Accueil

 Langues

 Recherche

 Comparaison

Références
Télécharger la police Doulos Unicode
Objet : 3534 formes dans 411 languesVoir la carte
Cliquer sur une forme simple pour voir toutes les formes simples similaires
Cliquer sur une en-tête de colonne pour modifier l'ordre de tri
Langue Forme
simplifiée
Forme
complète
tons syll pers mod.
moro 3s O
zande (y)Ia (y)ɩ̀à BB (C)VV 3p O
glavda - ø - - 3s O
mofu-gudur - ́ H - 3s O
mbay a H V 3s OP
munjuk (dial. vulum) a H V 1s O
gbaya-kara-Bodoe a -à̰ B V 3s O
gbaya-kara-Bodoe a B V 3s O
tchamba-daka a H V 1p SO
tchamba-daka a à B V 2s O
gwendele (pelasla) a a - V 3s O
mankanya a a - V 3s SO
tobanga a B V 3sf O
migaama a -áà HB V 3sm O
gidar A ə́ H V 3sm O
mofu-gudur a H V 3s O
daffo a -a M V 2sm O
bokkos a -a M V 2sm OP
biali a a - V 2s SO
nateni a a - V 1s O
nateni a a - V 2s SO
dagbani a a - V 2s SO
gurmancema a a - V 2s SO
dogose a a - V 1p SPO
toussian-win a a - V 1p O
samwe a - V 2p O
biafada a -a - V 1s O
biafada A - V 3s O
buy (kobiana) a à B V 3s O
nalu a a - V 3s SO
gban (gagu) a à̀ b V 3s TOP
songhay (Humburi senni) a à B V 3s SOP
mundu a M V 3s OP
mundu a M V 1p TOP
gouro a ā̰ M V 1s SO
dagara lobr a H V 3si O
wolaytta a a - V 3sm O
dime a a - V 1s O
jaad (badiaranke) a -a̰ - V 1s O
jaad (badiaranke) a -á̰ - V 3s OP
edo a ↓á, ↓á̰ H V 2s O
hanga a a - V 3pz SOP
ligbi a H V 1p SOP
limbum a B V 2s TSO
lorhon A ə - V 3s O
mampruli a a - V 3pz SPO
nupe-tako a HB V 3p OP
ikwere a a - V 3s OP
kirike (okrika) a H V 3sf SOP
toura a B V 3s TO
wan a B V 3s OP
we nord (wobé) a M V 2sf SO
abé (abbey) A ə́ H V 3s O
attié a H V 3si TOP
avikam a -à B V 2s O
yao a a V 3s O
yao a a V 3p O
luyana a a V 3p O
gbaya nord a B V 3s OP
gbaya-bozoum a há̰-à̰ B V 3s O
gbaya-bossangoa a há̰-à̰ B V 3s O
gbanu a -à̰ B V 3s OP
gbanu a há̰-à̰ B V 3s O
manza a há̰-á̰ H V 1s O
manza a há̰-à̰ B V 3s O
ngbaka a B V 3sa OP
ngbaka a há̰-à̰ B V 3s O
bofi a B V 3s O
dan (blowo) a â d V 3s OP
dan (blowo) a â̰ d V 3p OP
beng a à B V 3s SOT
bambara a à B V 3s SO
bambara a H V 2p SO
vai a a V 3s SOP
jalonke a a V 3s TSOP
soninke a M V 3s OP
jula a à B V 3s SOP
jula a H V 2p SOP
nkengo a -a- V 3s O
gwari a a M V 3pi SOP
niellim a H V 3p SOP
kanuri a-ndi a-ndı́ BH V 1p TO
mafa aa -a ̓a BB V'V 3s O
mafa aa -á ̓á HH V'V 3s O
pa'a aa -aa MM V 1s O
ngizim aa âa dM V 1s O
phwi aa -àà BB VV 1p O
gban (gagu) aa àà BB VV 2p TSOP
idoma aa àá BH VV 2p STO
dogon (tomo kan) aa aa VV 2s O
sereer aam -aam - VVC 1s O
aari aam á̧a̧m - CVC 2s O
joola fogny aam -aam VVC 1s O
kasem aba ábà̰ HB VCV 2p TO
lyele aba aba - VCV 2p O
nuni (Leo) aba ába H VCV 2p O
nuni sud abA ábə́ HH VCV 2p O
nuni (Pouni) aba ába H VCV 2p O
jaad (badiaranke) abA -abə̰ - VCV 3p O
ngiti abaDi àbaɗi BMM VCVCV 3s TSO
ngiti abaDi abáɗı́ MHH VCVCV 3pa TSO
ngiti abaDi àbaɗi tɔ̀ BMM-B VCVCV 3s O
ngiti abaDi abáɗı́ tɔ̀ BHH-B VCVCV 3p O
jaad (badiaranke) abAn -abəN - VCVC 3p OP
kasem abang ábàŋ HB VCVC 2p TO
jaad (badiaranke) abo -abo̰ - VCV 1p O
jaad (badiaranke) aboN -aboN - VCVC 1p OP
mokilko (mukulu) aC -áC- HC VC 2sm O
amharique accAhu -aččəhu - VCCVCV 2p OP
amharique accAw -aččæw - VCCVC 3p OP
ngizim aci ácî Hd VCV 3sm TO
ngizim aci ácî Hd VCV 3sm TO
orig ad àd- B VC 1s O
sibine (somrai) adA -adə VCV 3sf O?
sibine (somrai) AdA -ʌdə VCV 3sf O?
sibine (somrai) agA -agə VCV 3p O?
sibine (somrai) AgA -ʌgə VCV 3p O?
otoro ajE -ajɛ VCV 2p O
otoro aji -aji VCV 2p O
glavda ak -ak- - VC 2s O
masa (masana) ak -ak VC 2sf OP
mafa Aka -əka BB VCV 2s O
wandala aka aka - VCV 2s TO
gwendele (pelasla) aka aka - VCV 2s OP
podoko (parkwa) aka -aka BB VCV 2s O
fyer akan -a-kán MH VCVC 1p O
mafa Akine -əkíné BHH VCVCV 2p O
giziga nord akom akom - VCVC 2p O
ngizim akshi ákshî Hd VCCV 3p TO
ngizim akSi ákshî Hd VCCV 3p TO
matal akul akul - VCVC 2p TO
uldeme (wuzlam) akw ākw M VCC 2s OP
podoko (parkwa) akwA -akwə BB VCV 2p O
podoko (parkwa) alA -alə BB VCV 3s O
gbayi ala álà HB VCV 3p SO
linda alane àlànē BBM VCVCV 3pL SOPT
ngiti alE àlɛ̀̄ BBM VCV 1pinc TSO
ngiti alE àlɛ̀̄ tɔ̀ BBM-B VCV 1pinc O
gbayi aleme álémē HHM VCVCV 1pexc SO
gbayi alemO álémɔ̀ HHB VCVCV 2p SO
gbayi alene álénè HHB VCVCV 1pinc SO
dogon (tomo kan) ali ali VCV 2s O
idoma alO àlɔ̀ BB VCV 1p STO
bijogo-kagbaaga (Bubaque) am am- - VC- 2s O
gbaya-kara-Bodoe am -(á)m H VC 1s O
boodle (zumbul) Am -ə́m H VC 1s O
buu (zaranda) Am -əm M VC 1s O
chaari (danche) Am -əm M VC 1s O
dekshi (baraza) Am -əm M VC 1s O
guus (sigidi) Am -əm M VC 1s O
nyamzak (langas) Am -əm M VC 1s O
zaar (bogoro) Am -əm M VC 1s O
zaar (kal) Am -əm M VC 1s O
zaar (marti) Am -əm M VC 1s O
zodi (dott) Am -əm M VC 1s O
joola kwaatay am -am- - VC 1s OP
sibine (somrai) Am -əm VC 2sm O?
sibine (somrai) am -am VC 2sm O?
sibine (somrai) Am -ʌm VC 2sm O?
migaama am -(y)ám H VC 2sm O
migaama am -àm B VC 2sm O
migaama am ́-àm HB VC 2sm O
biafada am -am - VC 1s O
nalu am am - VC 1s O
baga sitemu am -am - VC 2s O
bokoto am -(á)m H VC 1s OP
guDe amA amə - VCV 1pinc TSOP
podoko (parkwa) amA -amə BB VCV 1pinc O
phwi ama ámá HH VCV 1p O
obolo ama àmâ BHB VCV 3p TO
phwi amarE amarɛ - VCVCV 1p O
babole amE àmɛ́ BH VCV 1s TOP
abure amI ǎmɩ̰̂ mm VCV 3p TSOP
cala (chala) amiE -àmíɛ̀ BHB VCVV 2p O
giziga nord amiya amiya - VCVCV 1p O
kasem amo amo - VCV 1s TO
nuni (Leo) amo ámò HB VCV 2s O
nuni (Leo) amo ámò HB VCV 2p O
baule amu amṵ - VCV 2p TSOP
gonja amu ámú HH VCV 3pz TO
bili (buli) An -én H VC 1s O
boto An -ə́n H VC 1s O
sereer an -an - VC 3s O
mankanya An ən - VC 1s O
mankanya an an - VC 2p TOP
sibine (somrai) An -ən VC 1s O?
sibine (somrai) an -an VC 1s O?
sibine (somrai) An -ʌn VC 1s O?
lame (zime) an -án H VC 1s O
mupun an an M VC 1s OT
winye an an - VC 1p SO
jaad (badiaranke) aN -aN - VC 1s OP
jaad (badiaranke) an an - VC 1s O
jaad (badiaranke) an an - VC 3s O
bambara an án H VC 1p SO
joola fogny an -an VC 1s O
jalonke an an VC 1s TSOP
soninke an án H VC 2s SOP
jula an án H VC 1p SOP
mbum an àn B CV 2s SO
masa (masana) an -an VC 1s OP
quara anA anæ - VCV 1p OP
kemant anA anæ̀- - VCV 1p OP
munjuk (dial. vulum) ana áná HH VCV 1s O
gwendele (pelasla) ana ana - VCV 3s O
podoko (parkwa) anA -anə BB VCV 1pexc O
daajo anang ~ anannga ànàŋ ~ ànàŋgá BBBBH VCVC ~ VCV 1s TO
sibine (somrai) andA -ándə́ VCV 1pinc O?
sibine (somrai) AndA -ʌ́ndə́ VCV 1pinc O?
moro Ande -ənde VCV 1pexc O
moro Ande -ənde VCV 2p O
mbum andi àndı́ BH VCV 2p SO
moro Andr -əndr VCC 1pinc O
giziga sud andra andra - VCCV 1p O
linda Ane ə̀nē BM VCV 3sL TSO
winye anE a̰nɛ - VCV 1p O
nchumuru-bejamso-grubi ane ànḛ́ BH VCV 1p TSOP
gbayi ane ánè HB VCV 1pinc SO
bedja (bedawi) aneb áneb HB VCVC 1s TO
mada (maDa) ang -aŋ B VC 3s O
giziga sud ang - VC 3s O
giziga nord ang - VC 3s O
sereer ang -ang - VCC 2s O
sibine (somrai) ang -áŋ VC 2p O?
sibine (somrai) Ang -ʌ́ŋ VC 2p O?
sibine (somrai) ang -áŋ VC 2p O?
sibine (somrai) Ang -ʌ́ŋ VC 2p O?
mokilko (mukulu) ang -áŋ- H VC 3p O
lame (zime) ang -áŋ H VC 2sf O
mbara ang -(a)ŋ M VC 3sm O
toura ang àŋ̀ BB VC 3p TO
wan ang a̰ŋ MM VC 2p TSOP
wan ang à̰ŋ̀ BB VC 3p TSOP
beng ang ā̰ŋ̄ MM VC 1p SOT
masa (masana) ang -aŋ VC 2sm OP
mada (maDa) anga -aŋa BB VCV 3s O
mafa Anga -ənga BB VCV 1p O
mbara anga -aŋ(á) MH VCV 3sm O
otoro anga -aŋa VCV 2s O
tunen ango àŋó BH VCV 2s O
hdi (hide) ani ani - VCV 3s O
nchumuru-banda anI ànɩ BH VCV 1p TSO
kirike (okrika) anI ànɩ́ BH VCV 3s TSO
sibine (somrai) anin -ánín̄ VCVC 1pexc O?
sibine (somrai) Anin -ʌ́nín̄ VCVC 1pexc O?
