Accueil

 Langues

 Recherche

 Comparaison

Références
Télécharger la police Doulos Unicode
Aspect/Mode 2 : 300 formes dans 30 languesVoir la carte
Cliquer sur une forme simple pour voir toutes les formes simples similaires
Cliquer sur une en-tête de colonne pour modifier l'ordre de tri
Langue Forme
simplifiée
Forme
complète
tons syll pers mod.
gula koto A ə̄ M V 2s S2
yakoma a H V 3sz S2
gula koto A ə̀ B V 3s S2
malgwa (wandala) a á- H V 3s S2
fyem a H V 3s S2
gula koto A gA ə̄ gə̄ MM V CV 2p S2
gula koto A gA ə̀ gə̄ BM V CV 3p S2
glavda a... nAnga à... nə̀ngà BBB V... CVCV 2s S2
daffo aa áá HH V 2sm S2
aa áà HB VV 1s S2
aa àà BB VV 3s S2
manjaku-Bassarel abu abu - VCV 3p S2
manjaku-Bassarel agu agu - VCV 3p S2
manjaku-Bassarel akA akə - VCV 2s S2
bagiro (furu) am ám H VC 2s S2
bagiro (furu) am àm B VC 3s S2
glavda am...nurama àm...núràmà BHBB VC...CVCVC 2p S2
manjaku-Bassarel andu andu - VCV 2p S2
tira ang VC 2s S2
manjaku-Bassarel anu anu - VCV 3s S2
glavda ar...niitAra àr...níítə̀rà BHHBB VC...CVVCV 3p S2
yakoma aYi áỹí HH VCV 3pL S2/3
bongo ba bá↓ H CV 3sm S2
obolo ba bâ- HB CV 1s S2
dan (blowo) Baa ɓáá HH CVV 2s S2
cebaara baa baa M CVV 3p S2
jaad (badiaranke) be be - CV 3p S2
jaad (badiaranke) be kebe - CVCV 3p S2
jaad (badiaranke) be bḛ- - CV 3p S2
jaad (badiaranke) be kebe - CVCV 3p S2
obolo be bê- HB CV 1p S2
obolo be bê- HB CV 2p S2
obolo be bê- HB CV 3p S2
jaad (badiaranke) bo bo̰- - CV 1p S2
jaad (badiaranke) bo kobo - CVCV 1p S2
obolo bo bô- HB CV 2s S2
obolo bo bô- HB CV 3s S2
jaad (badiaranke) bon kobon - CVCVC 1p S2
manjaku-Bassarel buka buka - CVCV 3p S2
manjaku-Bassarel buke buke - CVCV 3p S2
dangaleat caa tyaa M CVV 3sf S2
daffo caa cáá HH CV 1p S2
miltu cii cî: d CVV 3sm S2
daffo cyaa cyáá HH CCV 1d S2
gadang D ɗ-áá - C 3sm S2
gadang Di ɗí-yà H CV 3sm S2
manjaku-Bassarel di di - CV 2p S2
manjaku-Bassarel du du - CV 2p S2
dangaleat giji gìdyi BM CVCV 3sm S2
dangaleat gining gìníŋ BH CVCVC 1pexc S2
dangaleat gino gìno BM CVCV 1s S2
dangaleat ginye gìnye BM CVCV 2sm S2
dangaleat giti gìtí BH CVCV 3sf S2
dangaleat giye gìye BM CVCV 1pinc S2
dangaleat giyo gìyo BM CVCV 3p S2
bagiro (furu) gyagi gyágí HH CCVCV 1dinc S2
bagiro (furu) gyagi gyágì HB CCVCV 1pexc S2
miltu hAA hə̂: d CVV 2p S2
fyer haa haá MH CV 2sm S2
bokkos haa haá MH CV 2sm S2
yakoma he H CV 1p TS2/3
bongo hE hɛ́↓ H CV 2p S2
yakoma hi hḭ́ H CV 2p TS2/3
bongo ho hó↓ H CV 3sf S2
daffo hwaa hwáá HH CV 2p S2
bongo i í↓ H V 2s S2
gula mere i H V 2s S2
gula sara i H V 2s TS2
gula mere i M V 3s S2
