Diacritiques

Langues Groupe Pays  ̋ ́ ̄ ̀ ̏ ̌ ̂       ↑ ↓ ̰ ̣ ̧
adioukrou krou Côte-d'ivoire    ́    0      ̂
adja kwa Bénin    ́  ̄  ̀    ̌  ̂
ahlõ kwa Togo    ́  ̄  ̀                      
akan kwa Ghana    0  0  0      0
akɔɔse (bakossi) bantu A15 Cameroun    ́    0    ̌  ̂
angas tchadique Nigeria    0  S'  ̀                      
anufɔ (tchokossi) kwa Togo    ́    ̀                      
avokaya nilo-saharien Soudan    ́  ̂  ̃    ṼV̂            
babungo bantu du grassfield, ring Cameroun    ́  0  ̀    ̀  ̀
bafut bantu du grassfield, est, ngem Cameroun    0  0  ̀      ̂    ̌  ̂        0
baka adamawa-oubanguien, o Cameroun    ́  0  ̀          ̀  ̀
bambara mande Mali  ́    ̀        ̂
banda adamawa-est Soudan    ̂  ̈  0                      
banda adamawa-oubanguien, o Rép. Centrafricaine    ̂  ̈  0                      
bandi (gbande) mande du sud ouest Liberia    ́    ̀      ̂
bariba voltaïque Bénin    ́    ̀
basaa bantu A40 Cameroun    0  ̄  ̀    ̌  ̂
bassa kwa Liberia    ́  ̄  ̀    ̌  ̂    ̀V  Vˋ
bassar (n'tcham) voltaïque Togo    ́,0  ̃,0  ̀,0                
bété krou Côte-d'ivoire    '    -
bekwarra benue-congo Nigeria    ́  0  ̀                      
bɛ̀ŋ (ngain) mande sud Côte-d'ivoire    ́  0  ̀    ̌  ̂      ̄
bhele bantu D30 Zaïre    ́,0    0                      
biali voltaïque Bénin    ́  ̄  ̀
bisa mande Burkina Faso    ́    ̀      ̂
bobo mande Mali  ́    ̀
boussa mande Bénin    0  ?  ̀
bulu bantu A70 Cameroun    ́  ̄  0    ̌  ̂
cerma (gouin) voltaïque Burkina Faso    ́    ̀    ̌  ̂
daba tchadique central Cameroun    ́  ̄  ̀    ̌  ̂
dagaare voltaïque Ghana    0    0
dagbani voltaïque Ghana    0    0
dan (yacouba) dialecte blowo mande sud Côte-d'ivoire    'M  0  =M    -M  M-
dangme (adangme) kwa Ghana    0  0  0          
dida krou Côte-d'ivoire    ́  0  ̀
dioula mande Côte-d'ivoire    ́    0
ditammari voltaïque Bénin    ́  0  ̀
doayo adamawa-oubanguien, a Cameroun  ́  ̍  ̄  ̀                      
duala bantu A20 Cameroun    ́  ̄  0    ̌  ̂
duruma bantu E72D Kenya    0    0
ebira nouveau benue-congo Nigeria    ́  0  ̀                      
eʋe kwa Togo    ́,0    ̀,0    ̌,0          
ẹdo (bini) nouveau benue-congo Nigeria    ́    ̀                      
ẹzaa kwa Nigeria    ́    ̀                      
ejagham de l'ouest ekoide bantu Cameroun    ́    0    0  ̂
engenni kwa Nigeria    0    0              0        
ewondo bantu A70 Cameroun    ́  0  0
fe'efe'fe bantu du grassfield, est, bami Cameroun    ́  ̄  0    ̌  ̂
fɔn kwa Bénin    ́  0  ̀    ̌
fulfulde atlantique-ouest Burkina Faso    ́  ̄  ̀
ga kwa Ghana    ́    ̀
gangam voltaïque Togo    ́,0    ̀,0                      
gbaya adamawa-oubanguien, o Cameroun    ́    0    ̌  ̂
gbaya adamawa-oubanguien, o Rép. Centrafricaine    ́    ̀    ̌  ̂                
godié krou Côte-d'ivoire    'M  0  -M
gonja kwa Ghana    ́    ̀
grebo (dialecte chlehpo) kru Liberia  "M  0  0  :M
guɗe tchadique central Cameroun    ́    ̀
gulmancema (gourma) voltaïque Burkina Faso    ́  ̄  ̀
ifɛ̀ kwa Togo    ́  0  ̀                      
igede kwa Nigeria    0  0  0          0            
ijo de l'est (okrika) ijoide Nigeria    ́    0                      
ikwo kwa Nigeria    ́,0    ̀,0                      
izi kwa Nigeria    ́,0    ̀,0                      
kakɔ bantu A90 Cameroun    0    ̀    ̌  ̂
kambari benue-congo Nigeria    ́,0                          
karaboro voltaïque Burkina Faso    ʼ  0  -    0
karaŋ adamawa-oubanguien, a Cameroun    ́  0  ̀    ̌