orig aningi ànı́ŋg(ı̀)- BHB VCVCCV 1p O
mbanja anja ànjá BH VCV 3p SO
mbanza anja ànjá kúı́ ànjá BH VCV 3p SO
linda Anje ə̀njē BM VCCV 3p TSO
ngbugu anje ànjé BH VCCV 3p SOP
buka anje ànjē BM VCV 3p SO
dakpa anje ànjē BM VCV 3p SO
gbi anje ànjē BM VCV 3p SO
gbaga-nord anje ànjē BM VCV 3p SO
gbaga-sud Anje ə̀njē BM VCV 3p SO
hai Anje ə̀njē BM VCV 3p SO
langba anje ànjē BM VCV 3p SO
langbasi anje ànjē BM VCV 3p SO
mbere anje ànjē BM VCV 3p SO
sabanga Anje ə̀njē BM VCV 3p SO
tangbago Anje ə̀njē BM VCV 3p SO
vara Anje ə̀njē BM VCV 3p SO
wojo anje ànjē BM VCV 3p SO
yakpa Anje ə̀njē BM VCV 3p SO
dakpa anje ànjē BM VCV 3p STO
mokilko (mukulu) ann -ànn(ì)- B VCC 3p O
bijogo-kagbaaga (Bubaque) annV annV- - VCCV- 2p O
kemant antA antæ̀- - VCCV 2p OP
bijogo-kagbaaga (Bubaque) antV antV- - VCCV- 1p O
matal anu anu - VCV 1pexc TOP
nyun-gunyaamolo (Tobor) anu -anu- - VCV 2p O
ikwere anU ánʊ̀ HB VCV 2p SOP
vai anu anu VCV 3p SOP
bambara anw ánw H VCC 1p TO
guDe anwu anwu - VCCV 1d TSOP
ngbugu anye àɲé BH VCV 3sL SOP
ibibio anye àɲé BH VCV 3s O
gonja anye àɲé BH VCV 1p TSO
fyer anyi -a-nyí MH VCV 1p O
godie anyI àɲɩ BM VCV 1p TO
godie anyI áɲɩ HM VCV 2p TO
mbanza anza ànzá BH VCV 2p SO
we nord (wobé) ao ao̰ BB VV 1p O
we nord (wobé) ao àò MM VV 2p SO
we nord (wobé) aopU àòpʊ ̀ MMBM VVCV 2p O
we nord (wobé) aopUmE àòpʊm̀ɛ̄ MMBMh VVCVCV 2p O
masa (masana) aQ -aʔ VC 3sf OP
mofu-gudur ar ár H VC 3s O
mofu-gudur ara àrá BH VCV 3s O
ngbugu aRa~aQa àʁā~āʔá BM VCV 1pexc SO
edo are árè, á̰rɛ̰̀ HB VCV 3s OP
boodle (zumbul) Ari ə́ri H VCV 3s TO
kirike (okrika) arI árɩ̀ HB VCV 3sf TSO
kirike (okrika) arI àrɩ́ BH VCV 3pz TSO
jula ari árı́ HH VCV 2p SOP
jula ari arı́ BH VCV 3p SOP
amharique at -at - VC 3sf O
mafa Ata -əta BB VCV 3p O
matal ata ata - VCV 3p TO
mbara ata -at(á) MH VCV 3sf O
podoko (parkwa) atA -atə BB VCV 3p O
giziga sud atang ataŋ - VCVC 3p O
giziga nord atang ataŋ - VCVC 3p O
mbara ati -atí HM VCV 3p O
ngizim atu átû Hd VCV 3sf TO
ngizim atu átû Hd VCV 3sf TO
viemo ave a̰ve - VCV 2p O
giziga nord aw aw - VC 2s O
sibine (somrai) aw -aw VC 3sm O?
sibine (somrai) Aw -ʌw VC 3sm O?
migaama aw -(y)áw H VC 1s O
migaama aw -àw B VC 1s O
migaama aw ́-àw HB VC 1s O
bambara aw áw H VC 2p TO
joola fogny aw aw VC 2s TO
sisaala-pasaale awa àwá BH VCV 1p O
podoko (parkwa) awaka awaka - VCVCV 2s O
podoko (parkwa) awaya awaya - VCVCV 1s O
we nord (wobé) awE àw̰ɛ̰̀̄ MMh VCV 2sf O
we nord (wobé) awE awɛ̰ BB VCV 1p O
we nord (wobé) awE awɛ̰̀̄ BMh VCV 1p O
babole awE àwɛ́ BH VCV 2s TOP
sereer axam -axam - VCVC 1s O
giziga nord ay ay - VC 1s O
sibine (somrai) ay -ay VC 2sf O?
sibine (somrai) Ay -ʌy VC 2sf O?
mokilko (mukulu) ay -áy H VC 1pexc O
ikwere ayI áyɩ̀ HB VCV 1p OP
mokilko (mukulu) ayn -àyn(ì)- B VCC 1pexc O
linda AzA ə̀zə́ BH VCV 1d TSO
ngbugu azA àzə́ BH VCV 1pinc SOP
buka azA àzə́ BH VCV 1pinc SO
dakpa aza àzá BH VCV 1pinc SO
gbaga-sud AzA ə̀zə́ BH VCV 1pinc SO
hai AzA ə̀zə́ BH VCV 1pinc SO
langbasi azA àzə̄ BM VCV 1pinc SO
mbere azA àzə́ BH VCV 1pinc SO
sabanga AzA ə̀zə́ BH VCV 1pinc SO
vara AzA ə̀zə́ BH VCV 1pinc SO
wojo azA àzə̄ BM VCV 1pinc SO
yakpa AzA ə̀zə́ BH VCV 1pinc SO
dakpa azA àzɪ̄ BM VCV 1p TSO
gbi aze àzē BM VCV 1pinc SO
dagara lobr b b ́ H C 2s O
nkengo b -b- C 3p O
linda bA bə̀ B CV 2s SO
bongo ba bá H CV 3sm TOP
BANTU COMMUN ba *ba B CV 3p O
samba leko bA bə́ H CV 1pexc OPS1
samba leko bA bə̀ B CV 3p OS1
balante-fca (ganja) ba bā M CV 3p OP
bedik Ba -ɓá H CV 1p O
attié ba bá H CV 3p TOP
buka bA bə̀ B CV 2s SO
gbaga-sud bA bə̀ B CV 2s SO
hai bA bə̀ B CV 2s SO
mbere BA ɓə̀ B CV 2s SO
ngao bA bə̀ B CV 2s SO
sabanga bA bə̀ B CV 2s SO
tangbago bA bə̀ B CV 2s SO
yakpa bA bə̀ B CV 2s SO
yangere bA bə̀ B CV 2s SO
konzime ba bǎ BH CV 3p O
hanga ba ba - CV 3pa SOP
mampruli ba ba - CV 3pa SPO
matuumbi ba ba CV 3s SO
sotho sud ba bá- H CV 3p SO
venda Ba vha- CV 3p SO
tswana ba ba CV 3p SO
kisikongo ba -(b)à- B CV 3p O
bushoong ba -ba- CV 3p O
gweno Ba -ßá- H CV 3p O
laari ba -bà- B CV 3p O
oroko-mbonge ba -bá- H CV 3p O
mituku ba -bá- H CV 3p O
doko ba -bá- H CV 3p O
holoholo ba -ba- ́ H CV 3p O
ciluba ba -ba- CV 3p O
lengola Ba -ɓá- H CV 3p O
gwari Ba ɓa M CV 3p SOP
fyem ba -bá H CV 3p O
bafia BA-O ɓʌ́-ɔ́ HH CV 3p OT
balante-fca (ganja) baa bāā MM CVV 1p SO
balante-fca (ganja) baa baā BM CVV 2p SO
lokaa baa bǎ: m CVV 2p O
vagala (bole) baabuu baabuu - CVVCVV 3p TO
degema BAAw ɓə́ə̄w HM CVVC 3p TOP
degema Baaw ɓáāw HM CVVC 3p OP
konzime bab báb H CVC 3pi SO
lega-beya babo bábo CVCV 3p TO
kare Bai ɓàı́ CVV 2p O
mankanya baka baka - CVCV 3p OP
nchumuru-banda bam bam H CVC 3p O
gurene (frafra) bama bama - CVCV 3p TO
nchumuru-bejamso-grubi bame bámḛ́ HH CVCV 3p TSOP
nchumuru-banda bamU bamʊ HH CVCV 3p TO
samba leko bAn bə̂n MB CVC 3sL OPS1
samba leko bAn bə̂n HB CVC 1pinc OP
jaad (badiaranke) bAn bən - CVC 3p OS1
samba leko bAnA bə̄nə́ MH CVCV 3pL OP
gurene (frafra) bana bana - CVCV 3p TO
babole bango bá!ngó H!H CVCV 3p TOP
bedja (bedawi) barE barɛ́ BH CVCV 3pm TO
bedja (bedawi) barE batɛ́ BH CVCV 3pf TO
bedja (bedawi) barEk barɛ́k BH CVCVC 2pm TO
bedja (bedawi) barEk batɛ́k BH CVCVC 2pf TO
bedja (bedawi) baro baró BH CVCV 3sm TO
bedja (bedawi) baro bató BH CVCV 3sf TO
bedja (bedawi) barok barók BH CVCVC 2sm TO
bedja (bedawi) barok batók BH CVCVC 2sf TO
gimira batn bat ̓n BM CVCC 3sL OP
gimira batn bat ̓n BM CVCC 3pL OP
peul (pulaar) Be ɓe - CV 3p SO
bedik BE -ɓɛ́ H CV 3p O
dagara lobr bE bɛ́ H CV 3p O
lyele be be - CV 3p SO
konzime be bé H CV 3p SO
baule be be - CV 3p TSOP
lorhon bE - CV 1p O
lorhon bE - CV 2p O
mbembe, cross river bE - CV 3p TO
ikwere bE bɛ́ H CV 3p TSOP
abron bE bɛ̀ B CV 3p O
agni sanvi bE bɛ́ H CV 3p TO
krobu be bé H CV 2p O
lokaa bE bɛ́ H CV 3p O
cebaara be be M CV 3p SOP
baatonum bEE bɛ̀ɛ́ BH CVV 2p TO
basaa Bee ɓee B CVV 2p O
mambila bel bel - CVC 1pexc Tso
mambila bele bele - CVCV 1d TSOP
dogon (tomo kan) beli beli CVCV 1p O
nalu bEm bɛm - CVC 3pa O
konzime ben bén H CVC 3p O
mambila ben ben - CVC 2d TSOP
limba est bena bena - CVCV 2p O
mambila bene bene - CVCV 2p TSOP
gonja benye bèɲé BH CVCV 2p TSO
basaa Bes ɓěs m CVC 1p O
dogon (toro-so) bey béy - CVC 3p O
dogon (toro-so) bey béy H CVC 3p O
teen bI - CV 1p SO
kulango (Bouna) bI - CV 1p SO
kulango (Bouna) bi bi - CV 1p O
bedik Bi -ɓí H CV 3p O
basari Bi -ɓì B CV 3p O
gola BI ßɩ - CV 1p OP
mende bi bı́ H CV 2s SOP
makaa bi bı́ H CV 2p SO
mbum Bi Vı́ H CV 2p SO
fur bi bı̀-(...-Nò) B CV 2p O
bassari (ntcham) bi -bı̀ B CV 3p O
sinasha (boro) bii bı́ı́ H CVV 3sm SO
sinasha (boro) bii bii B CVV 3sf SO
konzime bIn bɩn B CVC 2p SO
konzime bIn bɩn ɲɩɛ B CVC 2p SO
limba est binde binde - CVCV 3p TSO
babole bine bı́!né H!H CVCV 2p TOP
lega-beya binywe bɪ́ɲwé CVCCV 2p TO
konzime bIs bɩ̌s BH CVC 1p SO
konzime bIs bɩ̌s ɲɩɛ BH CVC 1p SO
babole bise bı́!sé H!H CVCV 1p TOP
bafia Bisi ɓɪ̀sɪ́ BH CVCV 2p OT
lega-beya biswe bɪ́swé CVCCV 1p TO
nalu bit bit - CVC 1p O
biafada bo -bo - CV 1p O
basari BO -ɓɔ̀ B CV 1p O
vara bo bò B CV 2s SO
lorhon bO - CV 3pa O
mambila bO - CV 3p TSO
siwu (akpafu) bo bō M CV 1p SOP
alladian bO bɔ̀ B CV 1p O
krobu bo bó H CV 2s O
basaa BO ɓɔ́ H CV 3p O
lega-beya bo bo CV 3d TO
kele bO -bɔ́-̀ HB CV 3p O
jur modo bo bò B CV 3sm TSOP
dogon (tomo kan) boli boli CVCV 3p O
gonja bomo bòmò BB CVCV 3pa TO
jaad (badiaranke) bon bon - CVC 1p SO
mbembe, cross river bOnga bɔŋa - CVCV 2p TO
sinasha (boro) boo boo B CVV 3p SO
kapsiki Bu ɓu B CV 1d O
tchamba-daka bu bú H CV 2p O
tchamba-daka bu bú H CV 3p O
jur-beli modo bu B CV 3sm TO
attié bu bū M CV 2s TOP
sekpele bu bu - CV 1p O
mambila bu bu - CV 3s TSO
mampruli bu bu - CV 3sz O
vili bu bú H CV 3p O
mankanya bukal bukal - CVCVC 3p TO
joola fogny bukO bukɔ CVCV 3p TO
manjaku-Bassarel bukul bukul - CVCVC 3p TO
kapsiki Bumu ɓumú BH CVCV 1pinc O
cefo buo buò B CVV 2p SO
dogon (tomo kan) bwaa bwaa CVV 3p O
tunen bwAbu bwə́bú H CVVCV 3p OT
tunen bwAnu bwə̀nú BH CVCV 2p O
tunen bwAsu bwə̀sú BH CVCV 1p O
makaa bwo bwó H CCV 3p SO
dogon (tomo kan) byaa byaa CVV 1p O
sha c -c - C 2sf O
dangaleat ca -tya M CV 3sf O
dangaleat ca -(gì)tyà B CV 3sf O
dangaleat ca -tyà B CV 3sf O
migaama ca -cá H CV 3sf O
migaama ca -cà B CV 3sf O
migaama ca -ácà HcB CV 3sf O
dakpa ca ca - CV 3s SO
mbanja ca ca - CV 3s SO
mbanza ca ca - CV 3s SO
vara ca cà B CV 3s SO
dakpa ca cā M CV 3s OP
mazera ca B CV 3sf O
zina cA cə́ H CV 3sf O
daffo can cán H CVC 1p O
daffo can can M CVC 1p O
linda ce B CV 3sa SO
ngbugu ce ce - CV 3sa SO
buka ce cè B CV 3s SO
gbaga-nord ce cè B CV 3s SO
hai ce cè B CV 3s SO
langba ce cè B CV 3s SO
langbasi ce cè B CV 3s SO
wojo ce cè B CV 3s SO
yakpa ce cè B CV 3s SO
yangere ce cè B CV 3s SO
gwari ce ce M CV 3sz SOP
daajo cee céé HH CVV 3sf TO
guDe ci ci - CV 3sm TSOP
ngizim ci cì B CV 2sm TOP
pero ci -cì B CV 2sf TSPOR
ngizim ci cì B CV 2sm TO
ngizim ci d CV 3sm O
ngizim ci cì B CV 2sm OPR
daffo cin cín H CVC 1d O
daffo cin cin M CVC 1d O
kulere cin -cin M CVC 1s O
bidiya (bidiyo) co -co M CV 3p O
dangaleat co -tyo M CV 3p O
dangaleat co -(gì)tyò B CV 3p O
dangaleat co -tyò B CV 3p O
pero cu -cù B CV 3p POR
tumak d d - C 3sf O
sar dA -də́ H -CV 3p OP
mbay dA -də́ H -CV 3p OP
kapsiki Da ɗá H CV 1s O
margi Da -ɗà B CV 1s O
lamang Da -ɗà B CV 2s O
margi Da ɗà B CV 1s O
hdi (hide) Da ɗa - CV 1s O
bili (buli) dA də́ H CV 3s O
angas (ngas) Da *ɗa - CV 3sL TSOP
sibine (somrai) dA -də CV 3sf O?