gula sara i M V 3s S2
gula zura i M V 2s TS2
gula zura i B V 3s S2
gula zura i ī...ḡ M V 2p S2
gula zura i ì...ḡ B V 3p S2
bijogo-kamona (Caravela, Caraxe, Maio) i i- - V 1s S2
gula mere i / kA~gA í / kə̀~gə̀ H V 2p S2
gula sara i / kA~gA í / kə̀~gə̀ H V 2p S2
gula mere i / kA~gA ī / kə̀~gə̀ M V 3p S2
gula sara i / kA~gA ī / kə̀~gə̀ M V 3p S2
bidiya (bidiyo) ii -g-íi H VV 3sm S2
fyem in ı́n H VC 1s S2
manjaku-Bassarel indAka indəka - VCVCV 2p S2
manjaku-Bassarel indAkA indəkə - VCVCV 2p S2
tira ing VC 1s S2
dangaleat ino ino M VCV 1s S2
dangaleat inye inye MM VCV 2sm S2
irii írìì HBB VCVV 1p S2
bidiya (bidiyo) it -g-ít H VC 3sf S2
dangaleat iyo iyo M VCV 3p S2
manjaku-Bassarel jaka jaka - CVCV 1pinc S2
manjaku-Bassarel jakA jakə - CVCV 1pinc S2
manjaku-Bassarel jake jake - CVCV 1pinc S2
bongo jE jɛ́↓ H CV 1p S2
dangaleat ji dyi M CV 3sm S2
mokilko (mukulu) k k- - C 2sm S2
jaad (badiaranke) k k - C 2s S2
jaad (badiaranke) k k- - C 2s S2
malgwa (wandala) ka ká- H CV 2s S2
manjaku-Bassarel kA - CV 1s S2
manjaku-Bassarel ka ka - CV 1s S2
manjaku-Bassarel kA - CV 2s S2
manjaku-Bassarel ka ka - CV 3s S2
dan (blowo) ka kā-ká HH CV 2p S2
miltu kaa kǎ: m CVV 1pexc S2
dangaleat kaa káá H CVV 2sf S2
fyer kaa kaá MH CV 1p S2
bokkos kaa kaá MH CV 1p S2
jaad (badiaranke) kaa kaa - CVV 3s S2
jaad (badiaranke) kaa kaa- - CVV 3s S2
dan (blowo) kaa káá HH CVV 2p S2
glavda kAm...nAmda kə̀m...nə́mdà BHB CVC...CVCV 1p S2
manjaku-Bassarel kan kan - CVC 1s S2
bidiya (bidiyo) kang -kàŋ B CVC 2sf S2
dangaleat ke ke M CV 2sf S2
manjaku-Bassarel ke ke - CV 3s S2
jaad (badiaranke) kee kee - CVV 2s S2
jaad (badiaranke) kee kee- - CVV 2s S2
gadang keem kéém-àá H CVVC 3p S2
gadang keemi kéémì-yà HB CVVCV 3p S2
manjaku-Bassarel ki ki - CV 2s S2
dangaleat kii kíí H CVV 2sm S2
mokilko (mukulu) kii kíi- HM CVV 2sm S2
bidiya (bidiyo) king -kìŋ B CVC 2sm S2
dan (blowo) koAA kóʌ́ʌ́ HHH CVVV 1d S2
dangaleat kong koŋ M CVC 2p S2
obolo kpa kpâ- HB CV 1s S2
obolo kpe kpê- HB CV 1p S2
obolo kpe kpê- HB CV 2p S2
obolo kpe kpê- HB CV 3p S2
obolo kpo kpô- HB CV 2s S2
obolo kpo kpô- HB CV 3s S2
manjaku-Bassarel ku ku - CV 2s S2
mokilko (mukulu) kun kún- H CVC 2p S2
bidiya (bidiyo) kung -kùŋ B CVC 2p S2
mokilko (mukulu) kung kúŋ- H CVC 2p S2
dangaleat kuu kúú H CVV 2p S2
malgwa (wandala) kwa kwá- H CV 2p S2
fyer kwaa kwaá MH CCV 1d S2
bokkos kwaa kwaá MH CCV 1d S2
dan (blowo) kwaa kwáá HH CVV 1p S2
yakoma lo ló H CV 3sa S2/3
mokilko (mukulu) m m- - C 2sf S2
bongo ma má↓ H CV 1s S2
gula koto mA mə̄ M CV 1s S2
gula mere mA mə́ H CV 1s S2
