venda Nu -ṇu CV 2s P
venda Nu -ṇu CV 2p P
ngiti nU -nʊ M CV 2s P
wolaytta nuga nuga - CVCV 1p P
awiya nui nui - CVV 3sm OP
mankanya nul nul - CVC 3s P
kisi nord num nùm B CVC 2s OP
mankanya nun nun - CVC 1p P
male nuna núná HH CVCV 1p OP
nyun-jaaxet nung nuŋ - CVC 3s P
gimira nutn nut ̓n BM CVCC 1pexc OP
yulu nuuk núuk H CVVC 2p P
sereer nuun nuun - CVVC 2p TPO
mupun nuwa núwá HH CVCV 3p P
jalonke nxo nxo CV 1pexc TSOP
tobanga ny - C 2sm OP
bidiya (bidiyo) ny -ny - C 2sm P
bagiro (furu) nya ɲá H CV 3sa P
kaba deme nya ɲà B CV 3s P
sime nya ́ɲà HB CV 3s P
bagirmi nya ny(a) - CV 3s P
angas (ngas) nyA -ɲə́ H CV 3s P
miltu nya -nya M CV 3p P
kisi nord nya ɲà B CV 2p P
mende nya ɲá H CV 1s TOP
bofi nya ɲà B CV 3s P
bofi nya kɔ́-ɲà B CV 3s P
kaba deme nya ́-ɲà HB CV 3s P
day nya -ɲā M CV 1pinc P
migaama nyam -nyàm B CVC 2sm P
ngbugu nye ɲe - CV 2p SOP
ewe nye ɲè B CV 1s TP
gen (gen-gbe) nyE ɲɛ̀ B CV 1s TP
alladian nye ɲḛ̄ M CV 2p P
guDe nyi nyi - CV 1s TSOP
margi nyi -nyì B CV 2p OP
miltu nyi -nyì B CV 1pinc P
kanuri nyi -nyı́ H CV 1s P
gola nyi ɲi CV 3p OP
kanuri nyi -nyı́ H CV 1s P
miltu nyin -nyìn B CVC 2p P
nyo ɲó H CV 2p PS1
migaama nyum -nyùm B CVC 2sm P
angas (ngas) nywe *ɲwe - CV 3pL TSOP
daffo nza ǹza BM CV 2sm P
kanuri nzA -nzə́ H CV 3s P
kanuri nza -nzá H CV 3p P
kanuri nzA kaá-nzə BHB CV 3s P
kanuri nza kaá-nza BHB CV 3p P
kanuri nzA -nzə́ H CCV 3s P
kanuri nza -nzá H CCV 3p P
kanuri nzA kaánzə BHB CVVCCV 3s P
kanuri nza kaánza BHB CVVCCV 3p P
daffo nzin ǹzin BM CVC 1s P
daffo nzinin ǹzinin BMM CVCVC 1p P
daffo nzis ǹzis BM CVC 3sm P
daffo nzis ǹzis BM CVC 3p P
daffo nzish ǹzish BM CVC 2sf P
daffo nzit ǹzit BM CVC 3sf P
daffo nzu ǹzu BM CV 2p P
ndut o -o - V 2s OP
joola kwaatay o -o- - V 3s OP
gula zura o H V 3s OP
fyer o -ó H V 2sm OP
gban (gagu) O ɔ̀̀ b V 3p TSOP
gen (gen-gbe) o B V 2s SOP
godie O ɔ M V 3s SOP
godie O ɔ́ H V 3s P
konzime o -ô HB V 2s P
baule O ɔ - V 2s P
hanga o o - V 3s SP
mbembe, cross river O kw-ɔ - V 2s P
nupe-tako o HB V 2s OP
kirike (okrika) o B V 3sm SOP
siwu (akpafu) O ɔ̰̄ M V 3sa P
abron O ɔ̀ B V 3s P
avikam O ò / ɔ̀ B V 1p P
avikam O ɔ̰̀ B V 2p P
tsogo O -ɔ́ H V 2s P
herero o -á-ò B V 3p P
gbaya 'buli O b-ɔ̀ B V 1p P
jalonke o o V 2p TSOP
soninke o H V 1p SOP
jula o o B V 3s SOP
bushoong o -o V 2s P
day O -ɔ̀ B V 2s P
day O -ɔ́ H V 3s P
tira o -o V 2s P
gen (gen-gbe) oa óá H VV 3p P
mundani Ob -ɔ́b H VC 3p P
bedik oBAn -òɓʌ́n BH VCVC 3p P
bedik oBe -òɓē BM VCV 1p P
lega-beya obe -óbé VCV 2s P
herero oe -óè HB VV 2s P
sereer of -of - VC 2s P
holoholo oge -ogé BH VCV 2s P
bedik oJ -òƒ B VC 2s P
joola banjal ol -ol VC 3s OP
joola fogny Ol -ɔ(l) VC 3s OP
joola kasa ola -ola - VCV 3s P