kasem voltaïque Ghana    ́
kasɩm voltaïque Burkina Faso    ́  0  ̀    ̌
kɔɔzime bantu A80 Cameroun    ́    0    ̌  ̂          ̂  
kom bantu du grassfield, ring Cameroun    0  0        ̂  ̂  0  0  0
komo bantu D30 Zaïre    ́    0    ̌  ̂                
kpelle mande Liberia  ́    ̀        ̂
kresh soudanique central, Soudan    ́  ̈  ̃    ̌  ̂                
kroumen tépo kroumen tépo Côte-d'ivoire    'M  0  -M    =M
lama voltaïque Togo    ́    ̀    ̌  ̂                
lele tchadique de lest Tchad    ́  0  ̀                      
ligbi mande Ghana    ́    ̀
limbum bantu du grassfield Cameroun    0  0  ̀          0  0  0          
luganda bantu Ouganda    ́  ̄  ̀      ̂                
lugbara soudanique Ouganda    ́  ̄  ̀                      
mambila bantoïde, mambiloïde Cameroun    ́    ̀    0  0
mambila bantoïde, mambiloïde Nigeria    ́    ̀                      
manding (mandingo) mande Sierra Leone    ́    ̀                      
mangbetu (meje) soudanique central Zaïre    ́                          
mbembe benue-congo, crosse- Nigeria    ́,0    ̀,0                      
mboó bantoïde, bantu A Cameroun    ́    0    ̌  ̂
mekaa bantu A83 Cameroun    ́    0    ̌  ̂
metta (menemo) bantu du grassfield, momo Cameroun    ́  ̄  ̀    ̌  ̂
mofu-gudur tchadique central Cameroun    ́    0
moore voltaïque Burkina Faso    0    0
muan mande sud Côte-d'ivoire    'M  0  -M    =M  M-      M'
mundani bantu du grassfield, momo Cameroun    0    ̀    ̌  ̂
nʋni voltaïque central, Burkina Faso    ́  0  ̀
nɔmaa bantu A86 Cameroun    ́    0
ngambai nilo-saharien Tchad    ́  ̄  ̀                      
ngyembɔɔn bantu du grassfield, bamileke Cameroun    ́    0    ̌  ̂
niaboua krou Côte-d'ivoire  "M  'M  0  -M
nsoʼ bantu du grassfield, ring Cameroun    ́  0  ̀    ̌  ́      0
nugunu bantu A62 Cameroun    ́    0    VV́  V́V
nupe nouveau benue-congo Nigeria    ́,0  0  ̀,0    ̌,0  
pandikeri soudanique Ouganda    ́  ̄  ̀      ̂                
rendille couchitique Kenya    ́    0
sango adamawa-oubanguien, o Rép. Centrafricaine    ̂  ̈  0    VV̂  V̂V  V̈V        
sango adamawa-est Congo    ́  ̄  ̀      ̂
senoufo (senari) voltaïque Côte-d'ivoire    ́  ̄  ̀    V̀V́        
sissala voltaïque Burkina Faso    ́    0
tarok (yergum) benue-congo Nigeria    ́,0  0  0                      
tem voltaïque Togo    ́    0                      
tɔfin kwa Bénin    ́  ̄  ̀    ̌
themne atlantique-ouest Sierra leone    ́    ̀    ̌  ̂                
tikar bantoïde, bantu Cameroun    0  0  ̀    ̌  ̂
toposa nilotique de l'est, Soudan    ́                          
toura mande Côte-d'ivoire    ́    ̀        ̂    0
toussian voltaïque Burkina Faso    ́  0  ̀    ̌  ̂
vute bantu, mambiloïde Cameroun    ́  0  ̀    ̀  ̂
waama voltaïque central Bénin  0  0,́    0
wan mande sud Côte-d'ivoire    'M  0  -M
wobé krou de l'ouest Côte-d'ivoire  "M  'M  0  -M        M'  -M'  M-          
yamba bantu du grassfield, nord Cameroun    0  0  ̀    0
yambɛta bantu A60 Cameroun    ́    0
yaouré mande Côte-d'ivoire  "M  'M  0  -M
yemba bantu du grassfield, bamileke Cameroun    ́  ̄  0    VV́  V́V      0
yom (pila-pila) voltaïque Bénin    ́    ̀    ̌  ̂
yorouba kwa Nigeria    ́  0  ̀                      
zande adamawa-est Rép. Centrafricaine    ̂  ̈  0                      
zulgo tchadique central Cameroun    0  0  ̀
91257212004747471131010000
 ̋ ́ ̄ ̀ ̏ ̌ ̂       ↑ ↓ ̰ ̣ ̧
© C. Chanard - LLACAN - UMR 8135 (CNRS / INALCO) - 2006