kwami da -dá H CV 3sf O
kwami da -dà B CV 3sf O
ditammari da da - CV 2s O
afade dA CV 3sf O
buduma dA CV 3sf O
malgbe dA CV 3sf O
maslam dA CV 3sf O
mazera Da ɗà B CV 1s O
mpade dA CV 3sf O
zina dA də̀ B CV 3sm O
cala (chala) daa -dáà HB CVV 1p O
dilo daa -dáà HB CVV 1p O
kasem dAba də́bà̰ HB CVCV 1p TO
nuni (Leo) dAba dəba - CVCV 1p O
kasem dAbang də́bàŋ HB CVCVC 1p TO
tem DaI ɖá-ɩ́ HH CVV 1p O
buduma dan -dan - CVC 3p O
afade dan dan CVC 3p O
buduma dan dan CVC 3p O
malgbe dan dan CVC 3p O
maslam dan dan CVC 3p O
mpade dan dan CVC 3p O
mser dar ɗar CVC 3sf O
ngambay de -dé H -CV 3p OP
ngambay de -dé H -CV 3p OP
kaba deme de B CV 1pexc O
kaba tiye de dē M CV 1pexc O
kaba tiye de B CV 1pexc O
kaba tiye de H CV 1pexc O
kaba na de B CV 1pexc O
bejond de H CV 3p OP
sime de B CV 1pexc O
kenga De -ɗē M CV 3p O
kabba de -dé H CV 3p OP
kaba deme de -dè B CV 1pexc O
kaba kulfa dege dègē BM CVCV 1pexc O
sereer den den - CVC 3p TPO
kenga Den -ɗēn M CVC 3p O
mpade den den CVC 3p O
gula sara De~ge ɖe~ge - CV 3p O
ndut Di -ɗi - CV 3s OP
ndut Di ɗi - CV 3s OPT
palor Di ɗi, ri, ni, li - CV 3s O
munjuk (dial. vulum) Di ɗí H CV 3sf O
munjuk (dial. vulum) Di ɗí H CV 3p O
guruntum-mbaaru di di M CV 3s O
nyamzak (langas) di di M CV 3s O
mubi di dì B CV 3sf SO
musgum (musgu) Di -ɗi - CV 3p OP
musgum (musgu) Di -ɗi - CV 3sf OP
munjuk de Pouss Di -ɗi - CV 3p OP
gera Di ɗì B CV 3sf O
ditammari di di - CV 2p TSO
mundu di dī M CV 3s OP
mampruli di - CV 3sz O
taita (dawida) Di ɗi- CV 1p SO
palor Do ɗo, ro, no, lo - CV 2s O
kwami do -dó H CV 3sf O
moore dodud do-dud - CVCVC 1p O
ndut DOh ɗOh/roh - CVC 2s OP
ndut DOn ɗOn - CVC 2p OPT
palor Don ɗon, ron, non, lon - CVC 2p O
lele du du M CV 3sf O
lele du bú-dú H CV 3sf O
dangaleat du -du M CV 1s O
dangaleat du -(gì)dù B CV 1s O
dangaleat du -dù B CV 1s O
bago DU ɖʊ - CV 1p O
kabiye DU ɖʊ́ H CV 1p SO
ega DU nɔ́ H CV 1s O
rombo sud Du ɗu- CV 1p SO
angas (ngas) Dun *ɗun - CVC 3pL O
angas (ngas) Dyi *ɗyi - CV 3sL TSOP
zande e é H V 3pz O
gula koto e e - V 3p O
ngambay e H -V 3s OP
ngambay e H -V 3s OP
bejond e é H V 3s OP
gula zura E ɛ́ H V 3p OP
tobanga e B V 2sf OP
bidiya (bidiyo) e -e M V 3sm O
dilo E - V 2p O
pana e e - V 1p SO
sisaala-pasaale e ḛ̀ B V 1s O
sisaala-pasaale e è B V 2s O
dogose e e - V 2p PO
nafaanra e e - V 2p SO
phwi e e - V 2s O
biafada e -e - V 2s OP
basari E -ɛ́ H V 1s O
nalu E ɛ - V 2s O
yoruba E ɛ - V 2s O
songhay (Humburi senni) e è B V 1s SOP
gouro e M V 3s SO
ibibio e è- B V 3s O
ibibio e è- B V 3p O
ewe e B V 3s O
gen (gen-gbe) E B V 3s O
jaad (badiaranke) e -ḛ - V 2s OP
hun-saare e H V 3p SOP
edo E ↓ɛ̰́ H V 2s O
ligbi e H V 2s SO
ligbi E ɛ́ H V 2s SOP
ligbi E ɛ̀ B V 3s SOP
lorhon e - V 3s O
mbembe, cross river E - V 3s O
nupe-tako e HB V 2p OP
avikam E -è / -ɛ̀ B V 3s O
makaa E ɛ̀- B V 3s O
mazera e è B C 1s O
bambara e é H V 2s TO
lokaa E ɛ̀ B V 3s O
kabba e H V 3s OP
yoruba E M V 2s OP
jalonke e e V 3p TSOP
jula e é H V 2s SOP
doko E ɛ́ H V 2s TO
obolo ebOt èbɔ́t BH VCVC 3p TO
moore edla edla - VCCV 1p O
gbaya-kara-Bodoe EE -(y)ɛ́ɛ́ HH VV 1p O
migaama ee -(y)ée H VV 3sm O
migaama ee -èe BM VV 3sm O
migaama ee ́-èe (> -éè) HB VV 3sm O
buy (kobiana) Ee Ee - VV 1s O
buy (kobiana) ee ee - VV 2s O
gban (gagu) EE ɛ̀ɛ̀ BB VV 2s TSOP
kwakum EE -ɛ̀ɛ̀ B VV 1s O
biafada een -een - VC 2p O
nyun-gunyaamolo (Tobor) eeniin -eeniin- - VVCVVC 3p O
gbaya-kara-Bodoe ei éí HH VV 3si O
babole Ei ɛ̀ı́ BH VV 3s TOP
obolo eji èjı̀ BB VCV 1p TO
muyang ekwAle ekwəle - VCVCV 2p O
kulere eky -eky M VCC 2sf O
muyang ele ele - VCV 1pexc TO
dogon (tomo kan) eli eli VCV 2p O
obolo ema èmâ BHB VCV 3p TO
uldeme (wuzlam) eme ēmē MM VCV 1p OP
dogon (toro-so) emey èmey - VCVC 1p O
dogon (toro-so) emey èmey B- VCVC 1p O
obolo emi èmı̀ BB VCV 1s TO
moore emla emla - VCCV 1s O
mada (maDa) emne émne HB VCCV 1pinc TO
agni sanvi EmO ɛ́:mɔ́ HH VCV 2p TSO
cherepon (chrepong) EmU ɛ̀mʊ̀ BB VCV 3p TOP
peul (pulaar) en en - VC 1pinc SO
daffo en -en M VC 1s O
jaad (badiaranke) eN -eN - VC 2s OP
jaad (badiaranke) en en - VC 2s O
gurene (frafra) en en - VC 3sa O
gurene (frafra) en en - VC 3pa O
gurene (frafra) ena ena - VCV 3s TO
damot ene ene - VCV 1p OP
morokodo-nyamusa EnE ɛnɛ - VCV 2p TO
migaama eng -(y)êŋ d VC 1d O
migaama eng -(y)éŋ H VC 1d O
migaama eng -(y)éŋ H VC 1d O
migaama eng -èŋ B VC 1d O
migaama eng ́-èŋ HB VC 1d O
migaama eng ́-èŋ HB VC 1pinc O
gurene (frafra) enga eŋa - VCV 3s TO
cherepon (chrepong) EnI ɛ̀nɩ́ BH VCV 1p TSOP
cherepon (chrepong) EnI ɛ̀nɩ́↓ BHd VCV 2p TSOP
degema eni enı́ BH VCV 1p TO
mada (maDa) enile énile HBB VCVCV 1pexc TO
akan (asante) Eno ɛno - VCV 3sz O
akan (asante) Eno(nom) ɛno(nom) - VCV 3pz O
quara entA entæ - VCCV 2p OP
damot ente ente - VCCV 2p OP
damot entuu entuu - VCCVV 2p OP
awiya entuu entuu - VCCVV 2p OP
jaad (badiaranke) enu -enṵ - VCV 2p O
jaad (badiaranke) enuN -enuN - VCVC 2p OP
awiya enuu enuu - VCVV 1p OP
awiya eNuu eṇuu - VCVV 1p OP
dangaleat eny -eny M VC 2sm O
obolo enyi èɲı̀ BB VCV 2p TO
awiya eQaa eʔaa - VCVV 1s OP
edo Ere ɛ́rè, ɛ̰́rɛ̰̀ HB VCV 3s OP
daffo esh -esh M VC 2sf O
kulere esh -esh M VC 3sm O
daffo et -et M VC 3sf O
wolaytta eta eta - VCV 3p O
kusaal ete été HH VCV 1p O
mbara eti -etí MH VCV 3p O
pa'a etla -etla MM VCV 3sf O
pa'a etli -etli MM VCV 3p O
sisaala-pasaale ewa èwá BH VCV 2p O
mundu Ewo (ɛ́)wō HM VCV 3p OP
dangaleat ey -èy B VC 3sm O
dogon (toro-so) ey éy - VC 2p O
masa (masana) ey -ey VC 1pinc OP
dogon (toro-so) ey éy H VC 2p O
kusaal eya éya HB VCV 2p O
gurene (frafra) f f - C 2s O
kusaal f (é)f H C 2s O
miya fA -fə M CV 2sm PO
sekpele fA - CV 2s O
abé (abbey) fA fə̄ M CV 2s O
zina fA fə́ H CV 1s O
ngiti faka fà̄kà BMB CVCV 1pexc O
sua fAn fən - CVC 3s O
gwari fe fye M CV 2p SOP
jan fi fi - CV 2s SO
lobiri fi fi - CV 2s O
nyun-jaaxet fi fi - CV 2s OP
nyun-gunyaamolo (Tobor) fi fi - CV 2s TO
ibibio fien fı́èn HB CVVC 2s O
ngiti fIkI fɪ̀̄kɪ̀ BMB CVCV 3pL O
ngiti fIna fɪ̄̀nà BMB CVCV 3sL O
ngiti fInda fɪ̄̀ndà BMB CVCV 3sL O
ngiti fIyO fɪ̀̄yɔ̀ BMB CVCV 3pL O
buli fo fo - CV 2s O
nootre fo fo - CV 2s SO
kusaal fo (é)fo H CV 2s O
bwamu fo d CV 2s O
sua fo fo - CV 3s OP
gonja fo fó H CV 2s TSOP
sele fO B CV 2s O
sua fOa fɔa - CVV 3s O
afade fto fto CCV 2sf O
maslam fto fto CCV 2sf O
konni fu fu - CV 2s SO
dagara wulé fu fú H CV 2s O
birifor (malba) fu fu - CV 2s SO
abidji fu -fú H CV 2s O
dagara lobr fU fʊ́ H CV 2s O
nchumuru-banda fU H CV 2s TO
nchumuru-bejamso-grubi fU fʊ́ H CV 2s TOP
gweno fu -fú- H CV 1p O
ngiti fUkU fʊ̀̄kʊ̀ BMB CVCV 2p O
ndut fUn fUn - CVC 1pexc OPT
palor fUn fUn - CVC 1pexc SOP
tumak g g - C 3p O
galambu g -g- - C 2sm O
zulgwa (zulgo) ga ga - CV 1s O
bili (buli) gA gə́ M CV 2s O
jur-beli gweri ga ga - CV 3p OP
morokodo-nyamusa ga ga - CV 3p O
sibine (somrai) gA -gə CV 3p O?