joola kasa ola -ola - VCV 1d P
joola fogny Ola C-ɔla VCV 3s P
joola kasa esuulaalu olaal -olaal VCVVC 1pinc OP
joola banjal olal -olal VCVC 1pinc OP
joola fogny Olal -ɔla(l) VCVC 1pinc OP
joola kasa esuulaalu olar -olar VCVC 1d OP
joola kasa oli -oli - VCV 2s P
joola kasa esuulaalu Oli -o̧li̧R VCV 1pexc OP
joola banjal oli -o̧li̧ VCV 1pexc OP
joola fogny Oli C-ɔli VCV 2s P
joola fogny Oli C-ɔlii VCVV 3p P
joola fogny olI -oli̧ VCV 1pexc OP
joola kasa olil -olil - VCVC 3p P
joola fogny Olil C-ɔlil VCVC 3p P
joola kasa ololal -ololal - VCVCVC 1pinc P
joola fogny OlOlal C-ɔlɔla(l) VCVCVC 1pinc P
joola kasa ololi -ololi - VCVCV 1pexc P
joola fogny ololI C-ololi̧ VCVCV 1pexc P
joola kasa olul -olul - VCVC 2p P
joola fogny Olul C-ɔlu(l) VCVC 2p P
joola kasa olula -olula - VCVCV 1d P
joola fogny Oluli C-ɔluli VCVCV 1pexc P
bedik om -ōm M VC 3s P
joola kasa esuulaalu om -om VC 1s OP
joola banjal om -om VC 1s OP
joola fogny Om -ɔm VC 1s OP
kirike (okrika) OmIna ɔ́mɩ́nā HHM VCVCV 2p P
morokodo Omo ɔmo - VCV 3s P
ndut on on - VC 2p OP
bedik on -òn B VC 2p P
gola On ɔn - VC 3s OP
jalonke on on VC 1pinc TSOP
gbaya 'buli ong b-òŋ B VC 1s P
gbaya toongo ong b-òŋ B VC 1s P
gbaya mbodomo ong b-òŋ B VC 1s P
koalib onga -óŋá HH VCV 2s P
buy (kobiana) oo -́ r-òo HB VV 3s P
songhay (Humburi senni) oo óo H VV 2p SOP
konzime OO -ɔ́ɔ́ HH VV 3p P
we nord (wobé) Oo ɔ̀ɔ̄ Mh VV 3s P
bafia OO -ɔ́ɔ́ H VV 2s P
makaa oo -óó H VV 2s P
vove (pove) OO -ɔ̀ɔ́ BH VV 2s P
viya OO -ɔ̀ɔ́ BH VV 2s P
somali ood -ood - VVC 3p P
joola kasa esuulaalu ool -ool VVC 3s OP
joola kwaatay oone -oone - VVCV 3s P
day oong -óòng HB VVC 2s P
joola kwaatay ooniin -ooniin - VVCVVC 3p P
joola kwaatay oonuun -oonuun - VVCVVC 2p P
songhay (Humburi senni) or ór H VC 2p SOP
kirike (okrika) ora òrà BB VCV 3sm P
edo Ore ɔ́rè, ɔ̰́rɛ̰̀ HB VCV 3s OP
jula ori orı́ BH VCV 3p SOP
tiv ou -ou - VV 2s P
miltu ow -ow M VC 3sm P
ngiti Pa ƥà B PV 1s P
mupun paa páa HM CV 3sf P
ngiti Paka ƥàkà BB PVCV 1s P
angas (ngas) pe *pe - CV 3sL TSOP
cebaara pe pe M CV 3p SOP
jur-beli-molo pEE pɛɛ - CVV 3p TSOP
ngiti PI ƥɪ̀ B CV 3sL P
ngiti PIkI ƥɪ̀kɪ̀ BB CVCV 3sL P
ngiti PIna ƥɪ̀nà BB CVCV 3sL P
ngiti PInda ƥɪ̀ndá BH CVCV 3sL P
ngiti PU ƥʊ̀ B PV 2s P
ngiti PUkU ƥʊ̀kʊ̀ BB PVCV 2s P
gadang Q - ̓ - C 3sm P
kambaata Q -' C 1s P
linda Qa ʔā M CV 1pexc SOP
linda Qa ʔà B CV 1pinc SOP
mundu Qa ʔā M CV 1p TOP
gbaya lai Qa -ʔà B CV 3s P
gbaya toongo Qa -ʔà B CV 3s P
gbaya-bozoum Qa -ʔà̰ B CV 3s P
jaad (badiaranke) QaN -'aN - CVC 3s OP
linda Qe ʔē M CV 2p OP
zayse-zergulla Qe ʔé H CV 3sm P
kambaata Qe -'e CV 1s OP
day Qeeny ʔēèɲ MB CVVC 1s OP
day Qeey ʔēèy MB CVVC 3sL OP
gbaya mbodomo QElE -ʔɛ́lɛ́ HH CVCV 1p P