gula sara mA mə́ H CV 1s S2
nduga mA mə̄ nz[ə́] M CV 1s S2
malgwa (wandala) ma má- H CV 1pinc S2
daffo ma má H CV 3sm S2
manjaku-Bassarel ma má - CV 1s S2
jaad (badiaranke) ma ma - CV 1s S2
jaad (badiaranke) ma kaa ma - CV 1s S2
jaad (badiaranke) ma ma̰- - CV 1s S2
jaad (badiaranke) ma kaa ma- - CV 1s S2
obolo ma mâ- HB CV 1s S2
fyer maa maá MH CV 3sm S2
bokkos maa maá MH CV 3sm S2
dan (blowo) maa máá HH CVV 1s S2
cebaara maa maa M CVV 2s S2
bagiro (furu) mam mám H CVC 1s S2
yakoma mbi mbí H CCV 1s S2/3
obolo me mê- HB CV 1p S2
obolo me mê- HB CV 2p S2
obolo me mê- HB CV 3p S2
manjaku-Bassarel mee mee - CVV 1s S2
manjaku-Bassarel meen meen - CVVC 1s S2
daffo mi mí H CV 3p S2
gadang mid mìd-àá B CVC 2sf S2
gadang midi mìdì-yà BB CVCV 2sf S2
mokilko (mukulu) mii míi- HM CVV 2sf S2
fyer mina miná MH CVCV 3p S2
bokkos mina miná MH CVCV 3p S2
yakoma mO mɔ́ H CV 2s S2/3
obolo mo mô- HB CV 2s S2
obolo mo mô- HB CV 3s S2
jaad (badiaranke) mp mp - C 3s S2
jaad (badiaranke) mp mp- - CC 3s S2
daffo mu mú H CV 3sf S2
mokilko (mukulu) n n- - C 1s S2
adioukrou n n- - C 3s S2
glavda n...nAngaya ǹ...nə̀ngàyà BBBB C...CVCVCV 1s S2
daajo na nà- ́ BH CV- 1s S2
bongo na B CV 3sL S2
gula koto nA nə̀ B CV 3sL S2
gula koto nA gA nə̀ gə̄ BM CV CV 3pL S2
gadang naa náá H CVV 1s S2
miltu nAA nə̂: d CVV 1s S2
miltu nAA nə̌: m CVV 1pinc S2
daffo naa náá HH CV 1p S2
gadang naan naan-áá M CVVC 1pinc S2
gadang naani naaní-yà MH CVVCV 1pinc S2
bagiro (furu) nani nánì HB CVCV 3sL S2
miltu ndAA ndə̌: m CVV 3sf S2
manjaku-Bassarel ndi ndi - CV 2p S2
manjaku-Bassarel ndu ndu - CV 1s S2
gadang nen nèn-àá B CVC 2p S2
gadang neni nènì-yà BB CVCV 2p S2
tira ng ŋ C 3s S2
malgwa (wandala) nga ŋá- H CV 1pexc S2
miltu ngAA ŋgə̌: m CVV 2sf S2
dangaleat ngaa ŋaa M CVV 3sm S2
manjaku-Bassarel ngi ngi - CV 1pinc S2
miltu ngu ŋgû d CV 3p S2
manjaku-Bassarel ngu ngu - CV 1pinc S2
dangaleat nguu ŋuu M CVV 3p S2
daajo ni nì- ́ BH CV- 2s S2
nduga ni nì nz[ə̀] B CV 3sL S2
nduga ni nì nz[ə̀] B CV 3pL S2
gadang ni ní-yà H CV 1s S2
manjaku-Bassarel ni ni - CV 3s S2
bijogo-kamona (Caravela, Caraxe, Maio) ni ni- - CV 2p S2
daajo ni ang nì- ́àŋ BHB CV- VC 2p S2
gadang nig nìg-àá B CVC 2sm S2
gadang nigi nìgì-yà BB CVCV 2sm S2
dangaleat nii nii M CVV 1pinc S2
dangaleat nii níí H CVV 1pexc S2
mokilko (mukulu) nii níi- HM CVV 1s S2
glavda niina ...níínà HHB ...CVVCV 3s S2
bidiya (bidiyo) ning -gí-nìŋ B CVC 1pexc S2
dangaleat ning níŋ H CVC 1pexc S2
miltu njAA njə̌: m CVV 2sm S2
nn ńǹ HB CC 2s S2
nn ǹǹ BB CC 3p S2
bidiya (bidiyo) no -gí-nò B CV 1s S2