bidiya (bidiyo) ga -ga M CV 3sm O
dangaleat ga -ga M CV 3sm O
dangaleat ga -(gì)gà B CV 3sm O
dangaleat ga -gà B CV 3sm O
kwami ga -gá H CV 2sm O
kwami ga -gà B CV 2sm O
ngizim gaa -gâa dM CV 1s OPR
kwama gaa gaa CVV 1s O
buduma gAm -gəm - CVC 2sf O
buduma gAm gəm CVC 2sf O
matal gAme gəme - CVCV 1pinc O
nyamzak (langas) gAn gən M CVC 2p O
sha gAn -gən M CVC 1d O
afade gAn gən CVC 2sm O
malgbe gAn gən CVC 2sm O
maslam gAn gən CVC 2sm O
tobanga gAng -gə̀ŋ B CVC 2p O
bidiya (bidiyo) gang -gaŋ̀ MB CVC 2sf O
gula sara gAze gəze - CVCV 1pinc O
jur-beli sopi gE - CV 3p TSOP
jur-beli (beli de Bahri Girinti) gE - CV 2p O
lele ge ge M CV 3p O
lele ge bé-gé H CV 3p O
tobanga ge -gè B CV 3p O
kwami ge -gè B CV 2sm O
gimira gen gen M CVC 3sf TSOP
angas (ngas) gha ɣā M CV 2sm TO
miya ghAm -ghəm M CVC 2sf PO
aghem ghaQ ghàʔ ́ BH CVC 1pexc SO
aghem ghE ghɛ̀ ́ BH CV 2p SO
aghem ghe ́ghé HH CV 3p SO
aghem ghe ́ghé HH CV 3sL O
nyamzak (langas) gi gi M CV 2s O
jur-beli sopi gi gi - CV 2s O
jur-beli (beli de Bahri Girinti) gi gi - CV 2s OP
lele gi gi M CV 2sm SO
lele gi bí-gí H CV 2sm O
bili (buli) ginAn gínə́n HH CVCVC 2p O
bidiya (bidiyo) ging -giŋ̀ MB CVC 2sm O
kwami go -gó H CV 2sm O
konzime go go B CV 2s SO
lorhon gO - CV 2s O
tsogo Go -ɣó- H CV 2s O
vove (pove) Go -ɣó- H CV 2s O
tswana go go CV 2s O
buduma goi goi - CVV 2p O
konzime gon gǒn BH CVC 2s O
buduma gu -gu - CV 2sm O
guruntum-mbaaru gu gu M CV 2s O
guruntum-mbaaru gu gu M CV 2p O
bidiya (bidiyo) gu -gu M CV 3p O
dangaleat gu -gu M CV 3p O
dangaleat gu -(gù)gù B CV 3p O
dangaleat gu -gù B CV 3p O
teen gU - CV 2s O
ega GU ɣɔ́ H CV 2s O
gitonga Gu ɣu- CV 2s O
buduma gu gu CV 2sm O
bidiya (bidiyo) gung -guŋ̀ MB CVC 2p O
matal gV gV - CV 1s O
galambu gw -gw- - CC 2p O
otoro gw gw- C 3s O
sua gwAn gwən - CCVC 3p O
angas (ngas) gwar *gwar - CVC 3sL TOP
buduma gway gway CCVC 2p O
kwakum gwE gwɛ̀ B CV 2s TO
sha gyan -gyan M CCVC 1pinc O
amharique h -h - C 2sm OP
sha h -h - C 2sm O
mupun ha ha M CV 2sm OT
daffo ha ha M CV 2sm O
sherbro ha ha̰ - CV 3p SOP
attié ha hā̰ M CV 1p TOP
attié ha há̰ H CV 1p TOP
gimira ha ha B CV 2sf TSOP
bofi ha B CV 3s O
kwama haall haall CVVCC 3sm O
kwama haaPP haap̓p̓ CVVCC 3sf O
tupuri haara hààrâ bbB CVVCV 3p O
bofi ham hām M CVC 1s O
bele hangu -haŋú MH CVCV 3p O
bongo hE hɛ́ H CV 2p TOP
dullay (harso) he -he- - CV 2s O
bongo hE - CV 2p SOP
jur-beli gweri he he - CV 2p O
kanakuru (dera) he H CV 2sm O
bedja (bedawi) heeb heeb - CVVC 1s O
tupuri hene hènê bB CVCV 3s O
bedja (bedawi) hEnen hɛnén BH CVCVC 1p TSO
sherbro hi hḭ - CV 1p OP
gitonga hi h(i)- CV 1p SO
daba hikwang hi.kwaŋ - CVCCVC 1pinc TO
daba hin hin - CVC 2p TO
tampulma hIn hɩ́n - CVC 2s TO
mmani hin hin - CVC 1p TOP
dullay (harso) ho -ho- - CV 2s O
daba ho ho - CV 2s TO
koromfe hO hɔ̰ - CV 1p O
gwari ho ho M CV 2s SOP
bedja (bedawi) hok -hok - CVC 2s O
bedja (bedawi) hokna -hokna - CVCCV 2p O
gurene (frafra) hom hom - CVC 2s TO
bedja (bedawi) hon -hon - CVC 1p O
bedja (bedawi) hos -hos - CVC 3s O
bedja (bedawi) hosna hosna - CVCCV 3p O
abron hU hɷ̰̀ B CV 2p O
doko hu hú H CV 2p TO
daffo hun hun M CVC 2p O
bele hungu -huŋú MH CVCV 3p O
dullay (harso) hunna -hun-na- - CVCCV 2p O
dullay (harso) huno -huno- - CVCV 2p O
kwama huun huun CVVC 3p O
bongo h[o] h[ó] H CV 3sf TOPS1
bongo i H V 2s OS1/3
gula koto i i - V 2s O
gula mere i i - V 2s O
gula sara i i - V 2s O
ndut i -i - V 3s OP
ngambay i -í H -V 2s OP
ngambay i -ī M -V 2s O
sar i -í H -V 2s O
sar i -ī M -V 2s O
mbay i M V 2s O
ndoka i M V 2s TOP
kaba deme i M V 2s O
kaba tiye i M V 2s SO
kaba tiye i B V 2s O
munjuk (dial. vulum) i H V 1pexc O
uldeme (wuzlam) i M V 1s OP
lamang i -ì(y) B V 1s O
giziga sud i i - V 1s O
tchamba-daka i H V 3sL SO
sereer i i...-u - V 1p O
joola kasa i i - V 2s O
joola kwaatay i -i- - V 2s OP
bejond i M V 2s O
barma (baguirmien) i i - V 2s TSO
sime i M V 2s TO
kenga i -ī M V 2s O
gula zura i H V 2s OP
bongo i i - V 2s OP
jur-beli modo i í̧ H V 2s O
jur-beli-molo i i - V 2s O
jur-beli lori i i - V 2s O
morokodo i i - V 2s OP
morokodo-nyamusa i i - V 2s O
tobanga i -i h V 3sm O
sibine (somrai) i -i V 2sf O?
tumak i i M V 2sf O
migaama i -(í)ì B V 3p O
migaama i -áì (> -ây) HB V 3p O
gidar i i - V 3p O
lame (zime) i -í H V 2p O
pa'a i -i M V 3sm O
nootre i i - V 2p SO
hanga i i - V 2p O
mampruli i i - V 2s O
gurmancema I ɩ̀ B V 2p O
yom (pila) i i - V 2p SO
sisaala-pasaale i i - V 2s SO
teen I ɩ - V 2p SO
phwi i ɩ - V 2s O
basari i -ì B V 2s O
gban (gagu) i ḭ̀ B V 1s TSOP
songhay (Humburi senni) i B V 3p SOP
gouro i M V 2s SO
ibibio i ı̀- B V 1p SO
ibibio i ı̀- B V 2p O
godie I ɩ M V 3pz SOP
baule i i - V 3s OP
ikwere I ɩ́ H V 2s OP
ikwere I ɩ̀ B V 2s O
kirike (okrika) i ı́(y) H V 2s SOP
kirike (okrika) i ı̀(y) B V 1s OP
toura i ı̄ M V 2s TO
we nord (wobé) I ɩ̀ M V 3pi SO
we nord (wobé) I ɩ̀̄ Mh V 3pi O
ebrié I ı̀ B V 3s O
gola i V 2p OP
orig i ø ~ ı́- H C 3s O
bambara i ı́ H V 2s SO
joola kasa esuulaalu i -i V 2s OP
joola banjal i -i V 2s OP
joola fogny i -i V 2s OP
kabba i -ı́ H V 2s OP
kabba i -ı̄ M V 2s OP
vai i i V 2s SOP
jalonke i i V 2s TSOP
soninke i ı́ H V 3p OP
jula i ı́ H V 2s SOP
kele i -i- B V 1s O
lengola i -i- B V 1s O
niellim i ı́ H V 1pexc SOP
niellim i ı̀ B V 1pinc SOP
niellim i ı́ H V 2p SOP
kaba deme i -ı̄ M V 2s O
vagala (bole) iabuu iabuu - VVCVV 2p TO
vagala (bole) ibuu -ibuu - VCVV 2s O
mokilko (mukulu) iC -íC- HC VC 2sf O
mokilko (mukulu) iC -íC- HC VC 3sm O
mokilko (mukulu) iC -íC- HC VC 3sf O
somali idin -idin - VCVC 2p O
ngiti idu idù MB VCV 1s O
fur ie ı̀è-...-èN BB-B VV 3p TO
fur Ie ı̀è BB VV 3s O
fur ie ı̀è-...-Nà BB VV 3p O
kulere igin -ḭgin MM VCVC 1d O
somali ii -ii - VV 1s O
guDe ii ii - VV 1s TSOP
kenga ii -ì(ī) BM VV 2s O
migaama ii -íi HM VV 3p O
mbara ii -í/íi H VV 1pexc O
sisaala-pasaale ii ii - VV 2s TO
buy (kobiana) Ii Ii - VV 2s O
joola fogny ii -ii VV 3p OP
fyem ii -ii B VV 3s O
kwama iik iik VVC 2s O
joola kasa esuulaalu iil -iil VVC 3p OP
joola kwaatay iin -iin- - VVC 3p OP
munjuk (dial. vulum) iini ííní HHH VVCV 1pexc O
kulere ijan -ḭgyan MM VCVC 1pinc O
jur-beli lori ijE ijɛ - VCV 3p O
otoro ijE -ijɛ VCV 1p O
otoro iji -iji- VCV 1p O
zulgwa (zulgo) ik ik - VC 2s O
joola kasa il il - VC 3p O
joola banjal il -il VC 3p OP
joola fogny il -il VC 3p OP
moore ila ila - VCV 2p O
baga sitemu im -im - VC 1s O
gola im im VC 1s O
edo ima ı́mà HB VCV 1p OP
ngiti Ima (ɪ)ma MM VCV 1s TSO
ngiti Ima (ɪ̀)mà̄ BBM VCV 1pexc TSO
sereer in -in - VC 3s O
sereer in in - VC 1p TPO
dangaleat in -in- M VC 1s O
fyer in -ín H VC 1s OP
fyer in -ìn B VC 1s O
pa'a in -in M VC 2sf O
pa'a in -in M VC 1p O
manjaku-Bassarel in in - VC 1s O
dime in in- - VC 2s OP
guDe inA inə - VCV 1pexc TSOP
pa'a ina -ina(nì) MM(B) VCV 2p O
dangaleat inco -inytyò MB VCV 3p O
manjaku-Bassarel ind ind - VC 2p TS1O
ngiti IndU ɪndʊ̀ MB VCV 2s O
winye InE ɩnɛ - VCV 2s O
lele ing M VC 1s O
mokilko (mukulu) ing -íŋ H VC 1pinc O
fyem ing -iŋ B VC 1s O
hdi (hide) ingi iŋi - VCV 1p O
otoro ingi -iŋi VCV 1s O
kulere ini -ini MM VCV 1pexc O
kirike (okrika) ini ı̀nı́ BH VCV 3pa TSO
daajo ining ~ ininngi ìnìŋ ~ ìnìŋgí BBH VCVC 2s TO
manjaku-Bassarel inja inja - VCV 1pinc TO
joola fogny injE injɛ VCV 1s TO
dangaleat inji -inydyì MB VCV 3sm O
manjaku-Bassarel injI injî - VCV 1s TO
mokilko (mukulu) inn -ìnn(ì)- B VCC 1pinc O
dullay (harso) inna -in-na- - VCCV 1p O
lega-beya inne ɪnne VCCV 1s O
dullay (harso) ino -ino - VCV 1p O
bilin intaa intaa - VCCVV 2p O
wolaytta intena intena - VCCVCV 2p O
dangaleat inti -íntí HH VCV 3sf O
barma (baguirmien) iny - VC 3s O
kenga iny -īɲ M VC 3s O
dangaleat iny -iny- M VC 2sm OS1
kenga inya -íɲ(à) HB VCV 3s OP
ngiti InyI (ɪ)ɲɪ MM VCV 2s TSO
ngiti InyI (ɪ̀)ɲɪ̀̄ BBM VCV 2p TSO
lega-beya inywe ɪ́ɲwé VCCV 2d TO
songhay (Humburi senni) ir ír̀ HB VC 1p SOP
edo ira ı́rà̰ HB VCV 3p TOP
daffo is -is M VC 3sm O
daffo is -is M VC 3p O
fyer is -is M VC 3sm OP
fyer is -ìs B VC 3sm O
dime is is- - VC 1s OP
kasele (akaselem) ise isḛ́ BH VCV 2s TO
fyer ish -ísh H VC 2sf OP
fyer ish -ìsh B VC 2sf O
lega-beya iswe ɪ́swé VCCV 1d TO
fyer it -ít H VC 3sf OP
fyer it -ìt B VC 3sf O
sinasha (boro) it ı́t H VC 2p PO
gimira its its H VC 3pm TSOP
gimira itsaykn itsayk ̓n HBM VCVCCC 3p TSOP
daajo iwe íwè HB VCV 2p TO
lele iy iy M VC 3sm OP