gbaya 'buli QEnE -ʔɛ́nɛ́ HH CVCV 2p P
gbaya toongo QEnE -ʔɛ́nɛ́ HH CVCV 2p P
gbaya 'biyanda QEnE -ʔɛ́nɛ́ HH CVCV 2p P
gbaya mbodomo QEnE -ʔɛ́nɛ́ HH CVCV 2p P
samba leko Qi ʔí H CV 2p OPS1
zayse-zergulla Qi ʔı́ H CV 3sf P
male Qintsi ʔı́ntsi HB CVCCV 2p TOP
day Qinya ʔı̀ɲā BM CVCV 1pinc OP
aari Qist ʔı́st - CVCC 1s P
day Qiya ʔı̄yà MB CVCV 1pexc OP
male Qiyato ʔiyátó BHH CVCVCV 3p TOP
male Qiza ʔı́zá HH CVCV 3sm TOP
male Qizo ʔı́zó HH CVCV 3sf TOP
kambaata Qne -'nne CCV 2s OP
kambaata Qne -'nne CCV 2p OP
samba leko Qo ʔô MB CV 3s TPS3
gbaya 'buli QO -ʔɔ́ H CV 1p P
gbaya toongo QO -ʔɔ́ H CV 1p P
gbaya toongo QO bɔ̀-ʔɔ́ H CV 1p P
gbaya 'biyanda QO -ʔɔ́ H CV 1p P
gbaya 'biyanda QO pɔ̀-ʔɔ́ H CV 1p P
gbaya-bozoum Qo -ʔò B CV 3p P
gbaya-bozoum Qo kó-ʔò B CV 3p P
gbaya-bossangoa Qo -ʔò B CV 3p P
day Qoong ʔōòng MB CVVC 2s OP
zayse-zergulla Qu ʔú H CV 3p P
day QumO ʔùmɔ̄ BM CVCV 2p OP
day QumO ʔùmɔ́ BH CVCV 3p OP
day Quu ʔùú BH CVV 3s TOP
day QuvO ʔūvɔ̀ MB CVCV 3pL OP
mundang Qwa ʔwà B CCV 3s P
gadang r -r - C 3sf P
buy (kobiana) r -r - C 2s P
niellim r H C 3s SOP
niellim r B C 3sL SOP
bidiya (bidiyo) r(u) -r(u) M C(V) 1s P
dii (yag dii) Ra -gha M CV 3s P
ngizim ra B CV 3sf P
ngizim ra d CV 3sf OPR
mundu ra rā M CV 1s TOP
lame (zime) ran -rán H CVC 1s P
wandala rAwa rəwa - CVCV 1s P
lele re k/tè-rè B CV 2sf P
mundu rE rɛ̄ M CV 1s TOP
hun-saare re re M CV 1s P
bokoto rE -rɛ́ H CV 1p P
gbaya-bozoum rE -rɛ́ H CV 1p P
gbaya-bozoum rE ká-rɛ́ H CV 1p P
gbaya-bossangoa rE -rɛ́ H CV 1p P
gbaya-bossangoa rE kɛ́-rɛ́ H CV 1p P
yoruba rE rẹ M CV 2s P
yoruba rE rẹ̀ B CV 3s P
tera rem ɓa-rem - CVC 1p P
ngizim ri rì B CV 3sm P
ngizim ri d CV 3sm OPR
day riing -rı́ı̀ng HB CVVC 2s P
day riiny -rı́ı̀ɲ HB CVVC 1s P
day riiy -rı́ı̀(y) HB CVVC 3sL P
sotho nord rina rɪ̀ná BH CVCV 1p TP
ndoka ro rō M CV 3s TSOP
ndoka ro ró H CV 3s SP
wada ro rō M CV 3s TP
lele ro k/tò-rò B CV 3sf P
kanakuru (dera) ro ró H CV 3sf OP
tera ro ɓa-ro - CV 2s P
tswana ro ro-na CV 1p TP
day rO -rɔ́ H CV 3s P
ndoka roje rōjē MM CVCV 3p TOP
ndoka roje rójé HH CVCV 3p P
wada roji rōjī MM CVCV 3p TP
buy (kobiana) roo ròo B CVV 3s P
hun-saare ru ru M CV 2s P
edo ruE ruɛ́ H CVV 2s OP
edo ruE ruɛ̰́ H CVV 2s OP
malgwa (wandala) ruwa -rúwa HB CVCV 1s P
amharique S - C 2sf OP
fer s H C 2s P
kambaata s -s C 3sm OP
mbay sA sə́ H CV 2p OP
wolof sa sa - CV 2s P
wada sA sə̄ M CV 2p P
gula zura sA sə́ H CV 2p OP
hausa sa -sà B CV 3sm P
gera sa sa M CV 3sm P
wolof sama sama - CVCV 1s P
bagiro (furu) sE sɛ́ H CV 2p P
zande se B CV 3pi P
ndoka se sē M CV 2p P
ndoka se H CV 2p P
kaba kulfa se H CV 2p P
kaba deme se H CV 2p P
kaba tiye se H CV 2p OP
kaba na se H CV 2p P
sime