dangaleat noo noo M CVV 1s S2
manjaku-Bassarel nu nu - CV 3s S2
jaad (badiaranke) nu nṵ- - CV 2p S2
jaad (badiaranke) nu kenu - CVCV 2p S2
jaad (badiaranke) nun kenun - CVCVC 2p S2
daajo nV nv́- ̀ HB CC- 3s S2
daajo nV e nv́- ̀é HBH CC- V 1pinc S2
daajo nV ha nv́- ̀hà HBB CC- CV 3p S2
daajo nV i nv́- ́ì HHB CC- V 1dexc S2
nyo ɲóò HB CVV 2p TS2
wada nzA nzə́ m[ə́] H CV 1s S2
cebaara paa paa M CVV 3p S2
mundang Qa ʔà B CV 3s S2
mundang Qa ʔà B CV 3p S2
mokilko (mukulu) Qan ̓án- H CVC 3p S2
mokilko (mukulu) Qang ̓áŋ- H CVC 3p S2
mokilko (mukulu) Qay ̓áy- H CVC 1pexc S2
mokilko (mukulu) Qin ̓ín- H CVC 1pinc S2
mokilko (mukulu) Qing ̓íŋ- H CVC 1pinc S2
daffo shaa sháá HH CV 2sf S2
fyer shaa shaá MH CV 2sf S2
bokkos shaa shaá MH CV 2sf S2
gadang t t-áá - C 3sf S2
mokilko (mukulu) t t- - C 3sf S2
malgwa (wandala) ta tá- H CV 3p S2
fyer taa taá MH CV 3sf S2
bokkos taa taá MH CV 3sf S2
fyem tak ták H CVC 3p S2
gadang ti tí-yà H CV 3sf S2
dangaleat ti tí H CV 3sf S2
bijogo-kamona (Caravela, Caraxe, Maio) ti ti- - CV 1p S2
mokilko (mukulu) tii tíi- HM CVV 3sf S2
fyem tik tı́k H CVC 1p S2
bijogo-kamona (Caravela, Caraxe, Maio) u u- - V 3s S2
fyer waa waá MH CV 2p S2
bokkos waa waá MH CV 2p S2
dan (blowo) waa wáá HH CVV 3p S2
cebaara waa waa M CVV 3s S2
cebaara waa waa M CVV 1p S2
manjaku-Bassarel wAndAka uəndəka - CVCVCV 1pexc S2
manjaku-Bassarel wAndAkA uəndəkə - CVCVCV 1pexc S2
fyem wu wú H CV 2s S2
fyem wun wún H CVC 2p S2
mokilko (mukulu) y y- - C 3sm S2
malgwa (wandala) ya yá- H CV 1s S2
daffo yaa yáá HH CV 1s S2
fyer yaa yaá MH CV 1s S2
fyer yaa yaá-V-ɲí MHVH CV 1p S2
bokkos yaa yaá MH CV 1s S2
bokkos yaa yaá-V-ɲí MHVH CV 1p S2
dan (blowo) yaa yáá HH CVV 3s S2
cebaara yaa yaa M CVV 2p S2
bidiya (bidiyo) yang -gí-yàŋ B CVC 1pinc S2
bongo yE yɛ́↓ H CV 3p S2
dangaleat ye ye M CV 1pinc S2
yakoma Yi ỹí H CV 3sL S2/3
dan (blowo) yiAA yı́ʌ́ʌ́ HHH CVVV 1p S2
mokilko (mukulu) yii yíi- HM CVV 3sm S2
bidiya (bidiyo) yo -gí-yò B CV 3p S2
gula koto zA zə̄ M CV 1pexc S2
gula koto zA zə̀ B CV 1d S2
gula mere zA zə̄ M CV 1p S2
gula sara zA zə̄ M CV 1p S2
nduga zA zə̄ z[ə̀] M CV 1d S2
nduga zA zə̄ z[ə̀] M CV 1pinc S2
nduga zA zə̄ z[ə̄] M CV 1pexc S2
wada zA zə̀ z[ə̀] B CV 1p S2
gula koto zA gA zə̀ gə̄ BM CV CV 1pinc S2
nduga Ø nz[ə́] - - 2s S2
nduga Ø nz[ə̀] - - 3s S2
nduga Ø nz[ə́] - - 2p S2
nduga Ø nz[ə̀] - - 3p S2
wada Ø nz[ə́] - - 2s S2
wada Ø nz[ə̀] - - 3s S2
wada Ø nz[ə́] - - 2p S2
wada Ø nz[ə̀] - - 3p S2


Voir les formes
haut de page © G. Segerer - LLACAN - UMR 8135 (CNRS / INALCO) - 2002-2007