malgwa (wandala) iy -iy- B VC 1s O
wandala iyA iyə - VCV 1s O
ngiti IyaDiya ɪ́yàɗı́yà HBHB VCVCVCV 3s TSO
ngiti IyaDiya ɪ́yàɗı́yà tɔ̀ HBHB-B VCVCVCV 3s O
mafa iye -iye BB VCV 1s O
ndut iyEn iyɛn - VCVC 1p OP
ngizim iyu íyû Hd VCV 1s TO
ngizim iyu ìyû Bd VCV 1s TO
mbay jA jə̀ B CV 1p O
mbay jA jə́ H CV 1p OP
ngizim ja B CV 1pexc TSOP
kwami ja -já H CV 2sf O
kwami ja -jà B CV 2sf O
ngizim ja B CV 1pinc TSO
ngizim ja B CV 1p OPR
bongo jE jɛ́ H CV 1p OP
ndut jE -jɛ - CV 3p OP
kaba deme je B CV 1d O
kaba tiye je jē M CV 1d O
kaba tiye je B CV 1d O
kaba tiye je H CV 1d O
kaba na je B CV 1d O
bejond je B CV 1p O
barma (baguirmien) je je - CV 1p O
barma (baguirmien) je je - CV 3p O
sime je B CV 1d O
kenga je -jē M CV 1pexc O
bongo jE - CV 1p SOP
jur-beli-molo jE - CV 1p TOP
jur-beli-molo JE ƒɛ - CV 2p TO
jur-beli sopi jE - CV 1p TSOP
jur-beli (beli de Wulu) jE - CV 1p TSO
morokodo-nyamusa jE - CV 1p TOP
kwami je -jè B CV 2sf O
abure jE jɛ́ H CV 1p TPO
abron jE jɛ̀ B CV 1p O
agni sanvi jE jɛ́ H CV 1p TO
attié je jé H CV 3sz TOP
kabba je -jé H CV 1p OP
kaba deme je -jè B CV 1d O
kaba tiye jee jéè HB CVV 1pinc OP
kaba kulfa jEEE jɛ́ɛ̀ɛ̄ HBM CVVV 1pinc O
kaba kulfa jege jègē BM CVCV 1d O
kaba na jei jéì HB CVV 1pinc OP
kenga jeki -jēkī MM CVCV 1pinc O
kenga jeki -jèkī BM CVCV 1pinc O
kenga jeni -jèn(ī) BM CVCV 1pexc O
dangaleat ji -dyi M CV 3sm O
dangaleat ji -(gì)dyì B CV 3sm O
dangaleat ji -dyì B CV 3sm O
kanakuru (dera) ji jí H CV 2sf O
kwami ji -jí H CV 2sf O
ega jI jɩ́ H CV 3s O
abure jI jɩ́ H CV 3s TPO
agni sanvi jI jɩ́ H CV 3s TO
avikam ji jı́ H CV 3s O
fur jI jı̀ B CV 2s O
sar jii -jíī HM -CVV 1p OP
kaba deme jii jíī HM CVV 1pinc OP
sime jii jíì HB CVV 1pinc OP
kaba deme jii -jı̀ı́ı̀ BHB CVV 1pinc O
dangaleat jing -dyiŋ M CVC 2sm O
dangaleat jing -(gì)dyìŋ B CVC 2sm O
dangaleat jing -dyìŋ B CVC 2sm O
alladian jO jɔ́ H CV 3p TO
aiki k k- - C- 1p O
glavda k -k- - C 2s O
malgwa (wandala) k -k- - C 2s O
geruma k -k- - C 2sm O
sha k -k - C 2p O
tangale k -k- - C 2sm O
tangale k -k- - C 2p O
nkengo k -k- C 2s O
tira k k- C 3s O
munjuk (dial. vulum) ka ká H CV 2sf O
daba ka ka - CV 1s O
matal ka ka - CV 2s O
boodle (zumbul) kA kə́ H CV 2s TO
chaari (danche) kA M CV 2s O
dekshi (baraza) kA M CV 2s O
guus (sigidi) kA M CV 2s O
tule (tulai) kA M CV 2s O
zaar (bogoro) kA M CV 2s O
zaar (kal) kA M CV 2s O
zaar (marti) kA M CV 2s O
hausa ka *ka - CV 2sm SO
mubi ka ká H CV 2sm SO
mubi ka ká H CV 2p SO
mubi ka B CV 3p SO
glavda ka -ka- - CV 2s O
mofu-gudur ka B CV 2s O
kirfi (giiwo) ka B CV 2sm SO
kirfi (giiwo) ka -ká H CV 2sm O
miya ka -ka M CV 2p OR
gouro ka kā M CV 2p TSO
mampruli ka ka - CV 3sz O
toura ka kā M CV 2p TO
wan ka ka̰ M CV 1pexc TSOP
wan ka kà B CV 1pinc TSOP
zina ka ká H CV 2sf O
dan (blowo) ka kā M CV 2p STOPR
beng ka kā M CV 2p SOT
fur ka B CV 1s O
ngiti ka ka M CV 3s TSO
ngiti ka B CV 3s TSO
ngiti ka ka M CV 3si TSO
ngiti ka ka M CV 3pz TSO
ngiti ka kà tɔ̀ B-B CV 3s O
bole kaa kaa MM CV 2sm O
bole kaa káa HM CV 2sm O
gouro kaa kàà BB CVV 1pinc TSO
buy (kobiana) kaan kàa(n) B CVVC 2p TO
bole kaati káati HMM CVCV 2sm O
peul (pulaar) kam kam - CVC 1s O
ngizim kAm kə̀m B CVC 2sf TO
lagwan (logone) kAm -kəm B CVC 2sf O
ngizim kAm kə̀m B CVC 2sf TO
ngizim kAm kə̀m B CVC 2sf O
ngizim kAm kə̀m B CVC 2sf OPR
nchumuru-bejamso-grubi kAm kə̀m B CVC 3sz O
lagwan (logone) kAm kəm CVC 2sf O
glavda kAmda -kəmda- - CVCV 1p O
guus (sigidi) kAn kə́n H CVC 2p O
zaar (kal) kAn kə́n H CVC 2p O
fyer kan kán H CVC 1p TO
bokkos kan -kan M CVC 1p O
mazera kAn kə̀n B CVC 2sf O
mazera kAn kə̀n B CVC 2p O
mpade kAn kən CVC 2sm O
mser kAn kən CVC 2sm O
guruntum-mbaaru kang kâŋ HB CVC 1p TO
bele kango -kaŋó MH CVCV 2sm O
bele kangu -kaŋú MH CVCV 2p O
zulgwa (zulgo) kar kar - CVC 2s O
zulgwa (zulgo) kArem kərem - CVCVC 2p TOP
guruntum-mbaaru kau kau MM CVV 2p TO
bidiya (bidiyo) ke -ke M CV 2sf O
dangaleat ke -ke M CV 2sf O
dangaleat ke -(gì)kè B CV 2sf O
dangaleat ke -kè B CV 2sf O
yaure kE kɛ́ H CV 2p O
attié kE kɛ́ H CV 3s TOP
mazera ke B CV 2sm O
mbum ke H CV 3s SO
mbum keBake kéɓàké HBH CVCVCV 3s O
chaari (danche) kee kee MM CVV 2p TO
dekshi (baraza) kee kee MM CVV 3p O
tule (tulai) kee kee MM CVV 2p TO
yaure kEE kɛ̀̀ɛ̀ bB CVV 1pinc SOP
dime kee kee - CVV 3p O
aari kem kém - CVC 3p O
dangaleat ken -ken- M CVC 2sf OS1
dime ken ken- - CVC 3p O
gwendele (pelasla) keng keŋ - CVC 2s O
kaba kulfa ki kì B CV 2s O
kaba kulfa ki kī M CV 2s O
kaba na ki kī M CV 2s O
kaba na ki kì B CV 2s O
damot ki ki - CV 2s OP
munjuk (dial. vulum) ki kí H CV 2p O
guDe ki ki - CV 3sf TSOP
boto ki kí H CV 2s O
boto ki kí H CV 2p O
buu (zaranda) ki kí H CV 2s O
zaar (bogoro) ki kí H CV 2p O
zaar (marti) ki ki M CV 2p O
zodi (dott) ki kí H CV 2s TO
hausa ki *ki - CV 2sf SO
mubi ki kí H CV 2sf SO
mbara ki -kí H CV 2p OP
musgum (musgu) ki -ki - CV 2p OP
munjuk de Pouss ki -ki - CV 2p OP
gera ki kì B CV 2sm SO
dime ki ki - CV 3sm OP
fur ki kı̀-(...-Nò) B CV 1p O
masa (masana) ki -ki CV 2p OP
kare ki kı̀ı́ CVV 3p TO
mokilko (mukulu) kiC -kìC- BC CVC 2sm O
mokilko (mukulu) kikk -kìkk- B CVCC 2sm O
dime kiko kiko - CVCV 3sm O
aari kim kı́m - CVC 3sm O
daba kin kin - CVC 1pexc O
mokilko (mukulu) kin -kìn- B CVC 2sf O
dime kin kin- - CVC 3sm O
munjuk (dial. vulum) king kǐŋ m CVC 2p O
buu (zaranda) kini kíni HM CVCV 2p O
kambaata kke -kke CV 2s O
kambaata kkiQne -kki'nne CVCCV 2s OP
kambaata kkiQne -kki'nne CVCCV 2p OP
zande ko kō M CV 3sm SO
dekshi (baraza) ko ko M CV 2p O
zodi (dott) ko ko M CV 2p TO
wolof ko ko - CV 3s O
musgum (musgu) ko -ko - CV 2s OP
pero ko -kò B CV 2sm POR
kirfi (giiwo) ko -ko M CV 2sm O
kirfi (giiwo) ko -kô d CV 2sm O
bole ko kó H CV 2sm O
tangale ko -ko M CV 2sm OP
tangale kO -kɔ M CV 2sm OP
baga sitemu kO -kɔ - CV 3s O
temne kO - CV 3s O
gouro ko kō M CV 1pexc TSO
dime ko ko - CV 3sf OP
toura ko kō M CV 1p TO
dan (blowo) ko kō M CV 1d STOPR
joola fogny kO CV 3p TO
gwari ko kwo M CV 3sz SOP
mundang ko -kó H CV 3s O
mundang kO -kɔ́ H CV 3s O
boodle (zumbul) koi kóì HB CVV 2p O
dime koko koko - CVCV 3sf O
aari kom kó̧(o̧)m - CVC 3sf O
dangaleat kon -kon- M CVC 2p OS1
dime kon kon- - CVC 3sf O
daajo kong kóŋ H CVC 1d TO
bidiya (bidiyo) kong -koŋ M CVC 2p O
dangaleat kong -koŋ M CVC 2p O
dangaleat kong -(gì)kòŋ B CVC 2p O
dangaleat kong -kòŋ B CVC 2p O
daajo koona kóónà HHB CVVCV 1pinc TO
daajo koska kóskà HB CVCCV 1pexc TO
jur-beli modo kpé kpé H CV 2p TO
ngizim kshi kshî d CCV 3p O
ngizim kshi kshî d CCV 3p OPR
BANTU COMMUN ku *ku B CV 2s O
bilin ku ku - CV 2s O
damot ku ku - CV 2s OP
quara ku ku - CV 2s OP
khamir ku ku - CV 2s OP
kemant ku ku- - CV 2s OP
kemant ku ku- - CV 3sf OP
munjuk (dial. vulum) ku kú H CV 2sm O
hausa ku *ku - CV 2p SO
gidar ku -kù B CV 2s O
lagwan (logone) ku -kú H CV 2sm O
lagwan (logone) ku -ku B CV 2sm O
mbara ku -kú H CV 2sm OP
munjuk de Pouss ku -ku - CV 2s OP
kirfi (giiwo) ku B CV 2p SO
kirfi (giiwo) ku -ku M CV 2p O
kirfi (giiwo) ku -kû d CV 2p O
kirfi (giiwo) ku -kú H CV 2p O
bole ku kú H CV 2p O
tangale ku -ku M CV 2p OP
tangale kU -kʊ M CV 2p OP
teen kU - CV 2s O
kulango (Bouna) kU - CV 2s O
vili ku kú H CV 2s O
taita (dawida) ku ku- CV 2s SO
mashami ku ku- CV 2s SO
mochi ku kù- CV 2s O
rombo nord ku kù- CV 2s O
rombo sud ku kù- CV 2s O
matuumbi ku ku̧ CV 2s O
makonde ku ku CV 2s O
umbundu ku ku CV 2s O
umbundu ku ku CV 2p O
ndonga ku kú H CV 2s O
yeyi ku kú H CV 2s O
mbukushu ku ku CV 2s O
gciriku ku ku CV 2s O
kwangari ku ku CV 2s O
luyana ku ku CV 2s O
luvale ku ku CV 2s O
herero ku -ku- CV 2s O
tsonga ku -ku- CV 2s O
lagwan (logone) ku ku CV 2sm O
haya ku -ku- CV 2s O
ha ku -ku- CV 2s O
nilamba kU -kʊ- CV 2s O
digo kU -kʊ- CV 2s O
sukuma ku -ku- CV 2s O
ruguru ku -ku- CV 2s O
zalamo ku -ku- CV 2s O
shambala ku -ku- CV 2s O
bena ku -ku- CV 2s O
kisikongo ku -kù- B CV 2s O
gweno ku -ku- B CV 2s O
laari ku -kù- B CV 2s O
mituku ku -ku- B CV 2s O
holoholo ku -ku- ̀ B CV 2s O
mbum ku kú H CV 3p SO
mbum kuBaku kúɓàkú HBH CVCVCV 3p O
yaure kUE kʊ́ɛ́ HH CVV 1pexc O
gidar kum kúm H CVC 2p O
mbara kum -kúm H CVC 2sf OP
gonja kumu kúmú HH CVCV 3sz TO
ngizim kun kùn B CVC 2p TOP
lagwan (logone) kun -kún H CVC 2p O
gera kun kùn B CVC 2p O
bokkos kun -kun M CVC 1d O
ngizim kun kùn B CVC 2p TO
ngizim kun kún H CVC 2p O
ngizim kun kùn B CVC 2p OPR
lagwan (logone) kun kun CVC 2p O
munjuk (dial. vulum) kung kǔŋ m CVC 2sm O
vili kung kúŋ̀ HB CVCV 1s O
bele kungo -kuŋó MH CVCV 2sm O
bele kungu -kuŋú MH CVCV 2p O
munjuk (dial. vulum) kunu kùnú BH CVCV 2sm O
glavda kur -kur- - CVC 2p O
malgwa (wandala) kur -kur- B CVC 2p O
wandala kure kure - CVCV 2p TOP
khamir kutaa kutaa - CVCVV 2p OP
somali kuu -kuu - CVV 2s O
awiya kuu kuu - CVV 2s OP
bole kuu kuu MM CV 2p O
bole kuu kúu HM CV 2p O
bole kuuti kúuti HMM CVCV 2p O
aiki kVmb kVmb- - CCCC- 2p O
geruma kw -kw- - CC 2p O
zulgwa (zulgo) kwA kwə - CV 1pinc O
glavda kwa -kwa- - CV 1s O
zina kwA kwə CCV 2sm O
zina kwa kwá H CCV 2p O
dan (blowo) kwa kwā M CV 1p STOPR
dogon (tomo kan) kwaa kwaa CVV 3sz O
mada (maDa) kwal kwal B CVC 2s O
mada (maDa) kwal kwál H CVC 2s O
mada (maDa) kwala kwala BB CVCV 2s O
uldeme (wuzlam) kwAli kwə̄lī MM CCVCV 2p OP
uldeme (wuzlam) kwar kwār M CCVC 2s O
mofu-gudur kwar kwàr B CVC 2p O
dogon (tomo kan) kweli kweli CVCV 3sz O
glavda kwi -kwi- - CV 1s O
mada (maDa) kwle kwlé H CCV 2p O
mada (maDa) kwle kwle B CCV 2p O
gwendele (pelasla) kwum kwum - CVC 2p O
tumak l l - C 3sm O
nkengo l -l- C 2p O
otoro l l- C 3p O
otoro l -l- C 3p O
wolof la la - CV 2s O
ditammari la la - CV 2s O
moore la la - CV 2s O
ter (Tenyer) la la - CV 1s PO
wan la la M CV 2s SOP
dogon (tomo kan) laa laa CVV 1sL O
dogon (tomo kan) laa laa CVV 2sL O
dogon (tomo kan) laa laa CVV 3sL O
dogon (tomo kan) lali lali CVCV 1sL O
dogon (tomo kan) lali lali CVCV 2sL O
dogon (tomo kan) lali lali CVCV 3sL O
guDe lAyAl ləyəl - CVCVC 1s TSOP
moro ldo -ldo CCV 3p O
jur-beli (beli de Bahri Girinti) lE - CV 1p OP
gbanu lE lɛ́ H CV 1p OP
gbanu lE hɛ́-lɛ́ H CV 1p O
ali lE lɛ̄ M CV 1p OP
ali lE ́lɛ̄ M CV 1p O
manza LE ɭɛ̄ M CV 1p SOP
manza LE há̰-ɭɛ̄ M CV 1p O
ngbaka lE lɛ̄ M CV 1p SOP
ngbaka lE há̰-lɛ̄ M CV 1p O
bofi lE lɛ̄ M CV 1p O
bofi lE hā-lɛ̄ M CV 1p O
wolof leen leen - CVVC 2p SO
wolof leen leen - CVVC 3p O
dogon (tomo kan) léli léli CVCV 1pL O
dogon (tomo kan) léli léli CVCV 2pL O
dogon (tomo kan) léli léli CVCV 3pL O
dogon (tomo kan) lewa le wa CVCV 1pL O
dogon (tomo kan) lewa le wa CVCV 2pL O
dogon (tomo kan) lewa le wa CVCV 3pL O
sotho sud li l(ɪ̀)- B CV 2p SO
jur-beli modo lije lí̧jȩ́ HH CVCV 3p TO
tswana lo lo CV 2p SO
oroko-mbonge lo -lò- B CV 1p O
oroko-mbonge lo -lò- B CV 2p O
moro lo -lo CV 3p O
otoro lO -lɔ CV 3p O
tira lo -l(o)- CV 3p O
tira lo -lo CV 3p O
jur-beli modo loku lòkú BH CVCV 3sf TO
vili lu lú H CV 2p O
mashami lu lu- CV 1p SO
mochi lu lu- CV 1p SO
kisikongo lu -lù- B CV 2p O
laari lu -lù- B CV 2p O
aiki m m- - C- 1s O
ngambay m -m H -C 1s O
ngambay m -m M -C 1s O
sar m -ḿ H -C 1s O
mbay m M C 1s SO
tchamba-daka m B C 1s SO
bejond m m ̄ M C 1s O
gula zura m H C 1s SOP
migaama m -ám H C 2sm O
gidar m -m - C 1p O
lame (zime) m -m - C 3sm O
geruma m -m- - C 1p O
tangale m -m- - C 1p O
gurene (frafra) m m - C 1s O
kusaal m m - C 1s O
kabiye m m - C 1s O
lukpa (lekpa) m m - C 1s O
kasem m H C 2s O
winye m m - C 1s O
curama (turka) m m - C 1s O
kulango (Bouna) m m - C 1s O
toussian-tir m H C 1s O
toussian-tir m B C 2s O
samwe m H C 2s O
dagara lobr m H C 1s O
ibibio m m̀- B C 1s O
ewe m m B C 1s O
mundani m m - C 1s OP
mbembe, cross river m -m - C 1s O
nchumuru-banda m B C 1s O
nchumuru-banda m B C 3s O
ikwere m B C 1s O
tiv m -ḿ H C 1s O
abron m B CV 1s O
avikam m -m̀ B C 1s O
idoma m B C 1s SO
gbaya nord m -m C 1s OP
gbaya-bozoum m -m C 1s OP
gbaya-bozoum m há-m C 1s O
gbaya-bossangoa m -m C 1s OP
gbaya-bossangoa m há-m C 1s O
gbanu m -m C 1s OP
gbanu m hɔ́-m C 1s O
bofi m -m C 1s O
kabba m -ḿ H C 1s OP
kabba m -m̄ M C 1s OP
bushoong m -m- C 3s O
gweno m -m- B C 3s O
gweno m -ḿ- H C 2p O
laari m -m- C 1s O
laari m -m̀- B C 3s O
niellim m H C 2s OP
bassari (ntcham) m -m̄ M C 1s O
linda mA mə̄ M CV 1s SOP
bongo ma má H CV 1s TOP
gula koto mA - CV 1s O
gula mere ma ma - CV 1s O
gula sara ma ma - CV 1s O
ndoka ma mā M CV 1s O
kaba kulfa ma mā M CV 1s O
kaba kulfa ma B CV 1s O
kaba deme ma mā M CV 1s O
kaba tiye ma B CV 1s TO
kaba tiye ma mā M CV 1s O
kaba na ma B CV 1s TO
kaba na ma mā M CV 1s O
bijogo-kagbaaga (Bubaque) ma ma- - CV- 3p O
margi ma -mà B CV 1d OP
lamang ma -mà- B CV 1pinc O
samba leko mA mə́ H CV 1s OPS1
tule (tulai) mA M CV 1s O
zodi (dott) ma ma M CV 1p TO
peul (pulaar) ma ma - CV 2s O
wolof ma ma - CV 1s SO
balante-fca (ganja) ma ma - CV 3s O
barma (baguirmien) ma m[a] - CV 1s O
sime ma mā M CV 1s TO
kenga ma - ̄ m(ā) MM CV 1s O
bongo ma ma - CV 1s OP
jur-beli modo ma má H CV 1s TOP
jur-beli gweri ma ma - CV 1s OP
jur-beli gweri mA - CV 2s O
jur-beli-molo ma ma - CV 1s TOP
jur-beli sopi ma ma - CV 1s TO
jur-beli lori ma ma - CV 1s TO
jur-beli (beli de Bahri Girinti) ma ma - CV 1s TOP
jur-beli (beli de Wulu) ma ma - CV 1s TOP
morokodo ma ma - CV 1s TOP
morokodo-nyamusa ma ma - CV 1s TOP
baka ma ma - CV 1s TO
pero ma -mà B CV 2p POR
kwami ma -má H CV 2p O
miya ma -ma M CV 1p POR
konni ma ma - CV 1s SO
dagara wulé ma má H CV 1s O
birifor (malba) ma ma - CV 1s O
nootre ma ma̰ - CV 1s O
nootre ma ma - CV 1s O
dagbani ma ma - CV 1s O
hanga ma ma - CV 1s O
kamara ma ma - CV 1s O
mampruli ma má H CV 1s O
safaliba ma má H CV 1s O
nawdem ma má H CV 1s O
yom (pila) ma ma - CV 1s TSO
dilo ma -ma - CV 1s O
lukpa (lekpa) ma ma - CV 1s SO
sisaala-pasaale ma ma - CV 1p O
sisaala-pasaale ma ma - CV 2p SO
tampulma ma B CV 1p O
samu ma ma - CV 2s SO
supyire ma ma - CV 2s O
kar (karaboro est) ma ma- - CV 2s O
jimini ma ma̰ - CV 2s SO
biafada ma -ma - CV 3s SO
nyun-gunyaamolo (Tobor) mA - CV 3s O
bedik ma -má H CV 3s O
sua ma ma - CV 2s O
mundu ma B CV 2s SOP
buka mA mə̄ M CV 1s SO
dakpa mA mə̀ B CV 2s SO
gbi ma mà B CV 2s SO
gbaga-nord mA mə̀ B CV 2s SO
gbaga-sud mA mə̄ M CV 1s SO
hai mA mə̄ M CV 1s SO
langbasi ma mà B CV 2s SO
mbanja ma mà B CV 2s SO
mbere mA mə̄ M CV 1s SO
mbanza ma mà B CV 2s SO
ngao mA mə̄ M CV 1s SO
sabanga mA mə̄ M CV 1s SO
tangbago mA mə̄ M CV 1s SO
wojo mA mə̀ B CV 2s SO
yakpa mA mə̄ M CV 1s SO
dakpa ma mā M CV 2s O
gonja ma má H CV 1s TOP
lorhon mA - CV 1s O
mampruli ma ma - CV 1s O
sele ma ma B CV 3pa O
siwu (akpafu) ma mā M CV 3pa SOP
abé (abbey) mA mə́ H CV 1s O
bafia mA mʌ̀ B CV 1s OT
makaa mA m-ə̀ B CV 1s SO
makaa mA m-ə̀- B CV 1s O
tsogo ma -má- H CV 1s O
zina ma má H CV 2sf O
zina mA CV 1p O
manza ma HB CV 3sz SOP
ngbaka ma má H CV 3sz SOP
jur modo ma má H CV 1s OP
kaba deme ma -mā M CV 1s O
moro ma -ma CV 3s O
daajo maa máá HH CVV 3sm TO
peul (pulaar) maa maa - CVV 2s O
dogon (tomo kan) maa maa CVV 1s O
kwama maa maa CVV 1pexc O
degema mAAny mə́ə̄ny HM CVVC 2p TOP
degema maany máāny HM CVVC 2p OP
jaad (badiaranke) mabon mabon - CVCVC 1p O
ngiti madzaka (mà)dzà̄kà BBMB CVCVCV 1s O
kanakuru (dera) mai máì HB CVV 2p O
tem maI má-ɩ́ HH CVV 1s O
moore mam mam - CVC 1s O
moore mam mam - CVC 2s O
kusaal mam mám H CVC 1s O
gurene (frafra) mam mam - CVC 1s TOP
sisaala-pasaale mamaa mamaa - CVCVV 1p O
sisaala-pasaale mamaa mamaa - CVCVV 2p TO
ogori mamE mamɛ - CVCV 1s O
bele mamu -mamú MH CVCV 1p O
bili (buli) mAn mə́n H CVC 1p O
baatonum man mān M CVC 1s O
jaad (badiaranke) man man - CVC 1s OS1
jaad (badiaranke) man man - CVC 3s O
jaad (badiaranke) manan manan - CVCVC 3s O
winye mAnE mənɛ - CVCV 1s O
winye manE manɛ - CVCV 2p O
nchumuru-bejamso-grubi mane mà̰nḛ́ BH CVCV 2p TSOP
cala (chala) mang -maŋ - CVC 1s O
limba est mang -maŋ - CVC 3s O
bele mangu -maŋú MH CVCV 1p O
kanakuru (dera) mAni mə́ní HH CVCV 1p O
okpamheri mani mani - CVCV 1p SO
masa (masana) maQ -maʔ CVC 1pexc OP
margi mAr -mə̀r B CVC 1pinc OP
zulgwa (zulgo) mAr mər - CVC 1pexc O
margi mAr mər - CVC 1pinc O
matal matla maɬa - CVCV 3s TO
lamang mawa -m(à)wà- B CCV 2pinc O
kwami may mày B CVC 2p SO
kwami mayi màyì BB CVCV 2p O
aiki mb mb- - CC- 2s O
lame (zime) mba mbà B CV 1p O
kasele (akaselem) mba mba - CV 1s TO
tangale mbAAstAm mbɒ́ɒstɒ̂m Hd CVVCCVC 3sf O
tangale mbEEndAm mbɛ́ɛndɒ̂m Hd CVVCVC 3sm O
doko mbi mbı́ H CV 1s TO
tangale mbiindAm mbíindâm Hd CVCVC 3p O
gera mbu mbù B CV 1p O
gbaya 'buli mbua mbúà HB CVV 3p SO
gbaya 'biyanda mbua mbúà HB CVV 3p SO
vagala (bole) mbuu -mbuu - CVV 1s O
gbaya-kara-Bodoe mE -mɛ́ H CV 2s O
tupuri me mē h CV 1s O
guus (sigidi) me H CV 1p O
jur-beli (beli de Bahri Girinti) me me - CV 3p OP
lele me me M CV 2sf SO
lele me bé-mé H CV 2sf O
tumak me m - CV 2sm O
koromfe mE m(ɛ) - CV 1s O
bago mE - CV 1s O
kusuntu mE -mɛ - CV 1s O
lukpa (lekpa) mE - CV 2p O
samoma (kalamse) mE mɛ́ H CV 1s TO
winye mE - CV 1s SO
winye me me - CV 1s O
dogose me me - CV 1s O
ter (Tenyer) mE - CV 2s SPO
nyun-gunyaamolo (Tobor) mE mE - CV 1s TO
buy (kobiana) me me - CV 1s O
bedik mE -mɛ́ H CV 2s O
sua mE - CV 1s O
attié mE mɛ̰̄ M CV 1s TOP
attié mE mɛ̰́ H CV 1s TOP
ega mE mɛ́ H CV 3p O
akan (asante) me me - CV 1s OP
yaure mE mɛ̰́ H CV 1s OP
dagara lobr mE mɛ́ H CV 1s O
dakpa mE mɛ̄ M CV 1s SO
gbi me mē M CV 1s SO
gbaga-nord me mē M CV 1s O
langba me mē M CV 1s SO
langbasi me mē M CV 1s SO
mbanja me mé H CV 1s SO
mbanza mE mɛ̄ M CV 1s SO
vara me mē M CV 1s SO
wojo me mē M CV 1s O
dakpa me mé H CV 1s OP
konzime me me B CV 1s SO
hun-saare me me M CV 1s SO
sekpele mE - CV 1s O
sekpele mE - CV 3p O
limbum mE mɛ̀ B CV 1s TSO
lorhon me me - CV 1s SO
mambila me me - CV 1s TSO
nchumuru-bejamso-grubi me mḛ́ H CV 1s TSOP
ikwere mE mɛ́ H CV 1s OP
okpamheri mE - CV 1s SO
siwu (akpafu) mE mɛ̄ M CV 1s O
eotile (beti) mE - CV 1s O
krobu mE mɛ̰́ H CV 1s O
basaa me B CV 1s SO
mazera me B CV 1p O
gbaya nord mE mɛ́ H CV 2s TSO
gbaya lai mE mɛ́ H CV 2s TSO
gbaya 'buli mE mɛ́ H CV 2s SO
gbaya toongo mE mɛ́ H CV 2s TSO
gbaya 'biyanda mE mɛ́ H CV 2s SO
gbaya mbodomo mE mɛ́ H CV 2s SO
bokoto mE mɛ́ H CV 2s SO
gbaya-bozoum mE mɛ́ H CV 2s SO
gbaya-bozoum mE há-mɛ́ H CV 2s O
gbaya-bossangoa mE mɛ́ H CV 2s TSO
gbaya-bossangoa mE há-mɛ́ H CV 2s O
gbanu mE mɛ́ H CV 2s SOP
gbanu mE hɔ́-mɛ́ H CV 2s O
ali mE mɛ̄ M CV 2s SOP
ali mE ́mɛ̄ M CV 2s O
manza mE mɛ̄ M CV 2s SOP
manza mE há̰-mɛ̄ M CV 2s O
bofi mE mɛ̄ M CV 2s SOP
bofi mE hā-mɛ̄ M CV 2s O
bangandu mE mɛ́ H CV 2s SOP
bangandu mE há-mɛ́ H CV 2s O
mundang me -mé H CV 1s O
mundang me H CV 1s O
boodle (zumbul) mee méè HB CVV 1p O
chaari (danche) mee mee MM CVV 1p TO
tule (tulai) mee mee MM CVV 1p TO
nyun-jaaxet mEe mEe - CVV 1s O
degema mEE mɛ́ɛ̄ HM CVV 1s TOP
degema mee méē HM CVV 1s OP
konzime mEm mɛm B CVC 1s SO
peul (pulaar) men men - CVC 1pinc O
tampulma men men - CVC 1s TO
tampulma mEn mɛn - CVC 1s TO
kulango (Ghana) men men - CVC 1s O
jaad (badiaranke) men men - CVC 2s O
konzime men měn BH CVC 1s O
gwendele (pelasla) mena mena - CVCV 1p O
jur-beli (beli de Wulu) mEnE mɛnɛ - CVCV 3p TSO
jaad (badiaranke) menen menen - CVCVC 2s O
ngbugu mi mí H CV 1s OP
boto mi mí H CV 1p O
buu (zaranda) mi mí H CV 1p O
nyamzak (langas) mi mi M CV 1p O
zaar (bogoro) mi mí H CV 1p O
zaar (marti) mi mi M CV 1p O
peul (pulaar) mi mi - CV 1s SO
kenga mi - ̀ mī BM CV 1s O
pa'a mi mi M CV 1p O
konkomba mi mi - CV 1s O
bwamu mI mɩ̂ d CV 1s O
kabiye mI mɩ́ H CV 2p TO
cerma mi mi - CV 1s O
kaasa (kaansa) mI - CV 1s SO
gbatogso mI - CV 1s SO
khisa mI - CV 1s SO
jan mi mi - CV 1s SO
lobiri mI mɩ̀ B CV 1s SO
teen mI - CV 1s SO
kulango (Bouna) mI - CV 1s SO
samu mi mi - CV 2p SO
bedik mi -mí H CV 2s O
sua mi mi - CV 1s O
temne mi mi - CV 1s O
sherbro mi mi - CV 1s OP
yoruba mi mi - CV 1s SO
gola mI mɩ̰ - CV 1s SOP
ewe mi mı́ H CV 1p O
ewe mi mı̀ B CV 2p O
gen (gen-gbe) mi mı́ H CV 1p SO
gen (gen-gbe) mi mı̀ B CV 2p SO
mmani mi mi - CV 1s OP
baule mi mḭ - CV 1s TOP
cherepon (chrepong) mI mɩ́ H CV 1s TSOP
sekpele mi mi - CV 2p O
nupe-tako mi HB CV 1s OP
sele mi mi B CV 1s O
siwu (akpafu) mi mı̄ M CV 2p SOP
tera mi mi - CV 1p SO
abure mI mɩ̰́ H CV 1s TPO
abron mI mɩ̰̀ B CV 1s O
agni sanvi mI mɩ̰́ H CV 1s TO
luyana mi mi CV 2p O
luvale mi mi CV 2p O
tsonga mi m(ı̀)- B CV 2p SO
gbaya nord mi mı́ H CV 1s TSO
gbaya lai mi -mı́ H CV 1s OP
gbaya 'buli mi mı́ H CV 1s SO
gbaya toongo mi mı́ H CV 1s TSO
gbaya 'biyanda mi mı́ H CV 1s SO
gbaya mbodomo mi mı́ H CV 1s SO
gbanu mi mı́ H CV 1s SOP
ali mi mı̄ M CV 1s SOP
ali mi ́mı̄ M CV 1s O
manza mi mı̄ M CV 1s TO
ngbaka mi mı̄ M CV 1s SOP
ngbaka mi há̰-mı̄ M CV 1s O
bangandu mi mı́ H CV 1s SO
bangandu mi há-mı́ H CV 1s O
beng mi mı̰̄ M CV 2s SOT
yoruba mi mi M CV 1s OP
gwari mi mi M CV 1s SOP
mbum mi mı́ H CV 1s O
kare mi mı́ CV 1s O
bwamu mIa mɩ́à d CVV 2p O
tunen miango mı̀àŋó BH CVVCV 1s O
mbum miBami mı́ɓàmı́ HBH CVCVCV 1s O
kwami micci míccí HH CVCV 2sf OP
ibibio mien mı́èn HB CVVC 1s O
tem mII mɩ́-ɩ́ HH CVV 2p O
supyire mii mìi B CVV 1s SO
cebaara mii mı̀i B CVV 1s TSOP
kwama miini miini CVVCV 1pinc TO
kwami mikko míkkó HH CVCV 2sm OP
kwami mimma mímmá HH CVCV 2p OP
kwami mimmu mímmú HH CVCV 1p OP
peul (pulaar) min min - CVC 1pexc SO
peul (pulaar) min min - CVC 1pexc O
kwami min mìn B CVC 1p SO
pa'a min min M CVC 1s O
lokaa min mı̌n m CVC 1s O
limba est mina mina - CVCV 1p O
konzime mIna mɩna BB CVCV 1d SO
konzime mIna mɩná BH CVCV 1d SO
konzime mIna mɩna (gá) BB CVCV 1pinc SO
konzime mIna mɩná (gá) BH CVCV 1pinc SO
konzime mIna mɩná ɲɩɛ BH CVCV 1pinc SO
mbembe, cross river mina mina - CVCV 1p TO
kwami mini mìnì BB CVCV 1p O
nchumuru-banda mInI mɩ̀nɩ BH CVCV 2p TSO
bafia mini mɪ̀nɪ́ BH CVCV 1p OT
dogon (tomo kan) mini mini CVCV 1s O
kwami minni mínní HH CVCV 3sm OP
kwami minno mínnó HH CVCV 1s OP
nyun-gunyaamolo (Tobor) mint mint - CVC 1pexc O
nyun-gunyaamolo (Tobor) mintOo mintOo - CVCVV 1pexc TO
nyun-jaaxet minyaan miŋaan - CVCVC 3p O
kwami mishshi míshshí HH CVCCV 2sf OP
kwami mitto míttó HH CVCV 3sf OP
kwami miwwu míwwú HH CVCCV 3p OP
malgwa (wandala) miy -miy- B CVC 1pinc O
wandala miya miya - CVCV 1pinc TOP
sisaala-pasaale miyang miyaŋ - CVCVC 1s O
biafada mmA -mmä - CV 3p SO
kasele (akaselem) mme ḿmḛ́ HH CCV 1s TO
mada (maDa) mne mne B CCV 1pinc O
ngbugu mO mɔ̄ M CV 2s O
bijogo-kagbaaga (Bubaque) mO mɔ- - CV- 3s O
tupuri mo mō h CV 2s O
dekshi (baraza) mo mo M CV 1p O
peul (pulaar) mo mo - CV 3s O
jur-beli (beli de Bahri Girinti) mo mo - CV 3s O
morokodo mo mo - CV 3s TSO
musgum (musgu) mo -mo - CV 1pinc OP
buli mo mo - CV 1s O
kasem mo mo - CV 2s TO
lyele mO - CV 2s O
nuni (Leo) mo mo - CV 2s O
tampulma mo mo - CV 1s TO
dogose mo mo - CV 2s SPO
cefo mo mo - CV 2s SPO
jimini mo mo̰ - CV 2s SO
sua mo mo - CV 2s OP
sherbro mO - CV 2s SOP
akan (asante) mo mo - CV 2p TOP
mundu mo mò B CV 2s SOP
dakpa mo mò B CV 2s SO
langba mo mò B CV 2s SO
yangere mo mō M CV 1s SO
lyele mO - CV 3s O
mmani mO - CV 2s SOP
gonja mo mò B CV 3sa TO
lamnsoq mo mō M CV 1s O
ogori mO - CV 1s O
tiv mo mó H CV 1s TO
mbato mo mó̰ H CV 1s O
malgbe mo mo CV 1p O
maslam mo mo CV 1p O
mpade mo mo CV 1p O
ngbaka mO mɔ̄ M CV 2s SOP
ngbaka mO há̰-mɔ̄ M CV 2s O
tswana mo mo CV 3s O
oroko-mbonge mo -mò- B CV 3s O
cebaara mO M CV 2s TSOP
doko mo -mò- B CV 3s O
kele mO -mɔ- B CV 3s O
jur modo mo mò B CV 3s OP
kare mO mɔ́ CV 2s O
mundang mo -mó H CV 2s O
mundang mo mó H CV 2s O
bedik mOn -mɔ́n H CVC 2p O
lokaa mOn mɔ̌n m CVC 1p O
peul (pulaar) moo moo - CVV 3s O
BANTU COMMUN mu *mu B CV 3s O
BANTU COMMUN mu *mu B CV 2p O
munjuk (dial. vulum) mu mú H CV 1pinc O
hausa mu *mu - CV 1p SO
lagwan (logone) mu -mú H CV 1p O
mbara mu -mú H CV 1pinc OP
mbara mu -m(ú) H CV 1pinc O
munjuk de Pouss mu -mu - CV 1pinc OP
kanakuru (dera) mu mú H CV 1p OP
pero mu -mù B CV 1p TSPOR
kirfi (giiwo) mu B CV 1p SO
kirfi (giiwo) mu -mu M CV 1p O
kirfi (giiwo) mu -mû d CV 1p O
kirfi (giiwo) mu -mú H CV 1p O
bole mu mú H CV 1p O
kwami mu -mú H CV 1p O
tangale mu -mu M CV 1p OP
tangale mU -mʊ M CV 1p OP
konni mu mu - CV 1s O
nuni sud mu mú H CV 2s O
nuni (Pouni) mu mú H CV 2s O
kaasa (kaansa) mU - CV 2s SO
gbatogso mU - CV 2s SO
khisa mU - CV 2s SO
minyanka (mamara) mu mu - CV 2s SO
supyire mu mu - CV 2s SO
temne mu mu - CV 2s O
abidji mu -mú H CV 1s O
attié mu mṵ́ H CV 2p TOP
mundu mu B CV 2s SOP
gola mU mʊ̰ - VC 2s SOP
gen (gen-gbe) mu mù B CV 1s SO
mende mu mu - CV 1p O
cherepon (chrepong) mU mʊ̀ B CV 3s TO
nchumuru-banda mU H CV 1s TO
nchumuru-banda mU mʊ̀ B CV 3s TO
nchumuru-bejamso-grubi mU mʊ̰̀ B CV 3sa TOP
taita (dawida) mu mu- CV 2p SO
taita (dawida) mu mù- CV 3s O
mashami mu mu- CV 2p SO
mashami mu mù- CV 3s O
mochi mu mu- CV 2p SO
mochi mu mù- CV 3s O
rombo nord mu mù- CV 3s O
rombo sud mu mù- CV 3s O
matuumbi mu mu̧ CV 3s O
matuumbi mu mu̧ CV 2p SO
yao mu mu CV 2s SO
yao mu mu CV 3s O
yao mu mu CV 2p SO
makonde mu mu CV 3s O
makonde mu mu CV 2p SO
ndonga mu mu CV 2p SO
ndonga mu mú H CV 3s O
yeyi mu mu CV 3s SO
mbukushu mu mu CV 3s O
mbukushu mu mu CV 2p O
gciriku mu mu ~ mw CV 2p SO
gciriku mu mu CV 3s O
kwangari mu mu CV 2p SO
kwangari mu mu CV 3s O
luyana mu mu CV 3s O
luvale mu mu CV 3s O
herero mu -mu- CV 3s O
herero mu -mu- CV 2p O
sotho sud mu mʊ́- H CV 3s O
gitonga mu mu- ~ mw- CV 2p SO
gitonga mu mu- CV 3s O
venda mu mu- CV 3s O
afade mu mu CV 1p O
buduma mu mu CV 1p O
lagwan (logone) mu mu CV 1p O
mser mu mu CV 1p O
venda mu -mu- CV 3s O
haya mu -mu- CV 3s O
vai mu mu CV 1p SOP
mituku mu -mu- B CV 3s O
mituku mu -mú- H CV 2p O
holoholo mu -mu- ̀ B CV 3s O
holoholo mu -mu- ́ H CV 2p O
ciluba mu -mú- H CV 3s O
mbum mu mú H CV 2s O
mbum muBamu múɓàmú HBH CVCVCV 2s O
angas (ngas) mun mún H CVC 1p TO
angas (ngas) mun mùn B CVC 1p O
mupun mun mun M CVC 1p OT
fyem mun -mún H CVC 2p O
bele mungu -muŋú MH CVCV 1p O
aghem muO mùɔ ́ BH CVV 1s O
bole muu muu MM CV 1p O
bole muu múu HM CV 1p O
bole muuti múuti HMM CVCV 1p O
dogon (toro-so) muy mùy - CVC 1s O
dogon (toro-so) muy mùy B CVC 1s O
joola fogny muyul muyu(l) CVCV 2p TO
galambu mw -mw- - C 1p O
angas (ngas) mwa mwá H CV 3p TO
angas (ngas) mwa mwà B CV 3p O
BANTU COMMUN n *n - C 1s O
aiki n n- - C- 3s O
aiki n n- - C- 3p O
sar n -ǹ B -C 3s OP
mbay n B C 3sL OP
kaba kulfa n B C 3s O
kaba deme n B C 3s O
kaba tiye n B C 3s O
kaba na n B C 3s O
amharique n -n - C 1p O
buduma n -n - C 3sm O
samba leko n M C 2s O
sereer n -n - C 3s O
balante-fca (ganja) n n - C 1s SO
tumak n n - C 1s O
gidar n (n) - C 3sm O
malgwa (wandala) n -n- - C 3s O
galambu n -n- - C 1s O
geruma n -n- - C 1s O
sha n -n - C 1s O
tangale n -n- - C 1s O
biali N N - C 1s SO
ditammari n n - C 1s O
waama N N - C 1s SO
pana n n - C 2s SO
curama (turka) n n - C 2s SO
toussian-win n H C 1s O
toussian-win n n - C 2s O
samwe n n - C 1s O
ligbi n H C 1s SOP
wan n B C 1s SOP
yao n n C 1s SO
umbundu n n C 1s SO
gciriku N N C 1s O
luyana N N C 1s O
sotho sud N H C 1s O
venda N N- C 1s O
kanuri n n-s-> nz- C 2s O
kanuri n nz-(d)a- C 2p O
afade n n C 1s O
buduma n n C 3sm O
lagwan (logone) n n C 1s O
malgbe n n C 1s O
maslam n n C 1s O
mazera n B C 3sm O
mpade n n C 1s O
mser n n C 1s O
dan (blowo) n M C 1s OPR
venda N -N- C 1s O
tswana N N C 1s O
bambara n H C 1s SO
kisikongo N -N- C 1s O
kisikongo N -Ń- H C 3s O
kanuri n nz- C 2s O
kanuri n nza- ~ nz-da- C 2p O
lokaa N Ṇ̀ B C 1s O
soninke n n C 1s SOP
jula n H C 1s SOP
oroko-mbonge n -ǹ- B C 1s O
mituku n -n- C 1s O
holoholo n -n- ̀ B C 1s O
ciluba n -ń- H C 1s O
lengola N -N- C 3s O
niellim n H C 1s OP
linda nA nə̀ B CV 3sz OP
gula koto nA - CV 3sL O
bijogo-kagbaaga (Bubaque) na na- - CV- 1s O
dullay (harso) na -na- - CV 3s O
dullay (harso) na -na- - CV 3p O
damot nA - CV 1p OP
damot Na ṇa - CV 3p OP
uldeme (wuzlam) na nā M CV 3s O
buduma nA -nə - CV 3sm O
buduma na -na - CV 3sm O
guDe nA - CV 2s TSOP
lamang na -nà B CV 3s O
lamang na -nà- B CV 3p O
balante-fca (ganja) na na - CV 2s O
tobanga na -nà B CV 1d O
tobanga na -na-gə̀ŋ h CV 1pinc O
glavda na -na-? - CV 3s O
kirfi (giiwo) na B CV 1s SO
kirfi (giiwo) na -ná H CV 1s O
kwami na -ná H CV 1s O
kwami na -nà B CV 1s O
miya na -na M CV 2p PO
pa'a na -nà(nì) B(B) CV 1s OP
nateni na na - CV 2p SO
kusaal na na - CV 1s O
koromfe na na - CV 2p SO
nuni sud nA - CV 1s O
nuni (Pouni) na na - CV 1s O
winye na na - CV 2p SO
cerma na na - CV 2p O
viemo na na - CV 1s O
samu na na - CV 1s O
minyanka (mamara) na na - CV 1s O
supyire na na - CV 1s O
phwi na -nà B CV 1s O
biafada na -na - CV 3s O
mundu na nā M CV 3s OP
hun-saare na na M CV 1pinc OP
ligbi na na - CV 1s SO
abé (abbey) nA nə́ H CV 3s O
buduma nA CV 3sm O
zina na ná H CV 1s SO
zina na ná H CV 3sm O
kare na ná CV 1p STO
mundang na -ná H CV 1pinc O
mundang na ná H CV 1pinc O
kanuri na-ndi na-ndı́ BH CV 2p TO
somali naa -naa - CVV 1p O
bilin naa naa - CVV 3p O
kemant naa naa - CVV 3p OP
tupuri naa nàâ bB CVV 1pinc O
bole naa naa MM CV 1s O
bole naa náa HM CV 1s O
kisi nord naa náá HH CVV 1p O
buy (kobiana) naan náà(n) HB CVVC 3p TO
bole naati náati HMM CVCV 1s O
nuni (Pouni) nAba nəba - CVCV 1p O
mada (maDa) naD naɗ B CVC 3s O
mada (maDa) naD náɗ H CVC 3s O
gula koto nAge nəge - CVCV 3pL O
buduma nai -nai - CVV 1pexc O
muyang nakwa nakwa - CVCV 2s O
tumak nan nán H CVC 1pexc O
pa'a nan nân d CVC 2sf O
tiv nan nàǹ BB CVC 3si TSOP
lagwan (logone) nAn nən CVC 1p O
muyang nang naŋ - CVC 3s TO
bele nangi -nàŋì BB CVCV 3sm O
bele nango -naŋó MH CVCV 1s O
ogori nanO nanɔ - CVCV 2p O
nyun-jaaxet nantung nantuŋ - CVCVC 2p TOP
phwi narE narɛ - CVCV 2s O
khamir Nataa ṇataa - CVCVV 3p OP
awiya Naw ṇaw - CVC 3p OP
gwendele (pelasla) nawa nawa - CVCV 1s O
muyang nawa nawa - CVCV 1s O
buduma nay nay CVC 1p O
margi nda -ndà B CV 3p OP
margi nda ndà B CV 3p SO
sibine (somrai) ndA -ǹdə́ CV 1pinc O?
lame (zime) nda ńda HM CV 3sf O
lame (zime) nda ndà B CV 3p O
kisi nord nda ndá H CV 3p O
tera nda nda - CV 3s O
mofu-gudur ndakwar ndákwàr HB CVCVC 1pinc O
mofu-gudur ndamar ndámàr HB CVCVC 1d O
mofu-gudur ndar ndàr B CVC 1pexc O
tupuri nday ndây B CVC 2p SO
pa'a ndi ndi M CV 3sm O
umbundu ndi ndı̀ B CCV 1s SO
yeyi ndi ndi CCV 1s SO
ngiti ndI ndɪ̀ B CV 3sL TSO
ndonga ndje ndje CCV 1s O
nyun-jaaxet ndOong ndOoŋ - CVVC 1pexc OP
nyun-jaaxet ndOx ndOx - CVC 1pinc OP
kisi nord ndu ndú H CV 3s O
ibibio ndufo ǹdùfò BBB CCVCV 2p TO
tsonga ndzi ndz(ı̀)- B CCV 1s SO
gula sara ne nē M CV 3s O
linda ne -̀nē BM -CV 3sL OP
bongo nE nɛ́ H CV 3sL TOP
ngambay ne B CV 3sL OP
bijogo-kagbaaga (Bubaque) nE nɛ- - CV- 3sL OR
kemant ne ne- - CV 3sm OP
gbaya-kara-Bodoe nE -nɛ́ H CV 2p O
tupuri ne ně bB CV 3s O
bongo ne ne - CV 3s O
jur-beli gweri ne ne - CV 3s OP
jur-beli (beli de Wulu) nE - CV 3s TO
migaama ne d CV 1pinc O
migaama ne -né H CV 1pinc O
migaama ne -àné BH CV 1pinc O
migaama ne -né H CV 1pinc O
migaama ne -nè B CV 1pinc O
kanakuru (dera) ne H CV 1s O
kirfi (giiwo) ne -nê d CV 3sm O
kwami ne B CV 1s SO
buli ne ne - CV 2p SO
kasele (akaselem) ne nẹ - CV 2p O
nawdem ne H CV 2p O
koromfe nE n(ɛ) - CV 2s O
kasem ne H CV 1s O
lyele ne H CV 1s O
nuni (Leo) ne ne - CV 1s O
pana ne ne - CV 1s O
gangam nE nɛ- - CV 2p O
bedik nE nɛ́ H CV 1s O
nalu nE - CV 2p SO
mundu nE nɛ̄ M CV 3s OP
gola ne ne - CV 2p SOP
dakpa ne nē M CV 3sL SOP
gimira ne ne h CV 2s TOP
kwakum nE nɛ̀ B CV 2p SO
ligbi ne ne - CV 1s SO
tiv ne ne↓ d CV 2p O
alladian ne nḛ́ H CV 3s TO
ebrié nE nɛ̀ B CV 3s O
krobu nE nɛ̰́ H CV 1p O
afade ne ne CV 1p O
malgbe ne ne CV 1p O
maslam ne ne CV 1p O
mazera ne B CV 1p O
mpade ne ne CV 1p O
gbaya nord nE nɛ́ H CV 2p O
gbaya lai nE nɛ́ H CV 2p O
bokoto nE nɛ́ H CV 2p OP
gbanu nE nɛ́ H CV 2p OP
gbanu nE hɛ́-nɛ́ H CV 2p O
ali nE nɛ̄ M CV 2p OP
ali nE ́nɛ̄ M CV 2p O
manza nE nɛ̄ M CV 2p SOP
manza nE há̰-nɛ̄ M CV 2p O
ngbaka nE nɛ̄ M CV 2p SOP
ngbaka nE há̰-nɛ̄ M CV 2p O
bofi nE nɛ̄ M CV 2p O
bofi nE hā-nɛ̄ M CV 2p O
bambara ne H CV 1s TO
lengola ne -né- H CV 2s O
lengola ne -né- ... núe H CV 2p O
kare nE nɛ́ CV 3s O
lyele neba neba - CVCV 1p O
nuni (Leo) neba neba - CVCV 1p O
kaba kulfa nEE nɛ́ɛ̀ HB CVV 3p OP
kaba tiye nee néè HB CVV 3p OP
kaba na nee néè HB CVV 3p OP
sinasha (boro) nee nee B CVV 2s SO
zayse-zergulla nee née HB CVV 2s O
muyang nele nele - CVCV 1pinc TO
toussian-tir nem nem - CVC 1p O
wolaytta nena nena - CVCV 2s O
zayse-zergulla nena néna HB CVCV 2s O
male nena néná HH CVCV 2s OP
gimira netn net ̓n BM CVCC 2s OP
munjuk (dial. vulum) ng ŋ - C 3sm O
margi ng -(ə)ŋ - C 2s O
lele ng bé-ŋ H C 1s O
tobanga ng - C 1s O
musgum (musgu) ng - C 3sm O
munjuk de Pouss ng (-)ŋ - C 3sm OP
geruma ng -ŋ- - C 3sm O
kabiye ng ŋ - C 2s O
lukpa (lekpa) ng ŋ - C 2s O
sisaala-pasaale ng ŋ - C 1s SO
vagla ng ŋ - C 1s O
toura ng ŋ̄ M C 1s TO
vili ng ŋ̀ B C 3s O
beng ng ŋ̄ M C 1s SO
vai ng ŋ C 1s SOP
jalonke ng ŋ C 1s TSOP
tira ng -ŋ- C 3s O
kapsiki nga ŋá H CV 2s O
margi ngA -ŋə - CV 2s O
lele nga ŋga M CV 1d O
lele nga bé-Ngá H CV 1d O
musgum (musgu) nga -ŋa - CV 1s OP
munjuk de Pouss nga -ŋa - CV 1s OP
baga sitemu nga -ŋa - CV 3p O
temne nga ŋa - CV 3p TO
tera nga ŋa - CV 1s TSO
moro nga -ŋa CV 2s O
otoro nga -ŋa- CV 2s O
tira nga -ŋa- CV 2s O
tira nga -ŋa CV 2s O
angas (ngas) ngan ŋán H CVC 1s TO
mmani ngan ŋan - CVC 2p O
wandala ngane ŋane - CVCV 3s TO
lele ngangu ŋgaŋgu MM CVCV 1pinc O
koalib ngangwo ŋàŋwó BH CVCV 2s O
koalib ngangwoce ŋàŋwócé BHH CVCVCV 2p O
malgwa (wandala) ngAr -ŋər- B CVC 1pexc O
kapsiki ngayE ŋayɛ BB CVCV 2p O
bago ngE -ŋɛ - CV 2p